Mel­lem­ru­brik­ker, som får læse­ren gen­nem din tekst!

Mel­lem­ru­brik­ken er et af de vig­tig­ste ele­men­ter i din tekst. Den giver over­blik over tek­stens opbyg­ning, og bry­der tek­sten på siden op, så den vir­ker nem­me­re at kom­me igen­nem. Læs med her, og få alt at vide om, hvor­dan du skri­ver mel­lem­ru­brik­ker, der hele tiden lok­ker læse­ren vide­re i tek­sten.

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Hvis afsnit­te­ne er læse­rens træ­de­sten på vej­en gen­nem din tekst, er mel­lem­ru­brik­ker­ne de vejskil­te, som hjæl­per læse­ren på vej.

Det er dem, læse­ren ori­en­te­rer sig ved, når de skal fin­de rundt i tek­sten – og dem, der skal gøre læser­ne nys­ger­ri­ge på at tage de næste skridt i tek­sten.

Sam­ti­dig er mel­lem­ru­brik­ker­ne dem, der bry­der tek­sten op i over­kom­me­lige dele. På grund af deres let­te syn­lig­hed i tek­sten, bli­ver hver af dem et hel­le, du kan læse hen til, inden du tager dig en vel­fortjent pau­se på turen gen­nem tek­sten.

Er der man­ge mel­lem­ru­brik­ker i tek­sten, vir­ker turen gen­nem tek­sten mere ind­by­den­de. Det får tek­sten til at se mere over­kom­me­lig ud. Er der omvendt langt mel­lem mel­lem­ru­brik­ker­ne, vir­ker turen til at at bli­ve svæ­re­re. Det gør tek­sten mere stra­bad­se­ren­de at kom­me igen­nem.

Hvad er en mel­lem­ru­brik?

En mel­lem­ru­brik fun­ge­rer som over­skrift for de efter­føl­gen­de afsnit i tek­sten. Afsnit­te­ne frem til næste mel­lem­ru­brik omhand­ler det sam­me emne, eller hører sam­men på anden måde – og giver en uddyb­ning eller for­kla­ring på mel­lem­ru­brik­ken.

Mel­lem­ru­brik­ken fun­ge­rer alt­så som en opde­ling af tek­sten, der lig­ger på et niveau under over­skrif­ten. Afsnit­te­ne under de enkel­te mel­lem­ru­brik­ker kan igen være undero­p­delt ved hjælp af en eller fle­re under-mel­lem­ru­brik­ker. 

For­ma­te­ret, så den træ­der frem i tek­sten

Mel­lem­ru­brik­ken og even­tu­el­le under­mel­lem­ru­brik­ker er for­ma­te­ret med en stør­re skrift end brød­tek­sten i afsnit­te­ne. Der­ved skil­ler den sig ud fra den omkring­væ­ren­de brød­tekst, og er såle­des også med til at opde­le tek­sten rent visu­elt.

Det gør det let­te­re for læse­ren at dan­ne sig et over­blik over tek­sten og dens opde­ling bare ved at skim­me mel­lem­ru­brik­ker­ne.

Vig­ti­ge land­mær­ker for skim­mer­ne

Mel­lem­ru­brik­ker spil­ler der­for en vig­tig rol­le for det sto­re fler­tal (omkring 80 % af dine besø­gen­de), der skim­mer tek­sten på siden, før de beslut­ter sig for, om den er værd at læse. For oftest er det even­tu­el­le punkt­opstil­linger og net­op mel­lem­ru­brik­ker­ne i tek­sten, som skim­mer­ne star­ter med at se nær­me­re på – net­op for­di de stik­ker ud i tek­sten, og er nem­me at få øje på.

Her har en fæn­gen­de, begej­stren­de og vel­for­mu­le­ret mel­lem­ru­brik meget stør­re chan­ce for at få skim­me­ren til at stop­pe op og dyk­ke ned i tekst­af­snit­te­ne under mel­lem­ru­brik­ken.

Der­for skal du give mel­lem­ru­brik­ker­ne lige så meget opmærk­som­hed og kær­lig­hed som dine over­skrif­ter.

Sådan skim­mer læser­ne tek­sten

En skim­mer star­ter altid med at læse over­skrif­ten og – hvis den er til ste­de – under­ru­brik­ken.

Får de tek­sten til at vir­ke inter­es­sant, vil skim­me­ren oftest fort­sæt­te med at læse mel­lem­ru­brik­ker­ne i tek­sten, for­di de træ­der frem og er nem­me at iden­ti­fi­ce­re. 

Vir­ker mel­lem­ru­brik­ker­ne også inter­es­san­te, fort­sæt­ter skim­me­ren enten med at læse tek­stens afsnit fra star­ten. Eller ven­der til­ba­ge til den eller de mel­lem­ru­brik­ker, der vir­ke­de mest inter­es­san­te eller rele­van­te. Og begyn­der så at skim­me tekst­af­snit­te­ne under dis­se.

Det fore­går oftest ved, at de læser den før­ste sæt­ning i hvert afsnit – og giver det mening eller er nød­ven­digt, læser de der­ef­ter den reste­ren­de tekst i hvert af tekst­af­snit­te­ne.

Kræ­ver lige så meget kær­lig­hed som over­skrif­ten

De fle­ste af os ken­der over­skrif­tens rol­le. Den skal fan­ge og begej­stre de besø­gen­de, der kom­mer ind på siden, så de bli­ver nys­ger­ri­ge på ind­hol­det og får lyst til at læse det.

Nøj­ag­tigt det sam­me som over­skrif­ten gør for hele tek­sten, skal hver af mel­lem­ru­brik­ker­ne gøre for de tekst­af­snit, der er sam­let under dem.

Hver gang!

Der­ved er mel­lem­ru­brik­ken aktivt med til at øge chan­cer­ne for, at de besø­gen­de kom­mer hele vej­en gen­nem din tekst. Eller i hvert fald får læst det, der fan­ger deres opmærk­som­hed, når de skim­mer ned over tek­sten.

Hvor­dan skri­ver du en god mel­lem­ru­brik

Den gode mel­lem­ru­brik skal – lige som over­skrif­ten – være for­mu­le­ret på en måde, så den er væk­ken­de, æggen­de og dæk­ken­de. Alt­så skal mel­lem­ru­brik­ken både give essen­sen af de under­lig­gen­de tekst­af­snit, og sam­ti­di­ge være så fæn­gen­de, at den giver læse­ren lyst til at læse de til­hø­ren­de afsnit af brød­tek­sten.

Der­for kan du med for­del bru­ge nøj­ag­tig de sam­me ska­be­lo­ner til mel­lem­ru­brik­ker, som dem du bru­ger til over­skrif­ter. F.eks. de 7 vig­ti­ge ele­men­ter og andre eksemp­ler på over­skrifts­ska­be­lo­ner, der er listet i vores arti­kel om at skri­ve fæn­gen­de over­skrif­ter.

Brug aktivt sprog

Gør du ord­val­get i mel­lem­ru­brik­ken aktivt, bli­ver mel­lem­ru­brik­ker­ne mere inter­es­san­te. Og kan du få ind­ar­bej­det den for­del, læse­ren får ud af at læse de til­hø­ren­de tekst­af­snit under mel­lem­ru­brik­ken, gør du den end­nu mere uimod­ståe­lig.

Det gæl­der især i tek­ster, der giver prak­ti­ske anvis­nin­ger på, hvor­dan du løser et pro­blem eller en kon­kret arbejds­op­ga­ve – samt i tek­ster, hvor du for­sø­ger at sæl­ge læse­ren noget.

I andre for­mer for tek­ster skal du i ste­det bru­ge det akti­ve sprog til at pir­re læse­rens nys­ger­rig­hed, slå på urgen­cy – at det er vig­tigt at få det læst nu – eller lok­ke med øje­blik­ke­lig til­freds­stil­lel­se ved at læse tek­sten der hører til mel­lem­ru­brik­ken. 

Mel­lem­ru­brik­ker, der gør tek­sten uimod­ståe­lig

Lad os tage et eksem­pel fra den før­ste kate­go­ri – fra en tænkt how-to-arti­kel om at bru­ge pivot­ta­bel­ler i reg­ne­arks­pro­gram­met Micro­soft Excel.

Inden for for­mid­ling af tek­nisk stof var der i man­ge år tra­di­tion for at bru­ge funk­tions­nav­net som over­skrift eller mel­lem­ru­brik. Men se her, hvad der sker, når vi først til­fø­jer et enkelt aktiv­ti­ve­ren­de ord (2) og der­ef­ter ind­ar­bej­der en for­del (3):

 1. Pivot­ta­bel­ler
 2. Opret pivot­ta­bel­ler
 3. Opret pivot­ta­bel­ler, og find nye sand­he­der om dine kun­der

Kan du se, hvor­dan den sid­ste mel­lem­ru­brik (3’eren) gør det næsten helt uop­sæt­te­ligt at få lært at bru­ge pivot­ta­bel­ler – især hvis du har en webs­hop. Sim­pelt­hen for­di du plud­se­lig fin­der ud af, hvad funk­tio­nen kan bru­ges til – og at det er noget, der er sær­de­les anven­de­ligt for dig. 

TIP: Den før­ste mel­lem­ru­brik skal være den bed­ste

Den før­ste mel­lem­ru­brik er den, du skal læg­ge flest kræf­ter i at få for­mu­le­ret rig­tigt. For det er den før­ste mel­lem­ru­brik, læse­ren møder på sin vej ned gen­nem tek­sten.

Der­for er det vig­tigt, at den fan­ger læse­rens inter­es­se, pir­rer hans eller hen­des nys­ger­rig­hed, eller lige­frem pro­vo­ke­rer ved­kom­men­de til at skim­me vide­re i tek­sten – eller begyn­de at læse den fra en ende af.

Hvor­når skal du have ind­sæt­te den før­ste mel­lem­ru­brik?

Den før­ste mel­lem­ru­brik bør kom­me umid­del­bart efter det eller de ind­le­den­de tekst­af­snit i brød­tek­sten. Det er dem, der sæt­ter sce­nen for hele din tekst.

Alt­så skal du

 1. Først have en over­skrift, der fan­ger læse­ren ind
 2. Der­næst en under­ru­brik, der sæl­ger tek­sten ind til læse­ren
 3. Her­ef­ter kom­mer de ind­le­den­de tekst­af­snit, som sæt­ter sce­nen

Først efter dis­se 3 ele­men­ter, bør du ind­sæt­te den før­ste mel­lem­ru­brik. Typisk 1–3 afsnit inde i din tekst reg­net fra star­ten af brød­tek­sten. Under­ru­brik­ken tæl­ler ikke med. Den hører struk­tur­mæs­sigt med til over­skrif­ten og ikke brød­tek­sten.

Mel­lem­ru­brik­kens SEO-vær­di

Rent SEO-mæs­sigt er mel­lem­ru­brik­ken en af de H‑tags (H2-H6), som Goog­le anven­der til at fin­de ud af, hvor­dan din tekst er opbyg­get. Samt hvad de enkel­te dele af tek­sten omhand­ler.

Du har sik­kert altid hørt, at du skal anbrin­ge tek­stens vig­tig­ste søge­ord i en eller fle­re H2’ere. Det kan du gøre, hvis det giver mening. Men Goog­le bru­ger ikke – og har ikke gjort det læn­ge – søge­ord i tek­stens H2’ere med vide­re som ranking-fak­to­rer. Det for­tæl­ler Goog­les John Muel­ler i et inter­view, der er gen­gi­vet i Search Engi­ne Jour­nal.

Så skal du give dine mel­lem­ru­brik­ker mest SEO-mæs­sig vær­di, skal du alt­så bru­ge dem til at give over­blik over, hvad de til­hø­ren­de afsnit i tek­sten omhand­ler. Og ikke foku­se­re på at få stop­pet de rig­ti­ge søge­ord ind i dem.

Brug i ste­det kræf­ter­ne på at ska­be en god, logisk struk­tur med en H1 som over­skrift, og en ræk­ke H2’ere til mel­lem­ru­brik­ker og H3’eren til under­lig­gen­de mel­lem­ru­brik­ker til H2’erne. Det gør tek­sten nem­me­re at få over­blik over for de besø­gen­de, og for­tæl­ler klart og tyde­ligt Goog­le, hvor­dan du har opbyg­get og væg­tet dit ind­hold.

De tre mest almin­de­li­ge mel­lem­ru­brik-fæl­der

Det er nemt at kom­me til at skri­ve en mel­lem­ru­brik, der fejl­er og ikke gør noget for at lok­ke læse­ren til at læse vide­re.

De tre mest almin­de­li­ge fejl vi begår, når vi skri­ver mel­lem­ru­brik­ker, er at gøre dem:

 • For simp­le: Du husker sik­kert plig­tover­skrif­ter­ne “Ind­led­ning” og “Kon­klu­sion” fra dine dan­ske sti­le og andre skrift­li­ge opga­ver i sko­len. Bru­ger du den slags og lig­nen­de “eti­ket­ter” som mel­lem­ru­brik­ker i din tekst, kom­mer den til at vir­ke kede­lig og tri­vi­el – og eti­ket-mel­lem­ru­brik­ker har ingen stop­ef­fekt på dem, der skim­mer din tekst.
 • For afslø­ren­de: For­tæl­ler mel­lem­ru­brik­ken omvendt for meget, er der ingen grund til at dyk­ke ned i tek­sten. Så selv om vi opfor­drer til, at mel­lem­ru­brik­ker­ne skal give skim­mer­ne de vig­tig­ste poin­ter i tek­sten, skal de omvendt hel­ler ikke gøre det helt unød­ven­digt at læse brød­tek­sten. I ste­det skal mel­lem­ru­brik­ker­ne for­mu­le­res, så de pir­rer nys­ger­rig­he­den, og får skim­me­ren til at stop­pe op.
 • For kryp­ti­ske: Omvendt kan mel­lem­ru­brik­ker­ne også bli­ve så kryp­ti­ske eller ind­for­stå­e­de, at de slet ikke giver mening. Med­min­dre du har læst alt brød­tek­sten, der kom­mer for­ud for den pågæl­den­de mel­lem­ru­brik. Du kan også nemt få skre­vet alt for kryp­ti­ske mel­lem­ru­brik­ker, hvis du gør for meget ud af dine bestræ­bel­se på at for­mu­le­re en mel­lem­ru­brik, der vir­ker så inter­es­sant og pir­ren­de som muligt.

Pir­ren­de, præ­ci­se og loven­de

Vil du und­gå at fal­de i en af de tre mel­lem­ru­briks­fæl­der? Så skal du for­mu­le­re mel­lem­ru­brik­ker­ne, så de giver præ­cis nok til, at læse­ren bli­ver klar over:

 • hvad de kom­men­de afsnit inde­hol­der
 • hvil­ket udbyt­te de får ud af at læse dem
 • gør ind­hol­det inter­es­sant og rele­vant at læse

Det kan være svært at gøre hver gang. Men får du de før­ste to punk­ter ind i din mel­lem­ru­brik, føl­ger den tred­je og sid­ste oftest af sig selv.

Skal vi hjæl­pe dig med både mel­lem­ru­brik­ker og resten af tek­sten?

Synes du, at mel­lem­ru­brik­ker bare er end­nu en sten på vej­en, når du skal skri­ve tek­ster?

Så kon­takt os i dag enten pr. mail til info@​webtextshop.​dk, rin­ge på 29 72 55 73 eller ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Så får du et godt til­bud på at få skre­vet din tekst – eller måske over­ta­ge hele ind­holdspro­duk­tio­nen på din hjem­mesi­de eller webs­hop.

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220