Din hjem­mesi­de er IKKE et trykt kata­log

Sådan får du kun­der fra hjem­mesiden

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Alt for man­ge bru­ger deres fir­ma­hjem­mesi­de på sam­me måde som et gam­mel­dags trykt kata­log. Her står lidt om fir­ma­ets histo­rie, hvad det laver, hvor det lig­ger, og så er er nog­le pæne bil­le­der! Men sådan en hjem­mesi­de giver ikke meget syn­lig­hed i søge­ma­ski­ner­ne og der­for kom­mer der hel­ler ikke man­ge kun­de­hen­ven­del­ser fra den kant. Hvor­dan det kan være og hvad du bør gøre i ste­det, kan du bli­ve klo­ge­re på i den­ne arti­kel.

Har din hjem­mesi­de kun ind­hold, der infor­me­rer om dit fir­ma, fin­der du aldrig ud af, hvem det egent­lig var, der besøg­te den. Du får hel­ler aldrig mulig­hed for at fin­de ud af, hvad det var, de besø­gen­de var inter­es­se­re­de i, så du kan føl­ge op på deres besøg.

Det var jo ikke gået, hvis det var en fysisk kun­de, der var kom­met ind ad døren – vel?

Så hav­de du haft mulig­hed for at star­te en kon­ver­sa­tion med kun­den, spurgt ind til, hvad han eller hun ønske­de, og du kun­ne have sva­ret på deres spørgs­mål ud fra det, du hav­de fået at vide om dem.

Du kun­ne også have givet dem noget rele­vant mate­ri­a­le, måske have fået deres tele­fon­num­mer, lovet at sen­de dem et til­bud pr. mail, eller i det mind­ste fået givet dem jeres visit­kort og et godt ind­tryk af dig selv og dit fir­ma.

Det hand­ler om dem og ikke om dig

I butik­ken vil­le hele sam­ta­len med kun­den hand­le om at iden­ti­fi­ce­re kun­dens behov og over­be­vi­se ham eller hen­de om, at du er det ret­te fir­ma til at løse det. Det vil­le kort sagt hand­le om dem og ikke så meget om dig og dit fir­ma.

I sådan en situ­a­tion stil­ler du dig ikke op og begyn­der at for­tæl­le om, hvor­når fir­ma­et blev grund­lagt, hvad jeres vær­di­er og vision er, hvor man­ge ansat­te I har og hvor meget I går op i innova­ti­ve løs­nin­ger af høj kva­li­tet til skar­pe pri­ser.

Det vil­le vir­ke helt for­kert i sam­men­hæn­gen. I ste­det vil­le folk få for­nem­mel­sen af, at du og dit fir­ma var et meget sel­v­op­ta­get og ret så selv­fedt fir­ma. Med den atti­tu­de vil­le der ikke gå læn­ge, før de var smut­tet ud af døren igen.

Nøj­ag­tigt det sam­me kan du risi­ke­re, at kun­der­ne gør, hvis de hav­ner på jeres hjem­mesi­de. For her er mis­sion, vision, histo­rie og en mas­se mar­ke­ting­flos­k­ler oftest den ene­ste infor­ma­tion, de kan fin­de.

Det handler om at skille sig ud fra konkurrenterne

Skil jer ud fra kon­kur­ren­ter­ne!

Hvad der er end­nu være, er, at I lyder nøj­ag­tigt lige som alle de andre fir­ma­er i jeres bran­che. For de vil oftest have skre­vet nøj­ag­tigt det sam­me på deres hjem­mesi­de. Her har alle jo skar­pe pri­ser, innova­ti­ve løs­nin­ger og sæt­ter kun­den og god ser­vi­ce i høj­sæ­det – så hvor­for skul­le de dog væl­ge dit fir­ma frem for nog­le af dine kon­kur­ren­ter?

Kom kun­der­ne ind i jeres butik, vil­le du spør­ge ind til deres behov – ikke for­tæl­le hvor gam­melt fir­ma­et er og hvor man­ge ansat­te I har!

Åbn op for dia­lo­gen med kun­der­ne på hjem­mesi­den

Så lige som i butik­ken skal jeres hjem­mesi­de hand­le om kun­der­ne og ikke om jer selv. Den skal åbne op for dia­lo­gen med de besø­gen­de ved at stil­le de spørgs­mål som nye kun­der nor­malt stil­ler og så besva­re dem. Det fore­går, ved at I udgi­ver en ræk­ke selv­stæn­di­ge artik­ler, som folk kan fin­de på Goog­le, når de søger på de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, som jeres fir­ma løser eller sæl­ger.

Hvil­ke spørgs­mål det skal være, kan du dels fin­de svar på, ved at skri­ve de spørgs­mål ned, som jeres kun­der oftest spør­ger jer om, når I taler med dem. I kan fin­de end­nu fle­re rele­van­te spørgs­mål, ved at fore­ta­ge en såkaldt søge­ord­s­a­na­ly­se, der giver jer svar på, hvad det er for spørgs­mål inden for jeres fag­om­rå­de, som kun­der­ne oftest søger efter på Goog­le.

Du skal findes på de relevante søgninger, folk foretager inden for dit arbejdsområde.

Du skal fin­des på de rele­van­te søg­nin­ger, folk fore­ta­ger inden for jeres områ­de.

Søge­ord­s­a­na­ly­sen giver svar på, hvad du skal skri­ve om

For at ska­be rele­vant tra­fik til jeres hjem­mesi­de, skal den helst have gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne for de søg­nin­ger folk fore­ta­ger på de ord, emner og spørgs­mål, der har noget at gøre med de pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser, I sæl­ger.

Men det nyt­ter ikke noget at opnå gode pla­ce­rin­ger på de søge­ord, som ingen søger på. Det giver ingen besø­gen­de. Nej, det hand­ler om at kom­me til at lig­ge som num­mer 1, 2, 3 eller 4 for de rele­van­te søge­ord, som der er flest, der søger på. Det giver dig de bed­ste chan­cer for at til­træk­ke besø­gen­de til jeres side – og det er dis­se søge­ord, søge­ord­s­a­na­ly­sen ger­ne skal give dig.

For­hen når du skul­le fin­de søge­ord, arbej­de­de du pri­mært med enkelt­ord som f.eks. ”inter­net”. Men i dag søger folk ikke bare på et enkelt ord, men mere på fra­ser som ”bil­ligst inter­net” eller deci­de­re­de spørgs­mål ”hvor fin­der jeg bil­ligt inter­net” eller ”hvil­ken inter­ne­tud­by­der er bil­ligst”. Det sid­ste skyl­des især, at hoved­par­ten af alle søg­nin­ger i dag fore­ta­ges fra mobi­len og at folk i sti­gen­de grad ind­ta­ler deres spørgs­mål frem for at stå og skri­ve dem på mobilskær­mens små taster.

Sam­ti­dig er det nem­me­re at kom­me til at ran­ke på fra­ser og spørgs­mål end på enkelt­ord, lige­som det er nem­me­re at gæt­te hvil­ken sam­men­hæng og hvad hen­sig­ten med søg­nin­gen er, når du har fle­re ord at ana­ly­se­re søg­nin­gen på.

Det er vig­ti­ge fak­to­rer at have styr på, for­di Goog­le også prø­ver at gæt­te hen­sig­ten med hver enkelt søg­ning, for bed­re at kun­ne give bru­ger­ne de bed­ste søge­re­sul­ta­ter. Så ram­mer ind­hol­det på din side folks søge­hen­sigt klok­ke­klart og vur­de­rer Goog­le, at dit ind­hold har en høj kva­li­tet og høj rele­vans, er det den sik­re vej til en god pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Start med en brut­to­li­ste

Udgangs­punk­tet for din søge­ord­s­a­na­ly­se kan med for­del være de spørgs­mål – som vi alle­re­de har været inde på – samt de ord og ven­din­ger, som I tit hører kun­der­ne bru­ge, når de spø­ger ind til eller opta­ler jeres pro­duk­ter. For kun­der­ne bru­ger sik­kert helt andre ord og ven­din­ger om jeres pro­duk­ter og ydel­ser, end de fag­ud­tryk I bru­ger i fir­ma­et. Så det er nok også de ord, de bru­ger, når de skal søge efter dem – uan­set hvad I mener det hed­der rig­tigt.

Som udgangs­punkt for søge­ord­s­a­na­ly­sen opret­ter du der­for en brut­to­li­ste med både kun­der­nes og jeres egne ord, fra­ser og spørgs­mål. Dem kan du der­ef­ter sæt­te ind i et værk­tøj, der fin­der antal­let af måned­li­ge søg­nin­ger på Goog­le for hver af de angiv­ne ord og fra­ser. Sådan et værk­tøj giver også for­slag til andre rela­te­re­de søg­nin­ger, som det også kun­ne være rele­vant at kom­me til at ran­ge­re for i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det er ikke altid kun­der­ne bru­ger de sam­me søge­ord, som fag­folk vil­le bru­ge.

Story­ba­se er et dan­sk­ud­vik­let værk­tøj, som­gi­ver mas­ser af spæn­den­de infor­ma­tion om folks søg­nin­ger og hvad mænd og kvin­der i de for­skel­li­ge alders­grup­per søger på. Fås både i gra­tis og betalt ver­sion.

Keywordtool.io giver mas­ser af gode for­slag til søge­ord – men antal søg­nin­ger koster.

Sådan fin­der du antal søg­nin­ger og søge­ord­s­for­slag til hvert søge­ord

Til at fin­de ud af, hvor man­ge søg­nin­ger der er på de for­skel­li­ge søge­ord og give for­slag til andre rele­van­te søge­ord, kan du f.eks. anven­de Goog­le Keyword Plan­ner.

Det kræ­ver at du har en annon­ce­kon­to hos Goog­le AdWords. Den kan du opret­te gra­tis, men skal du have de mest nøj­ag­ti­ge angi­vel­ser på antal­let af søg­nin­ger, kræ­ver Goog­le, at du har et vist for­brug af AdWords-annon­cer på din kon­to. Ellers får du blot vist en indi­ka­tion af antal­let af søg­nin­ger opdelt i nog­le ret sto­re og i prak­sis ubru­ge­li­ge inter­val­ler (0−10, 10–100, 100‑1000, 1000–10000 og så vide­re). Det er ikke meget bevendt.

Bru­ger du ikke AdWords-annon­cer eller har du ikke et stort nok for­brug, kan det bed­re beta­le sig at købe abon­ne­ment på en tje­ne­ste som f.eks. dan­ske Story­Ba­se, der også giver dig en mas­se andre nyt­ti­ge infor­ma­tio­ner om de søge­ord, du fin­der. Her kan du star­te med en gra­tis kon­to, der dog kun giver dig et begræn­set antal søg­nin­ger hver måned eller købe det mind­ste abon­ne­ment, der giver fri adgang til alle de søg­nin­ger, du har brug for.

Et andet alter­na­tiv er keywordtool.io. De er rig­tig gode til at fin­de spørgs­mål og læn­ge­re søge­fra­ser med og så læn­ge du er ligeg­lad med antal­let af søg­nin­ger på de fund­ne søge­ord, er værk­tø­jet gra­tis at bru­ge. Vil du have fle­re for­slag og antal søg­nin­ger med, koster det et måned­ligt abon­ne­ment, der er noget dyre­re end Story­ba­se.

Brug et reg­ne­ark til at sam­le en liste over alle rele­van­te søge­ord med et højt antal søg­nin­ger og grup­pér der­ef­ter søge­or­de­ne i logi­ske grup­pe­rin­ger, som det giver mening at sam­le i en arti­kel eller andet styk­ke ind­hold til hjem­mesi­den. Der­ved får du en ræk­ke gode ide­er til at skri­ve noget spæn­den­de ind­hold, som inter­es­se­re så man­ge poten­ti­el­le kun­der som muligt.

Ska­ber du kva­li­tet­sind­hold, som pas­ser til og besva­rer folks søg­nin­ger, giver du dem en god grund til at besø­ge jeres hjem­mesi­de.

I gang med ind­holdspro­duk­tio­nen

Med den grup­pe­re­de liste over de mest popu­læ­re søge­ord ved hån­den, kan du nu gå i gang med at udvik­le artik­ler, video­er eller andre for­mer for ind­hold til hjem­mesi­den, der besva­rer hvert enkelt spørgs­mål eller omhand­ler hver enkelt emne­om­rå­de på en side for sig. Det giver Goog­le noget at for­stå jeres hjem­mesi­de ud fra og der­med noget mere ind­hold, de kan bru­ge til at vur­de­re, hvor højt oppe i søge­re­sul­ta­ter­ne jeres hjem­mesi­de skal pla­ce­res, når folk søger efter de emner, som I ger­ne vil fin­des på i Goog­le.

Ud fra de grup­pe­re­de søge­ord kan du nu plan­læg­ge hvert enkelt styk­ke ind­hold, så det omhand­ler de for­skel­li­ge søge­ord i hver grup­pe. Det gør du ved at skri­ve noget tekst, hvor søge­or­de­ne ind­går i. Her behø­ver du ikke at føl­ge søge­or­de­ne sla­visk – alt­så f.eks. skri­ve dem nøj­ag­tigt som de står i listen, så tek­sten bli­ver fuld af f.eks. ord med for­ker­te endel­ser eller i for­ker­te bøj­nin­ger.

Goog­le kan i dag så meget dansk, at du sag­tens kan skri­ve orde­ne kor­rekt og du kan også godt stop­pe nog­le ord ind mel­lem to ord i en søge­fra­se, uden at Goog­le over­ser sam­men­hæn­gen. Sam­ti­dig er det en god ide at fin­de rele­van­te syno­ny­mer og andre ord, der natur­ligt knyt­ter sig til søge­or­de­ne. Det kan Goog­le bru­ge i sin seman­ti­ske ana­ly­se af tek­sten. Den for­tæl­ler både Goog­le noget om hvil­ke søge­hen­sig­ter for de pågæl­den­de søge­ord, som tek­sten er rele­vant for, samt noget om kva­li­te­ten og niveau­et af tek­sten.

For til hver enkelt søge­ord for­ven­ter Goog­le, at tek­sten inde­hol­der nog­le bestem­te rela­te­re­de ord som bevis for, at tek­sten rent fak­tisk hand­ler om noget af rele­vans for søge­or­det og den hen­sigt, folk hav­de med deres søg­ning.

Der­for nyt­ter det ikke at hyre nogen til at skri­ve ind­hol­det på jeres sider, som ikke har den nød­ven­di­ge for­stå­el­se for det emne, tek­sten skal omhand­le. De vil sim­pelt­hen ikke kun­ne skri­ve en tekst, der vil give jer de rig­ti­ge pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, for­di de ikke ram­mer de ord, som Goog­le for­ven­ter skal være i tek­sten.

De fire typer ind­hold du skal bru­ge

Er du meget udspe­ku­le­ret, sør­ger du for at ska­be for­skel­li­ge for­mer for ind­hold, der kan give dig for­skel­li­ge reak­tio­ner fra de besø­gen­de. Du vil jo ger­ne have, at de besø­gen­de:

  • Fin­der jer i søge­re­sul­ta­ter­ne for rele­van­te søg­nin­ger, så I får inter­es­se­re­de besø­gen­de fra Goog­le
  • Får stør­re til­lid til jeres fir­ma, så de køber af jer
  • Deler jeres ind­hold på de soci­a­le medi­er, så I bli­ver kendt af fle­re
  • Lin­ker til jeres ind­hold, så I får nye, rele­van­te besø­gen­de

Desvær­re er det ikke alt ind­hold, der egner sig lige godt til alle fire ting. F.eks. deler folk helst noget visu­elt som f.eks. info­gra­fik og video på de soci­a­le medi­er, mens de helst lin­ker til uddy­ben­de artik­ler, der giver mere viden om et emne, de selv berø­rer på deres egen hjem­mesi­de.

Sam­ti­dig er der sjæl­dent nogen, der deler f.eks. cases, løs­nings­be­skri­vel­ser eller deci­de­re­de salgs­si­der, som er skre­vet for at give folk stør­re til­lid til eller får dem til at købe jeres pro­duk­ter eller ydel­ser.

Så hver af de fire hen­sig­ter med ind­hol­det kræ­ver hver sin form for ind­hold. Det kræ­ver alt­så, at du udvik­ler fle­re for­skel­li­ge for­mer for ind­hold. Hver ind­hold­s­ty­pe kan kort kate­go­ri­se­res som:

  • Søg­bart ind­hold – artik­ler eller blo­gind­læg om de pro­ble­mer, udfor­drin­ger og ønsker folk søger på inden for jeres fag­om­rå­de eller med rela­tion til jeres pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser
  • Del­bart ind­hold – spæn­den­de, sjovt, efter­tænk­somt og oftest helst visu­elt ind­hold, som folk får lyst til at dele med deres net­værk på de soci­a­le medi­er
  • Link­bart ind­hold – grund­læg­gen­de eller uddy­ben­de ind­hold af høj kva­li­tet, som andre ger­ne vil lin­ke til fra deres hjem­mesi­de – husk at hol­de det opda­te­ret eller vælg et evig­grønt emne
  • Kon­ver­te­ren­de ind­hold – hand­ler ikke bare om salgstek­ster, men kan også være f.eks. kun­deud­ta­lel­ser, cases og præ­sen­ta­tio­ner af de pro­duk­ter og tje­ne­ster, I sæl­ger

Med en vif­te af ind­hold der dæk­ker hver af dis­se fire for­skel­li­ge ind­hold­s­ty­per, er du godt dæk­ket ind, uan­set hvil­ken hen­sigt den enkel­te besø­gen­de har med besø­get på jeres hjem­mesi­de.

Hvor­dan du lin­ker mel­lem sider­ne på hjem­mesi­den, for­tæl­ler Goog­le noget om hjem­mesi­dens opbyg­ning. Hvem der lin­ker til jer og hvem I lin­ker til, for­tæl­ler Goog­le noget om kva­li­te­ten af jeres kil­der og andres syn på kva­li­te­ten af jeres hjem­mesi­de.

Hjemmesidens struktur for tæller Google noget om prioriteringen af jeres søgeord

Hjem­mesi­dens hie­rar­ki­ske struk­tur for­tæl­ler Goog­le noget om pri­o­ri­te­rin­gen af jeres søge­ord. Hver enkelt side skal kun omhand­le et søge­ord eller en logisk grup­pe af beslæg­te­de søge­ord.

Husk at lin­ke mel­lem sider­ne

Vil I øge chan­cer­ne for, at folk bli­ver så læn­ge på jeres hjem­mesi­de som muligt, skal I sør­ge for at lin­ke til andre sider på hjem­mesi­den, lige så snart det er rele­vant. Der­ved får den besø­gen­de hele tiden nog­le nye mulig­he­der for at læse mere eller dyk­ke ned i et emne.

Sam­ti­dig giver du Goog­les søgero­bot­ter mulig­hed for at opda­ge fle­re sider på jeres hjem­mesi­de, samt få en bed­re for­stå­el­se for hjem­mesi­dens struk­tur. For gør I det rig­tigt, ran­ker hver enkelt side kun for et søge­ord eller en logisk grup­pe af søge­ord.

Hjem­mesi­dens opbyg­ning slad­rer om jeres vig­tig­ste søge­ord

Opbyg­nin­gen af hjem­mesi­den fore­går strengt hie­rar­kisk, så struk­tu­ren er med til at for­tæl­le Goog­le noget om, hvil­ke søge­ord der er vig­ti­ge for jer. Det fore­går helt lav­prak­tisk ved at Goog­le ser på, hvor man­ge klik fra for­si­den hver enkelt side befin­der sig. Jo læn­ge­re nede i side­hie­rar­ki­et en side befin­der sig, jo min­dre betyd­ning for jer har det pågæl­den­de søge­ord, som siden omhand­ler.

Der­for er det vig­tigt, at få udvik­let nog­le sider, der lig­ger så højt i side­hie­rar­ki­et som muligt, for de søge­ord der er vig­tigst for jer at kom­me til at ran­ke på. Det ulti­ma­tivt vig­tig­ste søge­ord kan det rent fak­tisk være rele­vant at omhand­le alle­re­de på for­si­den. Den har nem­lig den høje­ste vægt på web­s­te­det set med Goog­les øjne.

Hver gren i hjem­mesi­dens hie­rar­ki skal ger­ne arran­ge­res såle­des, at det omhand­ler beslæg­te­de søge­ord med det vig­tig­ste søge­ord øverst. Der­ef­ter føl­ger de beslæg­te­de søge­ord, der har min­dre betyd­ning på de under­lig­gen­de sider

Links til jeres side er skul­der­klap fra andre

Jo mere vær­di­fuld viden eller inspira­tion du giver på din hjem­mesi­de, jo stør­re er chan­cer­ne for, at folk begyn­der at dele links til dine sider på enten de soci­a­le net­værk, de er med­lem af eller sæt­ter lin­ket ind i ind­hold på deres egen hjem­mesi­de, for­di du giver en god intro­duk­tion eller yder­li­ge­re infor­ma­tion om et emne, de har ind­hold om på deres side.

Så når nogen deler dit ind­hold, er det for­di det er godt og har givet ved­kom­men­de noget af vær­di. Ellers sat­te de ikke deres anse­el­se på spil og del­te det med deres ven­ner eller lin­ke­de til det fra deres hjem­mesi­de! Det er sim­pelt­hen et skul­der­klap til dig, og det bety­der, at end­nu fle­re får mulig­hed for at se dit ind­hold og der­i­gen­nem læse om dit fir­ma.

Det bety­der, at de giver dit ind­hold en per­son­lig anbe­fa­ling til deres ven­ner og de besø­gen­de, der kom­mer på deres side – og Goog­le opda­ger måske din hjem­mesi­de for før­ste gang, når de føl­ger et link til den fra den hjem­mesi­de, de var ved at indek­se­re, som har et link til jer. Jo mere vær­di­fuld viden eller inspira­tion du giver på din hjem­mesi­de, jo stør­re er chan­cer­ne for, at folk begyn­der at dele links til dine sider på deres soci­a­le net­værk.

Sam­ti­dig vur­de­rer Goog­le din hjem­mesi­des omdøm­me på, hvem der lin­ker til siden. Er det sto­re, respek­te­re­de sites, giver det jer bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men er det små eller måske lige­frem dub­i­ø­se sites, som er kendt af Goog­le for at sæl­ge links, træk­ker lin­ket fra dis­se sider jeres hjem­mesi­des pla­ce­ring nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Så gode links er en gave på rig­tig man­ge måder. Det kan du med for­del godt spe­ku­le­re i, når du udvik­ler dit ind­hold. Men det kræ­ver, at det er vir­ke­lig godt. For folk er meget mere kræs­ne i dag, end de var engang. Så du skal være vir­ke­lig grun­dig og ska­be vir­ke­lig kva­li­tet­sind­hold, for at det træk­ker link af sig selv.

Husk at lin­ke til respek­tab­le kil­der

Når Goog­le skal vur­de­rer kva­li­te­ten af tek­sten på jeres hjem­mesi­de, kig­ger de også på, hvil­ke kil­der I lin­ker til. Så ved at ind­sæt­te links til vel­renom­me­re­de hjem­mesi­der inden for jeres fag­om­rå­de, kan du give Goog­le et bed­re ind­tryk af jeres ind­hold.

Det er alt­så ikke kun vig­tigt, at få links fra gode og respek­te­re­de hjem­mesi­der. Det er også vig­tigt, at I får lin­ket til sider, der kan give jer stør­re tro­vær­dig­hed.

Links fra andre hjem­mesi­der for­tæl­ler Goog­le, at ind­hol­det på jeres hjem­mesi­de har rele­vans for andre men­ne­sker og der­med for det emne, som ind­hol­det hand­ler om. Alt­så fun­ge­rer links i Goog­les øjne som en slags blåstem­pling af ind­hol­det, især hvis det kom­mer fra en hjem­mesi­de, som er mere kendt og respek­te­ret end din egen.

Opdaterer du ikke din hjemmeside med nyt indhold, bliver den hurtigt glemt på Google.

Hjem­mesi­der der ikke bli­ver opda­te­ret løben­de, for­svin­der meget hur­tigt nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne, for­di Goog­le ikke læn­gre vur­de­rer, at de er aktu­el­le. Friskt og løben­de opda­te­ret ind­hold er vej­en til top­pen af søge­re­sul­ta­ter­ne.

Folk får til­lid til jer, for­di de føler, de ken­der jer og jeres fir­ma

Den viden de besø­gen­de kan fin­de på din hjem­mesi­de ska­ber til­lid og tro­vær­dig­hed for dig og dit fir­ma. Ind­hol­det for­tæl­ler de poten­ti­el­le kun­der, at du er den ret­te fag­mand at gå til, for­di du for­står dem og kan løse deres pro­ble­mer, på nøj­ag­tig sam­me måde som du får til­lid til udgi­ver­ne af de hjem­mesi­der, du fin­der noget brug­bar viden eller inspira­tion på.

Er folk støt på dig et par gan­ge i deres søg­nin­ger inden for dit fag­om­rå­de, begyn­der de at ken­de jeres fir­ma og får end­nu stør­re til­lid til det. Det øger chan­cen for, at de vil væl­ge dit fir­ma, den dag de har brug for de pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, som I sæl­ger.

Der­for giver en kata­log­hjem­mesi­de ingen gode pla­ce­rin­ger i Goog­le

Det stør­ste pro­blem med en sta­tisk kata­log­hjem­mesi­de er sådan set, at den ikke giver Goog­le sær­lig meget at ind­pla­ce­re din hjem­mesi­de efter i søge­re­sul­ta­ter­ne. Sam­ti­dig bli­ver hjem­mesi­den hur­tigt uin­ter­es­sant for Goog­le, for­di der ikke løben­de kom­mer noget nyt ind­hold på den.

For Goog­le vil jo helst give deres bru­ge­re de bed­ste søge­re­sul­ta­ter. Her er et af kra­ve­ne, at ind­hol­det er friskt. For gam­mel viden er jo ikke rele­vant for folk. Det bety­der, at den typi­ske kata­log­hjem­mesi­de aldrig hav­ner så højt oppe i søge­re­sul­ta­ter­ne, at den bli­ver opda­get af folk – og bli­ver siden aldrig opda­te­ret, syn­ker hjem­mesi­den snart helt uden for folks fokus. For lig­ger du meget læn­ge­re nede på før­ste side end pla­ce­ring 3–4 styk­ker, får du næp­pe man­ge besø­gen­de fra Goog­le og er du slet ikke til at fin­de på den før­ste side, er du for alvor helt ude i mør­ket.

Der­for skal du bli­ve ved med at pro­du­ce­re ind­hold

Pro­du­ce­rer du der­i­mod løben­de nyt ind­hold på hjem­mesi­den, kan Goog­le se, at hjem­mesi­den hele tiden bli­ver opda­te­ret. Husker du sam­ti­dig at opda­te­re eksi­ste­ren­de artik­ler, hver gang der kom­mer ny viden om emnet, får Goog­le ind­tryk af, at siden er frisk og aktu­el og der­ved bli­ver den mere inter­es­sant at pla­ce­re høje­re oppe i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Ved løben­de at udgi­ve nyt ind­hold på hjem­mesi­den, får du sam­ti­dig et par andre for­de­le foræ­ren­de. Hjem­mesi­dens fod­af­tryk på net­tet bli­ver stør­re og stør­re og Goog­le får mere og mere ind­hold at ind­pla­ce­re hjem­mesi­den efter i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det bety­der igen, at du ofte­re og ofte­re vil bli­ve fun­det i søge­re­sul­ta­ter­ne for de emner, der har rele­vans for jeres kun­der. Der­ved øges chan­cer­ne for, at I får end­nu fle­re, inter­es­se­re­de besø­gen­de, der kan ende med at bli­ve jeres kun­der.

Så ved at have en altid opda­te­ret hjem­mesi­de, hvor der hele tiden bli­ver udgi­vet nyt ind­hold, star­ter du en posi­tiv cir­kel, der sik­rer jer en stør­re kend­skabs­grad på net­tet. Det kan acce­le­re­res yder­li­ge­re med betal­te annon­cer og anden onli­ne mar­keds­fø­ring. Men det må bli­ve emnet for en anden arti­kel på et sene­re tids­punkt.

Skal du have hjælp til at få pro­du­ce­ret nyt ind­hold?
Så kon­takt os, så vi sam­men kan læg­ge en plan.

5 + 1 =

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This