Logi­stik- og trans­port­fir­ma­et Bring’s under­sø­gel­se af nor­di­ske e-kun­der bekræf­ter den ten­dens, vi har set hos vores kun­der. Et sats på gode pro­dukt­tek­ster og ordent­li­ge bil­le­der beta­ler sig og øger ordre­mæng­den og stør­rel­sen af hver ordre med næsten øje­blik­ke­lig virk­ning. For selv om vi ikke gider læse noget på net­tet, så tæl­ler hvert et ord, når vi skal købe noget.

Tekst! Alle hader at læse noget på net­tet! Men når vi skal købe noget, så gør god pro­duk­t­in­for­ma­tion og rele­van­te bil­le­der hele for­skel­len for dan­ske for­bru­ge­re, når vi skal væl­ge net­bu­tik. For vi vil ger­ne sik­re os, at vi ikke køber kat­ten i sæk­ken og have svar på alle vores tvivls­spørgs­mål, før vi væl­ger pro­duk­tet!

Der­for væl­ger vi de net­bu­tik­ker, hvor vi kan

  • læse så meget rele­vant som muligt om pro­duk­tet
  • få så man­ge detal­jer og egen­ska­ber om pro­duk­tet som muligt
  • se bil­le­der, der viser pro­duk­tet ordent­ligt – og ger­ne fra fle­re for­skel­li­ge vink­ler og for­stør­rel­ser

Skuf­fer din net­bu­tik på en af dis­se vig­ti­ge punk­ter, bli­ver du nemt valgt fra – også selv om du er bil­li­ge­re eller til­by­der fri fragt.

Infografik

For det du skri­ver i pro­dukt­tek­sten vid­ner om, at hvor meget kend­skab I har til pro­duk­tet – og ingen gider købe noget af nogen, der ikke kan besva­re kun­der­nes spørgs­mål. Så kopi­e­rer du bare pro­du­cen­tens stan­dard­tekst, sky­der du dig dob­belt i foden: Du bli­ver både straf­fet for dup­li­ca­te con­tent af Goog­le og frem­står som uvi­den­de over for kun­den omkring det pågæl­den­de pro­dukt.

Få fle­re gode tips til at skri­ve pro­dukt­tek­ster her.

At skri­ve at pri­sen er skarp sæl­ger ingen­ting

Så det er bestemt ikke lige­gyl­digt, hvad du skri­ver – og de sto­re til­lægs­ord og smar­te sæl­ger-ven­din­ger kan du godt lade lig­ge i skuf­fen. De sæl­ger ikke noget, men jäger nær­me­re kun­der­ne væk. For hvad hjæl­per det kun­den, at du skri­ver at pri­sen er skarp, hvis du ikke kan give dem en god grund til at købe pro­duk­tet.

Ved at gøre den visu­el­le og tekst­li­ge infor­ma­tion så detal­je­ret som muligt, giver du kun­der­ne et bed­re vur­de­rings­grund­lag for køb.

Bring’s e-han­dels­rap­port 2015

Jo fle­re sæl­ger­s­mar­te ven­din­ger og sto­re til­lægs­ord du bru­ger, jo mere utro­vær­dig vir­ker du. Ingen ønsker at bli­ve over­solgt til eller anta­get for nem­me at nar­re – og det er, hvad du udstrå­ler, når du væl­ger den slags ord.

Det kun­den vil vide, er, om pro­duk­tet:

  • kan løse det pro­blem eller de udfor­drin­ger, kun­den står med
  • kan bru­ges på den måde, kun­den fore­stil­ler sig
  • har de egen­ska­ber – f.eks. stør­rel­se – som kun­den har brug for
  • kan fås i fle­re vari­an­ter – f.eks. stør­rel­se eller far­ve

Kort sagt, skal pro­dukt­tek­sten besva­re alle de spørgs­mål, den besø­gen­de sid­der med. Kan du det og måske til­med give et par tip til, hvor­dan de får mest muligt ud at pro­duk­tet, man­gedob­ler du chan­cer­ne for, at den besø­gen­de bli­ver til kun­de hos dig.

Mind­sker pres­set på kun­de­ser­vi­ce

Sam­ti­dig mind­sker gode pro­dukt­tek­ster antal­let af hen­ven­del­ser til webs­hop­pens kun­desup­port. For når tek­ster­ne besva­rer alle de spørgs­mål, som kun­der­ne har, er deres næste logi­ske skridt at læg­ge varen i ind­købs­kur­ven og beta­le – ikke at stil­le spørgs­mål til kun­de­ser­vi­ce.

Så gode pro­dukt­tek­ster – og gode bil­le­der – er den direk­te gen­vej til et salg!

Vores kun­der bekræf­ter det

Bring’s under­sø­gel­se bekræf­ter det, fle­re af vores kun­der alle­re­de har ople­vet på egen webs­hop. At gode, sag­li­ge og ærli­ge pro­dukt­tek­ster, der giver rele­van­te infor­ma­tio­ner og tips og tri­cks til bru­gen af pro­duk­tet, er det, der luk­ket sal­get.

Hør blot:

Michael Peter HansenHos Scan­dia Tra­ding har vi fun­det ud af, hvor meget unik­ke tek­ster bety­der, hvad enten det hand­ler om gui­des, kate­go­ri­be­skri­vel­ser eller pro­dukt­tek­ster. Ikke bare for Goog­le, men også for shop­pens kun­der.

Tekst­ar­bej­det går mål­ret­tet efter at ska­be net­op en god og infor­ma­tiv kun­de­op­le­vel­se frem­for at være skre­vet pri­mært for at få sexshop.dk til at ran­ke bed­re på Goog­le.”

Michael Peter Han­sen, CEO, Scan­dia Tra­ding

Den hur­ti­ge vej til bed­re pro­dukt­tek­ster

Kun­ne du tæn­ke dig at høre mere om, hvor­dan du får bed­re pro­dukt­tek­ster på din webs­hop, så kon­takt os i dag – og få et godt til­bud på pro­dukt- og andre tek­ster, der sæl­ger!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This