Sådan skri­ver du en sik­ker anker­tekst

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner & Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop i/s

Ryster du også på hån­den, når du skal skri­ve en sik­ker anker­tekst hjem til din egen hjem­mesi­de i de artik­ler og blo­gind­læg, du får udgi­vet på andre hjem­mesi­der og onli­ne medi­er? Eller er du bekym­ret for, hvor­vidt andres links til jeres hjem­mesi­de kan give jer pro­ble­mer med Goog­le Pen­gi­un? Så læs med her og find ud af, hvad der er op og ned på sik­re anker­tek­ster.

Der var en gang, hvor det var nemt nok at skri­ve anker­tek­ster i de artik­ler, du brug­te i din link­bu­il­ding. Du skul­le bare bru­ge det søge­ord som anker­tekst, du ønske­de den pågæl­den­de side på din hjem­mesi­de skul­le ran­ke for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Så kun­ne du nemt øge pla­ce­rin­gen af siden på Goog­le. Det hand­le­de bare om at have links nok. Det er den type anker­tekst, der kal­des for en exa­ct match anker­tekst.

Du kun­ne også plea­se Goog­le og dem der læste artik­len, ved at skri­ve en mere beskri­ven­de anker­tekst, hvor søge­or­det ind­gik. Det kal­des for en phra­se match anker­tekst. Den beskri­ven­de tekst gjor­de det nem­me­re for læser­ne at afgø­re, hvor­vidt lin­ket før­te hen til noget, de hav­de lyst til at læse mere om. Der­ved kun­ne anker­tek­sten lige­frem gøres til en hel lil­le salgsta­le for siden.

Men en dag fik Goog­le nok. Det var for nemt at mani­p­u­le­re pla­ce­rin­ger­ne i søge­ma­ski­ner­ne ved hjælp af den­ne form for anker­tek­ster. For selv­føl­ge­lig blev det mis­brugt af dem, der hav­de råd til at få udgi­vet hund­re­de eller tusind­vis af artik­ler på alver­dens sider på net­tet med exa­ct match anker­tek­ster hjem til deres egen hjem­mesi­de. Der­ved kun­ne de lyn­hur­tigt få deres egen hjem­mesi­de til at ran­ke for søge­ord, som de måske ikke var helt beret­ti­ge­de til.

Hvad er en anker­tekst?

En anker­tekst er et eller fle­re i sam­men­hæng frem­hæ­ve­de ord i en tekst, der fun­ge­rer som link til en anden side på inter­net­tet. Når bru­ge­ren klik­ker på anker­tek­sten, føres ved­kom­men­de til den side, som tek­sten fun­ge­rer som link til.

Anker­tek­ster er oftest frem­hæ­vet med blå tekst­far­ve. Til at kode lin­ket ind i tek­sten og frem­hæ­ve den­ne som en anker­tekst, anven­des HTML-koden ”a href”. I koden ind­går der sel­ve den webadres­se (URL), der lin­kes til, samt den tekst der skal fun­ge­re som anker­tek­sten for lin­ket.

Ankerteksten er den fremhævede tekst, der fungerer som link til den side, du ønsker at sende læseren hen på.

Anker­tek­sten er den tekst, der er frem­hæ­vet med blåt. Den lin­ker til den side, du ønsker at sen­de læse­ren hen på.

Goog­le Pen­gi­un straf­fer dig for overo­p­ti­me­re­de anker­tek­ster

I deres kamp for at kom­me den­ne form for link-spam til livs, ind­før­te Goog­le i 2012 den såkald­te Pengu­in-algo­rit­me, der net­op fan­ger bru­gen af overo­p­ti­me­re­de anker­tek­ster og links fra hjem­mesi­der af lav kva­li­tet – også kal­det splogs (for­kor­tel­se af spam-blogs). Her gik Goog­le ben­hårdt efter bl.a. mis­brug af exa­ct match anker­tek­ster.

I sam­me ånde­d­rag ind­før­te Goog­le også deres Pan­da-algo­rit­me, der slår ned på overo­p­ti­me­re­de hjem­mesi­der, sider med tyndt eller kopi­e­ret ind­hold, samt hjem­mesi­der med en dår­lig bru­ger­græn­se­fla­de. De to algo­rit­mer spil­ler sta­dig en vig­tig betyd­ning den dag i dag. De benyt­ter et mere holi­stisk syn på hjem­mesi­den som grund­lag for deres vur­de­ring. Det vil sige, at det i høj grad er sidens hel­heds­ind­tryk og hvor godt de for­skel­li­ge para­me­tre er opti­me­re­de, der afgør sidens pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. Der fin­des ingen vidun­der­pa­ra­me­tre – alle para­me­tre tæl­ler med.

Der fin­des ingen sik­re anker­tek­ster – alt med måde

Hel­heds­ind­tryk­ket gæl­der også for anker­tek­ster. For selv om ind­fø­rel­sen af Pengu­in med et tryl­leslag fik alle, der udgav tek­ster på net­tet, til at erstat­te alle deres exa­ct match anker­tek­ster med gene­ri­ske anker­tek­ster uden brug af søge­ord, så hand­ler det i den sid­ste ende om, hvor vari­e­re­de og natur­li­ge anker­tek­ster­ne til en given hjem­mesi­de er.

Det er det sam­le­de hel­heds­ind­tryk, der afgør, hvor­vidt Goog­le Pengu­in straf­fer for overo­p­ti­me­re­de links eller ej. Det skal vir­ke natur­ligt og se til­pas vari­e­ret ud.

Vur­de­rin­gen af anker­tek­ster gæl­der kun ekster­ne links

Når det kom­mer til inter­ne links på din hjem­mesi­de (links til en anden side på hjem­mesi­den), kan du skri­ve dine anker­tek­ster, som du har lyst til. Her hjæl­per bru­gen af exa­ct og phra­se match anker­tek­ster nem­lig Goog­le til at vur­de­re din ind­byr­des pri­o­ri­te­ring af de for­skel­li­ge sider på hjem­mesi­den.

Så har du to eller fle­re sider, der ran­ker for sam­me eller beslæg­te­de søge­ord, kan du bru­ge anker­tek­ster­ne til at sik­re dig, at det er den side, du fin­der mest rele­vant for søge­or­det, Goog­le viser først i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det gør du ved at lin­ke mere til den pågæl­den­de side med det søge­ord, som du ønsker siden skal out­ran­ke andre sider på hjem­mesi­den for.

Anker­tek­ster­ne bli­ver først et pro­blem, når vi taler om de anker­tek­ster der lin­ker hjem til din hjem­mesi­de fra andre sider på net­tet. Ser for­de­lin­gen af de for­skel­li­ge anker­tekst­ty­per ikke natur­lig ud, kan det være et tegn på, at du har købt dig til links – og den slags slår Goog­le ned på.

Så der er ikke nogen form for anker­tek­ster, der er mere sik­re end andre – og du får ikke auto­ma­tisk en Pengu­in-straf, bare for­di du har et par exa­ct match links hjem til din hjem­mesi­de.

 

Det er det sam­le­de hel­heds­ind­tryk, der afgør, hvor­vidt Goog­le Pengu­in straf­fer for overo­p­ti­me­re­de links eller ej. Det skal se natur­ligt ud og vir­ke til­pas vari­e­ret, for at du ikke skal have grund til bekym­ring.

 

Hvad det helt præ­cist bety­der og hvor­dan du sik­rer en natur­lig for­de­ling af anker­tek­ster i din link­bu­il­ding, kom­mer vi til­ba­ge til sidst i artik­len.

Tid­li­ge­re kun­ne man tale om, at anker­tek­sten slog en krog i læse­ren. I dag skri­ver de fle­ste dem helst så neut­ra­le og gene­ri­ske som muligt af frygt for at få til­delt en Pengu­in-straf fra Goog­le.

Man­ge for­mer for anker­tek­ster

Der fin­des man­ge for­skel­li­ge måder at skri­ve anker­tek­ster på. Den stør­ste for­skel på anker­tek­ster­ne er, hvor­vidt de inde­hol­der det søge­ord, siden der lin­kes til, skal ran­ke for i Goog­le eller om anker­tek­sten ikke inde­hol­der nogen søge­ord eller søge­fra­se.

Vil du sik­re dig bedst muligt mod at få en straf for over-opti­me­re­de links, skal du alt­så sør­ge for at anven­de en bred vif­te af de for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster, der fin­des. Vi har sam­let en ræk­ke for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster, du kan skif­te imel­lem. De for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster er enten unik­ke, en vari­ant af phra­se match eller består af en kom­bi­na­tion af to eller fle­re andre vari­an­ter af anker­tek­ster.

Lad os se nær­me­re på de for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster. Efter over­sig­ten kan du læse mere om de for­skel­li­ge typer og se nog­le kon­kre­te eksemp­ler.

Anker­tekst­ty­per

Grund­læg­gen­de set fin­des der 6 for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster og så en ræk­ke vari­a­tio­ner og miks af dis­se, der kan anven­des, når du skri­ver anker­tek­ster. Mål­sæt­nin­gen er at have en natur­lig vari­a­tion af anker­tek­ster til de links, der peger hjem til din hjem­mesi­de.

Her ser du en over­sigt over de 15 mest udbred­te for­mer for anker­tek­ster i en ikke-pri­o­ri­te­ret ræk­ke­føl­ge. Sene­re i artik­len dyk­ker vi ned i hver af de for­skel­li­ge typer af anker­tek­ster, for at se nær­me­re på hvor­dan de anven­des.

 • Exa­ct match – Her udgø­res anker­tek­sten af sel­ve det søge­ord eller den søge­ord­s­fra­se, du vil have siden, du lin­ker til, skal ran­ke for i søge­re­sul­ta­ter­ne.
 • Phra­se match – Her ind­går søge­or­det eller hele søge­fra­sen sam­men med noget af den omkring­s­tå­en­de tekst i den anker­tekst, du lin­ker til siden med.
 • Par­ti­al match – Lidt det sam­me som Phra­se match. Her ind­går en del af søge­or­det eller nog­le ord fra søge­ord­s­fra­sen even­tu­elt sam­men med anden tekst i anker­tek­sten til den side, som du ønsker, at siden du lin­ker hjem til, skal ran­ke for.
 • Bran­ded – Her anven­des jeres fir­ma­navn, et pro­duk­t­navn, et vare­mær­ke eller et han­dels­navn som anker­tekst.
 • For­fat­ter­navn – Dit navn fun­ge­rer som link til den side, du ger­ne vil have til at ran­ke for det søge­ord, din tekst omhand­ler. Den­ne form for anker­tekst kræ­ver et rel=”author” for at vir­ke efter hen­sig­ten. Ses oftest brugt i for­bin­del­se med gæste­blo­gind­læg eller artik­ler med for­fat­ter­boks, der lin­ker hjem til jeres hjem­mesi­de.
 • Naked URL – Her er sel­ve webadres­sen (URL’en) anker­tek­sten
 • Gene­risk – Her udgø­res anker­tek­sten af nog­le ord, der ikke har rele­vans eller til­knyt­ning til søge­or­det eller søge­fra­sen. Typi­ske eksemp­ler er ”her”, ”læs mere” eller lig­nen­de.
 • LSI/Semantiske søge­ord – Anker­tek­sten udgø­res af et syno­nym eller et nært beslæg­tet ord til søge­or­det.
 • Tit­le tag – Tit­le tag for den side du lin­ker til, anven­des som anker­tekst. Det­te link vil oftest være af typen phra­se match, da tit­le tag altid bør inde­hol­de sidens vig­tig­ste søge­ord.
 • Bil­led ALT-tags – Tek­sten i et ALT-tag reg­nes altid for en anker­tekst. Da ALT-tag oftest også inde­hol­der det vig­tig­ste søge­ord, kan den­ne type anker­tekst også ses som et phra­se match.
 • No text – Situ­a­tio­nen hvor et bil­le­de ikke har noget ALT-tag. Det kan også være en knap med f.eks. et ikon eller en anden gra­fisk repræ­sen­ta­tion uden beskri­ven­de ALT-tag, der fun­ge­rer som link til siden.
 • Spe­ci­al­tegn – En anden vari­ant af no text anker­tek­ster, er at bru­ge spe­ci­al­tegn i tegn­sæt­tet som f.eks. en pil eller lig­nen­de som anker­tekst.
 • Brand + Exa­ct match – En vari­ant hvor sidens brand og exa­ct match keyword mik­ses til en slags phra­se match, hvor både fir­ma­navn og søge­ord ind­går i anker­tek­sten.
 • Long anchors – En vari­ant af par­ti­al eller phra­se match hvor sel­ve anker­tek­sten udgø­res af en læn­ge­re fra­se eller en hel sæt­ning i tek­sten, hvor søge­or­det eller dele af søge­or­det ind­går.
 • Co-occu­ren­ce – Her ind­går søge­or­det som en del af den sæt­ning, der inde­hol­der anker­tek­sten, uden at være inklu­de­ret som en del af anker­tek­sten. Mest opti­malt er det at pla­ce­re søge­or­det lige før eller så tæt på anker­tek­sten som muligt.

Exa­ct match – Søge­or­det er anker­tek­sten

 

 

En exa­ct match anker­tekst udgø­res ude­luk­ken­de af søge­or­det eller søge­fra­sen. Så vil du have en side på din hjem­mesi­de til at ran­ke for f.eks. ”anker­tekst”, skal du bru­ge det­te ord som – nå ja – anker­tekst i den arti­kel, der skal lin­ke hjem til siden, for eksem­pel:

Læs her, hvor­dan du skri­ver en sik­ker anker­tekst.

Exa­ct match var tid­li­ge­re den fore­truk­ne form for anker­tekst, for­di det gav et tyde­ligt sig­nal til Goog­le om, hvad det var for et søge­ord, du ønske­de at siden der blev lin­ket til, skul­le ran­ke for. I dag bør du være mere var­som med bru­gen af den­ne type, da for man­ge exa­ct match anker­tek­ster tages som en indi­ka­tion af, at du har købt betal­te links til din side.

Phra­se match – Søge­or­det er en del af anker­tek­sten

 

 

Phra­se match bety­der, at søge­or­det eller hele søge­fra­sen ind­går som en del af den anker­tekst, du lin­ker hjem til din side med. Tager vi eksemp­let fra før med ”anker­tekst”, kan vi gøre den sam­me sæt­ning til et phra­se match ved at med­ta­ge mere af tek­sten i sæt­nin­gen som anker­tekst:

Læs her, hvor­dan du skri­ver en sik­ker anker­tekst

Det giver et mere natur­ligt og i øvrigt for læse­ren meget mere infor­ma­tiv beskri­vel­se af, hvad det rent fak­tisk er, de kom­mer hen til, når de klik­ker på lin­ket. Den­ne type anker­tekst var tid­li­ge­re den, som alle SEO-eks­per­ter – og Goog­le selv – frem­hæ­ve­de som den bed­ste. Net­op på grund af den gode bru­gero­p­le­vel­se.

I dag er folk mere for­sig­ti­ge med at bru­ge den, net­op for­di søge­or­det eller søge­fra­sen er en del af anker­tek­sten. Det er synd. For lige som med de andre anker­tekst­ty­per er den helt i orden at bru­ge – så læn­ge du ikke over­gør det.

Par­ti­al match – dele af søge­or­det ind­går i anker­tek­sten

 

 

Par­ti­al og phra­se match er stort set det sam­me og man­ge af SEO-eks­per­ter­ne behand­ler dem under et. Hos os væl­ger vi dog at bru­ge par­ti­al match som beteg­nel­se for de til­fæl­de, hvor du anven­der en del af søge­or­det eller nog­le ord fra søge­ord­s­fra­sen som en del af anker­tek­sten til den side, du lin­ker hjem til.

Her er det vig­tigt at huske, at gram­ma­ti­ske bøj­nin­ger af søge­or­det ikke reg­nes for et par­ti­al match af Goog­le. Goog­le kan godt reg­ne ud, at f.eks. ”anker­tek­ster” og ”anker­tekst” er det sam­me søge­ord.

I min ver­den dæk­ker par­ti­al match også f.eks. situ­a­tio­ner med omvendt ord­s­til­ling. Så hvis du f.eks. vil have din side til at ran­ke for ”sik­re anker­tek­ster”, kan et par­ti­al match f.eks. være:

… på den­ne side, hvor du kan læse om, hvor­dan du gør dine anker­tek­ster sik­re.”

Bran­ded – fir­ma­nav­net er anker­tek­sten

 

 

En bran­ded anker­tekst er de til­fæl­de, hvor anker­tek­sten udgø­res af jeres fir­ma­navn, nav­net på et pro­dukt eller et andet vare­mær­ke eller han­dels­navn, som I ejer ret­ten til eller sæl­ger – f.eks. på jeres webs­hop. Så når nogen f.eks. lin­ker til vores hjem­mesi­de med anker­tek­sten ”web­te­xts­hop”, er der tale om en bran­ded anker­tekst.

Bran­ded anker­tek­ster anses af Goog­le som en meget natur­lig anker­tekst at bru­ge, net­op for­di det er natur­ligt at hen­vi­se til et fir­ma og det hjem­mesi­de med fir­ma­nav­net. Så den kan du trygt bru­ge lidt ofte­re end de andre.

For­fat­ter­navn – dit navn som anker­tekst

 

 

Per­son­nav­ne hører for så vidt også til under bran­de­de anker­tek­ster. Men skal Goog­le i ste­det opfat­te anker­tek­sten som et for­fat­ter­navn, kræ­ver det, at du står angi­vet som for­fat­ter til artik­len ved hjælp af den såkald­te rel=”author” tag, der især var meget popu­lær, da Goog­le lige hav­de lan­ce­ret Goog­le Plus.

Ind­sæt­ter du dit navn som anker­tekst til et link til den side, du ger­ne vil have til at ran­ke for det søge­ord, din tekst hand­ler om, fan­ger Goog­le sam­men­hæn­gen ved hjælp af rel=”author” tag­get. Under­støt­ter CMS-syste­met ikke rel=”author” tag­get, anses dit navn som en bran­ded eller måske som en gene­risk anker­tekst.

Per­son­nav­ne ses oftest brugt som anker­tek­ster i en for­fat­ter­boks på siden i for­bin­del­se med gæste­blo­gind­læg eller artik­ler, der lin­ker hjem til din egen hjem­mesi­de. Så hav­de den­ne gui­de været udgi­vet som en arti­kel på en anden hjem­mesi­de, kun­ne der have stå­et en for­fat­ter­boks med mit navn som anker­tekst:

Skre­vet af Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl, part­ner og Chief Con­tent Offi­cer hos con­tent mar­ke­ting-bureau­et web­s­te­xts­hop.”

Anker­tek­sten lin­ker så hjem til vores hjem­mesi­de på webtextshop.dk. I tek­sten i eksemp­let etab­le­rer jeg sam­ti­dig den natur­li­ge sam­men­hæng for læser­ne til det site, mit navn lin­ker til. Goog­le får selv­føl­ge­lig sam­men­hæn­gen gen­nem rel=”author” tag­get på siden.

Naked URL – webadres­sen er anker­tek­sten

En nøgen anker­tekst udgø­res af sel­ve webadres­sen (URL’en) i klar tekst i artik­len eller blo­gind­læg­get. Den­ne form for anker­tekst ses oftest brugt til links, der lin­ker hjem til for­si­den på web­s­te­det. Du kan dog også sag­tens lin­ke læn­ge­re ned i side­hie­rar­ki­et. Men det ses kun yderst sjæl­dent, for­di det nemt kom­mer til at se meget grimt og ufor­stå­e­ligt ud. Men omvendt er det selv­føl­ge­lig også en måde at ska­be ekstra opmærk­som­hed om lin­ket på.

En ”nøgen anker­tekst” til den­ne side kun­ne f.eks. se sådan her ud:

Det kan du læse mere om på https://webtextshop.dk/sikker-ankertekst.”

Gene­risk – til­fæl­di­ge ord er anker­tek­sten

 

 

En gene­risk anker­tekst består af nog­le ord, der ikke har hver­ken rele­vans for eller til­knyt­ning til søge­or­det eller søge­fra­sen, som du vil have, at den side du lin­ker hjem til, skal ran­ke for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Typisk udgø­res gene­ri­ske anker­tek­ster af ord som ”læs mere”, ”her”, ”på den­ne side” eller lig­nen­de.

Den­ne type links blev det tid­li­ge­re fra­rå­det at bru­ge, for­di de ikke gav læse­ren nogen reel infor­ma­tion om, hvad siden de lin­ke­de til inde­holdt. Men i dag er det nok den mest udbred­te form for anker­tekst, der anven­des på net­tet – desvær­re.

Det sker natur­lig­vis som en mis­for­stå­et hel­gar­de­ring imod at få Pen­gi­un-straf på grund af anven­del­sen i søge­ord i ens anker­tek­ster. Men i prin­cip­pet kun­ne det sag­tens tæn­kes, at Goog­le vil­le fin­de bru­gen af ude­luk­ken­de gene­ri­ske anker­tek­ster for at være lige så over-opti­me­re­de anker­tek­ster, som hvis du kun brug­te exa­ct match søge­ord. Jeg tror dog næp­pe, at nogen har red­det sig en Pen­gi­un-straf af den grund.

LSI/Semantiske søge­ord – syno­ny­mer og beslæg­te­de ord er anker­tek­sten

LSI står for ”Latent Seman­tic Inde­xing”. Det er et begreb, som dæk­ker over syno­ny­mer eller seman­tisk rela­te­re­de ord til søge­or­det. Det kan både være anker­tek­ster, hvor søge­or­det ind­går og anker­tek­ster uden søge­or­det, men med et syno­nym eller et seman­tisk ord i ste­det.

Ind­går søge­or­det, sva­rer det næsten til par­ti­al eller phra­se match anker­tek­ster. Det er typisk long tail eller spørgs­mål, der er anvendt som søg­nin­ger på Goog­le. Tager vi ”anker­tekst” som et eksem­pel, kun­ne det f.eks. være:

… i den­ne arti­kel, der sva­rer på spørgs­må­let ”Hvad er en anker­tekst?”.”

En hur­tig gen­vej til den­ne form for anker­tek­ster er, at tage de søge­for­slag som Goog­le kom­mer med i listen under søge­fel­tet, når du skri­ver et søge­ord i søge­fel­tet.

 

Du kan også bru­ge de søge­fra­ser, du fin­der som links til rela­te­re­de søg­nin­ger nederst på den før­ste side i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Et eksem­pel på anven­del­sen af et syno­nym eller en seman­tisk rela­tion kun­ne være: ”… i den­ne arti­kel, der for­kla­rer hvad en cykel med hjæl­pe­mo­tor er for en stør­rel­se”. Her fun­ge­rer “cykel med hjæl­pe­mo­tor” som anker­tekst for et link, der peger hen til en side med en gui­de om knal­ler­ter.

Cykel med hjæl­pe­mo­tor” er jo den beteg­nel­se, der anven­des om knal­ler­ter i lov­tek­ster. Der­ved har fra­sen en seman­tisk rela­tion til ordet ”knal­lert”, som er det ord, du ønsker den side du lin­ker til, skal ran­ke for i Goog­le.

 

Tit­le tag som anker­tekst

En anden vari­ant af phra­se match der hel­ler ikke ses brugt så tit, er, at anven­de tit­le tag for den side du lin­ker til, som anker­tekst i den tekst, du lin­ker til siden fra.

Den­ne form for anker­tekst vil inde­hol­de sidens vig­tig­ste søge­ord, hvis du skri­ver tit­le efter den mest udbred­te frem­gangs­må­de med at næv­ne det vig­tig­ste søge­ord så tid­ligt i tit­le tag som muligt.

Vil­le jeg lin­ke til den­ne arti­kel fra f.eks. et blo­gind­læg på Lin­ke­dIn, kun­ne jeg såle­des bru­ge sidens tit­le tag som anker­tekst på den­ne måde.

Det har jeg skre­vet en gui­de til, som du kan læse her: Sik­re anker­tek­ster – Den kom­plet­te gui­de til at ski­ve anker­tek­ster.”

Goog­le fan­ger, at der er tale om sidens tit­le, for­di tit­le og anker­tekst er ens.

Bil­le­der­nes Alt-tag som anker­tekst

Bru­ger du bil­le­der som links til din hjem­mesi­de, anser Goog­le tek­sten i bil­le­dets ALT-tag for lin­kets anker­tekst. Da ALT-tag oftest også inde­hol­der det vig­tig­ste søge­ord, kan du også se den­ne form for anker­tekst som en afart af phra­se match.

For­de­len ved at inklu­de­re søge­or­det i ALT-tag tek­sten er som bekendt, at bil­le­det kan kom­me til at ran­ke for søge­or­det i bil­led­søg­nin­ger, samt at syns­han­di­kap­pe­de får en bed­re ople­vel­se med jeres hjem­mesi­de. For at give bil­le­det ekstra vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne, kan du også inklu­de­re søge­or­det i bil­le­dets tit­le og bil­le­dets fil­navn.

Bil­led­søg­nin­ger er rime­lig popu­læ­re på Goog­le og kan der­for nemt give dig ekstra tra­fik til siden. Det kræ­ver ikke nød­ven­dig­vis, at bil­le­det kom­mer først i bil­led­sø­ge­re­sul­ta­ter­ne. For er bil­le­det super-rele­vant for søge­or­det og søge­hen­sig­ten, skal folk nok opda­ge det. Folk scrol­ler ger­ne læn­ge­re efter det rig­ti­ge bil­le­de, end de gør efter det rig­ti­ge søge­re­sul­tat i tekstsøg­nin­ger­ne.

 

No text – Links uden anker­tekst

Men du kan også bru­ge bil­le­der til at ska­be links til din side uden nogen brug af anker­tekst. Det sker i de til­fæl­de, hvor et bil­le­de ikke har nogen tekst i ALT-tag­get og der ikke er nogen gen­ken­de­lig tekst i bil­le­det. Det kan f.eks. være en knap med f.eks. et ikon eller en anden gra­fisk repræ­sen­ta­tion uden tekst i ALT-tag­get, der fun­ge­rer som link til siden.

Spe­ci­al­tegn – en anden form for no text anker­tek­ster

En anden udga­ve af no text anker­tek­ster er at bru­ge spe­ci­al­tegn i tegn­sæt­tet som f.eks. à eller lig­nen­de som anker­tekst for lin­ket til den side, der lin­kes hjem til.

Meto­den ses sjæl­dent anvendt, da den ikke giver nogen reel infor­ma­tion om den side, der lin­kes hen til. Men har du en beskri­ven­de tekst stå­en­de for­an eller efter spe­ci­al­teg­net, giver det lige så meget mening som en gene­risk anker­tekst. F.eks:

Læs mere om sik­re anker­tek­ster på web­te­xts­hops hjem­mesi­de (à)

 

Brand + Exa­ct match – fir­ma­navn plus søge­ord som anker­tekst

Brand + Exa­ct match er i prin­cip­pet en vari­ant af phra­se match. Her består anker­tek­sten af jeres brand­navn og så det exa­ct match keyword, som du vil have, den side du lin­ker hjem til, skal ran­ke for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Et eksem­pel til den­ne side kun­ne være:

Vi har fun­det en rig­tig god gui­de, hvor web­te­xts­hop skri­ver om sik­re anker­tek­ster til din link­bu­il­ding.”

Long anchors – ekstra lan­ge anker­tek­ster

Long anchors er end­nu en vari­ant af phra­se match, hvor sel­ve anker­tek­sten udgø­res af en læn­ge­re fra­se eller en hel sæt­ning i tek­sten, der inde­hol­der søge­or­det eller hele eller dele af søge­fra­sen. Den­ne form for anker­tekst ses tit anvendt ved læn­ge­re long tail søge­ord, som det kan være ekstremt nemt at kom­me til at ran­ke for.

Det kan også bare være en hel sæt­ning i tek­sten på siden. Et eksem­pel kun­ne være sam­me sæt­ning som før – men bare hvor hele sæt­nin­gen er anker­tek­sten:

Vi har fun­det en rig­tig god gui­de, hvor web­te­xts­hop skri­ver om sik­re anker­tek­ster til din link­bu­il­ding.”

Co-occu­ren­ce – anvend søge­or­det i sam­me sæt­ning som anker­tek­sten

En vari­ant af den gene­ri­ske anker­tekst anven­der søge­or­det eller søge­fra­sen i sam­me sæt­ning og helst umid­del­bart lige inden sel­ve anker­tek­sten. Anker­tek­sten i sig selv kan så være gene­risk.

Der­ved udnyt­ter du den såkald­te co-occu­ren­ce effekt, der beteg­ner anven­del­sen af sam­me eller seman­tisk beslæg­te­de søge­ord på tværs af hjem­mesi­der, der lin­ker til hin­an­den. Det stam­mer til­ba­ge fra den såkald­te Goog­le Caf­fe­i­ne-algo­rit­me, som blev imple­men­te­ret som et af de før­ste skridt mod at gøre Goog­le til en mere seman­tisk base­ret søge­ma­ski­ne til­ba­ge i sen­som­me­ren 2009.

Den er i fami­lie med co-cita­tion, som også var en del af Caf­fe­i­ne-algo­rit­men. Den giver link-jui­ce til din hjem­mesi­de, ved at hjem­mesi­dens navn eller jeres brand næv­nes på andre hjem­mesi­der – vel at mær­ke uden, at der lin­kes til jeres web­s­i­te.

Så ved at næv­ne søge­or­det eller søge­fra­sen umid­del­bart lige inden lin­ket, fan­ger Goog­le sam­men­hæn­gen og til­de­ler vær­di til det søge­ord, som du ger­ne vil have, den side du lin­ker hjem til, skal ran­ke for. Et eksem­pel kun­ne se sådan ud:

Vi har fun­det en rig­tig god gui­de, hvor web­te­xts­hop viser, hvor­dan du skri­ver en sik­ker anker­tekst i den­ne arti­kel.”

Tek­nik­ken fun­ge­rer også, hvis anker­tek­sten pla­ce­res i et områ­de af tek­sten, der inde­hol­der seman­tisk rela­te­re­de ord til søge­or­det eller syno­ny­mer for det­te. Fak­tisk siger nog­le SEO-eks­per­ter, at det vir­ker ekstra godt at omgi­ve anker­tek­sten med fle­re stær­ke søge­ord, syno­ny­mer og seman­ti­ske rela­te­re­de ord om det sam­me emne.

Tip: Lad så vidt muligt andre om at bru­ge exa­ct match

Net­op for­di exa­ct match er den stær­ke­ste indi­ka­tor for, hvil­ket søge­ord den side der lin­kes til, bør ran­ge­re for i søge­re­sul­ta­ter­ne, er en over­dre­ven brug af exa­ct match anker­tek­ster den sik­re vej til at red­de dig en Pengu­in-straf. Der må helst ikke være for man­ge exa­ct match links og de bør under ingen omstæn­dig­he­der være i over­tal i for­hold til de andre anker­tekst­ty­per.

Vil du sik­re dig mod det, bør du helt und­gå at bru­ge exa­ct match anker­tek­ster eller kun bru­ge dem i meget sjæld­ne til­fæl­de, de gan­ge hvor du selv kan bestem­me din anker­tekst. Det kan du f.eks. i den link­bu­il­ding, hvor du selv leve­rer ind­hold. Som f.eks. gæste­ind­læg og artik­ler, du får udgi­vet med link hjem til din egen hjem­mesi­de.

Der­ved er du min­dre sår­bar for mere eller min­dre vel­me­nen­de links fra andre hjem­mesi­der, hvor udgi­ver­ne lin­ker hjem til din hjem­mesi­de, for­di du har noget godt ind­hold, de refe­re­rer til. Har udgi­ve­ren eller skri­ben­ten ikke så meget for­stand på SEO, kan de meget nemt fin­de det mest natur­ligt at bru­ge et af dine søge­ord som exa­ct match anker­tekst for lin­ket til din side.

Antal­let af links skal også være jævn for­delt

Der må hel­ler ikke være en una­tur­lig for­de­ling af links hjem til jeres hjem­mesi­de. Har en enkelt side fle­re hund­re­de links og de andre sider næsten ikke nogen, kan I roligt reg­ne med at Goog­le gran­sker sam­men­hæn­gen nær­me­re.

Her spil­ler især anker­tek­ster­ne og kva­li­te­ten af de hjem­mesi­der, der lin­ker til den ene famø­se side ind. Er der man­ge lav­kva­li­tets­si­der og man­ge exa­ct match anker­tek­ster i brug, er I fare­tru­en­de tæt på at få et lap med ping­vin­luf­fen.

Den per­fek­te for­de­ling af anker­tekst­ty­per

Som alle­re­de nævnt er det det sam­le­de hel­heds­ind­tryk, der afgør, hvor­vidt Goog­le Pengu­in straf­fer for overo­p­ti­me­re­de links eller ej. For­de­lin­gen af de for­skel­li­ge for­mer for anker­tek­ster skal vir­ke natur­lig og til­pas vari­e­ret.

Net­op begre­bet ”natur­ligt” bety­der, at du godt kan slip­pe afsted med at bru­ge en eller fle­re typer af anker­tek­ster mere end andre, uden at Goog­le lan­ger en straf ud.

Goog­le ser natur­lig­vis helst, at for­de­lin­gen af anker­tek­ster lig­ger mest på “ikke-opti­me­re­de” anker­tek­ster, men du kan sag­tens brug exa­ct match søge­ord i anker­tek­ster­ne, så læn­ge det blot vir­ker natur­ligt.

Det bety­der også min­dre, hvis bru­gen af bran­de­de anker­tek­ster fore­kom­mer ofte­re end andre typer. Det vir­ker mere natur­ligt at refe­re­re til en hjem­mesi­de eller et fir­ma med dets navn, end hvis der blev brugt exa­ct match søge­ord hver gang.

På sam­me måde kan I også sag­tens slip­pe afsted med man­ge gene­ri­ske anker­tek­ster. De må bare ikke være den ene­ste form for links. For det ser også mistæn­ke­ligt ud.

En natur­lig for­de­ling på de for­skel­li­ge anker­tekst­ty­per er ide­a­let. Der fin­des man­ge bud på, hvil­ke pro­cent­sat­ser der gæl­der for anven­del­sen af de for­skel­li­ge typer anker­tek­ster. Men det ene bud synes at være lige så godt som det andet. Så læn­ge det giver en natur­lig for­de­ling og antal­let af exa­ct og phra­se match anker­tek­ster und­gør en min­dre pro­cent­sats af de sam­le­de anker­tekst­ty­per, synes du at være home safe.

Hold styr på vari­a­tio­nen

Bru­ger I meget link­bu­il­ding eller har du f.eks. en fast ugent­lig klum­me på et onli­ne medie, hvor du må lin­ke hjem til din hjem­mesi­de som en del af beta­lin­gen for klum­men, er det en god ide at hol­de lidt regn­skab med bru­gen af anker­tek­ster.

Går du meget op i det, kan du lige­frem byg­ge et reg­ne­ark, hvor du fører sta­ti­stik over, hvor man­ge af hver type anker­tekst, du har brugt. Sam­ti­dig kan du gå syste­ma­tisk frem for hvert enkelt link, så du bru­ger en ny anker­tekst­ty­pe hver gang – og så star­ter for­fra, når du er kom­met hele raden igen­nem.

Spring even­tu­elt exa­ct match og phra­se match over og reservér dem til links fra vir­ke­lig stær­ke og velan­se­te domæ­ner. Sam­ti­dig und­går du pro­ble­mer på grund af andres brug af exa­ct match anker­tek­ster hjem til din egen hjem­mesi­de. Det sid­ste kan du læse mere om andet steds her på siden.

 

Hold øje med din sides linkpro­fil

Det er altid en god ide at hol­de øje med din hjem­mesi­des linkpro­fil og for­de­lin­gen af anker­tekst­ty­per. Det kan du f.eks. gøre med et værk­tøj som Site Expl­o­rer hos ahrefs.com. Der­ved kan du løben­de hol­de øje med for­de­lin­gen af links til alle dine sider på hjem­mesi­den og enten spot­te årsa­gen til en straf eller måske lige­frem nå at gri­be ind i tide, før ping­vi­nen slår til.

Åbn Site Expl­o­rer på Ahrefs.com og ind­tast dit domæ­ne­navn. Klik der­ef­ter på Anchors under Back­link Pro­fi­le i menu­en til ven­stre og se så opgø­rel­sen over anker­tek­ster.

Som du kan se i eksemp­let her­un­der, har vi flest Bran­ded anker­tek­ster til web­te­xts­hops hjem­mesi­de, samt et par enkel­te phra­se match anker­tek­ster og en del gene­ri­ske anker­tek­ster. Ikke en for­de­ling af anker­tek­ster, der bur­de give anled­ning til pro­ble­mer med Goog­les Pengu­in-algo­rit­me.

Har du brug for hjælp til jeres anker­tek­ster?

Vil du have nog­le mere kon­kre­te eksemp­ler på gode, sik­re anker­tek­ster til sider­ne på jeres hjem­mesi­de, kan vi leve­re en ræk­ke ska­be­lo­ner og ide­er til jer. Vi skri­ver mas­se­vis af anker­tek­ster hver dag i de artik­ler og det con­tent mar­ke­ting-ind­hold, som vi udar­bej­der for vores kun­der. Så vi har stor erfa­ring i at bru­ge de for­skel­li­ge vari­an­ter og hjæl­per jer ger­ne til at sty­re uden om en straf fra Goog­les ping­vin.

Kon­takt os via for­mu­la­ren her­un­der eller send os en mail eller giv os et ring. Mail og tele­fon­num­mer fin­der du i foo­te­ren her på siden.

Brug for hjælp til anker­tek­ster

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2016 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This