Glæd ikke din gam­le sko­le­læ­rer, når du skal skri­ve tek­ster til net­tet

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Da vi gik I sko­le, lær­te vi, at tek­ster skul­le orga­ni­se­res efter en bestemt ska­be­lon, være for­mel­le, infor­ma­ti­ve og gen­gi­ve fak­ta og viden med tyde­lig kil­de­an­gi­vel­se. Det gav nog­le meget tun­ge, aka­de­mi­ske tek­ster, som det kun var din gam­le sko­le­læ­rer, der var glad for at læse. Men skal du skri­ve tek­ster til net­tet, skal du i ste­det skri­ve noget, som dine besø­gen­de rent fak­tisk gider at læse og glem­me alt om din gam­le sko­le­læ­rer.

Du ken­der sik­kert godt de der hjem­mesi­der, der star­ter deres Om os-side med at angi­ve fir­ma­nav­net, hvor­når de blev grund­lagt, af hvem og hvor man­ge ansat­te de er i dag. Der­ef­ter føl­ger en lang, kro­no­lo­gisk liste over fir­ma­ets histo­rie. Hvem der har været eje­re og direk­tø­rer hvor­når, hvor­når der er byg­get til eller kom­met nye afde­lin­ger eller for­ret­nings­om­rå­der til og så vide­re.

Den måde at gen­gi­ve fak­ta på ken­der du også sik­kert godt. Den er som hen­tet lige ud af de sti­le, fysi­krap­por­ter og hvad du nu ellers afle­ve­re­de af stør­re skrift­li­ge opga­ver i sko­len og på gym­na­si­et. Så umid­del­bart vir­ker det som en meget logisk til­gang til emnet for Om os-siden.

Skab til­lid til fir­ma­et kun­der på sam­me måde ‚som du ska­ber til­lid mel­lem dig og din hund.

Sonia Simo­ne, Copyblogger.com

Vil­le eks­pe­di­en­ten i butik­ken star­te en sam­ta­le på sam­me måde?

Men prøv lige at spør­ge dig selv, om du ved at læse en Om os-side, der er dis­po­ne­ret på den måde, har fået noget at vide om, hvad fir­ma­et laver eller om de kan leve­re ydel­ser eller pro­duk­ter, som du har brug for?

Ja, måske får du et par flor­om­vund­ne mar­ke­ting­flos­k­ler om, at fir­ma­et leve­rer innova­ti­ve pro­duk­ter udvik­let til at til­freds­stil­le deres kun­ders behov og at kun­den i øvrigt altid sæt­tes i cen­trum. Men helt ærligt? Vil­le eks­pe­di­en­ten i en tøj- eller anden butik star­te sin vel­komst med at for­tæl­le dig, hvor­når butik­ken blev grund­lagt, hvor man­ge ansat­te der var, og hvem som hav­de haft ansva­ret for butik­ken siden Ruder Kon­ge var knægt?

Næh, han eller hun vil­le spør­ge dig, om ”Hvad skul­le det være?” eller ”Hvad kan jeg hjæl­pe dig med?”. En sådan vel­komst gør dig straks klar over, at eks­pe­di­en­ten sæt­ter net­op dig og dine behov i cen­trum.

Start med det, der er vig­tigst for de besø­gen­de: Dem selv og deres behov – og fyld der­ef­ter de nød­ven­di­ge oplys­nin­ger og infor­ma­tio­ner på i takt med, at du skal ska­be stør­re til­lid til fir­ma­et og de pro­duk­ter og tje­ne­ster, som det sæl­ger.

Tek­ster til net­tet hand­ler om dem, ikke jer!

For det er kun­dens behov og de for­de­le fir­ma­ets pro­duk­ter eller tje­ne­ster giver dem, der er inter­es­san­te at få for­talt de besø­gen­de – og det for­tæl­ler hver­ken pro­duk­te­gen­ska­ber eller fak­ta om fir­ma­et noget om. De kan aller­højst under­byg­ge til­li­den, når først den besø­gen­de er ble­vet over­be­vist om, at I for­står ham eller hen­de og kan løse den pågæl­den­des behov.

Så det er der, du skal star­te din Om os-tekst og alle de andre tek­ster, du skri­ver om dig, dit fir­ma og jeres pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser på den hjem­mesi­de, webs­hop eller anden til­ste­de­væ­rel­se på net­tet, som I har.

Det hand­ler om, hvad I:

  • Løser for pro­ble­mer for kun­der­ne, hvad det er for­de­le I giver dem og om hvil­ke farer eller trus­ler, I beskyt­ter dem mod. What’s in it for them!
  • Laver og leve­rer og hvem I gør det til
  • Gør for at være flek­sib­le og til­pas­se jer kun­der­nes bud­get og behov

End­vi­de­re skal jeres tek­ster give de besø­gen­de til­lid til:

  • Jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster i form af soci­al proof og kun­deud­ta­lel­ser
  • Jeres eks­per­ti­se igen­nem artik­ler og andet ind­hold, der demon­strer jeres viden
  • Jeres erfa­ring ved at kun­ne frem­vi­se erfar­ne med­ar­bej­de­re og kon­kre­te cases

Så start med det, der er vig­tigst for de besø­gen­de: Dem selv og deres behov – og fyld der­ef­ter de nød­ven­di­ge oplys­nin­ger og infor­ma­tio­ner på i takt med, at du skal ska­be stør­re til­lid til fir­ma­et og de pro­duk­ter og tje­ne­ster, som det sæl­ger.

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This