Sådan skriver du en sikker ankertekst

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner & Chief Con­tent Offi­cer, web­textshop i/s

Rys­ter du også på hån­den, når du skal skrive en sikker ankertekst hjem til din egen hjemme­side i de artik­ler og blogindlæg, du får udgivet på andre hjemmesider og online medi­er? Eller er du bekym­ret for, hvorvidt andres links til jeres hjemme­side kan give jer prob­le­mer med Google Pengiun? Så læs med her og find ud af, hvad der er op og ned på sikre ankertek­ster.

Der var en gang, hvor det var nemt nok at skrive ankertek­ster i de artik­ler, du brugte i din linkbuild­ing. Du skulle bare bruge det søge­ord som ankertekst, du ønskede den pågældende side på din hjemme­side skulle ranke for i søgere­sul­tater­ne. Så kunne du nemt øge plac­erin­gen af siden på Google. Det han­dlede bare om at have links nok. Det er den type ankertekst, der kaldes for en exact match ankertekst.

Du kunne også please Google og dem der læste artiklen, ved at skrive en mere beskrivende ankertekst, hvor søge­ordet indgik. Det kaldes for en phrase match ankertekst. Den beskrivende tekst gjorde det nem­mere for læserne at afgøre, hvorvidt lin­ket førte hen til noget, de havde lyst til at læse mere om. Derved kunne ankertek­sten lige­frem gøres til en hel lille sal­gstale for siden.

Men en dag fik Google nok. Det var for nemt at manip­ulere plac­eringerne i søge­mask­in­erne ved hjælp af denne form for ankertek­ster. For selvføl­gelig blev det mis­brugt af dem, der havde råd til at få udgivet hun­drede eller tusind­vis af artik­ler på alver­dens sider på net­tet med exact match ankertek­ster hjem til deres egen hjemme­side. Derved kunne de lyn­hur­tigt få deres egen hjemme­side til at ranke for søge­ord, som de måske ikke var helt berettigede til.

Hvad er en ankertekst?

En ankertekst er et eller flere i sam­men­hæng fremhævede ord i en tekst, der fun­ger­er som link til en anden side på inter­net­tet. Når brugeren klikker på ankertek­sten, føres ved­k­om­mende til den side, som tek­sten fun­ger­er som link til.

Ankertek­ster er oftest fremhævet med blå tek­st­farve. Til at kode lin­ket ind i tek­sten og fremhæve denne som en ankertekst, anven­des HTML-koden ”a href”. I koden indgår der selve den webadresse (URL), der linkes til, samt den tekst der skal fun­gere som ankertek­sten for lin­ket.

Ankerteksten er den fremhævede tekst, der fungerer som link til den side, du ønsker at sende læseren hen på.

Ankertek­sten er den tekst, der er fremhævet med blåt. Den link­er til den side, du ønsker at sende læseren hen på.

Google Pengiun straffer dig for overoptimerede ankertekster

I deres kamp for at komme denne form for link-spam til livs, ind­førte Google i 2012 den såkaldte Pen­guin-algo­ritme, der netop fanger bru­gen af overop­ti­merede ankertek­ster og links fra hjemmesider af lav kvalitet – også kaldet splogs (forko­r­telse af spam-blogs). Her gik Google ben­hårdt efter bl.a. mis­brug af exact match ankertek­ster.

I samme ånd­e­drag ind­førte Google også deres Pan­da-algo­ritme, der slår ned på overop­ti­merede hjemmesider, sider med tyn­dt eller kopieret ind­hold, samt hjemmesider med en dårlig bruger­grænse­flade. De to algo­rit­mer spiller stadig en vigtig betyd­ning den dag i dag. De benyt­ter et mere holis­tisk syn på hjemmes­i­den som grund­lag for deres vur­der­ing. Det vil sige, at det i høj grad er sidens hel­hedsindtryk og hvor godt de forskel­lige para­me­tre er opti­merede, der afgør sidens plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne. Der find­es ingen vidun­der­para­me­tre – alle para­me­tre tæller med.

Der findes ingen sikre ankertekster – alt med måde

Hel­hedsindtrykket gælder også for ankertek­ster. For selv om ind­førelsen af Pen­guin med et trylleslag fik alle, der udgav tek­ster på net­tet, til at erstat­te alle deres exact match ankertek­ster med gener­iske ankertek­ster uden brug af søge­ord, så han­dler det i den sid­ste ende om, hvor vari­erede og naturlige ankertek­sterne til en giv­en hjemme­side er.

Det er det sam­lede hel­hedsindtryk, der afgør, hvorvidt Google Pen­guin straf­fer for overop­ti­merede links eller ej. Det skal virke naturligt og se tilpas vari­eret ud.

Vurderingen af ankertekster gælder kun eksterne links

Når det kom­mer til interne links på din hjemme­side (links til en anden side på hjemmes­i­den), kan du skrive dine ankertek­ster, som du har lyst til. Her hjælper bru­gen af exact og phrase match ankertek­ster nem­lig Google til at vur­dere din ind­byrdes pri­or­i­ter­ing af de forskel­lige sider på hjemmes­i­den.

Så har du to eller flere sider, der ranker for samme eller beslægt­ede søge­ord, kan du bruge ankertek­sterne til at sikre dig, at det er den side, du find­er mest rel­e­vant for søge­ordet, Google vis­er først i søgere­sul­tater­ne. Det gør du ved at linke mere til den pågældende side med det søge­ord, som du ønsker siden skal out­ranke andre sider på hjemmes­i­den for.

Ankertek­sterne bliv­er først et prob­lem, når vi taler om de ankertek­ster der link­er hjem til din hjemme­side fra andre sider på net­tet. Ser fordelin­gen af de forskel­lige ankertek­st­typer ikke naturlig ud, kan det være et tegn på, at du har købt dig til links – og den slags slår Google ned på.

Så der er ikke nogen form for ankertek­ster, der er mere sikre end andre – og du får ikke automa­tisk en Pen­guin-straf, bare for­di du har et par exact match links hjem til din hjemme­side.

 

Det er det sam­lede hel­hedsindtryk, der afgør, hvorvidt Google Pen­guin straf­fer for overop­ti­merede links eller ej. Det skal se naturligt ud og virke tilpas vari­eret, for at du ikke skal have grund til bekym­ring.

 

Hvad det helt præ­cist bety­der og hvor­dan du sikr­er en naturlig fordel­ing af ankertek­ster i din linkbuild­ing, kom­mer vi tilbage til sidst i artiklen.

Tidligere kunne man tale om, at ankertek­sten slog en krog i læseren. I dag skriv­er de fleste dem helst så neu­trale og gener­iske som muligt af frygt for at få tildelt en Pen­guin-straf fra Google.

Mange former for ankertekster

Der find­es mange forskel­lige måder at skrive ankertek­ster på. Den største forskel på ankertek­sterne er, hvorvidt de inde­hold­er det søge­ord, siden der linkes til, skal ranke for i Google eller om ankertek­sten ikke inde­hold­er nogen søge­ord eller søge­frase.

Vil du sikre dig bedst muligt mod at få en straf for over-opti­merede links, skal du alt­så sørge for at anvende en bred vifte af de forskel­lige for­mer for ankertek­ster, der find­es. Vi har sam­let en række forskel­lige for­mer for ankertek­ster, du kan skifte imellem. De forskel­lige for­mer for ankertek­ster er enten unikke, en vari­ant af phrase match eller består af en kom­bi­na­tion af to eller flere andre vari­anter af ankertek­ster.

Lad os se nærmere på de forskel­lige for­mer for ankertek­ster. Efter over­sigten kan du læse mere om de forskel­lige typer og se nogle konkrete eksem­pler.

Ankerteksttyper

Grundlæggende set find­es der 6 forskel­lige for­mer for ankertek­ster og så en række vari­a­tion­er og miks af disse, der kan anven­des, når du skriv­er ankertek­ster. Mål­sæt­nin­gen er at have en naturlig vari­a­tion af ankertek­ster til de links, der peger hjem til din hjemme­side.

Her ser du en over­sigt over de 15 mest udbredte for­mer for ankertek­ster i en ikke-pri­or­iteret række­følge. Senere i artiklen dykker vi ned i hver af de forskel­lige typer af ankertek­ster, for at se nærmere på hvor­dan de anven­des.

 • Exact match – Her udgøres ankertek­sten af selve det søge­ord eller den søge­ords­frase, du vil have siden, du link­er til, skal ranke for i søgere­sul­tater­ne.
 • Phrase match – Her indgår søge­ordet eller hele søge­frasen sam­men med noget af den omkringstående tekst i den ankertekst, du link­er til siden med.
 • Par­tial match – Lidt det samme som Phrase match. Her indgår en del af søge­ordet eller nogle ord fra søge­ords­frasen eventuelt sam­men med anden tekst i ankertek­sten til den side, som du ønsker, at siden du link­er hjem til, skal ranke for.
 • Brand­ed – Her anven­des jeres fir­manavn, et pro­duk­t­navn, et varemærke eller et han­del­snavn som ankertekst.
 • For­fat­ter­navn – Dit navn fun­ger­er som link til den side, du gerne vil have til at ranke for det søge­ord, din tekst omhan­dler. Denne form for ankertekst kræver et rel=”author” for at virke efter hen­sigten. Ses oftest brugt i forbindelse med gæste­blogindlæg eller artik­ler med for­fat­ter­boks, der link­er hjem til jeres hjemme­side.
 • Naked URL – Her er selve webadressen (URL’en) ankertek­sten
 • Gener­isk – Her udgøres ankertek­sten af nogle ord, der ikke har rel­e­vans eller tilknyt­ning til søge­ordet eller søge­frasen. Typiske eksem­pler er ”her”, ”læs mere” eller lig­nende.
 • LSI/Semantiske søge­ord – Ankertek­sten udgøres af et syn­onym eller et nært beslægtet ord til søge­ordet.
 • Title tag – Title tag for den side du link­er til, anven­des som ankertekst. Dette link vil oftest være af typen phrase match, da title tag altid bør inde­holde sidens vigtig­ste søge­ord.
 • Billed ALT-tags – Tek­sten i et ALT-tag reg­nes altid for en ankertekst. Da ALT-tag oftest også inde­hold­er det vigtig­ste søge­ord, kan denne type ankertekst også ses som et phrase match.
 • No text – Sit­u­a­tio­nen hvor et billede ikke har noget ALT-tag. Det kan også være en knap med f.eks. et ikon eller en anden grafisk repræsen­ta­tion uden beskrivende ALT-tag, der fun­ger­er som link til siden.
 • Spe­cial­tegn – En anden vari­ant af no text ankertek­ster, er at bruge spe­cial­tegn i teg­n­sæt­tet som f.eks. en pil eller lig­nende som ankertekst.
 • Brand + Exact match – En vari­ant hvor sidens brand og exact match key­word mik­ses til en slags phrase match, hvor både fir­manavn og søge­ord indgår i ankertek­sten.
 • Long anchors – En vari­ant af par­tial eller phrase match hvor selve ankertek­sten udgøres af en læn­gere frase eller en hel sæt­ning i tek­sten, hvor søge­ordet eller dele af søge­ordet indgår.
 • Co-occurence – Her indgår søge­ordet som en del af den sæt­ning, der inde­hold­er ankertek­sten, uden at være inklud­eret som en del af ankertek­sten. Mest opti­malt er det at placere søge­ordet lige før eller så tæt på ankertek­sten som muligt.

Exact match – Søgeordet er ankerteksten

 

 

En exact match ankertekst udgøres udelukkende af søge­ordet eller søge­frasen. Så vil du have en side på din hjemme­side til at ranke for f.eks. ”ankertekst”, skal du bruge dette ord som – nå ja – ankertekst i den artikel, der skal linke hjem til siden, for eksem­pel:

Læs her, hvor­dan du skriv­er en sikker ankertekst.

Exact match var tidligere den fore­trukne form for ankertekst, for­di det gav et tydeligt sig­nal til Google om, hvad det var for et søge­ord, du ønskede at siden der blev lin­ket til, skulle ranke for. I dag bør du være mere var­som med bru­gen af denne type, da for mange exact match ankertek­ster tages som en indika­tion af, at du har købt betalte links til din side.

Phrase match – Søgeordet er en del af ankerteksten

 

 

Phrase match bety­der, at søge­ordet eller hele søge­frasen indgår som en del af den ankertekst, du link­er hjem til din side med. Tager vi eksem­plet fra før med ”ankertekst”, kan vi gøre den samme sæt­ning til et phrase match ved at med­tage mere af tek­sten i sæt­nin­gen som ankertekst:

Læs her, hvor­dan du skriv­er en sikker ankertekst

Det giv­er et mere naturligt og i øvrigt for læseren meget mere infor­ma­tiv beskriv­else af, hvad det rent fak­tisk er, de kom­mer hen til, når de klikker på lin­ket. Denne type ankertekst var tidligere den, som alle SEO-ekspert­er – og Google selv – fremhævede som den bed­ste. Netop på grund af den gode brugero­plevelse.

I dag er folk mere for­sigtige med at bruge den, netop for­di søge­ordet eller søge­frasen er en del af ankertek­sten. Det er synd. For lige som med de andre ankertek­st­typer er den helt i orden at bruge – så længe du ikke overgør det.

Partial match – dele af søgeordet indgår i ankerteksten

 

 

Par­tial og phrase match er stort set det samme og mange af SEO-ekspert­erne behan­dler dem under et. Hos os væl­ger vi dog at bruge par­tial match som beteg­nelse for de til­fælde, hvor du anven­der en del af søge­ordet eller nogle ord fra søge­ords­frasen som en del af ankertek­sten til den side, du link­er hjem til.

Her er det vigtigt at huske, at gram­ma­tiske bøjninger af søge­ordet ikke reg­nes for et par­tial match af Google. Google kan godt reg­ne ud, at f.eks. ”ankertek­ster” og ”ankertekst” er det samme søge­ord.

I min ver­den dækker par­tial match også f.eks. sit­u­a­tion­er med omvendt ord­still­ing. Så hvis du f.eks. vil have din side til at ranke for ”sikre ankertek­ster”, kan et par­tial match f.eks. være:

… på denne side, hvor du kan læse om, hvor­dan du gør dine ankertek­ster sikre.”

Branded – firmanavnet er ankerteksten

 

 

En brand­ed ankertekst er de til­fælde, hvor ankertek­sten udgøres af jeres fir­manavn, navnet på et pro­dukt eller et andet varemærke eller han­del­snavn, som I ejer ret­ten til eller sæl­ger – f.eks. på jeres web­shop. Så når nogen f.eks. link­er til vores hjemme­side med ankertek­sten ”web­textshop”, er der tale om en brand­ed ankertekst.

Brand­ed ankertek­ster ans­es af Google som en meget naturlig ankertekst at bruge, netop for­di det er naturligt at hen­vise til et fir­ma og det hjemme­side med fir­manavnet. Så den kan du trygt bruge lidt oftere end de andre.

Forfatternavn – dit navn som ankertekst

 

 

Per­son­navne hør­er for så vidt også til under brand­ede ankertek­ster. Men skal Google i stedet opfat­te ankertek­sten som et for­fat­ter­navn, kræver det, at du står angivet som for­fat­ter til artiklen ved hjælp af den såkaldte rel=”author” tag, der især var meget pop­ulær, da Google lige havde lanceret Google Plus.

Ind­sæt­ter du dit navn som ankertekst til et link til den side, du gerne vil have til at ranke for det søge­ord, din tekst han­dler om, fanger Google sam­men­hæn­gen ved hjælp af rel=”author” tagget. Under­støt­ter CMS-sys­temet ikke rel=”author” tagget, ans­es dit navn som en brand­ed eller måske som en gener­isk ankertekst.

Per­son­navne ses oftest brugt som ankertek­ster i en for­fat­ter­boks på siden i forbindelse med gæste­blogindlæg eller artik­ler, der link­er hjem til din egen hjemme­side. Så havde denne guide været udgivet som en artikel på en anden hjemme­side, kunne der have stået en for­fat­ter­boks med mit navn som ankertekst:

Skrevet af Ben­ny Chris­ten Grandahl, part­ner og Chief Con­tent Offi­cer hos con­tent mar­ket­ing-bureauet web­s­textshop.”

Ankertek­sten link­er så hjem til vores hjemme­side på webtextshop.dk. I tek­sten i eksem­plet etablerer jeg sam­tidig den naturlige sam­men­hæng for læserne til det site, mit navn link­er til. Google får selvføl­gelig sam­men­hæn­gen gen­nem rel=”author” tagget på siden.

Naked URL – webadressen er ankerteksten

En nøgen ankertekst udgøres af selve webadressen (URL’en) i klar tekst i artiklen eller blogindlægget. Denne form for ankertekst ses oftest brugt til links, der link­er hjem til for­si­den på web­st­edet. Du kan dog også sagtens linke læn­gere ned i side­hier­arki­et. Men det ses kun yder­st sjældent, for­di det nemt kom­mer til at se meget grimt og uforståeligt ud. Men omvendt er det selvføl­gelig også en måde at skabe ekstra opmærk­somhed om lin­ket på.

En ”nøgen ankertekst” til denne side kunne f.eks. se sådan her ud:

Det kan du læse mere om på https://webtextshop.dk/sikker-ankertekst.”

Gener­isk – til­fældige ord er ankertek­sten

 

 

En gener­isk ankertekst består af nogle ord, der ikke har hverken rel­e­vans for eller tilknyt­ning til søge­ordet eller søge­frasen, som du vil have, at den side du link­er hjem til, skal ranke for i søgere­sul­tater­ne. Typisk udgøres gener­iske ankertek­ster af ord som ”læs mere”, ”her”, ”på denne side” eller lig­nende.

Denne type links blev det tidligere frarådet at bruge, for­di de ikke gav læseren nogen reel infor­ma­tion om, hvad siden de linkede til inde­holdt. Men i dag er det nok den mest udbredte form for ankertekst, der anven­des på net­tet – desværre.

Det sker naturligvis som en mis­forstået hel­gar­der­ing imod at få Pengiun-straf på grund af anven­delsen i søge­ord i ens ankertek­ster. Men i prin­cip­pet kunne det sagtens tænkes, at Google ville finde bru­gen af udelukkende gener­iske ankertek­ster for at være lige så over-opti­merede ankertek­ster, som hvis du kun brugte exact match søge­ord. Jeg tror dog næppe, at nogen har red­det sig en Pengiun-straf af den grund.

LSI/Semantiske søgeord – synonymer og beslægtede ord er ankerteksten

LSI står for ”Latent Seman­tic Index­ing”. Det er et begreb, som dækker over syn­onymer eller seman­tisk relaterede ord til søge­ordet. Det kan både være ankertek­ster, hvor søge­ordet indgår og ankertek­ster uden søge­ordet, men med et syn­onym eller et seman­tisk ord i stedet.

Indgår søge­ordet, svar­er det næsten til par­tial eller phrase match ankertek­ster. Det er typisk long tail eller spørgsmål, der er anvendt som søgninger på Google. Tager vi ”ankertekst” som et eksem­pel, kunne det f.eks. være:

… i denne artikel, der svar­er på spørgsmålet ”Hvad er en ankertekst?”.”

En hur­tig gen­vej til denne form for ankertek­ster er, at tage de søge­forslag som Google kom­mer med i lis­ten under søge­fel­tet, når du skriv­er et søge­ord i søge­fel­tet.

 

Du kan også bruge de søge­fras­er, du find­er som links til relaterede søgninger ned­er­st på den første side i søgere­sul­tater­ne.

Et eksem­pel på anven­delsen af et syn­onym eller en seman­tisk rela­tion kunne være: ”… i denne artikel, der fork­lar­er hvad en cykel med hjælpe­mo­tor er for en stør­relse”. Her fun­ger­er “cykel med hjælpe­mo­tor” som ankertekst for et link, der peger hen til en side med en guide om knallert­er.

Cykel med hjælpe­mo­tor” er jo den beteg­nelse, der anven­des om knallert­er i lovtek­ster. Derved har frasen en seman­tisk rela­tion til ordet ”knallert”, som er det ord, du ønsker den side du link­er til, skal ranke for i Google.

 

Title tag som ankertekst

En anden vari­ant af phrase match der heller ikke ses brugt så tit, er, at anvende title tag for den side du link­er til, som ankertekst i den tekst, du link­er til siden fra.

Denne form for ankertekst vil inde­holde sidens vigtig­ste søge­ord, hvis du skriv­er title efter den mest udbredte frem­gangsmåde med at nævne det vigtig­ste søge­ord så tidligt i title tag som muligt.

Ville jeg linke til denne artikel fra f.eks. et blogindlæg på LinkedIn, kunne jeg således bruge sidens title tag som ankertekst på denne måde.

Det har jeg skrevet en guide til, som du kan læse her: Sikre ankertek­ster — Den kom­plette guide til at skive ankertek­ster.”

Google fanger, at der er tale om sidens title, for­di title og ankertekst er ens.

Billedernes Alt-tag som ankertekst

Bruger du billed­er som links til din hjemme­side, anser Google tek­sten i billedets ALT-tag for lin­kets ankertekst. Da ALT-tag oftest også inde­hold­er det vigtig­ste søge­ord, kan du også se denne form for ankertekst som en afart af phrase match.

Forde­len ved at inklud­ere søge­ordet i ALT-tag tek­sten er som bek­endt, at billedet kan komme til at ranke for søge­ordet i billed­søgninger, samt at syn­shandikappede får en bedre oplevelse med jeres hjemme­side. For at give billedet ekstra vægt i søgere­sul­tater­ne, kan du også inklud­ere søge­ordet i billedets title og billedets fil­navn.

Billed­søgninger er rimelig pop­ulære på Google og kan der­for nemt give dig ekstra trafik til siden. Det kræver ikke nød­vendigvis, at billedet kom­mer først i billed­søgere­sul­tater­ne. For er billedet super-rel­e­vant for søge­ordet og søge­hen­sigten, skal folk nok opdage det. Folk scroller gerne læn­gere efter det rigtige billede, end de gør efter det rigtige søgere­sul­tat i tek­st­søgningerne.

 

No text – Links uden ankertekst

Men du kan også bruge billed­er til at skabe links til din side uden nogen brug af ankertekst. Det sker i de til­fælde, hvor et billede ikke har nogen tekst i ALT-tagget og der ikke er nogen genk­endelig tekst i billedet. Det kan f.eks. være en knap med f.eks. et ikon eller en anden grafisk repræsen­ta­tion uden tekst i ALT-tagget, der fun­ger­er som link til siden. 

Specialtegn — en anden form for no text ankertekster

En anden udgave af no text ankertek­ster er at bruge spe­cial­tegn i teg­n­sæt­tet som f.eks. à eller lig­nende som ankertekst for lin­ket til den side, der linkes hjem til.

Meto­den ses sjældent anvendt, da den ikke giv­er nogen reel infor­ma­tion om den side, der linkes hen til. Men har du en beskrivende tekst stående foran eller efter spe­cial­teg­net, giv­er det lige så meget mening som en gener­isk ankertekst. F.eks:

Læs mere om sikre ankertek­ster på web­textshops hjemme­side (à)

 

Brand + Exact match – firmanavn plus søgeord som ankertekst

Brand + Exact match er i prin­cip­pet en vari­ant af phrase match. Her består ankertek­sten af jeres brand­navn og så det exact match key­word, som du vil have, den side du link­er hjem til, skal ranke for i søgere­sul­tater­ne. Et eksem­pel til denne side kunne være:

Vi har fun­det en rigtig god guide, hvor web­textshop skriv­er om sikre ankertek­ster til din linkbuild­ing.”

Long anchors – ekstra lange ankertekster

Long anchors er end­nu en vari­ant af phrase match, hvor selve ankertek­sten udgøres af en læn­gere frase eller en hel sæt­ning i tek­sten, der inde­hold­er søge­ordet eller hele eller dele af søge­frasen. Denne form for ankertekst ses tit anvendt ved læn­gere long tail søge­ord, som det kan være ekstremt nemt at komme til at ranke for.

Det kan også bare være en hel sæt­ning i tek­sten på siden. Et eksem­pel kunne være samme sæt­ning som før – men bare hvor hele sæt­nin­gen er ankertek­sten:

Vi har fun­det en rigtig god guide, hvor web­textshop skriv­er om sikre ankertek­ster til din linkbuild­ing.”

Co-occurence – anvend søgeordet i samme sætning som ankerteksten

En vari­ant af den gener­iske ankertekst anven­der søge­ordet eller søge­frasen i samme sæt­ning og helst umid­del­bart lige inden selve ankertek­sten. Ankertek­sten i sig selv kan så være gener­isk.

Derved udnyt­ter du den såkaldte co-occurence effekt, der beteg­n­er anven­delsen af samme eller seman­tisk beslægt­ede søge­ord på tværs af hjemmesider, der link­er til hinan­den. Det stam­mer tilbage fra den såkaldte Google Caf­feine-algo­ritme, som blev imple­menteret som et af de første skridt mod at gøre Google til en mere seman­tisk baseret søge­mask­ine tilbage i sen­som­meren 2009.

Den er i fam­i­lie med co-cita­tion, som også var en del af Caf­feine-algo­rit­men. Den giv­er link-juice til din hjemme­side, ved at hjemmes­i­dens navn eller jeres brand nævnes på andre hjemmesider – vel at mærke uden, at der linkes til jeres web­site.

Så ved at nævne søge­ordet eller søge­frasen umid­del­bart lige inden lin­ket, fanger Google sam­men­hæn­gen og tildel­er vær­di til det søge­ord, som du gerne vil have, den side du link­er hjem til, skal ranke for. Et eksem­pel kunne se sådan ud:

Vi har fun­det en rigtig god guide, hvor web­textshop vis­er, hvor­dan du skriv­er en sikker ankertekst i denne artikel.”

Teknikken fun­ger­er også, hvis ankertek­sten plac­eres i et område af tek­sten, der inde­hold­er seman­tisk relaterede ord til søge­ordet eller syn­onymer for dette. Fak­tisk siger nogle SEO-ekspert­er, at det virk­er ekstra godt at omgive ankertek­sten med flere stærke søge­ord, syn­onymer og seman­tiske relaterede ord om det samme emne.

Tip: Lad så vidt muligt andre om at bruge exact match

Netop for­di exact match er den stærkeste indika­tor for, hvilket søge­ord den side der linkes til, bør ran­gere for i søgere­sul­tater­ne, er en over­dreven brug af exact match ankertek­ster den sikre vej til at red­de dig en Pen­guin-straf. Der må helst ikke være for mange exact match links og de bør under ingen omstændighed­er være i over­tal i forhold til de andre ankertek­st­typer.

Vil du sikre dig mod det, bør du helt undgå at bruge exact match ankertek­ster eller kun bruge dem i meget sjældne til­fælde, de gange hvor du selv kan bestemme din ankertekst. Det kan du f.eks. i den linkbuild­ing, hvor du selv lev­er­er ind­hold. Som f.eks. gæsteindlæg og artik­ler, du får udgivet med link hjem til din egen hjemme­side.

Derved er du min­dre sår­bar for mere eller min­dre velme­nende links fra andre hjemmesider, hvor udgiverne link­er hjem til din hjemme­side, for­di du har noget godt ind­hold, de ref­er­erer til. Har udgiv­eren eller skriben­ten ikke så meget for­stand på SEO, kan de meget nemt finde det mest naturligt at bruge et af dine søge­ord som exact match ankertekst for lin­ket til din side.

Antallet af links skal også være jævn fordelt

Der må heller ikke være en unaturlig fordel­ing af links hjem til jeres hjemme­side. Har en enkelt side flere hun­drede links og de andre sider næsten ikke nogen, kan I roligt reg­ne med at Google gransker sam­men­hæn­gen nærmere.

Her spiller især ankertek­sterne og kvaliteten af de hjemmesider, der link­er til den ene famøse side ind. Er der mange lavk­valitetssider og mange exact match ankertek­ster i brug, er I faretru­ende tæt på at få et lap med pingvin­luffen.

Den perfekte fordeling af ankerteksttyper

Som allerede nævnt er det det sam­lede hel­hedsindtryk, der afgør, hvorvidt Google Pen­guin straf­fer for overop­ti­merede links eller ej. Fordelin­gen af de forskel­lige for­mer for ankertek­ster skal virke naturlig og tilpas vari­eret.

Netop begre­bet ”naturligt” bety­der, at du godt kan slippe afst­ed med at bruge en eller flere typer af ankertek­ster mere end andre, uden at Google langer en straf ud.

Google ser naturligvis helst, at fordelin­gen af ankertek­ster lig­ger mest på “ikke-opti­merede” ankertek­ster, men du kan sagtens brug exact match søge­ord i ankertek­sterne, så længe det blot virk­er naturligt.

Det bety­der også min­dre, hvis bru­gen af brand­ede ankertek­ster forekom­mer oftere end andre typer. Det virk­er mere naturligt at ref­erere til en hjemme­side eller et fir­ma med dets navn, end hvis der blev brugt exact match søge­ord hver gang.

På samme måde kan I også sagtens slippe afst­ed med mange gener­iske ankertek­ster. De må bare ikke være den eneste form for links. For det ser også mis­tænke­ligt ud.

En naturlig fordel­ing på de forskel­lige ankertek­st­typer er ide­alet. Der find­es mange bud på, hvilke pro­centsatser der gælder for anven­delsen af de forskel­lige typer ankertek­ster. Men det ene bud synes at være lige så godt som det andet. Så længe det giv­er en naturlig fordel­ing og antallet af exact og phrase match ankertek­ster undgør en min­dre pro­centsats af de sam­lede ankertek­st­typer, synes du at være home safe.

Hold styr på variationen

Bruger I meget linkbuild­ing eller har du f.eks. en fast ugentlig klumme på et online medie, hvor du må linke hjem til din hjemme­side som en del af betalin­gen for klum­men, er det en god ide at holde lidt reg­n­skab med bru­gen af ankertek­ster.

Går du meget op i det, kan du lige­frem bygge et reg­n­eark, hvor du før­er sta­tis­tik over, hvor mange af hver type ankertekst, du har brugt. Sam­tidig kan du gå sys­tem­a­tisk frem for hvert enkelt link, så du bruger en ny ankertek­st­type hver gang – og så starter for­fra, når du er kom­met hele raden igen­nem.

Spring eventuelt exact match og phrase match over og reservér dem til links fra virke­lig stærke og velansete domæn­er. Sam­tidig undgår du prob­le­mer på grund af andres brug af exact match ankertek­ster hjem til din egen hjemme­side. Det sid­ste kan du læse mere om andet steds her på siden.

 

Hold øje med din sides linkprofil

Det er altid en god ide at holde øje med din hjemme­sides linkpro­fil og fordelin­gen af ankertek­st­typer. Det kan du f.eks. gøre med et værk­tøj som Site Explor­er hos ahrefs.com. Derved kan du løbende holde øje med fordelin­gen af links til alle dine sider på hjemmes­i­den og enten spotte årsagen til en straf eller måske lige­frem nå at gribe ind i tide, før pingvi­nen slår til.

Åbn Site Explor­er på Ahrefs.com og ind­tast dit domæ­ne­navn. Klik derefter på Anchors under Back­link Pro­file i menu­en til ven­stre og se så opgørelsen over ankertek­ster.

Som du kan se i eksem­plet herun­der, har vi flest Brand­ed ankertek­ster til web­textshops hjemme­side, samt et par enkelte phrase match ankertek­ster og en del gener­iske ankertek­ster. Ikke en fordel­ing af ankertek­ster, der burde give anled­ning til prob­le­mer med Googles Pen­guin-algo­ritme.

Har du brug for hjælp til jeres ankertek­ster?

Vil du have nogle mere konkrete eksem­pler på gode, sikre ankertek­ster til siderne på jeres hjemme­side, kan vi levere en række ska­be­lon­er og ideer til jer. Vi skriv­er mas­se­vis af ankertek­ster hver dag i de artik­ler og det con­tent mar­ket­ing-ind­hold, som vi udar­be­jder for vores kun­der. Så vi har stor erfar­ing i at bruge de forskel­lige vari­anter og hjælper jer gerne til at styre uden om en straf fra Googles pingvin.

Kon­takt os via for­mu­la­ren herun­der eller send os en mail eller giv os et ring. Mail og tele­fon­num­mer find­er du i footeren her på siden.

Brug for hjælp til ankertekster

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemme­side.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!