Der­for skal du se din webs­hop som et onli­ne-maga­sin frem for en butik

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Alt for man­ge webs­hops slås om de øver­ste tre-fire top­pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Går du tra­di­tio­nelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Goog­le. Men gen­tæn­ker du din til­gang til din webs­hop og ser den mere som et onli­ne maga­sin end en butik, ska­ber du helt nye mulig­he­der for at øge kun­de­loy­a­li­te­ten og slå kon­kur­ren­ter­ne i kam­pen om top 3-pla­ce­rin­gen på Goog­le.

Ved at ændre din til­gang til kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster og se dem mere som intro­du­ce­ren­de artik­ler og pro­duktan­mel­del­ser og ved at ind­fø­re en mere redak­tio­nel del på shop­pen med ind­købs- og brugs­gu­i­der med tips og tri­cks til de pro­duk­ter og pro­dukt­ka­te­go­ri­er, du sæl­ger, får du sam­ti­dig skabt mere rele­vant ind­hold på din webs­hops sider.

Det kan afhjæl­pe typi­ske webs­hop-pro­ble­mer som straf for tyndt ind­hold på sider­ne og dup­li­ca­te con­tent, lige som det effek­tivt kan sæn­ke boun­ce­ra­ten på shop­pens sider ved at til­by­de de besø­gen­de fle­re rele­van­te valg for deres vide­re færd i form af links til rele­van­te gui­der og artik­ler. Sam­ti­dig giver det ekstra ind­hold på sitet, både de enkel­te kate­go­ri- og pro­dukt­si­der mere vægt i Goog­les algo­rit­mer.

Sam­ti­dig ska­ber det en bed­re bru­gero­p­le­vel­se, der får din webs­hop til at frem­stå mere tro­vær­dig og øger chan­cer­ne for, at folk kom­mer til­ba­ge igen, net­op for­di de føler, at de har fået en meget bed­re ople­vel­se med din til­gang til både pro­duk­ter­ne, du sæl­ger, og det infor­me­ren­de ind­hold, du har på sitet.

Du kan nemt ska­be et onli­ne-maga­sin ud af din webs­hop ved at tæn­ke ind­hol­det på en ny måde.

Sådan imple­men­te­res maga­si­nind­hol­det

Sel­ve imple­men­te­rin­gen af maga­sin-til­gan­gen er sådan set enkelt nok. Det er mere det mind-set, du skal se dine pro­duk­ter, kate­go­ri­er og det andet ind­hold du har på siden på, der kan være svært at ændre, hvis du har været vant til at dri­ve en tra­di­tio­nel webs­hop.

Her er du vant til at foku­se­re på at luk­ke sal­get og typisk vil du være ban­ge for, at alt det ekstra ind­hold vil få de besø­gen­de til at over­se mulig­he­den for at købe pro­duk­ter­ne. Det skyl­des pri­mært, at du ken­der dine pro­duk­ter og mener, det er ind­ly­sen­de, hvor­for de skal købe dem af dig og hvad de enkel­te pro­duk­te­gen­ska­ber bety­der for kun­der­ne.

Men for en besø­gen­de, der måske ikke er vant til at købe pro­duk­ter inden for de pro­dukt­ka­te­go­ri­er, du hand­ler med, vil de føle sig godt betjent. For ikke ale­ne får de præ­sen­te­ret kon­kre­te pro­duk­ter, men de får også rele­vant infor­ma­tion om pro­duk­ter­ne, de for­de­le de giver i deres hver­dag.

Sam­ti­dig mind­sker du kun­der­nes behov for at søge infor­ma­tion på f.eks. pris­sam­men­lig­nings­si­tes og affi­li­a­te-sites. Beg­ge ste­der for­sø­ger at sco­re en pro­cent­del af din omsæt­ning ved at give kun­der­ne de infor­ma­tio­ner, de nor­malt ikke kan fin­de på din webs­hop, hvis du kører den på den tra­di­tio­nel­le måde.

Hvor ofte har du ikke hørt affi­li­a­te-fol­ke­ne pri­se de dår­li­ge pro­dukt­tek­ster, der fin­des på de fle­ste webs­hops? Det jäger jo kun­der­ne lige i arme­ne på dem.

Det før­ste skridt i ret­ning af et onli­ne-maga­sin er, at imple­men­te­re en ræk­ke gui­der og artik­ler om de pro­dukt­ka­te­go­ri­er, du sæl­ger!

Først imple­men­te­rer du gui­der og artik­ler

Det før­ste skridt i trans­for­ma­tio­nen af din webs­hop til et onli­ne-maga­sin er, at imple­men­te­re en ræk­ke gui­der og artik­ler om de pro­dukt­ka­te­go­ri­er, du sæl­ger i butik­ken. Det er ind­hold, der infor­me­rer og råd­gi­ver om de enkel­te pro­dukt­ka­te­go­ri­er – ikke tek­ster, der nød­ven­dig­vis sæl­ger dem direk­te!

Det kan være “Sådan væl­ger du…” artik­ler, der gen­nem­går for­skel­len mel­lem for­skel­li­ge pro­duk­tva­ri­an­ter eller gode råd til, hvor­dan kun­den væl­ger det rig­ti­ge pro­dukt for dem inden for en bestemt kate­go­ri. Det kan også være artik­ler, der viser hvor­dan du kan anven­de pro­duk­tet til alter­na­ti­ve for­mål eller giver tips og tri­cks til bestem­te brugs­si­tu­a­tio­ner.

Listen over poten­ti­el­le artik­ler og gui­der er uen­de­lig. Har du svært ved at kom­me på noget at skri­ve om, kan du sik­kert fin­de mas­ser af inspira­tion på diver­se af net­tets man­ge onli­ne­ma­ga­si­ner og affi­li­a­te-sites, der gør lidt mere ud af det end gen­nem­snit­tet.

Du kan også med for­del fin­de inspira­tion i de long tail søg­nin­ger, der er inden for de pro­duk­ter­ka­te­go­ri­er, du sæl­ger eller den bran­che, du er i. De er vig­ti­ge at ran­ke på, for­di kon­kur­ren­cen på dem oftest ikke er sær­lig høj. Sam­ti­dig giver long tail søg­nin­ger­ne et unikt ind­blik i, hvad folk er mest i tvivl om og søger svar på, inden de beslut­ter sig for at købe den slags pro­duk­ter, du sæl­ger. Hvor for ikke give dem de svar direk­te i shop­pen og sik­re dig en stør­re chan­ce for, at de køber af dig?

Gui­der­ne skal foku­se­re på de for­de­le, pro­duk­ter­ne giver købe­ren i hver­da­gen.

De skal skri­ves, så læse­ren kan sæt­te sig ind i, hvor­dan det er at eje det pågæl­den­de pro­dukt. Læse­ren skal på det nær­me­ste kun­ne se for sig, at de alle­re­de har købt pro­duk­tet og står og bru­ger det, når de læser din gui­de. Der­ved får du dem til at leve sig ind i en frem­ti­dig situ­a­tion, hvor de alle­re­de har købt og bru­ger pro­duk­tet. Det er et vig­tigt mind-tri­ck, der er med til at over­be­vi­se dem om, at pro­duk­tet er det rig­ti­ge for dem.

Gui­der­ne kan med for­del mik­ses af for­skel­li­ge medi­e­ty­per som f.eks. tekst, video­er, info­gra­fik­ker og andre ind­hold­s­ty­per, der er bedst egnet til at for­mid­le den pågæl­den­de viden. Sam­ti­dig får alle besø­gen­de mulig­hed for at få præ­sen­te­ret infor­ma­tio­nen i gui­der­ne på den måde, der pas­ser bedst til dem.

Fra gui­der­ne er det helt natur­ligt at lin­ke til­ba­ge til din shop. Men und­gå fri­stel­sen til at lin­ke til kon­kre­te pro­duk­ter, hvis det er muligt. Prøv at hol­de lin­ke­ne til pro­dukt­ka­te­go­ri­er. På den måde und­går du, at du får lin­ket til pro­duk­ter, der lige plud­se­lig er udsolgt eller udgå­et. Det giver en dår­lig kun­de­op­le­vel­se. Selv­føl­ge­lig er det muligt, hvis du bare sør­ger for, at opda­te­re pro­dukt­links i artik­ler og gui­der, så snart de udgår eller er mid­ler­ti­dig udsolgt. Men helt ærligt? Tror du selv, at du når det imel­lem alle de andre opga­ver, du har som travl webs­hope­jer?

Når gui­der og andet “maga­si­nind­hold” er på plads, kan du skri­ve kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster om, så de inde­hol­der tea­ser-links til “maga­si­nind­hol­det” på sitet. Det hol­der de besø­gen­de på siden!

Der­næst skri­ver du kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster om

Så snart du har fået pro­du­ce­ret gui­der og artik­ler til en pro­dukt­ka­te­go­ri, kan du begyn­de at imple­men­te­re link til dem i dine kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster. Sam­ti­dig kan du skri­ve dis­se tek­ster om, så der kom­mer mere infor­ma­tion om kate­go­ri­er­ne og pro­duk­ter­ne ind i dem. Der­ved øges mæng­den af tekst på sider­ne, så du und­går straf for tyndt ind­hold.

Kate­go­ri­tek­ster­ne kan såle­des udvi­des med intro­duk­tion og links til de vig­tig­ste under­ka­te­go­ri­er – samt links til gui­der­ne. Ved at give de besø­gen­de der ikke har bestemt sig for at købe end­nu mulig­hed for at klik­ke sig vide­re fra kate­go­ri­tek­ster­ne til uddy­ben­de infor­ma­tion, øger du chan­cen for, at folk bli­ver læn­ge­re på sitet.

Pro­dukt­tek­ster­ne kan du udvi­de med tips til pro­duk­tet, samt skri­ve mere om de for­de­le, der er ved pro­duk­tets egen­ska­ber. Du kan læse mere om, hvor­dan du skri­ver bed­re og mere sæl­gen­de pro­dukt­tek­ster her. I pro­dukt­tek­ster­ne har du natur­lig­vis også mulig­hed for at lin­ke ud til rele­van­te gui­der, så du hol­der folk på siden, selv om det pro­dukt de er lan­det på, ikke er det helt rig­ti­ge for dem.

Stør­re vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne på grund at mere ind­hold på sider­ne

Den sto­re for­del ved at se din webs­hop som et onli­ne-maga­sin frem for en butik er, at du får væsent­ligt mere ind­hold på sider­ne og der­ved får givet både kate­go­ri­er, pro­duk­ter og hele sitet stør­re vægt i Goog­les algo­rit­mer.

Sam­ti­dig kan en rig­tig pla­ce­ring af gui­der­ne på sitet, give ekstra vægt til kate­go­ri­er­ne og sitet gene­relt.

Tra­di­tio­nelt vil du sik­kert pla­ce­re gui­der­ne på en til­hø­ren­de blog eller i en sær­lig gui­de-sek­tion. Men hvis det er muligt i det CMS, der dri­ver din webs­hop, skal du rent URL-mæs­sigt pla­ce­re dem i site­map­pet under de enkel­te kate­go­ri­er, som gui­der­ne hører til.

Da gui­der­ne målt på antal ord oftest er ret sto­re og der er fle­re links til dem fra kate­go­ri­tek­sten og pro­duk­ter i den pågæl­den­de kate­go­ri, vil gui­der­nes pla­ce­ring under kate­go­ri­en helt natur­ligt give tyn­de til kate­go­ri­en og frem­stå som vig­ti­ge sider i site­map­pet.

Det sid­ste er en for­del, for­di der så er stør­re chan­ce for, at Goog­le vil vise dem frem for kate­go­ri­en selv i de søg­nin­ger, folk fore­ta­ger på den pågæl­den­de pro­dukt­ka­te­go­ri tid­lig i deres research for den pågæl­den­de type pro­duk­ter. Det er på et tids­punkt, hvor de end­nu ikke er klar til at købe, men hvor de med kys­hånd tager imod alt den infor­ma­tion, de kan få.

Her vil en god gui­de til pro­dukt­ka­te­go­ri­en give din webs­hop en stor stjer­ne hos de pågæl­den­de alle­re­de tid­ligt i pro­ces­sen. Du kan læse mere om folks søge­in­ten­tio­ner i et blo­gind­læg, jeg tid­li­ge­re har skre­vet hos KH-Onli­ne.

Den­ne situ­a­tion skul­le ger­ne være kul­mi­na­tio­nen på det sto­re arbej­de, du har lagt i at udvik­le godt ind­hold til din webs­hop.

Und­gå høje boun­ce­ra­ter

Opbyg­ger du en mere maga­si­n­ag­tig struk­tur på din webs­hop med gui­der og mere arti­kel­præ­ge­de pro­dukt­tek­ster, øger du chan­cer­ne for, at folk bli­ver læn­ge­re på din webs­hop – også selv om de ikke er lan­det på det helt rig­ti­ge pro­dukt eller i den rig­ti­ge pro­dukt­ka­te­go­ri eller bare ikke er helt klar til at købe end­nu.

Ved at til­by­de dem spæn­den­de alter­na­ti­ver til at gå til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne i form af en god gui­de om pro­dukt­ka­te­go­ri­en eller pro­duk­tet, der besva­rer de spørgs­mål eller for­be­hold, de besø­gen­de måt­te have, øger du sand­syn­lig­he­den for, at de køber hos dig. Sam­ti­dig hol­der du dem på siden, så du får lave­re boun­ce­ra­ter set med Goog­les øjne.

Der­ved øger du din pro­dukt­si­des vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne og kan stil­le og roligt krav­le opad i søge­re­sul­ta­ter­ne og fast­hol­de den­ne posi­tion lige så læn­ge som kon­kur­ren­ter­ne ikke bru­ger sam­me tri­ck og til­by­der mere rele­vant ind­hold end dig.

Und­gå straf for tyndt ind­hold

Du und­går også straf for tyndt ind­hold, for­di maga­sin- og arti­kel­til­gan­gen helt auto­ma­tisk ska­ber mere ind­hold på både dine kate­go­ri- og pro­dukt­si­der. For gui­der­ne vil oftest bestå af en stør­re mæng­de ord og medi­e­e­le­men­ter end der er tra­di­tion for på webs­hops..

På den måde læg­ger dine gui­der og andre artik­ler på sitet ekstra vægt i  SEO-vægtskå­len for sitet. Har du en stor andel af sider med mas­ser af ind­hold (tekst), er Goog­le sam­ti­dig mere over­bæ­ren­de med de få sider, du even­tu­elt har til­ba­ge med tyndt ind­hold – f.eks. siden med din kon­takt­for­mu­lar, kon­tak­top­lys­nin­ger eller lig­nen­de.

Et onli­ne maga­sin giver kun­de­op­le­vel­se med fokus på “Whats in it for me”

Det øge­de ind­hold på kate­go­ri- og pro­dukt­si­der­ne i shop­pen giver som sagt de besø­gen­de en meget bed­re ople­vel­se af din shop. Kun­der­ne føler sig godt betjent og føler sam­ti­dig, at der er fokus på deres behov og de udfor­drin­ger eller pro­ble­mer, de søger at få løst frem for bare at prak­ke dem pro­duk­ter på, sådan som de er vant til at det sker på andre webs­hops.

Foku­se­rer du dine kate­go­ri-, pro­dukt- og gui­de­tekster på “Whats in it for me” set med kun­den øjne, skil­ler du dig der­med ud fra hoved­par­ten af alle andre webs­hops.

Bru­ger du sam­ti­dig nog­le af de tips, vi tid­li­ge­re har skre­vet om her, når du skri­ver dine pro­dukt­tek­ster, kom­mer du til at frem­stå mere ærlig og reel over­for de besø­gen­de.

Fast­hold kun­der­ne med rele­vant ind­hold

Sam­ti­dig sik­rer det som alle­re­de nævnt, at de bli­ver læn­ge­re på siden. Du fast­hol­der sim­pelt­hen de besø­gen­de med rele­vant ind­hold om det pro­dukt, de er på jagt efter.

Især de kun­der, der ikke er helt klar til at købe fra dig end­nu, vil du kun­ne hol­de på dit site, ved at love dem sva­re­ne på nog­le af de spørgs­mål de sider med. Det gør du i kate­go­ri­tek­ster­ne og giver dem så sva­re­ne i gui­der­ne. Skri­ver du anker­tek­ster­ne spæn­den­de nok, må de  sim­pelt­hen bare klik­ke vide­re for at få sva­re­ne!

Ved at tæn­ke dine pro­dukt­tek­ster som artik­ler, und­går du at få skabt dup­li­ca­te con­tent. Hver ny pro­duk­tva­ri­ant bli­ver en ny mulig­hed for at give en ny vin­kel på pro­duk­tet!

Und­gå dup­li­ca­te con­tent

Også som tid­li­ge­re nævnt mind­sker du risi­ko­en mar­kant for at “knal­det” for dup­li­ca­te con­tent af Goog­le. Det er ellers nemt at bli­ve knal­det for, hvis du har man­ge vari­an­ter af et bestemt pro­dukt, der ikke kan sæt­tes op som kon­fi­gu­rer­bart pro­dukt (alt­så hver der er tale om mere end bare en for­skel i far­ve, stør­rel­se eller lig­nen­de mel­lem de for­skel­li­ge pro­duk­tva­ri­an­ter). Her kan det tit være en udfor­dring at få skre­vet unik­ke pro­dukt­tek­ster til hver enkelt pro­duk­tva­ri­ant.

Ser du i ste­det hver pro­dukt­be­skri­vel­se mere som en arti­kel om pro­duk­tet end en almin­de­lig pro­dukt­tekst, giver hver ene­ste pro­duk­tva­ri­ant mulig­hed for at skri­ve en ny histo­rie om pro­duk­tet.

Start med at opstil­le en liste med pro­duk­te­gen­ska­ber og de for­de­le, de giver, og læg så vægt på en eller to af for­de­le­ne i pro­dukt­tek­sten til hver pro­duk­tva­ri­ant og nævn de andre i en punk­top­stil­ling. Opstil even­tu­elt også en liste med for­skel­li­ge tips, tri­cks og gode råd til pro­duk­tet og brug dem på skift i pro­dukt­tek­ster­ne sam­men med for­de­le­ne.

Husk også at beskri­ve for­skel­len på den pågæl­den­de vari­ant og de andre vari­an­ter af pro­duk­tet. Hvor er det lige den­ne vari­ant adskil­ler sig fra de andre og hvad bety­der den­ne for­skel for for­bru­ge­ren?

På den måde bli­ver det meget nem­me­re at skri­ve unik­ke pro­dukt­tek­ster og du sik­rer dig sam­ti­dig, at dine besø­gen­de får noget nyt at vide eller i hvert fald en ander­le­dens vin­kel på pro­duk­tet, hvis de kig­ger på fle­re for­skel­li­ge vari­an­ter af det sam­me pro­dukt. Det er den måde, jeg har kun­ne skri­ve så man­ge for­skel­li­ge og unik­ke tek­ster om prin­ter­pa­tro­ner på.

Jo fle­re pro­duk­tva­ri­an­ter de besø­gen­de ser på og læser om, jo bed­re lærer de pro­duk­tet at ken­de og der­med for­bed­res dine chan­cer for at kon­ver­te­re dem til kun­der væsent­ligt.

Pri­sen er sta­dig en vig­tig para­me­ter

Men selv om du har mas­ser af god infor­ma­tion, giver gode tips og tri­cks og tæn­ker på kun­der­ne før du tæn­ker på din egen pen­ge­pung, så bety­der pri­sen sta­dig meget.

Hel­dig­vis ved vi dog fra en under­sø­gel­se, som trans­port­fir­ma­et Bring udfør­te i 2015, at 7 ud af 10 væg­ter gode pro­dukt­tek­ster og gode pro­dukt­bil­le­der høje­re end pris.

Men det bety­der ikke, at du kan til­la­de dig at tage mere for varen end dine kon­kur­ren­ter, for­di du har mere infor­ma­tion og giver kun­der­ne et bed­re beslut­nings­grund­lag at købe varen på.

For de vil sta­dig kon­sul­te­re net­tets man­ge pris­sam­men­lig­nings­si­tes og se, hvor­dan du kla­rer dig. Viser det sig her, at du er meget dyre­re end kon­kur­ren­ter­ne, så ven­der de helt klart tom­mel­finge­ren nedad, uan­set hvor meget de er ble­vet klo­ge­re på pro­duk­ter­ne hos dig. Alt­så lider du sam­me skæb­ne som man­ge IRL-butik­ker gør i dag over­for net­bu­tik­ker­ne.

MEN lig­ger din pris på niveau med kon­kur­ren­ter­nes, kan du slå kon­kur­ren­ter­ne på at give de besø­gen­de en bed­re ople­vel­se. Så vil turen til pris­sam­men­lig­nings­si­te­ne sik­re, at dine poten­ti­el­le kun­der husker din webs­hops navn på listen. Sam­ti­dig under­stre­ger din pris­mæs­si­ge pla­ce­ring på linje med kon­kur­ren­ter­ne bare, at din webs­hop er en god og reel butik at hand­le i. Du er kort sagt ble­vet deres gode og reel­le ven!

Så der­for har du intet at tabe og alt at vin­de ved at se på din webs­hop som et onli­ne-maga­sin frem for en almin­de­lig butik.

Skal du have hjælp med trans­for­ma­tio­nen, sid­der vi natur­lig­vis klar til at hjæl­pe! Giv os et ring, send en mail eller udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der.

Udfyld for­mu­la­ren her til høj­re, så kon­tak­ter vi dig inden for en time i almin­de­lig åbnings­tid.

Hen­ven­del­ser efter kl. 15 besva­res først næste arbejds­dag.

Vil du hel­le­re rin­ge?

Du fin­der num­me­ret nederst på siden.

Hen­ven­del­se fra hjem­mesi­den

12 + 2 =

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This