Hvor man­ge ord skal jeg skri­ve, for at ran­ke højt på mit søge­ord

Benny Christen Grandahl

BEN­NY CHRI­STEN GRAN­DA­HL

Part­ner, web­te­xts­hop

I prin­cip­pet bur­de du kun­ne udkon­kur­re­re dine kon­kur­ren­ter ved at have mere tekst på din hjem­mesi­de eller webs­hops sider end kon­kur­ren­ter­ne. Men da Goog­le dels tager man­ge fak­to­rer under over­vej­el­se, når de bereg­nin­ger din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne, og dels er ble­vet bed­re til at vur­de­re kva­li­te­ten af den tekst, der er på sider­ne, er det kun muligt at bru­ge den­ne meto­de, hvis den tekst du har på siden, er af en ordent­lig kva­li­tet. Her giver vi dig opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber det rig­ti­ge ind­hold til at ran­ke bedst muligt i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Ide­en med at have mere tekst og ind­hold om søge­or­det end kon­kur­ren­ter­ne, er der sådan set ikke noget i vej­en med. Man skal bare huske på, at Goog­le ikke kun tager høj­de for en enkelt para­me­ter som f.eks. antal ord på siden, men tager man­ge for­skel­li­ge fak­to­rer med, når de skal kal­ku­le­re din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter.

Det hand­ler ikke bare om at have man­ge ord, men have kva­li­tet­stekst der giver folk svar på deres spørgs­mål og ska­ber over­blik over emnet”

Bea­te Gran­da­hl

Hvor­for have fle­re ord end kon­kur­ren­ter­ne?

Ide­en om man­ge ord på siden, byg­ger på, at for at give sine bru­ge­re den bed­ste ople­vel­se med at bru­ge deres søge­ma­ski­ne, sen­der Goog­le deres bru­ge­re i ret­ning af de hjem­mesi­der, der har mest kva­li­ta­tivt ind­hold om det søge­ord, bru­ger­ne har søgt på. Det vur­de­rer Goog­le bl.a. på bag­grund af,

 • hvor højt i web­s­te­dets side­hie­rar­ki siden med søge­or­det er pla­ce­ret,
 • hvor man­ge sider på siden, der ran­ker for det­te og beslæg­te­de søge­ord, samt
 • hvor man­ge ord, der til­sam­men er på de pågæl­den­de sider.

Så når du plan­læg­ger en arti­kel om et bestemt søge­ord – eller en pro­dukt­tekst om et bestemt pro­dukt – kan det godt beta­le sig at tjek­ke de kon­kur­re­ren­de sider ud og se, hvor man­ge ord de har skre­vet om det sam­me søge­ord eller pro­dukt og hvor i side­hie­rar­ki­et sider­ne er pla­ce­ret. Der­ef­ter går du så efter en høje­re eller sam­me pla­ce­ring for søge­or­det i din hjem­mesi­des hie­rar­ki og fle­re ord på siden end kon­kur­ren­ter­ne.

Skriv mere end kon­kur­ren­ten

Ide­en er alt­så at mæng­den af tekst på siden for det enkel­te søge­ord, kom­mer an på hvor stor kon­kur­ren­cen på søge­or­det er og hvor meget ind­hold, jeres nær­me­ste kon­kur­ren­ter i søge­re­sul­ta­ter­ne har.

Har din nær­me­ste kon­kur­rent f.eks. skre­vet 600 ord om et søge­ord eller et pro­dukt – og jeres sites ellers er nogen­lun­de lige­vær­di­ge i ranking – så ska­der det bestemt ikke, hvis du skri­ver 800‑1000 ord om det sam­me søge­ord. Det vil bestemt tæl­le til din for­del i Goog­les optik – hvis bare tek­sten er af en ordent­lig kva­li­tet.

Hav fle­re sider end kon­kur­ren­ten

Det kan også være en god ide, at under­sø­ge hvor man­ge sider om det pågæl­den­de og beslæg­te­de søge­ord, dine nær­me­ste kon­kur­ren­ter ran­ker på hos Goog­le. Det kan du gøre ved at søge på det pågæl­den­de søge­ord på Goog­le og til­fø­je “site:” og så webadres­sen på det site, du ønsker at under­sø­ge.

Skal du øge dine mulig­he­der for at out­ran­ke kon­kur­ren­ten fuld­stæn­dig, skal du helst have fle­re sider om søge­or­det og beslæg­te­de ord og ter­mer end dem – og helst have fle­re ord på hver side end kon­kur­ren­ten! Så har du for­bed­ret chan­cer­ne for at bli­ve vist i søge­re­sul­ta­ter­ne før kon­kur­ren­ter­ne.

Iføl­ge tyske Sear­ch­Me­tri­cs’ efter­hån­den et år gam­le ranking-fak­tor ana­ly­se (her­over), er det gen­nem­snit­li­ge antal ord i tek­ster­ne på de sider, der ran­ker i Top 10 på en given søg­ning i Goog­le, ste­get fra 975 ord i 2014 til 1285 ord i 2015. Her skal du være opmærk­som på, at gen­nem­snit­tet hjæl­pes på vej af, at det er al den tekst, der er på siden, inkl. menu­er, even­tu­el side­bar og foo­ter-områ­der, der reg­nes med. Sel­ve artik­len på siden kan alt­så i prak­sis være på et lidt lave­re ord­an­tal.

Andre kil­der, f.eks. Back­lin­ko’s ana­ly­se af en mil­li­on webs­i­der (her­over), angi­ver end­nu høje­re gen­nem­snit­li­ge vær­di­er. Her lig­ger ord­an­tal­let i top 20 nær­me­re 2000 ord end 1200 som hos Sear­ch­Me­tric.

Mere tekst, min­dre kva­li­tet

Den­ne til­gang har sendt antal­let af ord på net­tet på him­mel­flugt – men bare uden hen­syn­ta­gen til kva­li­te­ten af tek­sten. Man­ge tek­ster er på det nær­me­ste rent lirum­larum, der bestemt ser ud til at være skabt mere for Goog­les skyld end de besø­gen­des.

Det har natur­lig­vis hevet det gen­nem­snit­li­ge antal ord op på de sider, der ran­ker i top 30. For­skel­len mel­lem de højst og lavest pla­ce­re­de er næsten helt udjæv­net. Det vil sige, at du skal have meget tekst på sider­ne, bare for at have en god chan­ce for at kom­me op i top 30 over­ho­ve­det.

Lan­ge tek­ster er ble­vet en stan­dard på net­tet og det har på det nær­me­ste udvan­det antal­let af ord som ranking­fak­tor i top­pen af søge­re­sul­ta­ter­ne. Ikke at du kan kla­re dig med min­dre antal ord – nej, du skal have mere kva­li­tet ind i tek­sten.

Det lil­le knæk på kur­ven i top­pen

Ser vi nær­me­re på de to meget for­skel­li­ge kur­ver fra hen­holds­vis Sear­ch­Me­tric og Back­lin­ko over antal ord på siden i top­pen af søge­re­sul­ta­ter­ne, bemær­ker vi, at der er en ting, de er eni­ge om. Den side der ran­ker højest på et søge­ord har oftest et lidt min­dre ord­an­tal på siden end de næste pla­ce­rin­ger på side 1 i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men der­ef­ter udvik­ler kur­ver­ne sig meget for­skel­ligt, hvil­ket højst sand­syn­lig­vis skyl­des for­skel­len i to bag­ved­lig­gen­de ana­ly­ser – men det er en helt anden histo­rie.

Det der er inter­es­sant, er, hvad der er årsa­gen til knæk­ket i top­pen. Det skyl­des højst sand­syn­lig­vis Goog­les diver­si­tetsal­go­rit­me, som sør­ger for, at du får præ­sen­te­ret fle­re seman­tisk eller på anden måde for­skel­li­ge til­gan­ge til det søge­ord du har søgt på.

Her tyder Sear­ch­Me­tri­cs’ kur­ve med fle­re og fle­re ord på sider­ne frem til den sid­ste pla­ce­ring på side 1 i søge­re­sul­ta­ter­ne, at Goog­le væl­ger den mest kva­li­ta­ti­ve – og der­for ofte­re lidt kor­te­re tekst til at lig­ge øverst, og der­ef­ter lidt læn­ge­re og der­for for­ven­te­lig mere uddy­ben­de sider om søge­or­det på de næste pla­ce­rin­ger. Der­ved kan du få et godt over­blik over emnet ved at læse siden på før­ste­plad­sen og få fyldt fle­re detal­jer på ved at læse de næste pla­ce­rin­ger.

Hvor­dan måler Goog­le kva­li­te­ten af en tekst

Så tekst­kva­li­te­ten har alt­så reelt set ind­fly­del­se på din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er ikke ord­an­tal­let ale­ne, end­s­kønt – som vi alle­re­de har set – net­op ord­an­tal­let skal være højt nok, for at du i det hele taget har en chan­ce for at kom­me op top 30.

Men hvor­dan måler Goog­le kva­li­te­ten af en tekst og kan de måle kva­li­te­ten af tek­sten på andet end de sto­re hoved­sprog?

For nu at tage det sid­ste først, så bru­ger Goog­le en ræk­ke måle­punk­ter, der ikke afhæn­ger af for­stå­el­sen af spro­get, men kan tæl­les op i tek­sten i form af antal ord i sæt­nin­ger­ne, antal sæt­nin­ger i afsnit­te­ne og antal punk­top­stil­lin­ger. Så på den front er det lidt lige­gyl­digt, om tek­sten er skre­vet på dansk eller et af de sto­re hoved­sprog.

Når det kom­mer til den seman­ti­ske ana­ly­se af tek­sten, er den klart bed­re på de sto­re hoved­sprog, men selv små sprog som dansk ken­der Goog­le gram­ma­tik­ken for og de er ble­vet meget bed­re til seman­tik­ken.

Det er der­for, at du ikke læn­ge­re behø­ver at bru­ge for­kert bøj­ning af et søge­ord i dine tek­ster, for at være sik­ker på, at Goog­le ran­ker din side for det. Hvor­for seman­tik­ken er vig­tig, ser vi nær­me­re på lige om lidt.

Boun­ce­ra­ten afslø­rer om tek­sten er skre­vet for men­ne­sker

Sidens boun­ce­ra­te er en af de vig­ti­ge fak­to­rer, som Goog­le bru­ger til at pla­ce­re din side mest kor­rekt i søge­re­sul­ta­ter­ne. Den viser noget om tek­stens rele­vans for søge­or­det, samt hvor­vidt der i det hele taget er en læse­vær­dig tekst for men­ne­sker på siden.

En høj boun­ce­ra­te – alt­så at bru­ger­ne kom­mer hur­tigt til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne igen efter et besøg på siden eller hur­tigt klik­ker vide­re til noget andet fra siden – er en klar indi­ka­tion på, at din side er

 • Irre­le­vant for søg­nin­gen
 • Ikke til­by­der tekst af ordent­lig kva­li­tet.

Så det er end­nu en god grund til at have rele­vant tekst og andet ind­hold af høj kva­li­tet på din side.

Tek­stens læs­bar­hed har betyd­ning

Tek­stens læs­bar­hed er en vig­tig indi­ka­tor for kva­li­te­ten af tek­sten set med Goog­les øjne. Her bru­ger de det såkald­te Flesch-tal, der er en form for lix-bereg­ning, der angi­ver tek­stens læs­bar­hed som et tal mel­lem 0 og 100. Jo høje­re vær­di­en er, jo let­te­re er tek­sten at læse. Alt­så er høje vær­di­er en god ting i mod­sæt­ning til lix-tal­let, der helst skal være så lavt som muligt.

Sam­ti­dig kig­ger Goog­le på antal­let af mel­lem­ru­brik­ker i tek­sten (H2’ere) og hvor meget tekst, der er under hver mel­lem­ru­brik. Har du meget over 300 ord under hver mel­lem­ru­brik, begyn­der Goog­le at løf­te øjen­bry­ne­ne.

Ende­lig bru­ger Goog­le Hum­m­ing­bird- og andre algo­rit­mer til at vur­de­re, hvor tid­ligt i tek­sten du omhand­ler det, der er ble­vet søgt på. Der­for er det en rig­tig god ide at have søge­or­det og rela­te­re­de ter­mer og ord ført i tek­sten. Sam­ti­dig er det en god ide at bru­ge den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant, når du skal dis­po­ne­re din tekst, så du får pla­ce­ret det vig­tig­ste først i tek­sten.

Brug even­tu­elt også long­tail søg­nin­ger der jo oftest er udfor­met som spørgs­mål til at mål­ret­te tek­sten med og besvar dis­se.

Antal­let af punk­top­stil­lin­ger har ind­fly­del­se på din pla­ce­ring

Goog­le bru­ger antal­let af punk­top­stil­lin­ger i tek­sten til at vur­de­re, hvor god din tekst er til at give over­blik over det emne, du skri­ver om. Det er Sear­ch­Me­tri­cs og Backlinko’s ana­ly­ser også eni­ge om.

Har du man­ge punk­top­stil­lin­ger på siden, er der stør­re chan­ce for, at Goog­le vur­de­rer, at kva­li­te­ten af din tekst er høj. Iføl­ge Sear­ch­Me­tri­cs ana­ly­se skal du helst op omkring 17–18 punk­ter, for at give den­ne fak­tor størst mulig vægt. Punk­ter­ne må dog ger­ne må være for­delt over fle­re grup­per punk­top­stil­lin­ger på siden.

Får styr på seman­tik­ken

Det er efter­hån­den læn­ge siden, at det var nok bare at bru­ge søge­or­det ofte nok i tek­sten, for at kom­me til at ran­ke for det. Fak­tisk viser både Back­lin­ko og Sea­ch­Me­tri­cs ana­ly­ser, at søge­or­det som fak­tor for sidens pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne får min­dre og min­dre betyd­ning.

I ste­det læg­ges væg­ten i høj grad på seman­tik­ken og det rig­ti­ge ord­valg. Det bru­ger Goog­le til at sik­re sig, at din side er et rele­vant søge­re­sul­tat, der sva­rer til den hen­sigt, bru­gen har haft med fore­ta­ge søg­nin­gen.

Har et søge­ord fle­re betyd­nin­ger, bru­ger Goog­le syno­ny­mer, nært beslæg­te­de ord og rela­te­re­de ter­mer i tek­sten til at reg­ne ud, hvil­ken betyd­ning søge­or­det har i din tekst, så de er sik­ker på, at den stem­mer overens med den betyd­ning, søge­or­det har i den søg­ning, de skal fin­de søge­re­sul­ta­ter til.

Sam­ti­dig bru­ger Goog­le såkald­te evi­den­sord til at gen­nem­skue kva­li­te­ten og hvil­ket niveau viden i tek­sten er på. Det bety­der, at Goog­le har en for­vent­ning om at fin­de bestem­te ord i for­hold til søge­or­dets betyd­ning i tek­sten og hvor høj kva­li­tet din tekst er af. Dis­se kan rent seman­tisk også være med til at for­tæl­le noget om tek­stens kva­li­tet og niveau.

Goog­le har opbyg­get en enorm viden om hvil­ke evi­den­sord, rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer, de skal for­ven­te at fin­de i tek­ster ved at træv­le inter­net­tet igen­nem. Er de pågæl­den­de ord ikke at fin­de i tek­sten, er den ikke rele­vant for søge­or­det.

Hvad er evi­den­sord og rela­te­re­de ter­mer

For­skel­len på evi­den­sord og rela­te­re­de ter­mer er, at evi­den­sord skal være en del af tek­sten, for at tek­sten har en ordent­lig kva­li­tet, mens rela­te­re­de ord og syno­ny­mer er med til at afgø­re, hvil­ken sam­men­hæng søge­or­det anven­des i.

Tager vi f.eks. et ord som ”iPho­ne” vil Goog­le for­ven­te at ord som ”Apple”, ”tele­fon” og måske også ”mobil” er en del af tek­sten. Det er evi­den­sord for, at vi rent fak­tisk skri­ver noget for­nuf­tigt om en iPho­ne og ikke bare har en mas­se vrøv­le­tekst med iPho­ne strø­et ned gen­nem tek­sten, for at kom­me til at ran­ke for det­te søge­ord.

For at være sik­ker på hvil­ken sam­men­hæng vi omta­ler iPho­nen i, kan vi væl­ge ord som ”tek­no­lo­gi” og ”plat­form”, hvis vi taler om iPho­nen i rela­tion til typer af mobil­te­le­fo­ner, mens et ord som ”app” kan anty­de, at vi skri­ver om for­skel­li­ge pro­gram­mer til iPho­nen og ”iOS”, at vi taler om sty­re­sy­ste­met.

De høje­ste pla­ce­rin­ger har seman­tik­ken i orden

Iføl­ge Sear­ch­Me­tri­cs ana­ly­se er såvel evi­den­sord som rela­te­re­de ord væsent­ligt ofte­re til ste­de i de højest pla­ce­re­de søge­re­sul­ta­ter. Så der­for er det vig­tigt, at du har dis­se ord med i tek­sten og ikke bare tæn­ker på at få brugt søge­or­det i alle muli­ge kun­sti­ge sam­men­hæn­ge i din tekst.

Sørg for at have så til­pas man­ge evi­den­sord med på siden, at Goog­le kan se, du skri­ver noget for­nuf­tigt om søge­or­det. Det kom­me helt auto­ma­tisk, hvis du skri­ver en kva­li­ta­tiv tekst og ikke bare en gang slud­der. Sam­ti­dig skal der være så man­ge rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer, at Goog­le kan reg­ne sam­men­hæn­gen ud.

Kor­rekt sprog­brug hjæl­per ikke kun Goog­le, men også os men­ne­sker. For det er nøj­ag­tigt de sam­me fak­to­rer, vi mere eller min­dre bevidst bru­ger til at afgø­re, om vi har fun­det en side med tekst af høj kva­li­tet eller en splog-arti­kel af lav kva­li­tet, hvor det tit er svært at hit­te hoved og hale i tek­sten end­si­ge fin­de en for­nuf­tig sam­men­hæng mel­lem søge­or­det og det, der reelt står på siden.

Tje­kli­ste

 • Sørg for at tek­sten ikke er på under 1000 til 2000 ord for have de bed­ste mulig­he­der for at kom­me i top 30
 • Skriv mere og ger­ne meget mere kva­li­tet­stekst om søge­or­det end kon­kur­ren­ter­ne
 • Pla­cér siden på høj­de med eller høje­re i side­hie­rar­ki­et end kon­kur­ren­ter­ne gør
 • Skriv en kva­li­tet­stekst der giver mening for men­ne­sker – Goog­le måler det på boun­ce­ra­ten
 • Dis­ponér tek­sten med man­ge mel­lem­ru­brik­ker (H2’ere), så den er nem at få over­blik over
 • Hav aldrig mere end mak­si­mum 300 ord under hver mel­lem­ru­brik
 • Sørg for at ”sva­re på søg­nin­gen” først i tek­sten og at sæt­te det vig­tig­ste først i tek­sten
 • Brug even­tu­elt long­tail søg­nin­ger til at mål­ret­te tek­sten med
 • Sørg for en god læs­bar­hed af tek­sten ved at bru­ge kor­te afsnit, kor­te sæt­nin­ger, kor­te ord etc.
 • Bru­ge man­ge punk­top­stil­lin­ger for at ska­be over­blik over delem­ner
 • Brug rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer for søge­or­det, så Goog­le kan gen­nem­skue den sam­men­hæng søge­or­det ind­går i
 • Brug de rig­ti­ge evi­den­sord for at give Goog­le bed­re mulig­hed for at vur­de­re kva­li­te­ten af tek­sten.

Skal du have hjælp til at skri­ve tek­ster, der ran­ker godt i søge­ma­ski­ner­ne?

Som du kan se, er det en god ide at skri­ve lan­ge tek­ster om sine vig­tig­ste søge­ord. Men det skal være kva­li­tet­stek­ster med det rig­ti­ge ind­hold og det for­nød­ne over­blik og med det rig­ti­ge ord­valg, ikke bare en slud­der for en slad­der.

Selv om det kom­mer natur­ligt for de fle­ste, der er godt inde i de pro­duk­ter de sæl­ger, eller har god viden om det emne, de beskæf­ti­ger sig med, så kan ind­sig­tens for­ban­del­se tit spæn­de ben for evner­ne til at for­mid­le emnet til læg­folk.

Det er her vi kom­mer ind i bil­le­det og som uden­for­stå­en­de kan hjæl­pe dig med at få præ­sen­te­ret dit ind­hold og skre­vet din tekst, så dine sider kom­mer til at ran­ke bedst muligt i søge­ma­ski­ner­ne.

Så kon­takt os i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan vi kan hjæl­pe dig med at få dine sider til tops i Goog­le.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2016 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This