Hold kun­der­ne læn­ge­re på siden

Sådan skri­ver du gode kate­go­ri­tek­ster til din webshop

Selv om kate­go­ri­tek­ster også kan bru­ges på en blog, er det oftest på webs­hops, du møder dem. Her benyt­tes de som en intro­du­ce­ren­de tekst til varer­ne i den pågæl­den­de kate­go­ri. I den­ne arti­kel ser vi nær­me­re på, hvor­dan du skri­ver gode kate­go­ri­tek­ster til din webshop.

En god kate­go­ri­tekst på en webs­hop skal intro­du­ce­re den pågæl­den­de kate­go­ri af pro­duk­ter, og hvad de kan bru­ges til. Tek­sten skal helst også give en kort intro­duk­tion til even­tu­el­le under­ka­te­go­ri­er og give den besø­gen­de sva­ret på, hvor­for han eller hun skal købe pro­duk­ter i den pågæl­den­de kate­go­ri i net­op din webshop.

Kate­go­ri­si­der uden kate­go­ri­tekst tæl­ler som tyndt ind­hold i Google

Desvær­re sju­sker alt for man­ge webs­hops med at skri­ve ordent­li­ge kate­go­ri­tek­ster – hvis de i det hele taget har nogen. Det er synd for de besø­gen­de. For det vil­le sva­re til, at de gik ind i din fysi­ske butik – hvis du hav­de sådan en – og du så ikke vil­le for­tæl­le dem, hvad det var for nog­le varer, du hav­de på en bestemt hyl­de. Det vil­le de fin­de så uhø­fligt, at de nok vil­le gå hen i en anden butik.

Men det er ikke kun kun­der­ne, der får en dår­lig behand­ling. Goog­le og de andre søge­ma­ski­ner vil hel­ler ikke føle sig sær­ligt godt infor­me­ret om, hvad du har på den pågæl­den­de side. Set med Goog­les øjne vil det bare være en mas­se links til pro­duk­ter. Der vil­le ikke være noget reelt ind­hold på siden. Ergo er der tale om tyndt ind­hold, og den slags straf­fer Goog­le folk for.

Så skal du gøre noget godt for dine kun­der og for dine pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne på Goog­le, skal der tekst på kate­go­ri­si­der­ne – og helst så meget at det giver mening for både besø­gen­de og søgerobotterne.

Hvor­dan skri­ver du en god kategoritekst?

En god kategoritekst:

Tek­sten skal alt­så kort sagt for­kla­re de besø­gen­de, hvad pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en kan, og hvor­dan de væl­ger det rig­ti­ge pro­dukt og slut­ter så af med en kort argu­men­ta­tion for, hvor­for kun­den skal købe pro­duk­ter­ne i net­op din webshop.

Udfor­drin­gen er at få det hele med

Udfor­drin­gen er at få plads til alle dis­se infor­ma­tio­ner i en kate­go­ri­tekst. Især hvis den er kort. For de fle­ste webs­hops kører kun med en kort kate­go­ri­tekst, for at folk ikke skal scrol­le for meget på siden. Der­for er du da oftest nødt til at fore­ta­ge en pri­o­ri­te­ring af, hvad der skal med i for­hold til kate­go­ri­tek­stens længde.

Dis­kus­sio­nen omkring læng­den på kate­go­ri­tek­sten kom­mer vi til­ba­ge til sidst i artik­len. Først skal vi lige se nær­me­re på de enkel­te ele­men­ter i den ide­el­le kate­go­ri­tekst – uden hen­syn­ta­gen til hvor man­ge ord der er til rådighed.

Sal­get star­ter alle­re­de i overskriften

Alt for man­ge webs­hops bru­ger ikke over­skrif­ten opti­malt på kate­go­ri­si­den. Tit står der bare kate­go­ri­ens navn – intet andet.

Det er synd, for den gene­rel­le besø­gen­de beslut­ter sig for, om de skal bli­ve på din side i løbet af de før­ste 8 sekun­der, de er på den. Så med en cat­chy over­skrift, man­gedob­ler du chan­cer­ne for, at de bli­ver lidt læn­ge­re på din side!

Over­skrif­ten skal natur­lig­vis inde­hol­der kate­gor­i­nav­net og kan f.eks. opbyg­ges således:

<kate­gor­i­navn> – <for­del>

For­de­len behø­ver ikke bare være, at de kan købe pro­duk­tet bil­ligst eller får den bed­ste kva­li­tet hos jer. Nej, det skal være noget, der rela­te­rer sig til den slags pro­duk­ter, I sæl­ger i den pågæl­den­de kate­go­ri. F.eks. ”Højhæ­le­de sko – når der skal være stil på!” eller noget andet fængende.

Det kan også være en kom­bi­na­tion, hvor jeres almin­de­li­ge USP’er bli­ver ind­dra­get, f.eks: “Højhæ­le­de sko – når du vil have mest stil for pengene!”.

Hvil­ke for­de­le giver pro­duk­ter­ne i kategorien

Sel­ve brød­tek­sten skal ind­le­des med at beskri­ve, hvil­ke for­de­le der er ved pro­duk­ter­ne i den pågæl­den­de kate­go­ri. Hvil­ke behov eller pro­ble­mer løser de for den poten­ti­el­le kun­de, og hvor­dan gør de det? Hvor­for er net­op den­ne type pro­duk­ter ide­el­le til det?

Sæt dig i læse­rens sted, og giv dem alle argu­men­ter­ne for, hvor­for de her pro­duk­ter er smar­te til dem i ste­det for at star­te med at pra­le om, hvor bil­li­ge eller skar­pe pri­ser I har, og hvor høj kva­li­tet pro­duk­ter­ne er i.

Begynd aldrig at næv­ne egen­ska­ber ved pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en, uden at du sam­ti­dig giver en for­del ved dem. Så har du en kate­go­ri, der hed­der ”Højhæ­le­de damesko”, skal du ikke bare skri­ve, at den vig­tig­ste egen­skab ved sko­e­ne er, at de har høje hæle, men i ste­det skri­ve nog­le af de for­de­le de høje hæle giver, f.eks. at sko­e­ne giver en bed­re hold­ning, mere sexet gang og gør dig højere.

Det kan godt være, det vir­ker ind­ly­sen­de for dig, der sæl­ger varen. Men det er ikke sik­kert, kun­der­ne kan gen­nem­skue, hvil­ken for­del en bestemt para­me­ter giver – og ved at ita­le­sæt­te det for­tæl­ler du også de kun­der, der godt ved det, at I rent fak­tisk har et ind­gå­en­de kend­skab til de pro­duk­ter, I sælger.

Hvil­ke under­ka­te­go­ri­er inde­hol­der kategorien

Fin­des der fle­re under­ka­te­go­ri­er til kate­go­ri­en, er det en god ide at intro­du­ce­re hver af dis­se og lin­ke ud til hver af dem – eller som mini­mum de vig­tig­ste eller mest popu­læ­re. Har du f.eks. en kate­go­ri, der hed­der ”Damesko”, kan den jo være opdelt i de for­skel­li­ge typer af damesko, der fin­des: Sne­a­kers, Mid-cuts, Wed­ges, Pumps, Støv­let­ter etc.

Der­ved får læse­ren et bed­re over­blik, og du øger den inter­ne link­bu­il­ding. Husk at for­kla­re hvad det er for en para­me­ter, der er brugt til at opde­le kate­go­ri­en i under­ka­te­go­ri­er med (her sko­ty­pen eller sko­de­sig­net), så det bli­ver nemt for den besø­gen­de at for­stå opdelingen.

Klæd kun­der­ne på til at væl­ge det rig­ti­ge produkt

Er der plads til det, er det også en god ide at give en kort vej­led­ning i, hvad det er for nog­le para­me­tre, kun­den skal væl­ge pro­duk­ter efter i den pågæl­den­de kate­go­ri. Tager vi eksemp­let med sko, kan det være f.eks. sko­stør­rel­se, hvor høj hælen er, om der bru­ges snø­rer eller velcro til luk­ning etc.

Alt­så en kort ind­købs­gu­i­de til pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en. Kan den ikke være inden for det ord­an­tal, der er afsat til kate­go­ri­tek­sten, er det i ste­det en god ide at lin­ke ud til en side på sitet, hvor den besø­gen­de kan fin­de en ind­købs­gu­i­de til pro­duk­ter­ne i den pågæl­den­de kate­go­ri. Der­ved kan du klæ­de de besø­gen­de end­nu bed­re på til at væl­ge pro­duk­tet og hol­der sam­ti­dig på de besø­gen­de, der ikke er klar til at købe end­nu eller er for­vir­ret over udvalget.

Det er en god ser­vi­ce over for kun­der­ne og gav­ner også din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. For væl­ger den besø­gen­de at læse gui­den, kom­mer ved­kom­men­de ikke nær så hur­tigt til­ba­ge til siden med søge­re­sul­ta­ter, der send­te dem ind på din kate­go­ri­si­de. Det vil­le Goog­le nem­lig tol­ke som om, at den besø­gen­de ikke fandt det, han/hun søg­te efter på din kate­go­ri­si­de og der­ved ned­gra­de­re dens pla­ce­ring i søgeresultaterne.

Svar på de spørgs­mål, folk sid­der med

Er der plads til det på kate­go­ri­si­den, skal kate­go­ri­tek­sten så vidt muligt også besva­re de spørgs­mål, kun­der­ne oftest stil­ler om den type pro­duk­ter, der er i kate­go­ri­en. Det behø­ver ikke kun være kon­kre­te spørgs­mål til anven­del­sen. Tek­sten kan også adres­se­re de mod­ar­gu­men­ter, der er mod at købe den pågæl­den­de kate­go­ri af pro­duk­ter eller de tvivls­spørgs­mål folk sid­der med.

Selv­føl­ge­lig behø­ver du ikke næv­ne argu­men­ter­ne imod at købe pro­duk­ter­ne direk­te, men du må godt kom­me med argu­men­ta­tio­nen for, hvor­for de ikke hol­der vand.  Der­ved får du afli­vet mod­ar­gu­men­ter­ne på en smart måde.

Har du ord nok i kate­go­ri­tek­sten til, at den kan fyl­de både over og under pro­duk­ter­ne på kate­go­ri­si­den, kan du med for­del pla­ce­re den­ne del af kate­go­ri­tek­sten under pro­duk­ter­ne. Så kan du gå mål­ret­tet efter at bru­ge plad­sen under pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en, til at besva­re alle de long tail-spørgs­mål, folk oftest stil­ler om den­ne slags pro­duk­ter i søge­ma­ski­ner­ne. Til­del en mel­lem­ru­brik til hvert spørgs­mål, og skriv så sva­ret i det afsnit, der kom­mer efter mellemrubrikken.

Har du ikke ord nok til at kun­ne det, kan du igen bru­ge tri­ck­et med at lin­ke til en side, der besva­rer de mest almin­de­li­ge spørgs­mål om den pågæl­den­de pro­dukt­ka­te­go­ri eller til de gui­der, hvor emner­ne bli­ver omtalt. Brug spørgs­må­let som anker­tekst til lin­ket i kate­go­ri­tek­sten, så det er tyde­ligt for den besø­gen­de, hvad de kan få svar på ved at klik­ke på linket.

Hvor­for skal de købe den­ne pro­dukt­ka­te­go­ri hos jer?

Kate­go­ri­tek­sten skal afslut­tes med et call-to-action. Det er her du kan gem­me snak­ken om, at I er bil­ligst og har de bed­ste pro­duk­ter. Men husk også at næv­ne, at jeres kun­de­ser­vi­ce sid­der klar til at besva­re spørgs­mål, at der er 14 dages retur­ret (det er der altid på net­tet, men det er ikke sik­kert kun­den ved det), og hvor­vidt der er fri fragt, varer­ne kan købes på afbe­ta­ling eller nog­le af de andre spørgs­mål, der er gode at få svar på, hvis kun­den alle­re­de sid­der med dan­kor­tet fremme.

 

Ja, det er infor­ma­tio­ner, der sik­kert kan fin­des på andre sider på din webs­hop, men husk på, at hoved­par­ten af dem der kom­mer ind på kate­go­ri­si­den, lan­der der direk­te fra søge­re­sul­ta­ter­ne på Goog­le og der­for kun har øjne for pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en. De har ikke noget inci­ta­ment til at udfor­ske din webs­hop nær­me­re af sig selv, før de over­ve­jer at købe hos dig.

Så ved at gøre dem opmærk­som­me på for­de­le­ne ved at hand­le hos dig alle­re­de i kate­go­ri­tek­sten, er du også sik­ker på, at de rent fak­tisk opda­ger dem. Så ken­der de dem alle­re­de og skal ikke klik­ke rundt for at fin­de dem, hvis de væl­ger at hand­le hos dig.

Hvor lang skal en kate­go­ri­tekst så være?

Gene­relt bør kate­go­ri­tek­sten på en side være så til­pas lang, at den giver den for­nød­ne beskri­vel­se af pro­duk­ter­ne i den pågæl­den­de kate­go­ri, og nog­le gode råd kun­der­ne kan bru­ge, når de skal væl­ge pro­duk­ter inden for den­ne kate­go­ri. Men de fær­re­ste webs­hope­je­re er vil­de med, at folk skal scrol­le for langt på siden, før der duk­ker pro­duk­ter op.

Der­for vil de helst ikke ofre meget mere end 75–100 ord på kate­go­ri­tek­sten. Men selv om det er bed­re end ingen tekst over­ho­ve­det, så er det langt fra nok til, at det giver orden­lig valu­ta for pen­ge­ne – hver­ken for bru­ger­ne eller Goog­le. De 75–100 ord giver sim­pelt­hen ikke plads nok og ender alt for ofte med at bli­ve brugt på almin­de­lig­he­der og pra­le­ri med hvor fan­ta­sti­ske eller bil­li­ge pro­duk­ter, der sæl­ges på den pågæl­den­de webs­hop eller i kategorien.

Tekst over og under produkterne

Skal det bat­te noget for både kun­der og søge­ma­ski­ner, skal der væsent­lig mere tekst til. De webs­hop-eje­re der har ind­set det, væl­ger oftest at pla­ce­re en intro­du­ce­ren­de tekst over pro­duk­ter­ne, der for­tæl­ler hvil­ke pro­duk­ter kate­go­ri­en inde­hol­der og lader så tek­sten fort­sæt­te under produkterne.

Det bety­der dog, at hoved­par­ten af tek­sten kom­mer ”under fol­den” på siden. Det er Goog­le ikke vild med, hed­der det sig. Men i prak­sis bidra­ger tek­sten under pro­duk­ter­ne med så meget vær­di til søge­re­sul­ta­ter­ne – sam­men­lig­net med hvis tek­sten ikke hav­de været der – at det alt i alt giver en øget vægt til din kate­go­ri­si­des pla­ce­ring i søgeresultaterne.

Ved at bru­ge tek­sten under pro­duk­ter­ne til at besva­re nog­le af de oftest stil­le­de long tail-spørgs­mål om den pågæl­den­de pro­dukt­ka­te­go­ri kan det sam­ti­dig få din kate­go­ri­si­de til at ran­ke højt på dis­se. Over tid kan det give man­ge ekstra besø­gen­de til din kate­go­ri­si­de – besø­gen­de der måske ellers aldrig vil­le have fun­det din webs­hop på de mere kon­kur­ren­ce­præ­ge­de søge­ord for den pågæl­den­de produktkategori.

Få hjælp til de helt rig­ti­ge kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster til din webshop

Som du kan se, er det ikke helt lige­til at få skre­vet de rig­ti­ge kate­go­ri­tek­ster. Der er man­ge andre fak­to­rer end dem, der ved­rø­rer pro­duk­ter­ne, du skal tage stil­ling til. For i både kun­der­nes og Goog­les øjne har alt, hvad du skri­ver vær­di. Husk på, at ingen gider læse noget på net­tet – med min­dre de vil købe noget! Så tæl­ler hvert ene­ste ord!

Vil du have mere inspira­tion, eller søger du en pro­fes­sio­nel part­ner til at skri­ve kate­go­ri- eller pro­dukt­tek­ster, så kon­takt os pr. mail eller tele­fon, eller klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der og beskriv din opga­ve. Så sen­der vi dig et ufor­plig­ten­de tilbud!

Skal vi skri­ve dine kategoritekster?

6 + 15 =

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220