Glæd ikke din gam­le skolelær­er, når du skal skrive tek­ster til nettet

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

Da vi gik I skole lærte vi, at tek­ster skulle organ­is­eres efter en bestemt ska­be­lon, være formelle, infor­ma­tive og gen­give fak­ta og viden med tydelig kildean­givelse. Det gav nogle meget tunge, akademiske tek­ster, som det kun var din gam­le skolelær­er, der var glad for at læse. Men skal du skrive tek­ster til net­tet, skal du i stedet skrive noget, som dine besø­gende rent fak­tisk gider at læse og glemme alt om din gam­le skolelærer.

Du kender sikkert godt de der hjemmesider, der starter deres Om os-side med at angive fir­manavnet, hvornår de blev grund­lagt, af hvem og hvor mange ansat­te de er i dag. Derefter føl­ger en lang, kro­nol­o­gisk liste over fir­maets his­to­rie. Hvem der har været ejere og direk­tør­er hvornår, hvornår der er bygget til eller kom­met nye afdelinger eller for­ret­ning­som­råder til og så videre.

Den måde at gen­give fak­ta på kender du også sikkert godt. Den er som hen­tet lige ud af de stile, fysikrap­porter og hvad du nu ellers aflev­erede af større skriftlige opgaver i skolen og på gym­nasi­et. Så umid­del­bart virk­er det som en meget logisk til­gang til emnet for Om os-siden.

Skab tillid til fir­maet kun­der på samme måde ‚som du skaber tillid mellem dig og din hund.

Sonia Simone, Copyblogger.com

Ville ekspedienten i butikken starte en samtale på samme måde?

Men prøv lige at spørge dig selv, om du ved at læse en Om os-side, der er disponeret på den måde, har fået noget at vide om, hvad fir­maet laver eller om de kan levere ydelser eller pro­duk­ter, som du har brug for?

Ja, måske får du et par floromvundne mar­ket­ingfloskler om, at fir­maet lev­er­er inno­v­a­tive pro­duk­ter udviklet til at til­fredsstille deres kun­ders behov og at kun­den i øvrigt altid sættes i cen­trum. Men helt ærligt? Ville eks­pe­di­en­ten i en tøj- eller anden butik starte sin velkomst med at fortælle dig, hvornår butikken blev grund­lagt, hvor mange ansat­te der var, og hvem som havde haft ans­varet for butikken siden Rud­er Konge var knægt?

Næh, han eller hun ville spørge dig, om ”Hvad skulle det være?” eller ”Hvad kan jeg hjælpe dig med?”. En sådan velkomst gør dig straks klar over, at eks­pe­di­en­ten sæt­ter netop dig og dine behov i centrum.

Start med det, der er vigtigst for de besø­gende: Dem selv og deres behov – og fyld derefter de nød­vendi­ge oplysninger og infor­ma­tion­er på i takt med, at du skal skabe større tillid til fir­maet og de pro­duk­ter og tjen­ester, som det sælger.

Tekster til nettet handler om dem, ikke jer!

For det er kun­dens behov og de fordele fir­maets pro­duk­ter eller tjen­ester giv­er dem, der er inter­es­sante at få for­t­alt de besø­gende – og det fortæller hverken pro­duk­te­gen­sk­aber eller fak­ta om fir­maet noget om. De kan aller­højst under­bygge tilli­den, når først den besø­gende er blevet over­be­vist om, at I forstår ham eller hende og kan løse den pågælden­des behov.

Så det er der, du skal starte din Om os-tekst og alle de andre tek­ster, du skriv­er om dig, dit fir­ma og jeres pro­duk­ter og tjen­estey­delser på den hjemme­side, web­shop eller anden tilst­ede­værelse på net­tet, som I har.

Det han­dler om, hvad I:

  • Løs­er for prob­le­mer for kun­derne, hvad det er fordele I giv­er dem og om hvilke far­er eller trusler, I beskyt­ter dem mod. What’s in it for them!
  • Laver og lev­er­er og hvem I gør det til
  • Gør for at være flek­si­ble og tilpasse jer kun­dernes bud­get og behov

End­videre skal jeres tek­ster give de besø­gende tillid til:

  • Jeres pro­duk­ter eller tjen­ester i form af social proof og kundeudtalelser
  • Jeres eksper­tise igen­nem artik­ler og andet ind­hold, der demon­str­er jeres viden
  • Jeres erfar­ing ved at kunne fremvise erfarne medar­be­jdere og konkrete cases

Så start med det, der er vigtigst for de besø­gende: Dem selv og deres behov – og fyld derefter de nød­vendi­ge oplysninger og infor­ma­tion­er på i takt med, at du skal skabe større tillid til fir­maet og de pro­duk­ter og tjen­ester, som det sælger.

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This