Logis­tik- og trans­port­fir­maet Bring’s under­søgelse af nordiske e-kun­der bekræfter den ten­dens, vi har set hos vores kun­der. Et sats på gode pro­duk­t­tek­ster og ordentlige billed­er betaler sig og øger ordremæng­den og stør­relsen af hver ordre med næsten øje­b­likke­lig virkn­ing. For selv om vi ikke gider læse noget på net­tet, så tæller hvert et ord, når vi skal købe noget.

Tekst! Alle had­er at læse noget på net­tet! Men når vi skal købe noget, så gør god pro­duk­t­in­for­ma­tion og rel­e­vante billed­er hele forskellen for danske for­brugere, når vi skal vælge net­bu­tik. For vi vil gerne sikre os, at vi ikke køber kat­ten i sækken og have svar på alle vores tvivlsspørgsmål, før vi væl­ger pro­duk­tet!

Der­for væl­ger vi de net­bu­tikker, hvor vi kan

  • læse så meget rel­e­vant som muligt om pro­duk­tet
  • få så mange detal­jer og egen­sk­aber om pro­duk­tet som muligt
  • se billed­er, der vis­er pro­duk­tet ordentligt — og gerne fra flere forskel­lige vin­kler og forstør­relser

Skuf­fer din net­bu­tik på en af disse vigtige punk­ter, bliv­er du nemt val­gt fra — også selv om du er bil­ligere eller tilby­der fri fragt.

Infografik

For det du skriv­er i pro­duk­t­tek­sten vid­ner om, at hvor meget kend­skab I har til pro­duk­tet — og ingen gider købe noget af nogen, der ikke kan besvare kun­dernes spørgsmål. Så kopier­er du bare pro­du­cen­tens stan­dard­tekst, sky­der du dig dobbelt i foden: Du bliv­er både straf­fet for dupli­cate con­tent af Google og frem­står som uvi­dende over for kun­den omkring det pågældende pro­dukt.

Få flere gode tips til at skrive pro­duk­t­tek­ster her.

At skrive at prisen er skarp sælger ingenting

Så det er bestemt ikke lig­e­gyldigt, hvad du skriv­er — og de store tillæg­sord og smarte sæl­ger-vendinger kan du godt lade ligge i skuf­fen. De sæl­ger ikke noget, men jager nærmere kun­derne væk. For hvad hjælper det kun­den, at du skriv­er at prisen er skarp, hvis du ikke kan give dem en god grund til at købe pro­duk­tet.

Ved at gøre den visuelle og tek­stlige infor­ma­tion så detal­jeret som muligt, giv­er du kun­derne et bedre vur­der­ings­grund­lag for køb.

Bring’s e-han­del­srap­port 2015

Jo flere sæl­gers­marte vendinger og store tillæg­sord du bruger, jo mere utro­værdig virk­er du. Ingen ønsker at blive over­sol­gt til eller antaget for nemme at narre — og det er, hvad du udstråler, når du væl­ger den slags ord.

Det kun­den vil vide, er, om pro­duk­tet:

  • kan løse det prob­lem eller de udfor­dringer, kun­den står med
  • kan bruges på den måde, kun­den forestiller sig
  • har de egen­sk­aber — f.eks. stør­relse — som kun­den har brug for
  • kan fås i flere vari­anter — f.eks. stør­relse eller farve

Kort sagt, skal pro­duk­t­tek­sten besvare alle de spørgsmål, den besø­gende sid­der med. Kan du det og måske tilmed give et par tip til, hvor­dan de får mest muligt ud at pro­duk­tet, mange­dobler du chancerne for, at den besø­gende bliv­er til kunde hos dig.

Mindsker presset på kundeservice

Sam­tidig mindsker gode pro­duk­t­tek­ster antallet af hen­ven­delser til web­shop­pens kun­desup­port. For når tek­sterne besvar­er alle de spørgsmål, som kun­derne har, er deres næste logiske skridt at lægge varen i ind­køb­skur­ven og betale — ikke at stille spørgsmål til kun­de­ser­vice.

Så gode pro­duk­t­tek­ster — og gode billed­er — er den direk­te gen­vej til et salg!

Vores kunder bekræfter det

Bring’s under­søgelse bekræfter det, flere af vores kun­der allerede har oplevet på egen web­shop. At gode, saglige og ærlige pro­duk­t­tek­ster, der giv­er rel­e­vante infor­ma­tion­er og tips og tricks til bru­gen af pro­duk­tet, er det, der lukket sal­get.

Hør blot:

Michael Peter HansenHos Scan­dia Trad­ing har vi fun­det ud af, hvor meget unikke tek­ster bety­der, hvad enten det han­dler om guides, kat­e­goribeskriv­elser eller pro­duk­t­tek­ster. Ikke bare for Google, men også for shop­pens kun­der.

Tek­star­be­jdet går mål­ret­tet efter at skabe netop en god og infor­ma­tiv kun­deo­plevelse frem­for at være skrevet primært for at få sexshop.dk til at ranke bedre på Google.”

Michael Peter Hansen, CEO, Scan­dia Trad­ing

Den hurtige vej til bedre produkttekster

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvor­dan du får bedre pro­duk­t­tek­ster på din web­shop, så kon­takt os i dag — og få et godt tilbud på pro­dukt- og andre tek­ster, der sæl­ger!

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!