Når vores hund er i haven, elsker han at jage cyk­li­ster­ne ude på vej­en. Men han kan ikke kom­me ud til dem. Han løber bare langs heg­net og gør af dem. Men en dag var han slup­pet ud og så vil­le skæb­nen, at der kom en cyk­list køren­de. Læs hvor­dan det gik og hvad det kan lære os om vig­tig­he­den af at have en ind­holds­stra­te­gi.

Hvad vores hund lærte os om indholdsstrategiVi har hund. Buster hed­der han. En stor, god­mo­dig og helt sort Labrador/Berner Sen­nen blan­ding. Han kan vir­ke meget vold­som for­di han er så stor og sort – men han er bare en glad hund der er glad for at hil­se på men­ne­sker.

Han har imid­ler­tid en sær­lig svag­hed for cyk­li­ster. Det er nog­le spæn­den­de, hur­ti­ge skab­nin­ger der drø­ner for­bi ude på vej­en. De må jages! Han kan godt nok ikke kom­me ud til dem, for der er hegn hele vej­en. Men alli­ge­vel får de den helt sto­re tur med bjæf­fen og gøen mens de cyk­ler for­bi – hvis vi alt­så ikke er ude i haven til at kom­man­de­re ham på plads.

Men en dag var han slup­pet løs

Men så en dag var han slup­pet ud og løbet fra os og for at gøre det hele meget vær­re, så kom der en dame cyk­len­de ude på vej­en. Nu, nu, NU var chan­cen der ende­lig for at han kun­ne fan­ge en af de under­li­ge tin­ge­ster. Så Buster sæt­ter i løb efter cyk­li­sten og vi bag efter.

Han når hen­de først – fuld­stæn­dig elle­vild af glæ­de over ende­li­ge at kun­ne løbe en cyk­list op. Damen stop­per op og hop­per af cyk­len mens fryg­ten bre­der sig i ansig­tet på hen­de. For hen­des indre øje ser hun hvor­dan det sto­re glub­s­ke dyr vil væl­te hen­de omkring og flå ind­vol­de­ne ud af maven på hen­de – eller hvad kat­ten hun nu har tænkt. Ban­ge så hun i hvert fald ud.

Det sto­re øje­blik oprin­der

Nu er Buster kom­met helt hen til den skræksla­gen­de dame. Hun prø­ver at hol­de cyk­len mel­lem sig og vild­bæ­stet. Buster gør og gør og … så stop­per han op og tier helt stil­le. Først tøver han lidt, giver et par små bjæf, og så står han der bare og glor på cyk­li­sten.

Hun der­i­mod skæl­ver og bela­ver sig på det vær­ste. Vi råber og kal­der på hund­en mens vi beg­ge nær­mer os sce­na­ri­et. Buster? Ja, han står fuld­stæn­dig som i tran­ce, bjæf­fer lidt med den ene ende og log­rer med den anden.

Så ser vi let­tel­sen bre­de sig i damens ansigt, og tri­um­fe­ren­de hop­per hun op på cyk­len og tram­per af sted, alt hvad rem­mer og tøj kan hol­de. Vi hil­ser lidt for­leg­ne på damen mens hun drø­ner i den ene ret­ning og vi i den anden – og Buster står bare og glor efter hen­de mens han undrer sig over hvad der gik galt.

Hvad gik der galt?

Ja, for hvad kat­ten ske­te der egent­ligt? Langt om læn­ge hav­de han chan­cen for at fan­ge en cyk­list. Hans sto­re drøm var gået i opfyl­del­se, og det var nu han skul­le slå til. Men så kom han åben­bart i tvivl om hvad han skul­le gøre eller hvor­dan han skul­le gri­be det an.

Han hav­de sim­pelt­hen ikke en plan for hvad der skul­le ske. Så i ste­det for at gøre noget, blev han helt para­ly­se­ret over de man­ge mulig­he­der og end­te med ikke at gøre noget som helst. Så byt­tet kun­ne bare flyg­te uden pro­ble­mer.

Det hand­ler om at have en plan

Det sam­me sker for alt for man­ge fir­ma­er der har en hjem­mesi­de eller måske lige­frem en webs­hop på net­tet. De sæt­te alle sejl til for at fin­de de rig­ti­ge søge­ord og ska­be noget ind­hold der kan få en god pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne så det kan lok­ke poten­ti­el­le kun­der til.

Men den dag der rent fak­tisk er en eller anden for­ma­ste­lig stak­kel der klik­ker på deres søge­re­sul­tat og lan­der på deres webs­i­de, så har de ikke lagt en plan for hvor­dan de får den besø­gen­de til at bli­ve eller hvor­dan de kan kon­ver­te­re den pågæl­den­de til bare så meget som at til­mel­de sig deres nyheds­brev. I ste­det stop­per de op, bli­ver i tvivl og lader stå til lige som Buster.

Den poten­ti­el­le kun­de – eller skal vi bare kal­de det den besø­gen­de – opfø­rer sig på den anden side set lige som damen på cyk­len. Ved­kom­men­de læser måske nok ind­hol­det eller noget af det, men der­ef­ter bli­ver de i tvivl om hvad der så skal ske, går måske en lil­le smu­le i panik og leder lidt på siden eller klik­ker hen til start­si­den, der måske ikke gør dem meget klo­ge­re – og så løber de væk! Alt hvad rem­mer og tøj kan hol­de, og de kom­mer aldrig til­ba­ge igen.

Det er vig­tigt med en god ind­holds­stra­te­gi

Skal du få noget ud af de besø­gen­de du får til­truk­ket fra søge­re­sul­ta­ter­ne med dit ind­hold, er det vig­tigt at du har lagt en mål­ret­tet og top­tu­net ind­holds­stra­te­gi så der er en plan for, hvor­dan du får de besø­gen­de knyt­tet tæt­te­re til dig.

Det kræ­ver både det rig­ti­ge ind­hold, der kan over­be­vi­se jeres besø­gen­de om at I ken­der og kan løse deres pro­ble­mer, udfor­drin­ger og behov, og at I har for­stand på det fag­om­rå­de I arbej­der inden for. Selv­føl­ge­lig skal I ikke være ban­ge for at spør­ge efter sal­get, men I skal ikke over­gø­re det. Det skal kom­me natur­ligt og på det rig­ti­ge tids­punkt.

For først skal de besø­gen­de føle sig tryg­ge ved jer og ople­ve hvor­dan det er at købe noget af jer. Det har de jo sådan set alle­re­de gjort da de klik­ke­de på lin­ket i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men hvil­ken købs­op­le­vel­se kom de hen til på jeres hjem­mesi­de? Det er den før­ste ople­vel­se der gør hele for­skel­len og afgør, om de bare cyk­ler vide­re – lyk­ke­li­ge over at kun­ne slip­pe væk.

Synes du også at din hjem­mesi­de eller din webs­hop ikke giver et stort nok bidrag til jeres bund­linje, kan du hen­te vores gra­tis e‑bog om hvor­dan du gør din hjem­mesi­de til din bed­ste sæl­ger eller kon­tak­te os alle­re­de i dag og få lagt en mål­ret­tet stra­te­gi for det ind­hold I har på jeres side!