Hvor mange ord skal jeg skrive, for at ranke højt på mit søgeord

Benny Christen Grandahl

BENNY CHRISTEN GRANDAHL

Part­ner, web­textshop

I prin­cip­pet burde du kunne udkonkur­rere dine konkur­renter ved at have mere tekst på din hjemme­side eller web­shops sider end konkur­renterne. Men da Google dels tager mange fak­tor­er under overve­jelse, når de bereg­ninger din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne, og dels er blevet bedre til at vur­dere kvaliteten af den tekst, der er på siderne, er det kun muligt at bruge denne metode, hvis den tekst du har på siden, er af en ordentlig kvalitet. Her giv­er vi dig opskriften på, hvor­dan du skaber det rigtige ind­hold til at ranke bedst muligt i søgere­sul­tater­ne.

Ideen med at have mere tekst og ind­hold om søge­ordet end konkur­renterne, er der sådan set ikke noget i vejen med. Man skal bare huske på, at Google ikke kun tager højde for en enkelt para­me­ter som f.eks. antal ord på siden, men tager mange forskel­lige fak­tor­er med, når de skal kalkulere din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater.

Det han­dler ikke bare om at have mange ord, men have kvalitet­stekst der giv­er folk svar på deres spørgsmål og skaber overb­lik over emnet”

Beate Grandahl

Hvorfor have flere ord end konkurrenterne?

Ideen om mange ord på siden, byg­ger på, at for at give sine brugere den bed­ste oplevelse med at bruge deres søge­mask­ine, sender Google deres brugere i ret­ning af de hjemmesider, der har mest kval­i­ta­tivt ind­hold om det søge­ord, brugerne har søgt på. Det vur­der­er Google bl.a. på bag­grund af,

 • hvor højt i web­st­edets side­hier­ar­ki siden med søge­ordet er plac­eret,
 • hvor mange sider på siden, der ranker for dette og beslægt­ede søge­ord, samt
 • hvor mange ord, der tilsam­men er på de pågældende sider.

Så når du plan­læg­ger en artikel om et bestemt søge­ord – eller en pro­duk­t­tekst om et bestemt pro­dukt – kan det godt betale sig at tjekke de konkur­rerende sider ud og se, hvor mange ord de har skrevet om det samme søge­ord eller pro­dukt og hvor i side­hier­arki­et siderne er plac­eret. Derefter går du så efter en højere eller samme plac­er­ing for søge­ordet i din hjemme­sides hier­ar­ki og flere ord på siden end konkur­renterne.

Skriv mere end konkurrenten

Ideen er alt­så at mæng­den af tekst på siden for det enkelte søge­ord, kom­mer an på hvor stor konkur­ren­cen på søge­ordet er og hvor meget ind­hold, jeres nærmeste konkur­renter i søgere­sul­tater­ne har.

Har din nærmeste konkur­rent f.eks. skrevet 600 ord om et søge­ord eller et pro­dukt – og jeres sites ellers er nogen­lunde ligeværdi­ge i rank­ing – så skad­er det bestemt ikke, hvis du skriv­er 800‑1000 ord om det samme søge­ord. Det vil bestemt tælle til din fordel i Googles optik – hvis bare tek­sten er af en ordentlig kvalitet.

Hav flere sider end konkurrenten

Det kan også være en god ide, at under­søge hvor mange sider om det pågældende og beslægt­ede søge­ord, dine nærmeste konkur­renter ranker på hos Google. Det kan du gøre ved at søge på det pågældende søge­ord på Google og til­fø­je “site:” og så webadressen på det site, du ønsker at under­søge.

Skal du øge dine mulighed­er for at out­ranke konkur­renten fuld­stændig, skal du helst have flere sider om søge­ordet og beslægt­ede ord og ter­mer end dem – og helst have flere ord på hver side end konkur­renten! Så har du forbedret chancerne for at blive vist i søgere­sul­tater­ne før konkur­renterne.

Ifølge tyske Search­Metrics’ efter­hån­den et år gam­le rank­ing-fak­tor analyse (herover), er det gen­nem­snitlige antal ord i tek­sterne på de sider, der ranker i Top 10 på en giv­en søgn­ing i Google, steget fra 975 ord i 2014 til 1285 ord i 2015. Her skal du være opmærk­som på, at gen­nem­snit­tet hjælpes på vej af, at det er al den tekst, der er på siden, inkl. menuer, eventuel side­bar og foot­er-områder, der reg­nes med. Selve artiklen på siden kan alt­så i prak­sis være på et lidt lavere ordan­tal.

Andre kilder, f.eks. Back­linko’s analyse af en mil­lion web­sider (herover), angiv­er end­nu højere gen­nem­snitlige værdier. Her lig­ger ordan­tallet i top 20 nærmere 2000 ord end 1200 som hos Search­Metric.

Mere tekst, mindre kvalitet

Denne til­gang har sendt antallet af ord på net­tet på him­melflugt – men bare uden hen­syn­ta­gen til kvaliteten af tek­sten. Mange tek­ster er på det nærmeste rent lirum­larum, der bestemt ser ud til at være skabt mere for Googles skyld end de besø­gen­des.

Det har naturligvis hevet det gen­nem­snitlige antal ord op på de sider, der ranker i top 30. Forskellen mellem de højst og lavest plac­erede er næsten helt udjævnet. Det vil sige, at du skal have meget tekst på siderne, bare for at have en god chance for at komme op i top 30 over­hovedet.

Lange tek­ster er blevet en stan­dard på net­tet og det har på det nærmeste udvan­det antallet af ord som rank­ing­fak­tor i top­pen af søgere­sul­tater­ne. Ikke at du kan klare dig med min­dre antal ord – nej, du skal have mere kvalitet ind i tek­sten.

Det lille knæk på kurven i toppen

Ser vi nærmere på de to meget forskel­lige kurv­er fra hen­holdsvis Search­Metric og Back­linko over antal ord på siden i top­pen af søgere­sul­tater­ne, bemærk­er vi, at der er en ting, de er enige om. Den side der ranker højest på et søge­ord har oftest et lidt min­dre ordan­tal på siden end de næste plac­eringer på side 1 i søgere­sul­tater­ne. Men derefter udvikler kurverne sig meget forskel­ligt, hvilket højst sandsyn­ligvis skyldes forskellen i to bagvedliggende analyser – men det er en helt anden his­to­rie.

Det der er inter­es­sant, er, hvad der er årsagen til knækket i top­pen. Det skyldes højst sandsyn­ligvis Googles diver­sitet­sal­go­ritme, som sørg­er for, at du får præsen­teret flere seman­tisk eller på anden måde forskel­lige til­gange til det søge­ord du har søgt på.

Her tyder Search­Metrics’ kurve med flere og flere ord på siderne frem til den sid­ste plac­er­ing på side 1 i søgere­sul­tater­ne, at Google væl­ger den mest kval­i­ta­tive – og der­for oftere lidt kor­tere tekst til at ligge øverst, og derefter lidt læn­gere og der­for for­ven­telig mere uddy­bende sider om søge­ordet på de næste plac­eringer. Derved kan du få et godt overb­lik over emnet ved at læse siden på førsteplad­sen og få fyldt flere detal­jer på ved at læse de næste plac­eringer.

Hvordan måler Google kvaliteten af en tekst

Så tek­stk­valiteten har alt­så reelt set ind­fly­delse på din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne. Det er ikke ordan­tallet alene, end­skønt – som vi allerede har set – netop ordan­tallet skal være højt nok, for at du i det hele taget har en chance for at komme op top 30.

Men hvor­dan måler Google kvaliteten af en tekst og kan de måle kvaliteten af tek­sten på andet end de store hov­ed­sprog?

For nu at tage det sid­ste først, så bruger Google en række målepunk­ter, der ikke afhænger af forståelsen af sprog­et, men kan tælles op i tek­sten i form af antal ord i sæt­ningerne, antal sæt­ninger i afs­nit­tene og antal punk­top­still­inger. Så på den front er det lidt lig­e­gyldigt, om tek­sten er skrevet på dan­sk eller et af de store hov­ed­sprog.

Når det kom­mer til den seman­tiske analyse af tek­sten, er den klart bedre på de store hov­ed­sprog, men selv små sprog som dan­sk kender Google gram­matikken for og de er blevet meget bedre til seman­tikken.

Det er der­for, at du ikke læn­gere behøver at bruge fork­ert bøjn­ing af et søge­ord i dine tek­ster, for at være sikker på, at Google ranker din side for det. Hvor­for seman­tikken er vigtig, ser vi nærmere på lige om lidt.

Bounceraten afslører om teksten er skrevet for mennesker

Sidens bounc­er­ate er en af de vigtige fak­tor­er, som Google bruger til at placere din side mest kor­rekt i søgere­sul­tater­ne. Den vis­er noget om tek­stens rel­e­vans for søge­ordet, samt hvorvidt der i det hele taget er en læseværdig tekst for men­nesker på siden.

En høj bounc­er­ate – alt­så at brugerne kom­mer hur­tigt tilbage til søgere­sul­tater­ne igen efter et besøg på siden eller hur­tigt klikker videre til noget andet fra siden – er en klar indika­tion på, at din side er

 • Irrel­e­vant for søgnin­gen
 • Ikke tilby­der tekst af ordentlig kvalitet.

Så det er end­nu en god grund til at have rel­e­vant tekst og andet ind­hold af høj kvalitet på din side.

Tekstens læsbarhed har betydning

Tek­stens læs­barhed er en vigtig indika­tor for kvaliteten af tek­sten set med Googles øjne. Her bruger de det såkaldte Flesch-tal, der er en form for lix-bereg­n­ing, der angiv­er tek­stens læs­barhed som et tal mellem 0 og 100. Jo højere vær­di­en er, jo let­tere er tek­sten at læse. Alt­så er høje værdier en god ting i mod­sæt­ning til lix-tal­let, der helst skal være så lavt som muligt.

Sam­tidig kig­ger Google på antallet af mellem­rubrikker i tek­sten (H2’ere) og hvor meget tekst, der er under hver mellem­rubrik. Har du meget over 300 ord under hver mellem­rubrik, beg­y­n­der Google at løfte øjen­brynene.

Endelig bruger Google Hum­ming­bird- og andre algo­rit­mer til at vur­dere, hvor tidligt i tek­sten du omhan­dler det, der er blevet søgt på. Der­for er det en rigtig god ide at have søge­ordet og relaterede ter­mer og ord ført i tek­sten. Sam­tidig er det en god ide at bruge den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant, når du skal disponere din tekst, så du får plac­eret det vigtig­ste først i tek­sten.

Brug eventuelt også long­tail søgninger der jo oftest er udformet som spørgsmål til at mål­rette tek­sten med og besvar disse.

Antallet af punktopstillinger har indflydelse på din placering

Google bruger antallet af punk­top­still­inger i tek­sten til at vur­dere, hvor god din tekst er til at give overb­lik over det emne, du skriv­er om. Det er Search­Metrics og Backlinko’s analyser også enige om.

Har du mange punk­top­still­inger på siden, er der større chance for, at Google vur­der­er, at kvaliteten af din tekst er høj. Ifølge Search­Metrics analyse skal du helst op omkring 17–18 punk­ter, for at give denne fak­tor størst mulig vægt. Punk­terne må dog gerne må være fordelt over flere grup­per punk­top­still­inger på siden.

Får styr på semantikken

Det er efter­hån­den længe siden, at det var nok bare at bruge søge­ordet ofte nok i tek­sten, for at komme til at ranke for det. Fak­tisk vis­er både Back­linko og Seach­Metrics analyser, at søge­ordet som fak­tor for sidens plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne får min­dre og min­dre betyd­ning.

I stedet lægges vægten i høj grad på seman­tikken og det rigtige ord­valg. Det bruger Google til at sikre sig, at din side er et rel­e­vant søgere­sul­tat, der svar­er til den hen­sigt, bru­gen har haft med fore­tage søgnin­gen.

Har et søge­ord flere betyd­ninger, bruger Google syn­onymer, nært beslægt­ede ord og relaterede ter­mer i tek­sten til at reg­ne ud, hvilken betyd­ning søge­ordet har i din tekst, så de er sikker på, at den stem­mer overens med den betyd­ning, søge­ordet har i den søgn­ing, de skal finde søgere­sul­tater til.

Sam­tidig bruger Google såkaldte evi­den­sord til at gen­nem­skue kvaliteten og hvilket niveau viden i tek­sten er på. Det bety­der, at Google har en for­vent­ning om at finde bestemte ord i forhold til søge­ordets betyd­ning i tek­sten og hvor høj kvalitet din tekst er af. Disse kan rent seman­tisk også være med til at fortælle noget om tek­stens kvalitet og niveau.

Google har opbygget en enorm viden om hvilke evi­den­sord, relaterede ter­mer og syn­onymer, de skal for­vente at finde i tek­ster ved at trævle inter­net­tet igen­nem. Er de pågældende ord ikke at finde i tek­sten, er den ikke rel­e­vant for søge­ordet.

Hvad er evidensord og relaterede termer

Forskellen på evi­den­sord og relaterede ter­mer er, at evi­den­sord skal være en del af tek­sten, for at tek­sten har en ordentlig kvalitet, mens relaterede ord og syn­onymer er med til at afgøre, hvilken sam­men­hæng søge­ordet anven­des i.

Tager vi f.eks. et ord som ”iPhone” vil Google for­vente at ord som ”Apple”, ”tele­fon” og måske også ”mobil” er en del af tek­sten. Det er evi­den­sord for, at vi rent fak­tisk skriv­er noget for­nuftigt om en iPhone og ikke bare har en masse vrøvletekst med iPhone strøet ned gen­nem tek­sten, for at komme til at ranke for dette søge­ord.

For at være sikker på hvilken sam­men­hæng vi omtaler iPho­nen i, kan vi vælge ord som ”teknolo­gi” og ”plat­form”, hvis vi taler om iPho­nen i rela­tion til typer af mobil­tele­fon­er, mens et ord som ”app” kan antyde, at vi skriv­er om forskel­lige pro­gram­mer til iPho­nen og ”iOS”, at vi taler om styresys­temet.

De højeste placeringer har semantikken i orden

Ifølge Search­Metrics analyse er såv­el evi­den­sord som relaterede ord væsentligt oftere til stede i de højest plac­erede søgere­sul­tater. Så der­for er det vigtigt, at du har disse ord med i tek­sten og ikke bare tænker på at få brugt søge­ordet i alle mulige kun­stige sam­men­hænge i din tekst.

Sørg for at have så tilpas mange evi­den­sord med på siden, at Google kan se, du skriv­er noget for­nuftigt om søge­ordet. Det komme helt automa­tisk, hvis du skriv­er en kval­i­ta­tiv tekst og ikke bare en gang slud­der. Sam­tidig skal der være så mange relaterede ter­mer og syn­onymer, at Google kan reg­ne sam­men­hæn­gen ud.

Kor­rekt sprog­brug hjælper ikke kun Google, men også os men­nesker. For det er nøjagtigt de samme fak­tor­er, vi mere eller min­dre bev­idst bruger til at afgøre, om vi har fun­det en side med tekst af høj kvalitet eller en splog-artikel af lav kvalitet, hvor det tit er svært at hitte hov­ed og hale i tek­sten end­sige finde en for­nuftig sam­men­hæng mellem søge­ordet og det, der reelt står på siden.

Tjekliste

 • Sørg for at tek­sten ikke er på under 1000 til 2000 ord for have de bed­ste mulighed­er for at komme i top 30
 • Skriv mere og gerne meget mere kvalitet­stekst om søge­ordet end konkur­renterne
 • Placér siden på højde med eller højere i side­hier­arki­et end konkur­renterne gør
 • Skriv en kvalitet­stekst der giv­er mening for men­nesker – Google måler det på bounc­er­at­en
 • Disponér tek­sten med mange mellem­rubrikker (H2’ere), så den er nem at få overb­lik over
 • Hav aldrig mere end mak­si­mum 300 ord under hver mellem­rubrik
 • Sørg for at ”svare på søgnin­gen” først i tek­sten og at sætte det vigtig­ste først i tek­sten
 • Brug eventuelt long­tail søgninger til at mål­rette tek­sten med
 • Sørg for en god læs­barhed af tek­sten ved at bruge korte afs­nit, korte sæt­ninger, korte ord etc.
 • Bruge mange punk­top­still­inger for at skabe overb­lik over delem­n­er
 • Brug relaterede ter­mer og syn­onymer for søge­ordet, så Google kan gen­nem­skue den sam­men­hæng søge­ordet indgår i
 • Brug de rigtige evi­den­sord for at give Google bedre mulighed for at vur­dere kvaliteten af tek­sten.

Skal du have hjælp til at skrive tekster, der ranker godt i søgemaskinerne?

Som du kan se, er det en god ide at skrive lange tek­ster om sine vigtig­ste søge­ord. Men det skal være kvalitet­stek­ster med det rigtige ind­hold og det fornødne overb­lik og med det rigtige ord­valg, ikke bare en slud­der for en slad­der.

Selv om det kom­mer naturligt for de fleste, der er godt inde i de pro­duk­ter de sæl­ger, eller har god viden om det emne, de beskæftiger sig med, så kan ind­sigtens for­ban­delse tit spænde ben for evn­erne til at formi­dle emnet til læg­folk.

Det er her vi kom­mer ind i billedet og som uden­forstående kan hjælpe dig med at få præsen­teret dit ind­hold og skrevet din tekst, så dine sider kom­mer til at ranke bedst muligt i søge­mask­in­erne.

Så kon­takt os i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan vi kan hjælpe dig med at få dine sider til tops i Google.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemme­side.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!