Hold kun­derne læn­gere på siden

Sådan skriver du gode kategoritekster til din webshop

Selv om kat­e­goritek­ster også kan bruges på en blog, er det oftest på web­shops, du møder dem. Her benyttes de som en intro­duc­erende tekst til var­erne i den pågældende kat­e­gori. I denne artikel ser vi nærmere på, hvor­dan du skriv­er gode kat­e­goritek­ster til din webshop.

En god kat­e­goritekst på en web­shop skal intro­duc­ere den pågældende kat­e­gori af pro­duk­ter, og hvad de kan bruges til. Tek­sten skal helst også give en kort intro­duk­tion til eventuelle under­kat­e­gori­er og give den besø­gende svaret på, hvor­for han eller hun skal købe pro­duk­ter i den pågældende kat­e­gori i netop din webshop.

Kategorisider uden kategoritekst tæller som tyndt indhold i Google

Desværre sjusker alt for mange web­shops med at skrive ordentlige kat­e­goritek­ster – hvis de i det hele taget har nogen. Det er synd for de besø­gende. For det ville svare til, at de gik ind i din fysiske butik – hvis du havde sådan en – og du så ikke ville fortælle dem, hvad det var for nogle var­er, du havde på en bestemt hylde. Det ville de finde så uhøfligt, at de nok ville gå hen i en anden butik.

Men det er ikke kun kun­derne, der får en dårlig behan­dling. Google og de andre søge­mask­in­er vil heller ikke føle sig særligt godt informeret om, hvad du har på den pågældende side. Set med Googles øjne vil det bare være en masse links til pro­duk­ter. Der ville ikke være noget reelt ind­hold på siden. Ergo er der tale om tyn­dt ind­hold, og den slags straf­fer Google folk for.

Så skal du gøre noget godt for dine kun­der og for dine plac­eringer i søgere­sul­tater­ne på Google, skal der tekst på kat­e­gorisiderne – og helst så meget at det giv­er mening for både besø­gende og søgerobotterne.

Hvordan skriver du en god kategoritekst?

En god kategoritekst:

Tek­sten skal alt­så kort sagt fork­lare de besø­gende, hvad pro­duk­terne i kat­e­gorien kan, og hvor­dan de væl­ger det rigtige pro­dukt og slut­ter så af med en kort argu­men­ta­tion for, hvor­for kun­den skal købe pro­duk­terne i netop din webshop.

Udfordringen er at få det hele med

Udfor­drin­gen er at få plads til alle disse infor­ma­tion­er i en kat­e­goritekst. Især hvis den er kort. For de fleste web­shops kør­er kun med en kort kat­e­goritekst, for at folk ikke skal scrolle for meget på siden. Der­for er du da oftest nødt til at fore­tage en pri­or­i­ter­ing af, hvad der skal med i forhold til kat­e­goritek­stens længde.

Diskus­sio­nen omkring læng­den på kat­e­goritek­sten kom­mer vi tilbage til sidst i artiklen. Først skal vi lige se nærmere på de enkelte ele­menter i den ideelle kat­e­goritekst – uden hen­syn­ta­gen til hvor mange ord der er til rådighed.

Salget starter allerede i overskriften

Alt for mange web­shops bruger ikke over­skriften opti­malt på kat­e­gorisiden. Tit står der bare kat­e­goriens navn – intet andet.

Det er synd, for den generelle besø­gende beslut­ter sig for, om de skal blive på din side i løbet af de første 8 sekun­der, de er på den. Så med en catchy over­skrift, mange­dobler du chancerne for, at de bliv­er lidt læn­gere på din side!

Over­skriften skal naturligvis inde­hold­er kat­e­gori­navnet og kan f.eks. opbygges således:

<kat­e­gori­navn> – <fordel>

Forde­len behøver ikke bare være, at de kan købe pro­duk­tet bil­ligst eller får den bed­ste kvalitet hos jer. Nej, det skal være noget, der relater­er sig til den slags pro­duk­ter, I sæl­ger i den pågældende kat­e­gori. F.eks. ”Højhælede sko – når der skal være stil på!” eller noget andet fængende.

Det kan også være en kom­bi­na­tion, hvor jeres almin­delige USP’er bliv­er ind­draget, f.eks: “Højhælede sko — når du vil have mest stil for pengene!”.

Hvilke fordele giver produkterne i kategorien

Selve brødtek­sten skal indledes med at beskrive, hvilke fordele der er ved pro­duk­terne i den pågældende kat­e­gori. Hvilke behov eller prob­le­mer løs­er de for den poten­tielle kunde, og hvor­dan gør de det? Hvor­for er netop denne type pro­duk­ter ideelle til det?

Sæt dig i læserens sted, og giv dem alle argu­menterne for, hvor­for de her pro­duk­ter er smarte til dem i stedet for at starte med at prale om, hvor bil­lige eller skarpe pris­er I har, og hvor høj kvalitet pro­duk­terne er i.

Beg­y­nd aldrig at nævne egen­sk­aber ved pro­duk­terne i kat­e­gorien, uden at du sam­tidig giv­er en fordel ved dem. Så har du en kat­e­gori, der hed­der ”Højhælede damesko”, skal du ikke bare skrive, at den vigtig­ste egen­skab ved skoene er, at de har høje hæle, men i stedet skrive nogle af de fordele de høje hæle giv­er, f.eks. at skoene giv­er en bedre hold­ning, mere sex­et gang og gør dig højere.

Det kan godt være, det virk­er indl­y­sende for dig, der sæl­ger varen. Men det er ikke sikkert, kun­derne kan gen­nem­skue, hvilken fordel en bestemt para­me­ter giv­er – og ved at italesætte det fortæller du også de kun­der, der godt ved det, at I rent fak­tisk har et indgående kend­skab til de pro­duk­ter, I sælger.

Hvilke underkategorier indeholder kategorien

Find­es der flere under­kat­e­gori­er til kat­e­gorien, er det en god ide at intro­duc­ere hver af disse og linke ud til hver af dem – eller som min­i­mum de vigtig­ste eller mest pop­ulære. Har du f.eks. en kat­e­gori, der hed­der ”Damesko”, kan den jo være opdelt i de forskel­lige typer af damesko, der find­es: Sneak­ers, Mid-cuts, Wedges, Pumps, Støvlet­ter etc.

Derved får læseren et bedre overb­lik, og du øger den interne linkbuild­ing. Husk at fork­lare hvad det er for en para­me­ter, der er brugt til at opdele kat­e­gorien i under­kat­e­gori­er med (her sko­typen eller skode­signet), så det bliv­er nemt for den besø­gende at forstå opdelingen.

Klæd kunderne på til at vælge det rigtige produkt

Er der plads til det, er det også en god ide at give en kort vejled­ning i, hvad det er for nogle para­me­tre, kun­den skal vælge pro­duk­ter efter i den pågældende kat­e­gori. Tager vi eksem­plet med sko, kan det være f.eks. skostør­relse, hvor høj hælen er, om der bruges snør­er eller vel­cro til lukn­ing etc.

Alt­så en kort ind­køb­s­guide til pro­duk­terne i kat­e­gorien. Kan den ikke være inden for det ordan­tal, der er afsat til kat­e­goritek­sten, er det i stedet en god ide at linke ud til en side på sitet, hvor den besø­gende kan finde en ind­køb­s­guide til pro­duk­terne i den pågældende kat­e­gori. Derved kan du klæde de besø­gende end­nu bedre på til at vælge pro­duk­tet og hold­er sam­tidig på de besø­gende, der ikke er klar til at købe end­nu eller er forvir­ret over udvalget.

Det er en god ser­vice over for kun­derne og gavn­er også din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne. For væl­ger den besø­gende at læse guiden, kom­mer ved­k­om­mende ikke nær så hur­tigt tilbage til siden med søgere­sul­tater, der sendte dem ind på din kat­e­gori­side. Det ville Google nem­lig tolke som om, at den besø­gende ikke fandt det, han/hun søgte efter på din kat­e­gori­side og derved ned­gradere dens plac­er­ing i søgeresultaterne.

Svar på de spørgsmål, folk sidder med

Er der plads til det på kat­e­gorisiden, skal kat­e­goritek­sten så vidt muligt også besvare de spørgsmål, kun­derne oftest stiller om den type pro­duk­ter, der er i kat­e­gorien. Det behøver ikke kun være konkrete spørgsmål til anven­delsen. Tek­sten kan også adressere de modar­gu­menter, der er mod at købe den pågældende kat­e­gori af pro­duk­ter eller de tvivlsspørgsmål folk sid­der med.

Selvføl­gelig behøver du ikke nævne argu­menterne imod at købe pro­duk­terne direk­te, men du må godt komme med argu­men­ta­tio­nen for, hvor­for de ikke hold­er vand.  Derved får du aflivet modar­gu­menterne på en smart måde.

Har du ord nok i kat­e­goritek­sten til, at den kan fylde både over og under pro­duk­terne på kat­e­gorisiden, kan du med fordel placere denne del af kat­e­goritek­sten under pro­duk­terne. Så kan du gå mål­ret­tet efter at bruge plad­sen under pro­duk­terne i kat­e­gorien, til at besvare alle de long tail-spørgsmål, folk oftest stiller om denne slags pro­duk­ter i søge­mask­in­erne. Tildel en mellem­rubrik til hvert spørgsmål, og skriv så svaret i det afs­nit, der kom­mer efter mellemrubrikken.

Har du ikke ord nok til at kunne det, kan du igen bruge trick­et med at linke til en side, der besvar­er de mest almin­delige spørgsmål om den pågældende pro­duk­tkat­e­gori eller til de guider, hvor emn­erne bliv­er omtalt. Brug spørgsmålet som ankertekst til lin­ket i kat­e­goritek­sten, så det er tydeligt for den besø­gende, hvad de kan få svar på ved at klikke på linket.

Hvorfor skal de købe denne produktkategori hos jer?

Kat­e­goritek­sten skal afs­luttes med et call-to-action. Det er her du kan gemme snakken om, at I er bil­ligst og har de bed­ste pro­duk­ter. Men husk også at nævne, at jeres kun­de­ser­vice sid­der klar til at besvare spørgsmål, at der er 14 dages retur­ret (det er der altid på net­tet, men det er ikke sikkert kun­den ved det), og hvorvidt der er fri fragt, var­erne kan købes på afbe­tal­ing eller nogle af de andre spørgsmål, der er gode at få svar på, hvis kun­den allerede sid­der med danko­rtet fremme.

 

Ja, det er infor­ma­tion­er, der sikkert kan find­es på andre sider på din web­shop, men husk på, at hov­ed­parten af dem der kom­mer ind på kat­e­gorisiden, lan­der der direk­te fra søgere­sul­tater­ne på Google og der­for kun har øjne for pro­duk­terne i kat­e­gorien. De har ikke noget inci­ta­ment til at udforske din web­shop nærmere af sig selv, før de overve­jer at købe hos dig.

Så ved at gøre dem opmærk­somme på forde­lene ved at han­dle hos dig allerede i kat­e­goritek­sten, er du også sikker på, at de rent fak­tisk opdager dem. Så kender de dem allerede og skal ikke klikke rundt for at finde dem, hvis de væl­ger at han­dle hos dig.

Hvor lang skal en kategoritekst så være?

Generelt bør kat­e­goritek­sten på en side være så tilpas lang, at den giv­er den fornødne beskriv­else af pro­duk­terne i den pågældende kat­e­gori, og nogle gode råd kun­derne kan bruge, når de skal vælge pro­duk­ter inden for denne kat­e­gori. Men de fær­reste web­shope­jere er vilde med, at folk skal scrolle for langt på siden, før der dukker pro­duk­ter op.

Der­for vil de helst ikke ofre meget mere end 75–100 ord på kat­e­goritek­sten. Men selv om det er bedre end ingen tekst over­hovedet, så er det langt fra nok til, at det giv­er orden­lig val­u­ta for pen­gene – hverken for brugerne eller Google. De 75–100 ord giv­er sim­pelthen ikke plads nok og ender alt for ofte med at blive brugt på almin­de­lighed­er og pra­leri med hvor fan­tastiske eller bil­lige pro­duk­ter, der sælges på den pågældende web­shop eller i kategorien.

Tekst over og under produkterne

Skal det bat­te noget for både kun­der og søge­mask­in­er, skal der væsentlig mere tekst til. De web­shop-ejere der har ind­set det, væl­ger oftest at placere en intro­duc­erende tekst over pro­duk­terne, der fortæller hvilke pro­duk­ter kat­e­gorien inde­hold­er og lad­er så tek­sten fort­sætte under produkterne.

Det bety­der dog, at hov­ed­parten af tek­sten kom­mer ”under fold­en” på siden. Det er Google ikke vild med, hed­der det sig. Men i prak­sis bidrager tek­sten under pro­duk­terne med så meget vær­di til søgere­sul­tater­ne – sam­men­lignet med hvis tek­sten ikke havde været der – at det alt i alt giv­er en øget vægt til din kat­e­gori­sides plac­er­ing i søgeresultaterne.

Ved at bruge tek­sten under pro­duk­terne til at besvare nogle af de oftest stillede long tail-spørgsmål om den pågældende pro­duk­tkat­e­gori kan det sam­tidig få din kat­e­gori­side til at ranke højt på disse. Over tid kan det give mange ekstra besø­gende til din kat­e­gori­side – besø­gende der måske ellers aldrig ville have fun­det din web­shop på de mere konkur­ren­ceprægede søge­ord for den pågældende produktkategori.

Få hjælp til de helt rigtige kategori- og produkttekster til din webshop

Som du kan se, er det ikke helt ligetil at få skrevet de rigtige kat­e­goritek­ster. Der er mange andre fak­tor­er end dem, der vedrør­er pro­duk­terne, du skal tage still­ing til. For i både kun­dernes og Googles øjne har alt, hvad du skriv­er vær­di. Husk på, at ingen gider læse noget på net­tet – med min­dre de vil købe noget! Så tæller hvert eneste ord!

Vil du have mere inspi­ra­tion, eller søger du en pro­fes­sionel part­ner til at skrive kat­e­gori- eller pro­duk­t­tek­ster, så kon­takt os pr. mail eller tele­fon, eller klik på Kon­takt os-knap­pen herun­der og beskriv din opgave. Så sender vi dig et uforplig­tende tilbud!

Skal vi skrive dine kategoritekster?

14 + 4 =

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This