Per­son­da­ta­po­li­tik og oplys­nin­ger om cook­i­es

Hos web­te­xts­hop I/S for­står og respek­te­rer vi vig­tig­he­den af dit pri­vat­liv på inter­net­tet. Der­for vil vi ikke afslø­re infor­ma­tion om dig til tred­je­part, med­min­dre det er nød­ven­digt for at fær­dig­gø­re de transak­tio­ner, der er nød­ven­di­ge i for­bin­del­se med din hen­ven­del­se. Vi sæl­ger eller vide­re­gi­ver ikke dit navn, din adres­se, e‑mailadresse, kre­dit­kor­top­lys­nin­ger eller per­son­li­ge data til nogen anden tred­je­part uden din for­ud­gå­en­de til­la­del­se.

Web​te​xts​hop​.dk ejes og udgi­ves af:

Web­te­xts­hop I/S
Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Tlf.: 29 72 55 73
Mail: info@​webtextshop.​dk

Hvil­ke oplys­nin­ger regi­stre­rer vi om dit besøg

Når du til­mel­der dig vores nyheds­brev, del­ta­ger i bru­ger­un­der­sø­gel­ser, bru­ger vores onli­ne-værk­tø­jer eller køber tje­ne­stey­del­ser eller pro­duk­ter hos os via vores hjem­mesi­de, ind­sam­ler og behand­ler vi en ræk­ke per­son­li­ge oplys­nin­ger om dig.

Det dre­jer sig typisk om:

 • En unik bru­ger-id, der iden­ti­fi­ce­rer dig ved kom­men­de besøg på siden
 • Tek­ni­ske oplys­nin­ger om den enhed, du har set siden på
 • IP-adres­sen på den enhed, du har læst siden fra
 • Din geo­gra­fi­ske pla­ce­ring, da du besøg­te vores side
 • Hvil­ke sider, du har besøgt på hjem­me­si­den
 • Din e‑mail, dit tele­fon­num­mer og dit navn, hvis du udfyl­der en for­mu­lar
 • Dine beta­lings­op­lys­nin­ger og adres­se i for­bin­del­se med køb fra hjem­me­si­den

Sik­ker­hed – så tryg­ge er dine oplys­nin­ger hos os

Vi anven­der en ræk­ke tek­ni­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske til­tag, der sik­rer dig imod, at dine oplys­nin­ger bli­ver over­gi­vet til tred­je­mand. Kun fir­ma­ets eje­re har adgang til dine oplys­nin­ger, og kun hvis det er rele­vant for deres arbej­de. F.eks. for­di de skal behand­le din hen­ven­del­se til os.

Sam­ti­dig gør vi alt for at fore­byg­ge, at dine data på ulov­lig vis bli­ver offent­lig­gjort, eller kom­mer til uved­kom­men­des kend­skab. Vi anven­der kun under­le­ve­ran­dø­rer, der lever op til per­son­da­ta­for­ord­nin­gen, og hvor vi kan fin­de og vali­de­re, at de har en per­son­da­ta­po­li­tik, der lever op til alle per­son­da­ta­lovens krav.

Sam­ti­dig vide­re­sæl­ger vi hel­ler ikke dine per­son­li­ge oplys­nin­ger til hver­ken sam­ar­bejds­part­ne­re eller tred­je­mand. Kun hvis det er nød­ven­dig for f.eks. at fuld­fø­re og leve­re en bestil­ling til dig, over­gi­ver vi data om f.eks. dit navn og din adres­se til den sam­ar­bejds­part­ner, der skal udfø­re bestil­lin­gen eller leve­ran­cen af den­ne.

Det sik­rer dig mod mis­brug af dine per­son­li­ge oplys­nin­ger, og garan­te­rer, at vi behand­ler dine per­son­li­ge infor­ma­tio­ner for­svar­ligt efter alle gæl­den­de lov­giv­nin­ger og reg­ler på områ­det.

Hvad bru­ger vi dine oplys­nin­ger til?

For­må­let med at gem­me dine oplys­nin­ger, afhæn­ger helt af, hvor­vidt du:

 • Blot har besøgt hjem­me­si­den – Her anven­des oplys­nin­ger­ne til at iden­ti­fi­ce­re dig, føl­ge din fær­den på siden og for­bed­re din bru­gero­p­le­vel­se med siden. Dis­se oplys­nin­ger gem­mes hos vores sam­ar­bejds­part­ner Goog­le Ana­ly­ti­cs.
 • Har til­meldt dig vores nyheds­brev – Her gem­mes din e‑mailadresse og dit navn, så vi kan sen­de per­son­lig­gjor­te e‑mails til dig. Vi anven­der Mail­Po­et til at udsen­de vores nyheds­bre­ve, som er en inte­gre­ret del af vores CMS-system, der hostes hos Uno­Eu­ro.
 • Har udfyldt vores kon­takt­for­mu­lar – Her gem­mes navn, e‑mail og tele­fon­num­mer, så vi kan kon­tak­te dig, og ved hvem vi skal spør­ge efter. Vi gem­mer dine per­son­li­ge oplys­nin­ger i vores CRM-system (Hub­Spot), samt i vores mail­sy­stem, der hostes hos Micro­soft. Beg­ge er sam­ar­bejds­part­ne­re, der over­hol­der per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen.
 • Brugt en af vores onli­ne tje­ne­ster – Her gem­mes din IP-adres­se, og de oplys­nin­ger du har ind­ta­stet enten i vores egne syste­mer eller hostet hos en sam­ar­bejds­part­ner med en per­son­da­ta­po­li­tik, der lever om til per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen.
 • Har købt ydel­ser eller pro­duk­ter af os på hjem­me­si­den – Her gem­mes kor­top­lys­nin­ger, infor­ma­tion om dit køb, samt alle angiv­ne kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner, her­un­der navn, adres­se og tele­fon­num­mer i vores ERP-system. Des­u­den regi­stre­res den IP-adres­se, du befandt dig på ved bestil­lin­gen. Dis­se hostes ude­luk­ken­de af sam­ar­bejds­part­ne­re, der over­hol­der per­son­da­ta­for­ord­nin­gen, her­un­der vores beta­lings­kort­for­mid­ler Bam­bo­ra.

Sådan behand­ler vi dine per­son­li­ge oplys­nin­ger

På vores hjem­mesi­de til­by­der vi for­skel­li­ge tje­ne­ster, der for­ud­sæt­ter, at du ind­ta­ster bestem­te per­son­li­ge oplys­nin­ger i en web­for­mu­lar (som f.eks. din adres­se, tele­fon­num­mer, e‑mailadresse).

Dis­se oplys­nin­ger bli­ver behand­let for­tro­ligt i over­ens­stem­mel­se med lov om behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger, og Data­til­sy­nets anbe­fa­le­de ret­nings­linjer samt vores gene­rel­le for­ret­nings­be­tin­gel­ser.

Oplys­nin­ger­ne bli­ver ude­luk­ken­de benyt­tet til at imø­de­kom­me dine hen­ven­del­ser og fore­spørgs­ler og yde den bed­ste ser­vi­ce til dig som kun­de og for­bru­ger. Vi beder dig ikke om fle­re oplys­nin­ger, end vi har brug for, og vide­re­sæl­ger, eller ind­hen­ter ikke data på veg­ne af andre.

Enhver form for hånd­te­ring af dine per­so­nop­lys­nin­ger er beskyt­tet ved lov. Det gæl­der bl.a. ind­sam­ling, regi­stre­ring, brug, vide­re­gi­vel­se, blo­ke­ring og slet­ning.

Vores anven­del­se af cook­i­es

Når du besø­ger vores hjem­mesi­de, ind­sam­ler vi oplys­nin­ger om din brug af siden. Sam­ti­dig gem­mer vi en cook­ie på den enhed, du har brugt til at se hjem­me­si­den på. Cook­i­en anven­der vi til at til­pas­se, hvil­ket ind­hold du får vist. Vi bru­ger den også til at regi­stre­re, hvil­ke sider du har besøgt på vores hjem­mesi­de. Des­u­den anven­der vi cook­i­es fra en ræk­ke af vores sam­ar­bejds­part­ne­re som f.eks. Goog­le Ana­ly­ti­cs, Hub­Spot og Face­book.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal regi­stre­re dis­se oplys­nin­ger, kan du slet­te de pågæl­den­de cook­i­es ved hjælp af dit brow­ser­pro­gram. Frem­gangs­må­den afhæn­ger af, hvil­ket brow­ser­pro­gram du anven­der på den enhed, du læser hjem­me­si­den på. Få en gen­nem­gang af, hvor­dan du slet­ter cook­i­es i dit brow­ser­pro­gram her.

I det føl­gen­de kan du læse mere om hvad cook­i­es er, samt hvil­ke infor­ma­tio­ner vi ind­sam­ler, hvad der er for­må­let med dem, og hvil­ke sam­ar­bejds­part­ne­re der har adgang til eller gem­mer oplys­nin­ger­ne.

Hvad er cook­i­es?

En cook­ie er en lil­le tekst­fil, som gem­mes på den enhed, du bru­ger til at læse vores hjem­mesi­de med. Filen inde­hol­der ingen ekse­kver­bar pro­gram­ko­de, hvor­for cook­i­es ikke kan inde­hol­de hver­ken virus, ransomwa­re eller anden ska­de­lig softwa­re.

Cook­i­en hjæl­per med

 • at give en enty­dig iden­ti­fi­ka­tion af din enhed
 • gem­me de indstil­lin­ger, du har valgt på vores hjem­mesi­de

og gør det muligt at

 • ind­sam­le sta­ti­sti­ske infor­ma­tio­ner om dit besøg
 • mål­ret­te annon­cer fra os til dig på egne og andres hjem­mesi­der

Hvad sker der, hvis du blo­ke­rer eller slet­ter vores cook­i­es?

Blo­ke­rer du for, eller slet­ter du vores cook­i­es efter et besøg på vores hjem­mesi­de, kan du ople­ve, at vores hjem­mesi­de ikke fun­ge­rer kor­rekt mere, lige­som der kan være ind­hold, du ikke læn­ge­re har adgang til.

Til gen­gæld und­går du at få vist annon­cer for os på f.eks. soci­a­le medi­er, Goog­le og andre hjem­mesi­der, der bru­ger Goog­les annon­ce­net­værk. Desvær­re bety­der det også, at de annon­cer, der så vises på dis­se hjem­mesi­der, bli­ver min­dre rele­van­te i for­hold til dine inter­es­ser.

Hvil­ke cook­i­es anven­der web​te​xts​hop​.dk?

Hos Web­te­xts­hop I/S anven­der vi en eller fle­re cook­i­es fra en ræk­ke for­skel­li­ge sam­ar­bejds­part­ne­re til f.eks. at regi­stre­re hvil­ke sider, du besø­ger på hjem­me­si­den, lige­som Facebook‑, Lin­ke­dIn og Ins­ta­gram-cook­i­es eller pixels iden­ti­fi­ce­rer din bru­ger­pro­fil på de respek­ti­ve net­værk, så du nemt kan dele vores ind­hold på din egen pro­fil på de soci­a­le medi­er, og så net­vær­ke­ne efter­føl­gen­de kan mål­ret­te annon­cer fra os til dig.

Hvis du skri­ver en kom­men­tar på vores web­s­ted, kan du væl­ge at gem­me dit navn, e‑mailadresse og web­s­ted i cook­i­es. Dis­se er til din bekvem­me­li­ge­hed, så du ikke skal udfyl­de dine oplys­nin­ger igen, når du skri­ver end­nu en kom­men­tar. Dis­se cook­i­es vil hol­de i et år.

Hvis du har en kon­to, og du log­ger ind på det­te web­s­ted, vil vi opsæt­te en mid­ler­ti­dig cook­ie for at afgø­re om din brow­ser accpe­te­rer cook­i­es. Den­ne cook­ie inde­hol­der ikke nogen per­son­li­ge data og fjer­nes, når du luk­ker brow­se­ren.

Når du log­ger ind, vil vi opsæt­te en ræk­ke cook­i­es og gem­me din logi­n­in­for­ma­tion og dine valg af skærm­vis­ning. Login cook­i­es hol­der i to dage, og skærmvalg cook­i­es hol­der i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit login hol­de i to uger. Hvis du log­ger ud af din kon­to, vil login­cook­i­er­ne for­svin­de.

Hvis du redi­ge­rer eller udgi­ver en arti­kel, vil en yder­li­ge­re cook­ie bli­ve gemt i din brow­ser. Den­ne cook­ie inde­hol­der ikke nogen per­son­li­ge data, og opgi­ver sim­pelt­hen ind­lægs­ID på den arti­kel, du lige har redi­ge­ret. Den udlø­ber efter 1 dag.

Ende­lig anven­der vores chat-funk­tion fra Tideo Chat enræk­ke cook­i­es til at regi­stre­re, om det er før­ste gang, du besø­ger os, eller du har været her før. Det har betyd­ning for, hvil­ke auto­ma­ti­ske med­del­el­ser med f.eks. gode til­bud på vores tje­ne­stey­del­ser, som Tideo Chat viser dig ved gen­ta­gen­de besøg.

Et besøg på vores hjem­mesi­de bety­der, at der læg­ges en eller fle­re cook­i­es fra dis­se sam­ar­bejds­part­ne­re på din enhed:

 • Goog­le Ana­ly­ti­cs – besøgs­sta­ti­stik med regi­stre­ring af hvil­ke sider på hjem­me­si­den, du besø­ger
 • Goog­le AdWords – enty­dig iden­ti­fi­ka­tion af dig til brug ved ret­ar­ge­ting-annon­ce­ring med AdWords
 • Face­book – iden­ti­fi­ka­tion af din bru­ger­pro­fil på Face­book i for­bin­del­se med deling af ind­hold, samt til brug ved ret­ar­ge­ting-annon­ce­ring
 • Ins­ta­gram – iden­ti­fi­ka­tion af din bru­ger­pro­fil på Ins­ta­gram i for­bin­del­se med deling af ind­hold, samt til brug ved ret­ar­ge­ting-annon­ce­ring
 • Ins­ta­gram – iden­ti­fi­ka­tion af din bru­ger­pro­fil på Lin­ke­dIn i for­bin­del­se med deling af ind­hold, samt til brug ved ret­ar­ge­ting-annon­ce­ring
 • Tideo – iden­ti­fi­ka­tion af dig som bru­ger. Bestem­mer hvil­ke auto­ma­ti­ske med­del­el­ser, du mod­ta­ger via chat-funk­tio­nen

Der­u­d­over anven­der vores Con­tent Mana­ge­ment System for­skel­li­ge cook­i­es til at hol­de styr på dit besøg og dine valg på vores hjem­mesi­de.

Ind­lej­ret ind­hold fra andre web­s­te­der

Artik­ler på det­te web­s­ted kan inde­hol­de ind­lej­ret ind­hold (f.eks. video­er, bil­le­der, artik­ler osv.). Ind­lej­ret ind­hold fra andre web­s­te­der opfø­rer sig på nøj­ag­tig sam­me måde, som hvis den besø­gen­de har besøgt det andet web­s­ted.

Dis­se web­s­te­der ind­sam­ler måske data om dig, bru­ger cook­i­es, ind­lej­rer ekstra tred­je­parts spor­ing, og over­vå­ger din inter­ak­tion med det­te ind­lej­re­de ind­hold, her­i­blandt at spo­re din inter­ak­tion med ind­lej­ret ind­hold, hvis du har en kon­to og en log­get ind på det web­s­ted.

Hvor læn­ge gem­mer vi dine oplys­nin­ger?

Vi opbe­va­rer ikke dine oplys­nin­ger læn­ge­re, end det er til­ladt i hen­hold til lov­giv­nin­gen på områ­det. Så snart oplys­nin­ger­ne ikke er rele­van­te for os læn­ge­re, eller er ved at over­skri­de tids­be­græns­nin­gen for opbe­va­ring, bli­ver de pågæl­den­de per­son­li­ge oplys­nin­ger om dig slet­tet fra vores syste­mer.

Hvor læn­ge oplys­nin­ger­ne gem­mes, afhæn­ger af, hvad det er for en type oplys­nin­ger, og hvor­vidt vi fort­sat har brug for dem. Vi har der­for ikke mulig­hed for at angi­ve nogen gene­rel tids­ram­me for, hvor læn­ge vi gem­mer dine for­skel­li­ge per­son­li­ge oplys­nin­ger.

Tid­li­ge­re kun­ders data slet­tes 5 år efter kun­de­for­hol­dets ophør, dog ikke før even­tu­el­le ver­se­ren­de sager og/eller for­mu­e­rets­li­ge krav er afslut­te­de eller for­æl­de­de.

Kon­tak­top­lys­nin­ger på data­ansvar­lig

Den data­ansvar­li­ge på web​te​xts​hop​.dk er Web­te­xts­hop I/S

Som EU-bor­ger har du ret til at gøre ind­si­gel­se mod regi­stre­rin­gen af dine per­son­li­ge oplys­nin­ger. Du har også ret til at få oplyst, hvil­ke oplys­nin­ger vi opbe­va­rer om dig. Hvis du mener, at oplys­nin­ger­ne er unøj­ag­ti­ge, har du ret til at få dem ret­tet.

I nog­le til­fæl­de har vi også pligt til at slet­te dine per­son­da­ta, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge i for­hold til det for­mål, som vi skul­le bru­ge dem til. Du kan også kon­tak­te os, hvis du mener, at dine per­son­da­ta bli­ver behand­let i strid med lov­giv­nin­gen.

Vi sam­ar­bej­der her­u­d­over med en ræk­ke andre virk­som­he­der, som opbe­va­rer og behand­ler data. Virk­som­he­der­ne behand­ler ude­luk­ken­de oplys­nin­ger på vores veg­ne, og må ikke bru­ge dem til egne for­mål. Vi sam­ar­bej­der kun med data­be­hand­le­re i EU eller i lan­de, der kan give dine oplys­nin­ger en til­sva­ren­de beskyt­tel­se.

Ret­ten til ind­sigt og ret­tel­se

Ønsker du at anmo­de om ind­sigt i, gøre ind­si­gel­se imod, få ret­tet eller slet­tet dine per­son­li­ge oplys­nin­ger i vores egne og de tred­je­part­s­sy­ste­mer vi anven­der til at opbe­va­re dine data i, skal du kon­tak­te:

Web­te­xts­hop I/S
Att.: Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl
Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Tlf.: 29 72 55 73
Mail: info@​webtextshop.​dk

Kla­ge

Ønsker du at kla­ge over vores opbe­va­ring af dine per­son­li­ge infor­ma­tio­ner, kan det­te fore­gå ved hen­ven­del­se til Data­til­sy­net.

Du kan læse mere om dine kla­ge­mu­lig­he­der som bor­ger her.

Vil du kla­ge på veg­ne af et fir­ma, kan du læse mere om fir­ma­ers kla­ge­mu­lig­he­der her.

Du fin­der blan­ket­ter og for­mu­la­rer til anmel­del­ser her.