Ind­hold er sta­dig kon­gen! Goog­le har aldrig elsket godt ind­hold så meget som efter deres Pengu­in, Pan­da og Hum­m­ing­bird-opda­te­rin­ger. Sør­ger du for at få udvik­let unikt og godt ind­hold til din hjem­mesi­de, får du en mas­se foræ­ren­de!Google har aldrig straffet godt indhold.

Der fin­des sta­dig mas­ser af sider på net­tet med alt for dår­ligt ind­hold. Tek­sten er skre­vet mere for at kom­me til at ran­ke på Goog­le end for at bli­ve læst af men­ne­sker. Der er ingen rød tråd og tit helt bevid­ste sta­ve­fejl i et for­søg på at stop­pe tek­sten unø­digt med de søge­ord, der er mest popu­læ­re. Sta­ver folk det for­kert i søg­nin­ger­ne, skal vi da også gøre det i vores tek­ster!

Men den tid er for alvor for­bi nu! Ind­hold skal skri­ves til men­ne­sker, ikke til søge­ma­ski­ner. Det har Goog­le om noget under­stre­get med de opda­te­rin­ger af deres søge­al­go­rit­mer, som de har rul­let ud de sene­ste par år. Her har de slå­et hårdt ned på alle de dår­lig­dom­me, de sådan set selv har været skyld i. For alle vil ger­ne lig­ge øverst på Goog­le og hidtil har alle kneb været til­ladt.

Godt ind­hold skal nok bli­ve fun­det

Goog­le vil ger­ne give deres bru­ge­re den bed­ste kun­de­op­le­vel­se. Det vil sige, give dem de bed­ste og mest rele­van­te søge­re­sul­ta­ter. I Goog­les optik vil det sige web­s­i­tes, der har meget ind­hold om det emne, du har søgt på. Det måler de pri­mært på antal­let af sider og hvor man­ge ord, der er på hver side

Så byg­ger du godt ind­hold af høj kva­li­tet eller andre res­sour­cer, som andre kan bru­ge, skal det nok bli­ve frem­hæ­vet af Goog­le. Det kan være i form af intro­du­ce­ren­de artik­ler om et bestemt emne, de såkald­te cor­ner­sto­nes eller pil­lar artik­ler. De er oftest opbyg­get som en intro­du­ce­ren­de arti­kel med under­lig­gen­de sider, der går i dyb­den med de for­skel­li­ge unde­rem­ner inden­for emne­om­rå­det..

Det kan også være en mas­se artik­ler med en unik til­gang til et bestemt fag­om­rå­de. Alt for meget tekst på net­tet er bare et spin-off eller en opsum­me­ring, at de før­ste tre søge­re­sul­ta­ter, der duk­ker op, når du søger på Goog­le. Tag i ste­det en ny vin­kel på et kendt emne, fore­slå en anden løs­ning eller frem­hæv en over­set detal­je. For siger du det sam­me som alle andre i din bran­che, hvor­for skul­le Goog­le så frem­hæ­ve dine søge­re­sul­ta­ter frem­for dine kon­kur­ren­ters.

Godt ind­hold deles på grund af dets vær­di

Men inden du begyn­der at skri­ve fin­gre­ne til blods, for at ska­be ekstra man­ge ord på dine sider, skal du også huske på, at du skri­ver for men­ne­sker. Dem er du afhæn­gi­ge af, hvis du skal have udbredt dit bud­skab. Men men­ne­sker deler kun noget, hvis de kan få noget ud af det i deres net­værk. Der er ingen, der deler dår­ligt ind­hold, for det vil fal­de til­ba­ge på dem selv.

De deler godt ind­hold for at vise, at de har fun­det noget af sær­lig god kva­li­tet. Når de deler det med deres net­værk, sig­na­le­rer de sam­ti­dig, at de har for­stand på det emne, de deler noget om og de får måske end­da nog­le ander­ken­den­de kom­men­ta­rer fra andre i net­vær­ket, der kan bru­ge den viden, de har delt.

Så for at bli­ve delt, skal dit ind­hold være godt. En deling er et skul­der­klap og det kom­mer kun af sig selv, hvis det er beret­ti­get. Du vil også opda­ge, at hvis du deler dit gode ind­hold med dit eget net­værk, bli­ver det delt meget mere og du får man­ge fle­re kom­men­ta­rer og likes for det.

Godt ind­hold kræ­ver ikke link­bu­il­ding

For hvert nyt orga­nisk link, du får, øges dine siders vær­di i Goog­les øjne. Lige­som likes kom­mer de nem­me­re, hvis ind­hol­det er i orden. Det bety­der, at godt ind­hold ikke kræ­ver – sær­lig meget – aktiv link­bu­il­ding.

Men du må selv­føl­ge­lig sta­dig ger­ne hjæl­pe lidt til selv, for hvis du ikke få sat skub i sne­bol­den, sker der jo ikke noget. Et par vel­pla­ce­re­de post­ning i de rig­ti­ge grup­per, fora og sider og den rig­ti­ge meta tit­le og meta descrip­tion vil brin­ge dig et godt styk­ke af vej­en.

For når først folk opda­ger kva­li­te­ten af ind­hol­det, rul­ler sne­bol­den nær­mest af sig selv.Den link­bu­il­ding du selv kaster dig ud i, bli­ver også meget let­te­re at få sat i stand, når folk ved, at det du har på din side, er godt, gen­ne­m­ar­bej­det ind­hold. Du bli­ver et sik­kert valg!

Få pro­du­ce­ret godt ind­hold – det beta­ler sig!

Så vil du ger­ne ran­ke højt i søge­re­sul­ta­ter­ne, få mas­ser af likes, delin­ger og links, så sørg for at ind­hol­det er i orden fra star­ten af.

Hyr et pro­fes­sio­nelt bureau med et ander­le­des syn på ind­hold og SEO!

Godt ind­hold koster mere, men pri­sen er ikke over­væl­den­de høj, når du sam­men­lig­ner med effek­ten.

Brug for­mu­la­ren her til høj­re og tjek os ud alle­re­de i dag!