Hold kun­der­ne læn­ge­re på siden

Sådan skri­ver du gode kate­go­ri­tek­ster til din webs­hop

Selv om kate­go­ri­tek­ster også kan bru­ges på en blog, er det oftest på webs­hops, du møder dem. Her benyt­tes de som en intro­du­ce­ren­de tekst til varer­ne i den pågæl­den­de kate­go­ri. I den­ne arti­kel ser vi nær­me­re på, hvor­dan du skri­ver gode kate­go­ri­tek­ster til din webs­hop.

En god kate­go­ri­tekst på en webs­hop skal intro­du­ce­re den pågæl­den­de kate­go­ri af pro­duk­ter, og hvad de kan bru­ges til. Tek­sten skal helst også give en kort intro­duk­tion til even­tu­el­le under­ka­te­go­ri­er og give den besø­gen­de sva­ret på, hvor­for han eller hun skal købe pro­duk­ter i den pågæl­den­de kate­go­ri i net­op din webs­hop.

Kate­go­ri­si­der uden kate­go­ri­tekst tæl­ler som tyndt ind­hold i Goog­le

Desvær­re sju­sker alt for man­ge webs­hops med at skri­ve ordent­li­ge kate­go­ri­tek­ster – hvis de i det hele taget har nogen. Det er synd for de besø­gen­de. For det vil­le sva­re til, at de gik ind i din fysi­ske butik – hvis du hav­de sådan en – og du så ikke vil­le for­tæl­le dem, hvad det var for nog­le varer, du hav­de på en bestemt hyl­de. Det vil­le de fin­de så uhø­fligt, at de nok vil­le gå hen i en anden butik.

Men det er ikke kun kun­der­ne, der får en dår­lig behand­ling. Goog­le og de andre søge­ma­ski­ner vil hel­ler ikke føle sig sær­ligt godt infor­me­ret om, hvad du har på den pågæl­den­de side. Set med Goog­les øjne vil det bare være en mas­se links til pro­duk­ter. Der vil­le ikke være noget reelt ind­hold på siden. Ergo er der tale om tyndt ind­hold, og den slags straf­fer Goog­le folk for.

Så skal du gøre noget godt for dine kun­der og for dine pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne på Goog­le, skal der tekst på kate­go­ri­si­der­ne – og helst så meget at det giver mening for både besø­gen­de og søgero­bot­ter­ne.

Hvor­dan skri­ver du en god kate­go­ri­tekst?

En god kate­go­ri­tekst:

Tek­sten skal alt­så kort sagt for­kla­re de besø­gen­de, hvad pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en kan, og hvor­dan de væl­ger det rig­ti­ge pro­dukt og slut­ter så af med en kort argu­men­ta­tion for, hvor­for kun­den skal købe pro­duk­ter­ne i net­op din webs­hop.

Udfor­drin­gen er at få det hele med

Udfor­drin­gen er at få plads til alle dis­se infor­ma­tio­ner i en kate­go­ri­tekst. Især hvis den er kort. For de fle­ste webs­hops kører kun med en kort kate­go­ri­tekst, for at folk ikke skal scrol­le for meget på siden. Der­for er du da oftest nødt til at fore­ta­ge en pri­o­ri­te­ring af, hvad der skal med i for­hold til kate­go­ri­tek­stens læng­de.

Dis­kus­sio­nen omkring læng­den på kate­go­ri­tek­sten kom­mer vi til­ba­ge til sidst i artik­len. Først skal vi lige se nær­me­re på de enkel­te ele­men­ter i den ide­el­le kate­go­ri­tekst – uden hen­syn­ta­gen til hvor man­ge ord der er til rådig­hed.

Sal­get star­ter alle­re­de i over­skrif­ten

Alt for man­ge webs­hops bru­ger ikke over­skrif­ten opti­malt på kate­go­ri­si­den. Tit står der bare kate­go­ri­ens navn – intet andet.

Det er synd, for den gene­rel­le besø­gen­de beslut­ter sig for, om de skal bli­ve på din side i løbet af de før­ste 8 sekun­der, de er på den. Så med en cat­chy over­skrift, man­gedob­ler du chan­cer­ne for, at de bli­ver lidt læn­ge­re på din side!

Over­skrif­ten skal natur­lig­vis inde­hol­der kate­gor­i­nav­net og kan f.eks. opbyg­ges såle­des:

<kate­gor­i­navn> – <for­del>

For­de­len behø­ver ikke bare være, at de kan købe pro­duk­tet bil­ligst eller får den bed­ste kva­li­tet hos jer. Nej, det skal være noget, der rela­te­rer sig til den slags pro­duk­ter, I sæl­ger i den pågæl­den­de kate­go­ri. F.eks. ”Højhæ­le­de sko – når der skal være stil på!” eller noget andet fæn­gen­de.

Det kan også være en kom­bi­na­tion, hvor jeres almin­de­li­ge USP’er bli­ver ind­dra­get, f.eks: “Højhæ­le­de sko – når du vil have mest stil for pen­ge­ne!”.

Hvil­ke for­de­le giver pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en

Sel­ve brød­tek­sten skal ind­le­des med at beskri­ve, hvil­ke for­de­le der er ved pro­duk­ter­ne i den pågæl­den­de kate­go­ri. Hvil­ke behov eller pro­ble­mer løser de for den poten­ti­el­le kun­de, og hvor­dan gør de det? Hvor­for er net­op den­ne type pro­duk­ter ide­el­le til det?

Sæt dig i læse­rens sted, og giv dem alle argu­men­ter­ne for, hvor­for de her pro­duk­ter er smar­te til dem i ste­det for at star­te med at pra­le om, hvor bil­li­ge eller skar­pe pri­ser I har, og hvor høj kva­li­tet pro­duk­ter­ne er i.

Begynd aldrig at næv­ne egen­ska­ber ved pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en, uden at du sam­ti­dig giver en for­del ved dem. Så har du en kate­go­ri, der hed­der ”Højhæ­le­de damesko”, skal du ikke bare skri­ve, at den vig­tig­ste egen­skab ved sko­e­ne er, at de har høje hæle, men i ste­det skri­ve nog­le af de for­de­le de høje hæle giver, f.eks. at sko­e­ne giver en bed­re hold­ning, mere sexet gang og gør dig høje­re.

Det kan godt være, det vir­ker ind­ly­sen­de for dig, der sæl­ger varen. Men det er ikke sik­kert, kun­der­ne kan gen­nem­skue, hvil­ken for­del en bestemt para­me­ter giver – og ved at ita­le­sæt­te det for­tæl­ler du også de kun­der, der godt ved det, at I rent fak­tisk har et ind­gå­en­de kend­skab til de pro­duk­ter, I sæl­ger.

Hvil­ke under­ka­te­go­ri­er inde­hol­der kate­go­ri­en

Fin­des der fle­re under­ka­te­go­ri­er til kate­go­ri­en, er det en god ide at intro­du­ce­re hver af dis­se og lin­ke ud til hver af dem – eller som mini­mum de vig­tig­ste eller mest popu­læ­re. Har du f.eks. en kate­go­ri, der hed­der ”Damesko”, kan den jo være opdelt i de for­skel­li­ge typer af damesko, der fin­des: Sne­a­kers, Mid-cuts, Wed­ges, Pumps, Støv­let­ter etc.

Der­ved får læse­ren et bed­re over­blik, og du øger den inter­ne link­bu­il­ding. Husk at for­kla­re hvad det er for en para­me­ter, der er brugt til at opde­le kate­go­ri­en i under­ka­te­go­ri­er med (her sko­ty­pen eller sko­de­sig­net), så det bli­ver nemt for den besø­gen­de at for­stå opde­lin­gen.

Klæd kun­der­ne på til at væl­ge det rig­ti­ge pro­dukt

Er der plads til det, er det også en god ide at give en kort vej­led­ning i, hvad det er for nog­le para­me­tre, kun­den skal væl­ge pro­duk­ter efter i den pågæl­den­de kate­go­ri. Tager vi eksemp­let med sko, kan det være f.eks. sko­stør­rel­se, hvor høj hælen er, om der bru­ges snø­rer eller velcro til luk­ning etc.

Alt­så en kort ind­købs­gu­i­de til pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en. Kan den ikke være inden for det ord­an­tal, der er afsat til kate­go­ri­tek­sten, er det i ste­det en god ide at lin­ke ud til en side på sitet, hvor den besø­gen­de kan fin­de en ind­købs­gu­i­de til pro­duk­ter­ne i den pågæl­den­de kate­go­ri. Der­ved kan du klæ­de de besø­gen­de end­nu bed­re på til at væl­ge pro­duk­tet og hol­der sam­ti­dig på de besø­gen­de, der ikke er klar til at købe end­nu eller er for­vir­ret over udval­get.

Det er en god ser­vi­ce over for kun­der­ne og gav­ner også din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. For væl­ger den besø­gen­de at læse gui­den, kom­mer ved­kom­men­de ikke nær så hur­tigt til­ba­ge til siden med søge­re­sul­ta­ter, der send­te dem ind på din kate­go­ri­si­de. Det vil­le Goog­le nem­lig tol­ke som om, at den besø­gen­de ikke fandt det, han/hun søg­te efter på din kate­go­ri­si­de og der­ved ned­gra­de­re dens pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Svar på de spørgs­mål, folk sid­der med

Er der plads til det på kate­go­ri­si­den, skal kate­go­ri­tek­sten så vidt muligt også besva­re de spørgs­mål, kun­der­ne oftest stil­ler om den type pro­duk­ter, der er i kate­go­ri­en. Det behø­ver ikke kun være kon­kre­te spørgs­mål til anven­del­sen. Tek­sten kan også adres­se­re de mod­ar­gu­men­ter, der er mod at købe den pågæl­den­de kate­go­ri af pro­duk­ter eller de tvivls­spørgs­mål folk sid­der med.

Selv­føl­ge­lig behø­ver du ikke næv­ne argu­men­ter­ne imod at købe pro­duk­ter­ne direk­te, men du må godt kom­me med argu­men­ta­tio­nen for, hvor­for de ikke hol­der vand.  Der­ved får du afli­vet mod­ar­gu­men­ter­ne på en smart måde.

Har du ord nok i kate­go­ri­tek­sten til, at den kan fyl­de både over og under pro­duk­ter­ne på kate­go­ri­si­den, kan du med for­del pla­ce­re den­ne del af kate­go­ri­tek­sten under pro­duk­ter­ne. Så kan du gå mål­ret­tet efter at bru­ge plad­sen under pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en, til at besva­re alle de long tail-spørgs­mål, folk oftest stil­ler om den­ne slags pro­duk­ter i søge­ma­ski­ner­ne. Til­del en mel­lem­ru­brik til hvert spørgs­mål, og skriv så sva­ret i det afsnit, der kom­mer efter mel­lem­ru­brik­ken.

Har du ikke ord nok til at kun­ne det, kan du igen bru­ge tri­ck­et med at lin­ke til en side, der besva­rer de mest almin­de­li­ge spørgs­mål om den pågæl­den­de pro­dukt­ka­te­go­ri eller til de gui­der, hvor emner­ne bli­ver omtalt. Brug spørgs­må­let som anker­tekst til lin­ket i kate­go­ri­tek­sten, så det er tyde­ligt for den besø­gen­de, hvad de kan få svar på ved at klik­ke på lin­ket.

Hvor­for skal de købe den­ne pro­dukt­ka­te­go­ri hos jer?

Kate­go­ri­tek­sten skal afslut­tes med et call-to-action. Det er her du kan gem­me snak­ken om, at I er bil­ligst og har de bed­ste pro­duk­ter. Men husk også at næv­ne, at jeres kun­de­ser­vi­ce sid­der klar til at besva­re spørgs­mål, at der er 14 dages retur­ret (det er der altid på net­tet, men det er ikke sik­kert kun­den ved det), og hvor­vidt der er fri fragt, varer­ne kan købes på afbe­ta­ling eller nog­le af de andre spørgs­mål, der er gode at få svar på, hvis kun­den alle­re­de sid­der med dan­kor­tet frem­me.

 

Ja, det er infor­ma­tio­ner, der sik­kert kan fin­des på andre sider på din webs­hop, men husk på, at hoved­par­ten af dem der kom­mer ind på kate­go­ri­si­den, lan­der der direk­te fra søge­re­sul­ta­ter­ne på Goog­le og der­for kun har øjne for pro­duk­ter­ne i kate­go­ri­en. De har ikke noget inci­ta­ment til at udfor­ske din webs­hop nær­me­re af sig selv, før de over­ve­jer at købe hos dig.

Så ved at gøre dem opmærk­som­me på for­de­le­ne ved at hand­le hos dig alle­re­de i kate­go­ri­tek­sten, er du også sik­ker på, at de rent fak­tisk opda­ger dem. Så ken­der de dem alle­re­de og skal ikke klik­ke rundt for at fin­de dem, hvis de væl­ger at hand­le hos dig.

Hvor lang skal en kate­go­ri­tekst så være?

Gene­relt bør kate­go­ri­tek­sten på en side være så til­pas lang, at den giver den for­nød­ne beskri­vel­se af pro­duk­ter­ne i den pågæl­den­de kate­go­ri, og nog­le gode råd kun­der­ne kan bru­ge, når de skal væl­ge pro­duk­ter inden for den­ne kate­go­ri. Men de fær­re­ste webs­hope­je­re er vil­de med, at folk skal scrol­le for langt på siden, før der duk­ker pro­duk­ter op.

Der­for vil de helst ikke ofre meget mere end 75–100 ord på kate­go­ri­tek­sten. Men selv om det er bed­re end ingen tekst over­ho­ve­det, så er det langt fra nok til, at det giver orden­lig valu­ta for pen­ge­ne – hver­ken for bru­ger­ne eller Goog­le. De 75–100 ord giver sim­pelt­hen ikke plads nok og ender alt for ofte med at bli­ve brugt på almin­de­lig­he­der og pra­le­ri med hvor fan­ta­sti­ske eller bil­li­ge pro­duk­ter, der sæl­ges på den pågæl­den­de webs­hop eller i kate­go­ri­en.

Tekst over og under pro­duk­ter­ne

Skal det bat­te noget for både kun­der og søge­ma­ski­ner, skal der væsent­lig mere tekst til. De webs­hop-eje­re der har ind­set det, væl­ger oftest at pla­ce­re en intro­du­ce­ren­de tekst over pro­duk­ter­ne, der for­tæl­ler hvil­ke pro­duk­ter kate­go­ri­en inde­hol­der og lader så tek­sten fort­sæt­te under pro­duk­ter­ne.

Det bety­der dog, at hoved­par­ten af tek­sten kom­mer ”under fol­den” på siden. Det er Goog­le ikke vild med, hed­der det sig. Men i prak­sis bidra­ger tek­sten under pro­duk­ter­ne med så meget vær­di til søge­re­sul­ta­ter­ne – sam­men­lig­net med hvis tek­sten ikke hav­de været der – at det alt i alt giver en øget vægt til din kate­go­ri­si­des pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Ved at bru­ge tek­sten under pro­duk­ter­ne til at besva­re nog­le af de oftest stil­le­de long tail-spørgs­mål om den pågæl­den­de pro­dukt­ka­te­go­ri kan det sam­ti­dig få din kate­go­ri­si­de til at ran­ke højt på dis­se. Over tid kan det give man­ge ekstra besø­gen­de til din kate­go­ri­si­de – besø­gen­de der måske ellers aldrig vil­le have fun­det din webs­hop på de mere kon­kur­ren­ce­præ­ge­de søge­ord for den pågæl­den­de pro­dukt­ka­te­go­ri.

Få hjælp til de helt rig­ti­ge kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster til din webs­hop

Som du kan se, er det ikke helt lige­til at få skre­vet de rig­ti­ge kate­go­ri­tek­ster. Der er man­ge andre fak­to­rer end dem, der ved­rø­rer pro­duk­ter­ne, du skal tage stil­ling til. For i både kun­der­nes og Goog­les øjne har alt, hvad du skri­ver vær­di. Husk på, at ingen gider læse noget på net­tet – med min­dre de vil købe noget! Så tæl­ler hvert ene­ste ord!

Vil du have mere inspira­tion, eller søger du en pro­fes­sio­nel part­ner til at skri­ve kate­go­ri- eller pro­dukt­tek­ster, så kon­takt os pr. mail eller tele­fon, eller klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der og beskriv din opga­ve. Så sen­der vi dig et ufor­plig­ten­de til­bud!

Skal vi skri­ve dine kate­go­ri­tek­ster?

2 + 11 =

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This