Glæd ikke din gam­le sko­le­læ­rer, når du skal skri­ve tek­ster til nettet
Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Da vi gik i sko­le, lær­te vi, at tek­ster skul­le orga­ni­se­res efter en bestemt ska­be­lon, være for­mel­le, infor­ma­ti­ve og gen­gi­ve fak­ta og viden med tyde­lig kil­de­an­gi­vel­se. Det gav nog­le meget tun­ge, aka­de­mi­ske tek­ster, som det kun var din gam­le sko­le­læ­rer, der var glad for at læse. Men skal du skri­ve tek­ster til net­tet, skal du i ste­det skri­ve noget, som dine besø­gen­de rent fak­tisk gider at læse og glem­me alt om din gam­le skolelærer.

Du ken­der sik­kert godt de der hjem­mesi­der, der star­ter deres Om os-side med at angi­ve fir­ma­nav­net, hvor­når de blev grund­lagt, af hvem og hvor man­ge ansat­te de er i dag. Der­ef­ter føl­ger en lang, kro­no­lo­gisk liste over fir­ma­ets histo­rie. Hvem der har været eje­re og direk­tø­rer hvor­når, hvor­når der er byg­get til eller kom­met nye afde­lin­ger eller for­ret­nings­om­rå­der til og så videre.

Den måde at gen­gi­ve fak­ta på ken­der du også sik­kert godt. Den er som hen­tet lige ud af de sti­le, fysi­krap­por­ter og hvad du nu ellers afle­ve­re­de af stør­re skrift­li­ge opga­ver i sko­len og på gym­na­si­et. Så umid­del­bart vir­ker det som en meget logisk til­gang til emnet for Om os-siden.

Skab til­lid hos fir­ma­ets kun­der på sam­me måde ‚som du ska­ber til­lid mel­lem dig og din hund. 

Sonia Simo­ne, Copy​blog​ger​.com

Vil­le eks­pe­di­en­ten i butik­ken star­te en sam­ta­le på sam­me måde?

Men prøv lige at spør­ge dig selv, om du ved at læse en Om os-side, der er dis­po­ne­ret på den måde, har fået noget at vide om, hvad fir­ma­et laver eller om de kan leve­re ydel­ser eller pro­duk­ter, som du har brug for?

Ja, måske får du et par flor­om­vund­ne mar­ke­ting­flos­k­ler om, at fir­ma­et leve­rer innova­ti­ve pro­duk­ter udvik­let til at til­freds­stil­le deres kun­ders behov og at kun­den i øvrigt altid sæt­tes i cen­trum. Men helt ærligt? Vil­le eks­pe­di­en­ten i en tøj- eller anden butik star­te sin vel­komst med at for­tæl­le dig, hvor­når butik­ken blev grund­lagt, hvor man­ge ansat­te der var, og hvem som hav­de haft ansva­ret for butik­ken siden Ruder Kon­ge var knægt?

Næh, han eller hun vil­le spør­ge dig, om ”Hvad skul­le det være?” eller ”Hvad kan jeg hjæl­pe dig med?”. En sådan vel­komst gør dig straks klar over, at eks­pe­di­en­ten sæt­ter net­op dig og dine behov i centrum.

Start med det, der er vig­tigst for de besø­gen­de: Dem selv og deres behov – og fyld der­ef­ter de nød­ven­di­ge oplys­nin­ger og infor­ma­tio­ner på i takt med, at du skal ska­be stør­re til­lid til fir­ma­et og de pro­duk­ter og tje­ne­ster, som det sælger.

Tek­ster til net­tet hand­ler om dem, ikke jer!

For det er kun­dens behov og de for­de­le fir­ma­ets pro­duk­ter eller tje­ne­ster giver dem, der er inter­es­san­te at få for­talt de besø­gen­de – og det for­tæl­ler hver­ken pro­duk­te­gen­ska­ber eller fak­ta om fir­ma­et noget om. De kan aller­højst under­byg­ge til­li­den, når først den besø­gen­de er ble­vet over­be­vist om, at I for­står ham eller hen­de og kan løse den pågæl­den­des behov.

Så det er der, du skal star­te din Om os-tekst og alle de andre tek­ster, du skri­ver om dig, dit fir­ma og jeres pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser på den hjem­mesi­de, webs­hop eller anden til­ste­de­væ­rel­se på net­tet, som I har.

Det hand­ler om, hvad I:

  • Løser for pro­ble­mer for kun­der­ne, hvad det er for­de­le I giver dem og om hvil­ke farer eller trus­ler, I beskyt­ter dem mod. What’s in it for them!
  • Til­by­der og leve­rer og hvem I gør det til
  • Gør for at være flek­sib­le og til­pas­se jer kun­der­nes bud­get og behov

End­vi­de­re skal jeres tek­ster give de besø­gen­de til­lid til:

  • Jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster i form af soci­al proof og kundeudtalelser
  • Jeres eks­per­ti­se igen­nem artik­ler og andet ind­hold, der demon­strer jeres viden
  • Jeres erfa­ring ved at kun­ne frem­vi­se erfar­ne med­ar­bej­de­re og kon­kre­te cases

Så start med det, der er vig­tigst for de besø­gen­de: Dem selv og deres behov – og fyld der­ef­ter de nød­ven­di­ge oplys­nin­ger og infor­ma­tio­ner på i takt med, at du skal ska­be stør­re til­lid til fir­ma­et og de pro­duk­ter og tje­ne­ster, som det sælger.

Det er langt fra den måde, din gam­le sko­le­læ­rer læte dig at skri­ve på. Men det går rent ind, og er den rig­ti­ge måde at til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re besø­gen­de til kun­der på.

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til nettet?

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til jeres hjem­mesi­de, jeres pro­duk­ter eller have udvik­let andre for­mer for ind­hold til jeres hjem­mesi­de, så kon­takt os ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren herunder.

Du er også vel­kom­me til at rin­ge på tlf: 29 72 55 73 eller sen­de en mail på info@​webtextshop.​dk.

Så kan få en ufor­plig­ten­de snak om jeres ind­hold, og hvor­dan vi kan ska­be fle­re besø­gen­de og fle­re kun­der i jeres for­ret­ning med kvalitetsindhold.

Web­te­xts­hop – vi gør net­tet værd at læse

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tekster!

10 + 14 =