4 effek­ti­ve tips til at Rank­Brain-opti­me­re din hjem­mesi­de

Goog­le Rank­Brain vur­de­rer din hjem­mesi­des pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne på, om der er nogen, som klik­ker på dit søge­re­sul­tat og hvor læn­ge de efter­føl­gen­de bli­ver på siden. Så skal du Rank­Brain-opti­me­re din hjem­mesi­de, skal du foku­se­re på at sæl­ge klik­ket til siden ind og hol­de folk længst muligt på siden. Det får du 4 ekstremt effek­ti­ve tips til i den­ne arti­kel.

Goog­le Rank­Brain er din ven, hvis du udvik­ler godt ind­hold til din hjem­mesi­de, som ram­mer din mål­grup­pe spot on. For godt ind­hold er lig med fle­re, der klik­ker, og fle­re der bli­ver på sider­ne på hjem­mesi­den i lang tid.

Klik­ket og den såkald­te ”dwell time” – tiden folk bli­ver på din hjem­mesi­de, efter de har klik­ket ind på den fra et søge­re­sul­tat – er de to para­me­tre, der giver dine sider på hjem­mesi­den den bed­ste sco­re i Goog­le Rank­Brain.

Rank­Brain er den svæ­re­ste SEO-para­me­ter

Den sco­re er vig­tig! For i dag er Goog­le Rank­Brain en af de tre vig­tig­ste algo­rit­mer, når Goog­le skal bereg­ne, hvor højt op i søge­re­sul­ta­ter­ne, en given side på din hjem­mesi­de skal pla­ce­res. De andre to er sidens linkpro­fil og ind­hol­det på siden.

Det som gør Rank­Brain så svær at ”dan­se med” i for­hold til andre SEO-para­me­tre, er, at den er base­ret på, hvor­dan bru­ger­ne af Goog­le og de besø­gen­de på din hjem­mesi­de opfø­rer sig. Skal du have Rank­Brain til at synes godt om din side, er du der­for nødt til at

 • få siden til at tage sig så inter­es­sant ud i søge­re­sul­ta­ter­ne, at folk klik­ker på din og ikke kon­kur­ren­ter­nes pla­ce­rin­ger.
 • pro­du­ce­re noget ind­hold, som den mål­grup­pe du ger­ne vil til­træk­ke, rent fak­tisk gider at læse. Det hol­der dem læn­ge­re på siden.

Så der er ingen nem­me gen­ve­je. Det er hårdt arbej­de, der til gen­gæld kan give dig en stor beløn­ning i sidens syn­lig­hed i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Skal vi se at kom­me i gang?

Rank­Brain er den svæ­re­ste SEO-para­me­ter at opti­me­re, for­di den er base­ret på, hvor­dan bru­ger­ne af Goog­le og de besø­gen­de på din hjem­mesi­de opfø­rer sig.

Sælg klik­ket til din hjem­mesi­de ind i søge­re­sul­ta­ter­ne

Det aller­før­ste, du skal sør­ge for, er, at siden får en så inter­es­sant tit­le og meta descrip­tion, at der er nogen, som rent fak­tisk vil klik­ke på den. Det er hel­dig­vis ble­vet nem­me­re med de lan­ge meta descrip­tions, som Goog­le er begyndt at vise i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Her er det vig­tigt, at især din meta descrip­tion bekræf­ter folk i, at siden lever op til den hen­sigt, som de hav­de med deres søg­ning.

Men omvendt skal du ikke give alt for sto­re poin­ter eller vig­tig viden væk fra dit ind­hold. For så er der aldrig nogen, der klik­ker ind på din side – og det får Rank­Brain til at se siden som irre­le­vant for den pågæl­den­de søg­ning.

I ste­det skal du bru­ge den sid­ste del af din meta descrip­tion på at sæl­ge klik­ket til siden ind og kom­me med et klart call to action, der får folk til at væl­ge dit søge­re­sul­tat. Hvor­dan du gør det, kan du læse mere om i den arti­kel, der er lin­ket til her oven­for.

Men det stop­per ikke her!

Skriv en arti­kel, der pas­ser til hen­sig­ten med søg­nin­gen

For har du først fået folk til at klik­ke ind på siden, hand­ler det om at hol­de på dem så læn­ge som muligt. Helst over 3 minut­ter og 10 sekun­der som er den gen­nem­snit­li­ge dwell time for de tre øver­ste pla­ce­rin­ger i de fle­ste søge­re­sul­ta­ter. Det har vi et tri­ck til, som du får sene­re i den­ne arti­kel.

Det kræ­ver natur­lig­vis, at du har skre­vet en arti­kel, der rent fak­tisk pas­ser til den besø­gen­des hen­sigt med deres søg­ning. Det er den stør­ste for­ud­sæt­ning for, at du kan få dem til at bli­ve på siden.

Det er slut­må­let med søg­nin­gen, der tæl­ler

Her mener vi ikke bare søge­hen­sigt som i kom­merci­el, infor­ma­tions­søg­ning eller navi­ga­tions­søg­ning. Nej, det er sel­ve det slut­mål, som folk har med deres søg­ning. Det hæn­ger tæt sam­men med årsa­gen til, at de i det hele taget greb ud efter deres tele­fon, tab­let eller com­pu­ter og fore­tog søg­nin­gen.

For slut­må­let er det egent­li­ge mål med søg­nin­gen. Det kan godt være, at de søgt sådan eller sådan. Men det de rent fak­tisk har brug for at få at vide, rela­te­rer til den situ­a­tion, de står i, når de for­ta­ger søg­nin­gen.

Her er der stor for­skel på, om du skal skri­ve en arti­kel, der kan

 • bilæg­ge en dis­kus­sion mel­lem to, der er ueni­ge om et eller andet og nu søger sva­ret, så de kan se, hvem der har ret
 • give den for­nød­ne viden til en, der har brug for at lære sig nye fær­dig­he­der inden for et fag, eller en hob­by som ved­kom­men­de har
 • give en kon­kret vej­led­ning i at løse et pro­blem eller udfor­dring, som den besø­gen­de står med her og nu og har brug for en løs­ning til
 • for­kla­re, hvor­dan de und­går en trus­sel, der tru­er med at ram­me dem, eller som de er kom­met til at fryg­te – for eksem­pel at de lider af en syg­dom
 • give anvis­nin­ger på, hvor­dan de opnår det, som de drøm­mer om, eller opnår det mål, de har sat dem – for eksem­pel at tabe sig fem kilo.

Så det er ikke nok, at du ken­der søg­nin­gen. Du skal også vide, hvor­for folk søger og hvad det er, de skal bru­ge ind­hol­det på siden til.

Men vent – der er end­nu mere!

Det er sel­ve det slut­mål, som folk har med deres søg­ning, du skal skri­ve artik­len til. Det rela­te­rer til den situ­a­tion, de står i, når de for­ta­ger søg­nin­gen.
River du tekst­mu­ren ned, fast­hol­der du læser­ne på siden – til glæ­de for Rank­Brains vur­de­ring af din side.

Opbyg ind­hol­det, så det hol­der folk på siden

Men et er at skri­ve en arti­kel, der ram­mer folks slut­mål med søg­nin­gen. Noget andet er, hvor­dan den bli­ver præ­sen­te­ret. Er den skre­vet, så den er spæn­den­de at læse og er tek­sten dis­po­ne­ret og opsat på siden på en sådan måde, at ind­hol­det er nemt at konsu­me­re?

Hvis ja, så bli­ver folk på siden. Hvis nej, så løber de skri­gen­de væk – og det sæt­ter siden i et end­nu dår­li­ge­re lys, end hvis folk ikke hav­de klik­ker på den, set med Rank­Brains øjne.

Riv tekst­mu­ren ned

En para­me­ter som også bety­der en del i Goog­les algo­rit­mer, er antal­let af ord på siden. Den er især vig­tig, for­di Goog­le bru­ger antal­let af ord som en af de para­me­tre, de vur­de­rer kva­li­te­ten af ind­hol­det på siden med. Det var en af de andre af Goog­les tre vig­tig­ste ranking-fak­to­rer – og groft for­enk­let anses en arti­kel med fle­re ord af en høje­re kva­li­tet end en arti­kel med få ord.

Det vil sige, at du skal have man­ge ord på siden og det skal du ikke være ban­ge for. For folk er ble­vet bed­re til at læse på net­tet, for­di vi har fået en skærm­tek­no­lo­gi, der gør det næsten lige så beha­ge­ligt at læse på en skærm som på et styk­ke papir, og for­di vi har væn­net os bed­re til at læse på skær­men end tid­li­ge­re.

Pro­ble­met med meget tekst på siden er fak­tisk en helt anden. Det hand­ler om opsæt­nin­gen. For mødes folk af en tekst­mur med lan­ge afsnit og næsten ingen mel­lem­ru­brik­ker, løber de skri­gen­de væk! I ste­det skal tek­sten vir­ke over­kom­me­lig og nem at konsu­me­re. Det får folk til at bli­ve hæn­ge­ne.

Sam­ti­dig skal du tæn­ke på, at fle­re og fle­re ser din hjem­mesi­de for før­ste gang på mobi­len. For det er her hoved­par­ten af søg­nin­ger­ne fore­går. Der­for skal du ikke bare have en respon­siv hjem­mesi­de. Du skal også skri­ve mobil­ven­li­ge tek­ster, hvor hvert tekst­af­snit kan over­sku­es, uden at læse­ren skal til at scrol­le på mobilskær­men.

Beg­ge fak­to­rer skal du tage høj­de for, når du til­ret­te­læg­ger det ind­hold, der skal være på den enkel­te side. Her tæn­ker vi ikke kun på sel­ve tek­sten, men også på opsæt­nin­gen og hvil­ke andre ind­hold­s­e­le­men­ter, der med for­del kan anven­des på siden.

Men hvil­ke meto­der kan du bru­ge, til at hol­de folk læn­ge­re på siden med?

Det ser vi nær­me­re på her:

Bryd tekst­mu­ren ned i inter­es­san­te bid­der

Tek­stens opbyg­ning og den gra­fi­ske præ­sen­ta­tion af ind­hol­det er vig­tigt – og den bli­ver bedst, hvis den er tænkt ind i tek­stens opbyg­ning. Så opbyg tek­sten i fle­re afslut­te­de sek­tio­ner og sørg for at adskil­le dem gra­fisk på siden, så det er nemt for den besø­gen­de at opda­ge hver enkelt sek­tion.

Til hver sek­tion bør der også til­fø­jes nog­le andre ind­hold­s­e­le­men­ter. Der­ved kan du hol­de den besø­gen­des opmærk­som­hed fan­gen, når vores i øvrigt ikke eksi­ste­ren­de guld­fisk-hukom­mel­se har brug for en pau­se efter gen­nem­læs­nin­gen af en sek­tion i tek­sten.

I prak­sis gøres det ved at:
 • Opde­le tek­sten i sek­tio­ner, der er frem­hæ­vet gra­fisk på siden – f.eks. med for­skel­ligt far­ve­de bag­grun­de, som det ken­des fra lan­ding pages og ses i den­ne arti­kel
 • Hver sek­tion er en afslut­tet enhed, som kan konsu­me­res for sig. Den præ­sen­te­rer en poin­te, et trin i en pro­ces eller giver en anden logisk opde­ling af dit ind­hold
 • Opde­le tek­sten med man­ge og ger­ne fle­re niveau­er af mel­lem­ru­brik­ker, så det er nemt at se, hvor­dan de for­skel­li­ge afsnit hører sam­men
 • Anven­de man­ge, kor­te afsnit med kor­te sæt­nin­ger i brød­tek­sten. Det gør det nem­me­re at læse og skim­me tek­sten, samt let­te­re at over­skue de enkel­te afsnit på mobi­len
 • Bru­ge man­ge, rele­van­te punk­top­stil­lin­ger ned gen­nem tek­sten. De kan enten vir­ke opsum­me­ren­de eller præ­sen­te­re det ind­hold, der bli­ver gen­nem­gå­et læn­ge­re nede i tek­sten
 • Ind­sæt­te kro­ge, der hol­der fast i læse­ren, når den­ne taber kon­cen­tra­tio­nen, enten i form af andre ind­hold­s­ty­per eller ved at bru­ge sær­li­ge vir­ke­mid­ler i tek­sten
 • Bru­ge fle­re ind­hold­s­e­le­men­ter som bil­le­der, video­er og inter­ak­ti­ve kom­po­nen­ter, der kan fast­hol­de læse­ren eller præ­sen­te­re ind­hol­det på en anden måde
 • Til­by­de ind­hol­det på fle­re medi­e­p­lat­for­me som f.eks. oplæst eller som en video, så folk helt slip­per for at læse, eller kan konsu­me­re ind­hol­det på et andet tids­punkt

Her får fle­re tips til, hvor­dan du river tekst­mu­ren ned i prak­sis.

Opde­ler du tek­sten og sæt­ter siden op, så ind­hol­det er opdelt i små sek­tio­ner, der nemt kan konsu­me­res, øger du chan­cer­ne for, at folk bli­ver på siden og læser ind­hol­det.

Ind­byg kro­ge i tek­sten, der peger læse­ren fremad i tek­sten

Især de kro­ge, som du bru­ger til at fast­hol­de læse­rens inter­es­se med og føre dem ned gen­nem tek­sten, er vig­ti­ge for din evne til at hol­de folk på siden.

Både i over­skrif­ten og man­chet­ten skal du tæn­de folks inter­es­se for tek­sten. Det kan gøre ved at bru­ge sær­li­ge power-words, der appel­le­rer til, at folk tager en beslut­ning om at læse din tekst. Læs mere om power-words nederst i den­ne arti­kel.

Der­næst skal du sør­ge for at pege læse­ren fremad i tek­sten, ved at sæl­ge den næste sek­tion eller poin­te i tek­sten ind i slut­nin­gen af den for­ri­ge. Alt­så gan­ske som vi ken­der det fra tv-pro­gram­mer, der hele tiden prom­ove­rer, hvad det næste er, vi skal se.

Brug Buck­et Bri­ga­des til at gen­tæn­de inter­es­sen

Den­ne meto­de kan du mik­se med et andet effek­tiv tri­ck. Det går ud på at bru­ge nog­le sær­li­ge ven­din­ger, der vir­ker lidt som clif­f­han­gers. Ven­din­ger­ne gen­ska­ber læse­rens inter­es­se for tek­sten, når de måske er ved at køre træt­te. Dis­se ven­din­ger kal­des i copy­wri­ter-fags­pro­get for ”buck­et bri­ga­des” efter de kæder af men­ne­sker med vand­s­pan­de, som man brug­te, når man sluk­ke­de ilde­bran­de i gam­le dage.

Buck­et bri­ga­des blev tid­li­ge­re brugt til at få folk til at læse sig igen­nem de lan­ge salgstek­ster, der oprin­de­ligt blev brugt i salgs­bre­ve. Sene­re tog de turen med over på inter­net­tet, da meto­den med de lan­ge salgstek­ster flyt­te­de over på net­tet.

Det er ven­din­ger som:

 • Skal vi se at kom­me i gang?
 • Vent – der er mere!
 • Det bety­der for dig:
 • Det får du:
 • Her er, hvad vi har til dig:
 • Vil du vide det aller­bed­ste?
 • Det skal vi se nær­me­re på nu!
 • Her er tri­ck­et:
 • Men det bli­ver bed­re end­nu:
 • Men det bli­ver vær­re end­nu:
 • Det er helt skørt:
 • Har du tænkt på, at…
 • Nu tæn­ker du sik­kert….
 • Nu kun­ne du sige, at…
 • Hvis du tror, at…
 • Hvad siger du til det her:
 • Husk altid at:
 • Bund­linj­en er:
 • Her er hvad vi har til dig:
 • Hvad siger du til:
 • Nu skal du høre:
 • Lad os så kom­me i gang!
 • Men det stop­per ikke her!
 • Her er, hvad du skal gøre:
 • Har du tænkt på, at…
 • Tænk engang:
 • Du tror ikke dine egne øjne:
 • Men vent! Først skal du…
 • Her kom­mer det bed­ste:
 • Og:
 • Lad os skæ­re det ud i pap:
 • Nu kom­mer hem­me­lig­he­den:
 • Det kan du lære:
 • Vent, først skal du:
 • Nu skal du høre!
 • Det bli­ver så stort!
 • Mist ikke chan­cen for…
 • Det vir­ker kun, hvis…
 • Over­se ikke…
 • Nu sker der det­te:
 • Sådan kom­mer du i gang:
 • Sådan opnår du det:
 • Bliv ikke over­ra­sket, men…
 • Ople­ver du:
 • Det (her) vil vir­ke­lig over­ra­ske dig!
Nog­le af dem har du måske alle­re­de mødt lidt læn­ge­re oppe i den­ne arti­kel.

Alle ven­din­ger­ne spil­ler enten på folks nys­ger­rig­hed, grå­dig­hed eller fryg­ten for at over­se et eller andet. Alt­så helt de sam­me tin, der også får power-words til at vir­ke på os. Fak­tisk ind­går der power-words i stort set alle buck­et bri­ga­des.

Buck­et bri­ga­des skal helst skri­ves på en linje for sig, hvis de skal have den stør­ste effekt. Even­tu­elt kan du frem­hæ­ve dem med fed eller kur­siv skrift.

Så er de let­te­re at få øje på – og som en ekstra bonus, kan de også få de folk, der skim­mer tek­sten til at stand­se op. For den enkelt­stå­en­de linje med buck­et bri­ga­de-ven­din­gen er som skabt til at fan­ge deres nys­ger­rig­hed, når øjne­ne racer ned over tek­sten.

Men vi har et tri­ck til! Og det vil vir­ke­lig over­ra­ske dig.

Brug en video først på siden, for at hol­de på læser­ne

Skal du gå ben­hårdt efter at få dine læse­re til at bli­ve på siden så læn­ge, at Rank­Brain regi­stre­rer en lang ”dwell time”, skal du læg­ge en video først på siden – ger­ne så den vises over fol­den på en com­pu­ter og tab­let.

Skal den være ekstra effek­tiv, skal video­en mini­mum være over 3 minut­ter og 10 sekun­der lang. Måske kan du huske fra star­ten af den­ne arti­kel, at det er den tid, som folk gen­nem­snit­lig bru­ger på de sider, der har de øver­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Ja, det lyder måske under­ligt at skul­le læse sådan et tips hos et fir­ma, der lever af at skri­ve tek­ster til net­tet. Men fak­tisk er det ikke kun tekst, vi pro­du­ce­rer. Men det er en hel anden histo­rie.

Video fan­ger bed­re folks opmærk­som­hed

Grun­den til at det vir­ker, er, at video fan­ger opmærk­som­he­den bed­re end tekst. Det viser gen­ta­gen­de bru­ger­un­der­sø­gel­ser på net­tet. For hoved­par­ten af de besø­gen­de der kom­mer ind på en hjem­mesi­de uden video, vil kun have sel­ve tek­sten og måske et par bil­le­der at bedøm­me sidens ind­hold på.

Der­for vil de sand­syn­lig­vis blot lige læse over­skrif­ten, man­chet­ten og skim­me mel­lem­ru­brik­ker­ne, før de beslut­ter sig for, om de vil læse tek­sten. Er den ikke noget for dem alli­ge­vel, ender de kun med at bli­ve på siden i under et minut – og det er ikke godt for sidens gen­nem­snit­li­ge dwell time.

MEN nu kom­mer hem­me­lig­he­den:

Er der en video på siden, vil hoved­par­ten af de besø­gen­de begyn­de at se den, før de går vide­re med at bedøm­me tek­sten. Her er folks tål­mo­dig­hed meget stør­re. Fle­re bru­ger­un­der­sø­gel­ser viser nem­lig, at folk gen­nem­snit­lig bru­ger 2 minut­ter og 42 sekun­der på at se en video, FØR de beslut­ter sig for, om de vil se den til ende eller ej.

Det bety­der, at selv de besø­gen­de, hvor tek­stens vin­kel måske ikke er det helt per­fek­te match i for­hold til slut­må­let med deres søg­ning, vil væl­ge lige at se video­en, for at afgø­re om tek­sten nu også er værd at bru­ge tid på.

Så om ikke andet, hol­der video­en folk så læn­ge på siden, at sidens gen­nem­snit­li­ge dwell time ikke lider sam­me over­last, som hvis der kun var tekst og bil­le­der på siden. Og det er godt for dit for­hold til Goog­les Rank­Brain.

Skal vi hjæl­pe dig med at bli­ve gode ven­ner med Rank­Brain?

Som du kan se, er godt ind­hold, der inter­es­se­rer din mål­grup­pe, den ene­ste vej til at bli­ve gode ven­ner med Rank­Brain. Det har vi stor erfa­ring med at pro­du­ce­re hos Web­te­xts­hop. Vi skri­ver tek­ster og pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting-ind­hold for fle­re dan­ske og uden­land­ske webs­hops, onli­ne medi­er og brands på både dansk, svensk, norsk, finsk, tysk, engelsk, fransk, hol­land­sk, spansk og portu­gi­sisk.

Skal vi også hjæl­pe dig med at bli­ve gode ven­ner med Rank­Brain? Udfyld for­mu­la­ren her til høj­re, så kon­tak­ter vi dig inden for en time i almin­de­lig åbnings­tid.

Hen­ven­del­ser efter kl. 15 besva­res først næste arbejds­dag.

Vil du hel­le­re rin­ge eller sen­de en mail?

Du fin­der num­mer og mailadres­se nederst på siden.

11 + 11 =

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This