En helt sim­pel opskrift på en landingsside

En lan­dings­si­de er noget af en viden­skab. Men grund­læg­gen­de set kan du kom­me ret langt, hvis du væl­ger en af de aller­simp­le­ste copy­wri­ting-ska­be­lo­ner til at opbyg­ge lan­dings­si­den omkring. Det har vi gjort både på vores egen hjem­mesi­de og for fle­re af vores kun­der med god suc­ces. Få opskrif­ten her!
Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

En lan­dings­si­de er byg­get til at sæl­ge et pro­dukt, en tje­ne­ste eller jeres fir­ma som løs­nings­part­ner for jeres kun­der. Den sid­ste til­gang er oftest den, der væl­ges til for­si­den på fir­ma­ets hjemmeside.

Men hvor der er menu­er, links og så vide­re til andre sider på hjem­me­si­den fra for­si­den, adskil­ler en rig­tig lan­dings­si­de sig fra andre sider på web­s­te­det, net­op ved ikke have nogen form for navi­ge­rings­me­nu eller links væk fra siden. Det er en slags blind vej, som du gen­ner kun­der­ne hen på. Så har de ikke andre valg­mu­lig­he­der væk fra siden end den køb-knap eller det call to action, som du ger­ne vil have kun­den til at vælge.

Du kom­mer langt med en sim­pel copywriting-skabelon

Lan­dings­si­der er en hel viden­skab i sig selv, og der er næsten ingen græn­ser for raf­fi­ne­ment­er­ne. Men grund­læg­gen­de set kan du kom­me ret langt med en af de mest simp­le og vel­kend­te copy­wri­ting-ska­be­lo­ner, der findes.

Den består af fire ele­men­ter, der kort kan opsummeres:

  • Hvad er det, jeg tilbyder?
  • Hvad får du ud af det?
  • Hvem er jeg?
  • Hvor­dan får du fat i det?

Lad os se på hver af de fire elementer:

Hvad er det, jeg tilbyder

Start med at beskri­ve, hvad det er du til­by­der, og den vig­tig­ste for­del ved pro­duk­tet og ydel­sen. Det kan du bru­ge som over­skrift på lan­dings­si­den helt i top­pen af siden. Det er den side, der også kal­des for HERO-sek­tio­nen, for­di den præ­sen­te­rer sidens vig­tig­ste bud­skab. Alt­så sidens helt!

Til­føj der­ef­ter en man­chet, der fun­ge­rer som ele­va­tor­ta­le for pro­duk­tet eller tje­ne­sten. Den beskri­ver både, hvem pro­duk­tet er rele­vant for, hvad det bru­ges til, hvor­dan det bru­ges, og hvad mål­grup­pen får ud af det.

Læs mere om ele­va­tor­ta­len her og hvor­dan du kan bru­ge den i al din markedsføring.

Uddyb der­ef­ter beskri­vel­sen af pro­duk­tet, ydel­sen eller fir­ma­et i en sek­tion under HERO-sek­tio­nen. Er det f.eks. jeres hjem­mesi­de, kan du liste og lin­ke til de vig­tig­ste af jeres forretningsområder.

Hvad får du ud af det?

Der­næst skal du uddy­be for­de­le­ne ved at købe pro­duk­tet eller ydel­sen. Her taler vi det udbyt­te, som kun­den får ud af det. List alle eller de vig­tig­ste 3, 6 eller 9 vig­tig­ste for­de­le og sæt dem op som en punk­top­stil­ling eller som kas­ser med egen over­skrift, et ikon og en kort beskri­vel­se. Det sid­ste giver en mere visu­elt fæn­gen­de præ­sen­ta­tion af fordelene.

Aller­bedst er det, hvis du foku­se­rer din beskri­vel­se af for­de­le­ne på det slut­mål, som kun­den har. Sæl­ger du f.eks. bil­li­ge rej­ser til Austra­li­en, hand­ler det alt­så ikke bare om at slå på, at folk spa­rer pen­ge. Nej, I giver dem en bil­lig gen­vej til at kom­me ned til kænguru­er­ne, ope­ra­hu­set og de sto­re vid­der. Alt­så: Her sæl­ger I også drøm­men om Austra­li­en ind frem for kun den bil­li­ge pris.

Det er af sam­me grund, at vi taler om at få bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, fle­re salg og fle­re klik, når vi beskri­ver for­de­le­ne ved at købe tek­ster hos os på vores hjemmeside.

Skal du ram­me mål­grup­pen for dit pro­dukt, din ydel­se eller dit fir­ma, kræ­ver det natur­lig­vis, at du ken­der den godt og grun­digt. Hvor­dan du kom­mer helt tæt på din mål­grup­pe, kan du læse om i den­ne arti­kel om, hvor­dan du resear­cher din mål­grup­pe i for­bin­del­se med plan­læg­nin­gen af din con­tent marketing-strategi.

Hvem er jeg?

Hvem er jeg-sek­tio­nen skal give kun­der­ne til­lid til jeres fir­ma eller dig. Det kan ske enten igen­nem en oprems­ning af fir­ma­ets eller dine kva­li­fi­ka­tio­ner eller ved hjælp af testi­mo­ni­als fra kunderne.

Væl­ger du den før­ste løs­ning, kan du igen væl­ge at bru­ge en punk­top­stil­ling eller en sek­tion med kas­ser som beskre­vet oven­for. Slå på f.eks. jeres erfa­ring, antal kun­der som har købt det pågæl­den­de pro­dukt eller den pågæl­den­de ydel­se og så vide­re. Namedrop eller vis even­tu­elt log­o­er­ne for et par af jeres mest kend­te kun­der – hvis de giver jer lov. Kort sagt: Nævn alle de fak­to­rer, som kan få læse­ren til at få til­lid til jer eller tæn­ke ”Når de kan bru­ge dem, kan vi også”.

Væl­ger du testi­mo­ni­als, er det vig­tigt, at det ikke bare bli­ver den der fla­de type, hvor folk luk­ker en hel mas­se mar­ke­ting­flos­k­ler ud, der i bund og grund bare siger, at de kan anbe­fa­le jeres fir­ma. Gå i ste­det efter at få testi­mo­ni­als, der sva­rer på dis­se fem spørgsmål:

  1. Hvad var det for en udfor­dring, kun­den stod med?
  2. Hvil­ke fru­stra­tio­ner gav det kunden?
  3. Hvil­ken for­skel gjor­de jeres produkt/tjeneste?
  4. Hvor­dan opda­ge­de kun­den, at jeres produkt/tjeneste var den rigtige?
  5. Hvor­dan er kun­dens liv nu, hvor jeres produkt/tjeneste har fjer­net deres udfordring?

Det kan være svært at få kun­der­ne til at sva­re på den måde. Men prøv even­tu­elt at inter­viewe dem i tele­fo­nen, og skriv det sam­men til et kort­fat­tet testi­mo­ni­al, der især foku­se­rer på punkt 3 og 4.

Call to action

Når du har præ­sen­te­ret dit pro­dukt, for­kla­ret for­de­le­ne og hvor­for I er de rig­ti­ge til at leve­re det, er det på tide at få den besø­gen­de til at slå til og købe produktet.

Det kræ­ver et godt og slag­kraf­tigt call to action, der både for­tæl­ler hvad, og hvor­for de skal gøre det nu. Du kan læse mere om at skri­ve gode, slag­kraf­ti­ge call to actions her.

Pro-tip­pet: Forventningsafstemning

Nog­le kun­der kan være nervø­se for at klik­ke på dit call to action, hvis de ikke ved, hvad der sker, når du gør det. Eller hvis de ikke ved, hvor­dan de får pro­duk­tet eller ydel­sen leveret.

Der­for kan det være en god ide at til­fø­je en lil­le sek­tion under eller i for­bin­del­se med dit call to action, der for­kla­rer kun­der­ne beg­ge dele. Der­ved får du også de mere for­sig­ti­ge kun­de­ty­per til at klik­ke på dit call to action.

Du kan godt ændre på rækkefølgen

Bort­set fra det før­ste punkt i ska­be­lo­nen, er der rime­lig frit slag for, hvil­ken ræk­ke­føl­ge du præ­sen­te­rer de enkel­te ele­men­ter i. De behø­ver ikke nød­ven­dig­vis at kom­me i den ræk­ke­føl­ge, som vi gen­nem­går pun­ker­ne i her.

Nog­le væl­ger at sæt­te call to action-delen lige efter de har præ­sen­te­ret, hvad det er for et pro­dukt, de til­by­der. Så er de sik­re på, at folk når at se deres call to action uden at skul­le scrol­le alt for meget. Pro­ble­met er bare, at den­ne pla­ce­ring af sidens call to action nemt kom­mer til at vir­ke meget anmassende.

Er du i tvivl om, hvad der er den bed­ste ræk­ke­føl­ge for net­op din lan­dings­si­de? Så opbyg en A/B‑splittest. Her vises siden i for­skel­li­ge ver­sio­ner til de besø­gen­de, så du kan se, hvil­ken ver­sion af siden der ska­ber flest kunder.

Mas­ser af andre raffinementer

Der­u­d­over fin­des der mas­ser af andre måder at for­fi­ne og raf­fi­ne­re lan­dings­si­den på. Et andet godt pro­tip er, at for­sø­ge at ita­le­sæt­te og imø­de­gå folks for­be­hold eller for­dum­me over­for jeres pro­dukt, ydel­se eller fir­ma. Det kan gøres både i for­bin­del­se med præ­sen­ta­tio­nen af hvad der er, I har til dem, og hvil­ke for­de­le de får ud af at købe det.

Udfyld for­mu­la­ren her til høj­re, så kon­tak­ter vi dig inden for en time i almin­de­lig åbningstid.

Hen­ven­del­ser efter kl. 15 besva­res først næste arbejdsdag.

Vil du hel­le­re rin­ge eller maile?

Du fin­der num­me­ret og mailadres­se nederst på siden.

Skal vi byg­ge din nye landingsside?

6 + 9 =

TIPS TIL PRODUKTTEKSTER
Hvor­for følel­ser sælger
bed­re end funktioner!
TIPS TIL WEBTEKSTER
Hvor­for vi ikke skriver
“rig­ti­ge” SEO-tekster!
TIPS TIL WEBTEKSTER
Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220