Lær at skri­ve sæl­gen­de tek­ster til pro­duk­ter­ne på din webshop!

 

Lær at skri­ve tek­ster til pro­duk­ter­ne på din webs­hop på under 2 timer, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer jeres besø­gen­de til kun­der. Sam­ti­dig får du en mas­se inspira­tion, tips og tri­cks til, hvor­dan du udvik­ler det bedst tæn­ke­li­ge ind­hold til din webs­hop samt en ræk­ke prak­ti­ske ske­ma­er og ska­be­lo­ner, der hjæl­per dig til at bli­ve end­nu skar­pe­re på dit indhold.

I det­te kur­sus lærer du alt, hvad der er værd at vide om at skri­ve kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster til din webs­hop. Des­u­den lærer du at opbyg­ge en stærk intern link­bu­il­dings­tra­te­gi for din webs­hop og at søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re dine pro­dukt­tek­ster. For i dag star­ter sal­get for alvor i søgemaskinerne.

Gode tek­ster kræ­ver den rig­ti­ge til­gangs­vin­kel og den rig­ti­ge viden

Kur­set star­ter med at for­kla­re, hvil­ken til­gangs­vin­kel du skal have til at skri­ve pro­dukt­tek­ster. Der­ef­ter ser vi nær­me­re på, hvad du skal vide om dit kun­de­seg­ment og dine pro­duk­ter, inden du begyn­der at skri­ve produktteksten.

For til­gan­gen og for­ar­bej­det er ekstremt vig­tigt, hvis du skal skri­ve pro­dukt­tek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer de besø­gen­de til kun­der i din webshop.

Sel­ve skrivearbejdet

Med for­ar­bej­det på plads går vi over til sel­ve skri­ve­ar­bej­det. Her star­ter vi med at gen­nem­gå, hvor­dan du skri­ver effek­ti­ve tek­ster til net­tet, der bli­ver læst – også selv om de er meget læn­ge­re end de 100 ord, som alt for man­ge webs­hope­je­re mener, de kan nøjes med.

Der­næst ser vi nær­me­re på, hvor­dan du opbyg­ger din pro­dukt­tekst, så den ram­mer både de kun­der, der er klar til at købe og dem, der har brug for mere over­ta­lel­se og fle­re infor­ma­tio­ner, før de beslut­ter dig.

Vi ser også nær­me­re på, hvil­ke andre ind­hold­s­e­le­men­ter du med for­del kan bru­ge på pro­dukt­si­der­ne i din webshop.

Meta Descrip­tion og SEO

Kur­set afslut­ter med at lære dig, hvor­dan du søge­ma­ski­ne­op­ti­me­rer dine pro­dukt­tek­ster, samt hvor­dan du udnyt­ter de nye mulig­he­der, som de lan­ge meta descrip­tions på over 300 tegn giver dig for at skri­ve en fæn­gen­de salgsta­le for dit produkt.

For med de læn­ge­re meta descrip­tions får kun­der­ne bed­re muli­ge­hed for at vur­de­re din webs­hop, uden at de behø­ver klik­ke sig ind på den. Det kræ­ver meta descrip­tions, der sæl­ger klik­ket til din webs­hop ind. Her kan du ikke nøjes med auto­ma­ti­se­re­de tek­ster, der ikke giver nogen reel vær­di for læseren.

Snup kun­der­ne før kon­kur­ren­ter­ne med vores copywriting-kursus

Har du først taget vores copy­wri­ting-kur­sus, snup­per du meget nem­me­re både kun­der­ne og de gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne fra dine kon­kur­ren­ter. Så køb adgang til kur­set fra d. 24. janu­ar, og bliv en haj til at skri­ve kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster, der sælger.

Kur­set er udvik­let af Bea­te og Ben­ny Gran­da­hl, stif­te­re og part­ne­re i tekst- og con­tent mar­ke­ting­bu­reau­et Webtextshop.

Med den rig­ti­ge inter­ne link­bu­il­dings­tra­te­gi kan du hol­de kun­der­ne læn­ge­re på din webs­hop og opnå meget bed­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Skal du skri­ve pro­dukt­tek­ster, der fan­ger de besø­gen­de, skal du tage udgangs­punkt i deres situ­a­tion – og ikke pra­le om jeres egen formåen.

Du skal ken­de din mål­grup­pe helt ind til benet, hvis du skal skri­ve pro­dukt­tek­ster, de fin­der rele­van­te. Vi giver dig værk­tø­jer­ne på det­te kursus.

24 lek­tio­ner, som ændrer den måde, du skri­ver pro­dukt­tek­ster på én gang for alle!

 

1 Intro­duk­tion

1.1 Intro-video

1.2 Skriv en produkttekst

2 Hvad er produkttekster?

2.1 Webs­hop­pens tre teksttyper

2.2 Hvor lang skal en pro­dukt­tekst være?

3 Udgangs­punk­tet for en god produkttekst

3.1 Det hand­ler om dem og ikke om dig

3.2 Skær dig ikke på dine skar­pe priser

3.3 Sælg hul­let, ikke boremaskinen

 

4 For­ar­bej­det

4.1 Hvem er din ide­el­le kunde

4.2 Lær pro­duk­tet at kende

4.3 Den følel­ses­mæs­si­ge transformation

4.4 Søge­ord, søge­hen­sigt og semantik

4.5 4 ska­be­lo­ner du kan bru­ge til alle dine produkttekster

5 Grund­læg­gen­de skriveregler

5.1 Sådan skri­ver du til nettet

5.2 Mel­lem­ru­brik­ker i produkttekster

5.3 Punkt­opstil­linger kan bru­ges til andet end produktegenskaber

6 Pro­dukt­tek­stens opbygning

6.1 Over­skrif­ten inde­hol­der mere end bare produktnavnet

6.2 Den kor­te produkttekst

6.3 Den lan­ge produkttekst

6.4 Sådan ski­ver du et godt Call to Action

6.5 Sådan ska­ber du til­lid til produktet

6.6 Andre indholdselementer

7 SEO-opti­me­ring af produkttekster

7.1 Tit­le og meta description

7.2 On-page SEO

8 Afslut­ning og certificering

 

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220