SEO tek­ster i dag er lig med kva­li­tet­stek­ster

Selv om vi fak­tisk hader beteg­nel­sen SEO-tek­ster, er den slags tek­ster noget helt andet i dag, end det var, den­gang beteg­nel­sen blev brugt ned­sæt­ten­de om dår­li­ge tek­ster på net­tet. Dem er der ikke plads til, hvis du skal ran­ke for noget som helst i dag. For SEO-tek­ster i dag er lig med kva­li­tet­sind­hold! Læs her, hvor­dan du skri­ver dem!

 
Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Der var en gang, hvor det var nok at sør­ge for, at søge­or­det blev nævnt nok ste­der i tek­sten, til at Goog­le kun­ne gæt­te det, samt skul­le stå på bestem­te ste­der. Hvad der ellers stod på siden var nær­mest lige­gyl­digt.

De tider har efter­hån­den været for­bi i nog­le år og siden ind­fø­rel­sen af Goog­le Rank­Brain, er kra­vet til kva­li­te­ten af jeres ind­hold på hjem­me­si­den ste­get. Så hvis du sta­dig tror, at SEO-tek­ster er et nød­ven­digt onde, for at din side kan fin­des i Goog­le, kan du godt tro om igen.

Giver tek­sten svar på bru­ger­nes spørgs­mål?

I dag hand­ler god SEO først og frem­mest om at sik­re, at den tekst der står på siden, sva­rer præ­cist på den hen­sigt, som bru­ge­ren af en søge­ma­ski­ne som f.eks. Goog­le hav­de med sin søg­ning.

Det giver bru­ge­ren den bed­ste ople­vel­se med søge­ma­ski­nen. For der­ved hjæl­per søge­ma­ski­nen dem vide­re med det pro­blem, den opga­ve eller hvad der nu var årsa­gen til, at de fore­tog søg­nin­gen.

Hvad er hensigten bag brugerens søgning?

Hvad får nogen til at gri­be ud efter sin mobil­te­le­fon en helt almin­de­lig tirs­dag aften, for at søge efter “opfrisk­ning af læder­so­fa”?

Bru­gero­p­le­vel­sen bety­der mere end noget andet

Så bru­ge­rens ople­vel­se med tek­sten er det vig­tig­ste, du skal have for øje, når du vil søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re din tekst. Giver du bru­ger­ne en god ople­vel­se, smit­ter det jo af på søge­ma­ski­nens anse­el­se, for­di det var dem, der send­te de besø­gen­de i din ret­ning.

Hvor godt tek­sten pas­ser til hen­sig­ten med bru­ge­rens søg­ning, er lige præ­cis hvad Rank­Brain slad­rer om. Det fore­går rime­lig lav­prak­tisk ved at måle på den tid, folk bru­ger på din hjem­mesi­de, samt hvor hur­tigt de kom­mer til­ba­ge til Goog­le, efter de har besøgt siden.

Er der man­ge folk, som bli­ver læn­ge på din side, når de fore­ta­ger den pågæl­den­de søg­ning? Så tager Rank­Brain det som et tyde­ligt tegn på, at tek­sten var rele­vant og inter­es­sant for bru­ge­ren. Det sen­der tek­sten opad i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Bru­ger de kun kort tid på siden og ven­der hur­tigt til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne for at prø­ve et andet bud? Så er du sik­ker på at ryge læn­ge­re ned i søge­re­sul­ta­ter­ne, næste gang nogen fore­ta­ger den sam­me søg­ning.

Så enkelt er det! Vil du opti­me­re din tekst bedst muligt til Rank­Brain, har vi en arti­kel lige her om, hvor­dan du gør.

Match hen­sig­ten, ikke bestem­te søge­ord

Det er hel­ler ikke nok læn­ge­re, bare at sør­ge for, at gen­ta­ge søge­or­det et bestemt antal gan­ge, samt at pla­ce­re det på bestemt ste­der. Selv om det bestemt sta­dig kan hjæl­pe en smu­le, er val­get af de søge­ord, som siden skal inde­hol­de, ble­vet en meget mere kom­pleks stør­rel­se at arbej­de med.

Hensigten med søgningen står oftest

Sørg for at søge­in­ten­tio­nen er den sam­me for alle de søge­ord og ‑fra­ser, du udvæl­ger til siden. De ord du udvæl­ger vil oftest have den egent­li­ge hen­sigt (slut­må­let) med søg­nin­gen “stå­en­de mel­lem linjer­ne” – og den kan godt være lige så over­ra­sken­de som på bil­le­det!

For i dag skal du sør­ge for, at de søge­ord og ‑fra­ser, du udvæl­ger til siden, alle sam­men mat­cher den sam­me søge­in­ten­tion, som bru­ger­ne hav­de med deres søg­ning. Lad være med at mat­che for­skel­li­ge søge­in­ten­tio­ner i den sam­me tekst og drop den gam­le ide om, at sør­ge for at have fle­re bøj­nin­ger af søge­or­det med i tek­sten. Goog­le kan selv bøje orde­ne idag.

Men jo mere mål­ret­tet din grup­pe af søge­ord og rela­te­re­de ter­mer (derom sene­re) pas­ser til den besø­gen­des hen­sigt med søg­nin­gen, jo bed­re vil dit ind­hold ran­ke. Så grup­pér alle søge­ord efter søge­hen­sigt i ste­det for for­skel­li­ge bøj­nin­ger eller for­skel­li­ge fra­ser med søge­or­det.

Husk rela­te­re­de ord og fra­ser

Når Goog­le skal vur­de­re ind­hol­det på din side, gør de det på bag­grund af en sam­men­lig­ning af ind­hol­det på de sider, der lig­ger højest i søge­re­sul­ta­ter­ne for den pågæl­den­de søg­ning. Der­ved iden­ti­fi­ce­rer Goog­le ord, ter­mi­no­lo­gi­er og fra­ser, som din tekst også bør inde­hol­de, for at være lige så god eller bed­re til at beskri­ve emnet, end de sider der alle­re­de ran­ker højt for søg­nin­gen.

En arti­kel om Køben­havns byde­le bør f.eks. inde­hol­de nav­ne­ne på en eller fle­re byde­le i Køben­havn. Til­sva­ren­de bør en søg­ning på ”Mer­ce­des-biler” inde­hol­de en eller fle­re model­be­teg­nel­ser som f.eks. A180, C220 eller E350. Eller refe­re­re til de for­skel­li­ge model­se­ri­er som f.eks. A‑serien, E‑serien og S‑serien.

Mercedes-serier

En søg­ning på “Mer­ce­des-biler” må for­ven­te­lig inde­hol­de noget om de for­skel­li­ge seri­er eller bestem­te Mer­ce­des-model­ler (Kil­de: Mer​ce​des​-Benz​.dk).

Skri­ver du f.eks. en intro­du­ce­ren­de tekst til fun­dra­i­sing, for­ven­ter Goog­le – base­ret på andre folks søg­nin­ger og hvad andre hjem­mesi­der skri­ver om emnet – at der udover søge­or­det ”fun­dra­i­sing” også ind­går svar på spørgs­mål som ”Hvad er fun­dra­i­sing?”, ”Fun­dra­i­sing hvor­dan?” eller ”Hvad bety­der fun­dra­i­sing?”, samt måske er refe­ren­cer til ”fun­dra­i­sing kur­ser”, ”fun­dra­i­sing uddan­nel­ser” eller ”fun­dra­i­sing ide­er”.

Så tjek de sider ud, der lig­ger højst pla­ce­ret i søge­re­sul­ta­ter­ne for den søg­ning, du vil opti­me­re din tekst til. Læs dem igen­nem og sørg for at anven­de de sam­me ord og fra­ser i din tekst og omhand­le de sam­me emner.

Men giv din egen, unik­ke udlæg­ning og frem­stil­ling af emnet, så siden ikke vir­ker som et stort plagi­at af, hvad folk – og Goog­le – alle­re­de har læst andre ste­der.

Er der sta­dig ste­der, hvor det er vig­tigt, at søge­or­det anven­des?

Men er der så frit slag for, hvor du pla­ce­rer søge­or­de­ne? Eller er der sta­dig nog­le reg­ler, der skal over­hol­des der?

Fak­tisk er der meget, der tyder på, at de to ene­ste essen­ti­el­le ste­der at pla­ce­re dit vig­tig­ste søge­ord er i Tit­le i sidens meta data, samt at det vig­tig­ste søge­ord optræ­der natur­ligt i brød­tek­sten.

Tit­le hand­ler lige så meget om, at både men­ne­sker og søge­ma­ski­ner fin­der et søge­re­sul­tat mere rele­vant, hvis det vig­tig­ste søge­ord ind­går i det. Det sam­me gæl­der fak­tisk for meta descrip­tion for men­ne­sker. For vi ved, at Goog­le slet ikke indek­se­rer meta descrip­tions læn­ge­re.

Så har du søge­or­det med i sidens meta descrip­tion, er det kun for den men­ne­ske­li­ge læsers skyld. Her vil det vir­ke som en bekræf­tel­se på, at tek­sten rent fak­tisk er rele­vant for deres søg­ning. Så husk altid søge­or­det i både tit­le (også for Goog­les skyld) og ger­ne en eller fle­re gan­ge i meta descrip­tion.

Når det hand­ler om søge­or­dets optræ­den i brød­tek­sten, skal det vir­ke natur­ligt. Det vil sige, at søge­or­det kun skal optræ­de så til­pas man­ge gan­ge, at det ikke vir­ker som en bevidst hand­ling fra din side. Så ikke noget med keyword stuf­fing!. Goog­le begyn­der at løf­te øjen­bryn alle­re­de, hvis søge­or­det udgør meget mere end 1 til 1,5 % af tek­stens sam­le­de antal ord. Det er omkring en til to gan­ge for hver 100 ord – max!

Sam­ti­dig skal du natur­lig­vis altid huske at bru­ge søge­or­det i gram­ma­tisk kor­rekt bøj­ning og med rig­tig endel­se. Det er efter­hån­den man­ge år siden, det nyt­te­de noget at sta­ve søge­or­det for­kert i sam­men­hæn­gen, for at sik­re Goog­le have opfat­tet søge­or­det kor­rekt.

Faktisk skal Google helst være i stand til at regne sidens vigtigste søgeord ud af sammenhængen. Så har du skabt noget virkelig stærkt indhold.

Fak­tisk skal Goog­le helst være i stand til at reg­ne sidens vig­tig­ste søge­ord ud af sam­men­hæn­gen. Så har du skabt noget vir­ke­lig stærkt ind­hold!

Det gør hel­ler ikke noget hvis, søge­or­det pla­ce­res i de sæd­van­li­ge ele­men­ter

Det gør dog ikke noget, hvis du sta­dig sør­ger for at pla­ce­re sidens vig­tig­ste søge­ord de sæd­van­li­ge ste­der – men du behø­ver det ikke nød­ven­dig­vis og gør du det, skal det vir­ke natur­ligt i sam­men­hæn­gen.

F.eks. anven­der Goog­le ikke læn­ge­re søge­ord i H‑tags (H1-H6) som ranking-fak­tor. I ste­det benyt­ter de H‑tags til at dan­ne sig et over­blik over tek­stens emne, og hvor­dan tek­sten er struk­tu­re­ret. Så her kan du næste ikke und­gå, at kom­me til at bru­ge eller fle­re af søge­or­de­ne. Men regn ikke med, at det giver dig en bed­re pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Des­u­den er det sta­dig en god ide at pla­ce­re sidens vig­tig­ste søge­ord

  • Først i under­ru­brik­ken
  • Først i sidens webadres­se (URL)
  • I Meta descrip­tion-tek­sten til siden
  • I en eller fle­re Alt-attri­but­ter til de bil­le­der, der er på siden

Men du behø­ver ikke gøre det. Goog­le væg­ter ikke dis­se para­me­tre nær så højt som f.eks. Dwell Time, og hvor man­ge der klik­ker på dit søge­re­sul­tat for en given søg­ning. De er de to cen­tra­le para­me­tre i Goog­le Rank­Brain.

Hvor man­ge ord skal tek­sten være på?

Her der hel­ler ingen kla­re ret­nings­linjer og har vel fak­tisk aldrig været det – offi­ci­elt. Men umid­del­bart vir­ker det dog som om, at de tek­ster som ran­ker højest i søge­re­sul­ta­ter­ne, lig­ger på mel­lem 1500 og 2000 ord. Det viser gen­ta­gen­de ana­ly­ser af søge­re­sul­ta­ter­ne fra bl.a. Back­lin­ko, samt til­ba­ge­mel­din­ger fra en lang ræk­ke ame­ri­kan­ske blog­ge­re.

MEN det giver kun mening at skri­ve så meget, hvis du rent fak­tisk har noget rele­vant at sige om emnet. Her­med menes noget, som mat­cher bru­ge­rens slut­mål med søg­nin­gen og de rela­te­re­de ord og fra­ser, Goog­le har iden­ti­fi­ce­ret om emnet på andre højt­pla­ce­re­de hjem­mesi­der.

En tekst på 500 ord kan alt­så sag­tens kom­me til at slå en tekst på 5000 ord, hvis tek­sten på de 5000 ord inde­hol­der en mas­se lige­gyl­digt ind­hold i rela­tion til den besø­gen­des søge­hen­sigt. Inde­hol­der den hel­ler ikke nok rela­te­re­de ord og fra­ser, træk­ker det også ned. For det tages som et tegn på, at ved­kom­men­de der har skre­vet tek­sten, ikke har nok viden om emnet.

Så tom­mel­finger­reg­len må være, at du ikke skal skri­ve fle­re ord på siden, end der er rele­vant for at give et fyl­dest­gø­ren­de svar på den besø­gen­des søg­ning og hen­sig­ten med den. Men så læn­ge det du skri­ver, er rele­vant og giver en god ople­vel­se for læse­ren, kan du trygt fyl­de ord på siden.

Sam­ti­dig skal du selv­føl­ge­lig ikke kom­me for langt ned i ord­an­tal. Har du fær­re ord på siden, end du har i sidens faste ele­men­ter som f.eks. foo­ter, side­bar og hea­der til­sam­men? Så er du dødsik­ker på at få straf for tyndt ind­hold – og du skal fak­tisk et pænt styk­ke over, før du er på den sik­re side.

Så kan du skri­ve en tekst med en læng­de på 1500 til 2000 ord, der er rele­vant for både søg­ning og søge­hen­sigt, samt inde­hol­der så man­ge rela­te­re­de ord og fra­ser fra de øvri­ge top­si­der i søge­re­sul­ta­ter­ne, er du bedst stil­let. Men skriv ikke bare for at fyl­de ind­hold på. Så vil en kor­te­re side med mel­lem 500 og 1000 ord være en bed­re inve­ste­ring.

SEO-tek­ster i dag er lig med kva­li­tet­sind­hold

Så som du kan se, er det ikke læn­ge­re så lige til at skri­ve SEO-tek­ster, som det var en gang. Der­for er det hel­ler ikke læn­ge­re noget, du kan hyre en hvil­ken som helst stu­den­ter­med­hjælp til efter lidt oplæ­ring.

Uden den rig­ti­ge viden om, hvor­dan du ska­ber kva­li­tet­sind­hold til din hjem­mesi­de eller webs­hop, vil du have svært ved at kom­me til tops for dine vig­tig­ste søg­nin­ger.

Der­for skal du læg­ge opga­ven over på et tekst­bu­reau eller en pro­fes­sio­nel SEO-tekst­for­fat­ter, der går efter at gøre net­tet værd at læse, frem for at leve­re lige­gyl­digt og intet­si­gen­de ind­hold. For du har ikke råd til at hop­pe over, hvor gær­det er lavest læn­ge­re, hvis du vil ind­ta­ge de efter­trag­ten­de øver­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Udfyld for­mu­la­ren her til høj­re, så kon­tak­ter vi dig inden for en time i almin­de­lig åbnings­tid.

Hen­ven­del­ser efter kl. 15 besva­res først næste arbejds­dag.

Vil du hel­le­re rin­ge?

Du fin­der tele­fon­num­mer og e‑mailadresse nederst på siden.

Hen­ven­del­se om SEO-tek­ster til hjem­me­si­den

2 + 10 =

TIPS TIL WEB­TEK­STER
TIPS TIL WEB­TEK­STER
Hvor­for vi ikke skri­ver
“gamel­dags” SEO-tek­ster!
TIPS TIL WEB­TEK­STER
Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220