Din hjemme­side er IKKE et trykt katalog

Sådan får du kun­der fra hjemmesiden

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

Alt for mange bruger deres firmah­jemme­side på samme måde som et gam­meldags trykt kat­a­log. Her står lidt om fir­maets his­to­rie, hvad det laver, hvor det lig­ger, og så er er nogle pæne billed­er! Men sådan en hjemme­side giv­er ikke meget syn­lighed i søge­mask­in­erne og der­for kom­mer der heller ikke mange kun­de­hen­ven­delser fra den kant. Hvor­dan det kan være og hvad du bør gøre i stedet, kan du blive klogere på i denne artikel.

Har din hjemme­side kun ind­hold, der informer­er om dit fir­ma, find­er du aldrig ud af, hvem det egentlig var, der besøgte den. Du får heller aldrig mulighed for at finde ud af, hvad det var, de besø­gende var inter­esserede i, så du kan følge op på deres besøg.

Det var jo ikke gået, hvis det var en fysisk kunde, der var kom­met ind ad døren – vel?

Så havde du haft mulighed for at starte en kon­ver­sa­tion med kun­den, spurgt ind til, hvad han eller hun ønskede, og du kunne have svaret på deres spørgsmål ud fra det, du havde fået at vide om dem.

Du kunne også have givet dem noget rel­e­vant mate­ri­ale, måske have fået deres tele­fon­num­mer, lovet at sende dem et tilbud pr. mail, eller i det mind­ste fået givet dem jeres vis­itko­rt og et godt indtryk af dig selv og dit firma.

Det handler om dem og ikke om dig

I butikken ville hele sam­tal­en med kun­den han­dle om at iden­ti­fi­cere kun­dens behov og over­be­vise ham eller hende om, at du er det rette fir­ma til at løse det. Det ville kort sagt han­dle om dem og ikke så meget om dig og dit firma.

I sådan en sit­u­a­tion stiller du dig ikke op og beg­y­n­der at fortælle om, hvornår fir­maet blev grund­lagt, hvad jeres værdier og vision er, hvor mange ansat­te I har og hvor meget I går op i inno­v­a­tive løs­ninger af høj kvalitet til skarpe priser.

Det ville virke helt fork­ert i sam­men­hæn­gen. I stedet ville folk få fornem­melsen af, at du og dit fir­ma var et meget selvop­taget og ret så selvfedt fir­ma. Med den atti­tude ville der ikke gå længe, før de var smut­tet ud af døren igen.

Nøjagtigt det samme kan du risikere, at kun­derne gør, hvis de havn­er på jeres hjemme­side. For her er mis­sion, vision, his­to­rie og en masse mar­ket­ingfloskler oftest den eneste infor­ma­tion, de kan finde.

Skil jer ud fra konkurrenterne!

Hvad der er end­nu være, er, at I lyder nøjagtigt lige som alle de andre fir­maer i jeres branche. For de vil oftest have skrevet nøjagtigt det samme på deres hjemme­side. Her har alle jo skarpe pris­er, inno­v­a­tive løs­ninger og sæt­ter kun­den og god ser­vice i højsædet – så hvor­for skulle de dog vælge dit fir­ma frem for nogle af dine konkurrenter?

Kom kun­derne ind i jeres butik, ville du spørge ind til deres behov — ikke fortælle hvor gam­melt fir­maet er og hvor mange ansat­te I har!

Åbn op for dialogen med kunderne på hjemmesiden

Så lige som i butikken skal jeres hjemme­side han­dle om kun­derne og ikke om jer selv. Den skal åbne op for dialo­gen med de besø­gende ved at stille de spørgsmål som nye kun­der nor­malt stiller og så besvare dem. Det foregår, ved at I udgiv­er en række selvstændi­ge artik­ler, som folk kan finde på Google, når de søger på de prob­le­mer, udfor­dringer, pro­duk­ter eller tjen­estey­delser, som jeres fir­ma løs­er eller sælger.

Hvilke spørgsmål det skal være, kan du dels finde svar på, ved at skrive de spørgsmål ned, som jeres kun­der oftest spørg­er jer om, når I taler med dem. I kan finde end­nu flere rel­e­vante spørgsmål, ved at fore­tage en såkaldt søge­ord­s­analyse, der giv­er jer svar på, hvad det er for spørgsmål inden for jeres fagom­råde, som kun­derne oftest søger efter på Google.

Du skal find­es på de rel­e­vante søgninger, folk fore­tager inden for jeres område.

Søgeordsanalysen giver svar på, hvad du skal skrive om

For at skabe rel­e­vant trafik til jeres hjemme­side, skal den helst have gode plac­eringer i søgere­sul­tater­ne for de søgninger folk fore­tager på de ord, emn­er og spørgsmål, der har noget at gøre med de pro­duk­ter og tjen­estey­delser, I sælger.

Men det nyt­ter ikke noget at opnå gode plac­eringer på de søge­ord, som ingen søger på. Det giv­er ingen besø­gende. Nej, det han­dler om at komme til at ligge som num­mer 1, 2, 3 eller 4 for de rel­e­vante søge­ord, som der er flest, der søger på. Det giv­er dig de bed­ste chancer for at tiltrække besø­gende til jeres side – og det er disse søge­ord, søge­ord­s­analy­sen gerne skal give dig.

Forhen når du skulle finde søge­ord, arbe­jd­ede du primært med enkel­tord som f.eks. ”inter­net”. Men i dag søger folk ikke bare på et enkelt ord, men mere på fras­er som ”bil­ligst inter­net” eller deciderede spørgsmål ”hvor find­er jeg bil­ligt inter­net” eller ”hvilken inter­ne­tudby­der er bil­ligst”. Det sid­ste skyldes især, at hov­ed­parten af alle søgninger i dag fore­tages fra mobilen og at folk i sti­gende grad ind­taler deres spørgsmål frem for at stå og skrive dem på mobil­skær­mens små taster.

Sam­tidig er det nem­mere at komme til at ranke på fras­er og spørgsmål end på enkel­tord, lige­som det er nem­mere at gætte hvilken sam­men­hæng og hvad hen­sigten med søgnin­gen er, når du har flere ord at analy­sere søgnin­gen på.

Det er vigtige fak­tor­er at have styr på, for­di Google også prøver at gætte hen­sigten med hver enkelt søgn­ing, for bedre at kunne give brugerne de bed­ste søgere­sul­tater. Så ram­mer ind­hold­et på din side folks søge­hen­sigt klokkeklart og vur­der­er Google, at dit ind­hold har en høj kvalitet og høj rel­e­vans, er det den sikre vej til en god plac­er­ing i søgeresultaterne.

Start med en bruttoliste

Udgangspunk­tet for din søge­ord­s­analyse kan med fordel være de spørgsmål – som vi allerede har været inde på – samt de ord og vendinger, som I tit hør­er kun­derne bruge, når de spøger ind til eller optaler jeres pro­duk­ter. For kun­derne bruger sikkert helt andre ord og vendinger om jeres pro­duk­ter og ydelser, end de fagudtryk I bruger i fir­maet. Så det er nok også de ord, de bruger, når de skal søge efter dem – uanset hvad I men­er det hed­der rigtigt.

Som udgangspunkt for søge­ord­s­analy­sen opret­ter du der­for en brut­toliste med både kun­dernes og jeres egne ord, fras­er og spørgsmål. Dem kan du derefter sætte ind i et værk­tøj, der find­er antallet af månedlige søgninger på Google for hver af de angivne ord og fras­er. Sådan et værk­tøj giv­er også forslag til andre relaterede søgninger, som det også kunne være rel­e­vant at komme til at ran­gere for i søgeresultaterne.

Det er ikke altid kun­derne bruger de samme søge­ord, som fag­folk ville bruge.

Sto­ry­base er et dan­skud­viklet værk­tøj, som­giv­er mass­er af spæn­dende infor­ma­tion om folks søgninger og hvad mænd og kvin­der i de forskel­lige alder­s­grup­per søger på. Fås både i gratis og betalt version.

Keywordtool.io giv­er mass­er af gode forslag til søge­ord — men antal søgninger koster.

Sådan finder du antal søgninger og søgeordsforslag til hvert søgeord

Til at finde ud af, hvor mange søgninger der er på de forskel­lige søge­ord og give forslag til andre rel­e­vante søge­ord, kan du f.eks. anvende Google Key­word Planner.

Det kræver at du har en annon­cekon­to hos Google AdWords. Den kan du oprette gratis, men skal du have de mest nøjagtige angivelser på antallet af søgninger, kræver Google, at du har et vist for­brug af AdWords-annon­cer på din kon­to. Ellers får du blot vist en indika­tion af antallet af søgninger opdelt i nogle ret store og i prak­sis ubrugelige inter­valler (0–10, 10–100, 100‑1000, 1000–10000 og så videre). Det er ikke meget bevendt.

Bruger du ikke AdWords-annon­cer eller har du ikke et stort nok for­brug, kan det bedre betale sig at købe abon­nement på en tjen­este som f.eks. danske Sto­ry­Base, der også giv­er dig en masse andre nyt­tige infor­ma­tion­er om de søge­ord, du find­er. Her kan du starte med en gratis kon­to, der dog kun giv­er dig et begrænset antal søgninger hver måned eller købe det mind­ste abon­nement, der giv­er fri adgang til alle de søgninger, du har brug for.

Et andet alter­na­tiv er keywordtool.io. De er rigtig gode til at finde spørgsmål og læn­gere søge­fras­er med og så længe du er ligeglad med antallet af søgninger på de fundne søge­ord, er værk­tø­jet gratis at bruge. Vil du have flere forslag og antal søgninger med, koster det et månedligt abon­nement, der er noget dyrere end Storybase.

Brug et reg­n­eark til at sam­le en liste over alle rel­e­vante søge­ord med et højt antal søgninger og grup­pér derefter søge­or­dene i logiske grup­peringer, som det giv­er mening at sam­le i en artikel eller andet stykke ind­hold til hjemmes­i­den. Derved får du en række gode ideer til at skrive noget spæn­dende ind­hold, som inter­essere så mange poten­tielle kun­der som muligt.

Skaber du kvalitetsind­hold, som pass­er til og besvar­er folks søgninger, giv­er du dem en god grund til at besøge jeres hjemmeside.

I gang med indholdsproduktionen

Med den grup­perede liste over de mest pop­ulære søge­ord ved hån­den, kan du nu gå i gang med at udvikle artik­ler, video­er eller andre for­mer for ind­hold til hjemmes­i­den, der besvar­er hvert enkelt spørgsmål eller omhan­dler hver enkelt emneom­råde på en side for sig. Det giv­er Google noget at forstå jeres hjemme­side ud fra og dermed noget mere ind­hold, de kan bruge til at vur­dere, hvor højt oppe i søgere­sul­tater­ne jeres hjemme­side skal plac­eres, når folk søger efter de emn­er, som I gerne vil find­es på i Google.

Ud fra de grup­perede søge­ord kan du nu plan­lægge hvert enkelt stykke ind­hold, så det omhan­dler de forskel­lige søge­ord i hver gruppe. Det gør du ved at skrive noget tekst, hvor søge­or­dene indgår i. Her behøver du ikke at følge søge­or­dene slavisk – alt­så f.eks. skrive dem nøjagtigt som de står i lis­ten, så tek­sten bliv­er fuld af f.eks. ord med fork­erte endelser eller i fork­erte bøjninger.

Google kan i dag så meget dan­sk, at du sagtens kan skrive ordene kor­rekt og du kan også godt stoppe nogle ord ind mellem to ord i en søge­frase, uden at Google overs­er sam­men­hæn­gen. Sam­tidig er det en god ide at finde rel­e­vante syn­onymer og andre ord, der naturligt knyt­ter sig til søge­or­dene. Det kan Google bruge i sin seman­tiske analyse af tek­sten. Den fortæller både Google noget om hvilke søge­hen­sigter for de pågældende søge­ord, som tek­sten er rel­e­vant for, samt noget om kvaliteten og niveauet af teksten.

For til hver enkelt søge­ord for­ven­ter Google, at tek­sten inde­hold­er nogle bestemte relaterede ord som bevis for, at tek­sten rent fak­tisk han­dler om noget af rel­e­vans for søge­ordet og den hen­sigt, folk havde med deres søgning.

Der­for nyt­ter det ikke at hyre nogen til at skrive ind­hold­et på jeres sider, som ikke har den nød­vendi­ge forståelse for det emne, tek­sten skal omhan­dle. De vil sim­pelthen ikke kunne skrive en tekst, der vil give jer de rigtige plac­eringer i søgere­sul­tater­ne, for­di de ikke ram­mer de ord, som Google for­ven­ter skal være i teksten.

De fire typer indhold du skal bruge

Er du meget udspekuleret, sørg­er du for at skabe forskel­lige for­mer for ind­hold, der kan give dig forskel­lige reak­tion­er fra de besø­gende. Du vil jo gerne have, at de besøgende:

  • Find­er jer i søgere­sul­tater­ne for rel­e­vante søgninger, så I får inter­esserede besø­gende fra Google
  • Får større tillid til jeres fir­ma, så de køber af jer
  • Del­er jeres ind­hold på de sociale medi­er, så I bliv­er kendt af flere
  • Link­er til jeres ind­hold, så I får nye, rel­e­vante besøgende

Desværre er det ikke alt ind­hold, der egn­er sig lige godt til alle fire ting. F.eks. del­er folk helst noget visuelt som f.eks. info­grafik og video på de sociale medi­er, mens de helst link­er til uddy­bende artik­ler, der giv­er mere viden om et emne, de selv berør­er på deres egen hjemmeside.

Sam­tidig er der sjældent nogen, der del­er f.eks. cas­es, løs­nings­beskriv­elser eller deciderede sal­gssider, som er skrevet for at give folk større tillid til eller får dem til at købe jeres pro­duk­ter eller ydelser.

Så hver af de fire hen­sigter med ind­hold­et kræver hver sin form for ind­hold. Det kræver alt­så, at du udvikler flere forskel­lige for­mer for ind­hold. Hver ind­hold­stype kan kort kat­e­goris­eres som:

  • Søg­bart ind­hold – artik­ler eller blogindlæg om de prob­le­mer, udfor­dringer og ønsker folk søger på inden for jeres fagom­råde eller med rela­tion til jeres pro­duk­ter og tjenesteydelser
  • Del­bart ind­hold – spæn­dende, sjovt, eftertænk­somt og oftest helst visuelt ind­hold, som folk får lyst til at dele med deres netværk på de sociale medier
  • Linkbart ind­hold – grundlæggende eller uddy­bende ind­hold af høj kvalitet, som andre gerne vil linke til fra deres hjemme­side – husk at holde det opdateret eller vælg et evig­grønt emne
  • Kon­vert­erende ind­hold – han­dler ikke bare om sal­g­stek­ster, men kan også være f.eks. kun­deud­talelser, cas­es og præsen­ta­tion­er af de pro­duk­ter og tjen­ester, I sælger

Med en vifte af ind­hold der dækker hver af disse fire forskel­lige ind­hold­styper, er du godt dækket ind, uanset hvilken hen­sigt den enkelte besø­gende har med besøget på jeres hjemmeside.

Hvor­dan du link­er mellem siderne på hjemmes­i­den, fortæller Google noget om hjemmes­i­dens opbygn­ing. Hvem der link­er til jer og hvem I link­er til, fortæller Google noget om kvaliteten af jeres kilder og andres syn på kvaliteten af jeres hjemmeside.

Hjemmes­i­dens hier­arkiske struk­tur fortæller Google noget om pri­or­i­terin­gen af jeres søge­ord. Hver enkelt side skal kun omhan­dle et søge­ord eller en logisk gruppe af beslægt­ede søgeord.

Husk at linke mellem siderne

Vil I øge chancerne for, at folk bliv­er så længe på jeres hjemme­side som muligt, skal I sørge for at linke til andre sider på hjemmes­i­den, lige så snart det er rel­e­vant. Derved får den besø­gende hele tiden nogle nye mulighed­er for at læse mere eller dykke ned i et emne.

Sam­tidig giv­er du Googles søger­o­bot­ter mulighed for at opdage flere sider på jeres hjemme­side, samt få en bedre forståelse for hjemmes­i­dens struk­tur. For gør I det rigtigt, ranker hver enkelt side kun for et søge­ord eller en logisk gruppe af søgeord.

Hjemmesidens opbygning sladrer om jeres vigtigste søgeord

Opbygnin­gen af hjemmes­i­den foregår strengt hier­arkisk, så struk­turen er med til at fortælle Google noget om, hvilke søge­ord der er vigtige for jer. Det foregår helt lavprak­tisk ved at Google ser på, hvor mange klik fra for­si­den hver enkelt side befind­er sig. Jo læn­gere nede i side­hier­arki­et en side befind­er sig, jo min­dre betyd­ning for jer har det pågældende søge­ord, som siden omhandler.

Der­for er det vigtigt, at få udviklet nogle sider, der lig­ger så højt i side­hier­arki­et som muligt, for de søge­ord der er vigtigst for jer at komme til at ranke på. Det ulti­ma­tivt vigtig­ste søge­ord kan det rent fak­tisk være rel­e­vant at omhan­dle allerede på for­si­den. Den har nem­lig den højeste vægt på web­st­edet set med Googles øjne.

Hver gren i hjemmes­i­dens hier­ar­ki skal gerne arran­geres således, at det omhan­dler beslægt­ede søge­ord med det vigtig­ste søge­ord øverst. Derefter føl­ger de beslægt­ede søge­ord, der har min­dre betyd­ning på de under­liggende sider

Links til jeres side er skulderklap fra andre

Jo mere værdi­fuld viden eller inspi­ra­tion du giv­er på din hjemme­side, jo større er chancerne for, at folk beg­y­n­der at dele links til dine sider på enten de sociale netværk, de er medlem af eller sæt­ter lin­ket ind i ind­hold på deres egen hjemme­side, for­di du giv­er en god intro­duk­tion eller yderligere infor­ma­tion om et emne, de har ind­hold om på deres side.

Så når nogen del­er dit ind­hold, er det for­di det er godt og har givet ved­k­om­mende noget af vær­di. Ellers sat­te de ikke deres anseelse på spil og delte det med deres ven­ner eller linkede til det fra deres hjemme­side! Det er sim­pelthen et skul­derk­lap til dig, og det bety­der, at end­nu flere får mulighed for at se dit ind­hold og deri­gen­nem læse om dit firma.

Det bety­der, at de giv­er dit ind­hold en per­son­lig anbe­fal­ing til deres ven­ner og de besø­gende, der kom­mer på deres side – og Google opdager måske din hjemme­side for første gang, når de føl­ger et link til den fra den hjemme­side, de var ved at indek­sere, som har et link til jer. Jo mere værdi­fuld viden eller inspi­ra­tion du giv­er på din hjemme­side, jo større er chancerne for, at folk beg­y­n­der at dele links til dine sider på deres sociale netværk.

Sam­tidig vur­der­er Google din hjemme­sides omdømme på, hvem der link­er til siden. Er det store, respek­terede sites, giv­er det jer bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. Men er det små eller måske lige­frem dubiøse sites, som er kendt af Google for at sælge links, trækker lin­ket fra disse sider jeres hjemme­sides plac­er­ing nedad i søgeresultaterne.

Så gode links er en gave på rigtig mange måder. Det kan du med fordel godt spekulere i, når du udvikler dit ind­hold. Men det kræver, at det er virke­lig godt. For folk er meget mere kræsne i dag, end de var engang. Så du skal være virke­lig grundig og skabe virke­lig kvalitetsind­hold, for at det trækker link af sig selv.

Husk at linke til respektable kilder

Når Google skal vur­der­er kvaliteten af tek­sten på jeres hjemme­side, kig­ger de også på, hvilke kilder I link­er til. Så ved at ind­sætte links til vel­renom­merede hjemmesider inden for jeres fagom­råde, kan du give Google et bedre indtryk af jeres indhold.

Det er alt­så ikke kun vigtigt, at få links fra gode og respek­terede hjemmesider. Det er også vigtigt, at I får lin­ket til sider, der kan give jer større troværdighed.

Links fra andre hjemmesider fortæller Google, at ind­hold­et på jeres hjemme­side har rel­e­vans for andre men­nesker og dermed for det emne, som ind­hold­et han­dler om. Alt­så fun­ger­er links i Googles øjne som en slags blåstem­pling af ind­hold­et, især hvis det kom­mer fra en hjemme­side, som er mere kendt og respek­teret end din egen.

Hjemmesider der ikke bliv­er opdateret løbende, forsvin­der meget hur­tigt nedad i søgere­sul­tater­ne, for­di Google ikke læn­gre vur­der­er, at de er aktuelle. Friskt og løbende opdateret ind­hold er vejen til top­pen af søgeresultaterne.

Folk får tillid til jer, fordi de føler, de kender jer og jeres firma

Den viden de besø­gende kan finde på din hjemme­side skaber tillid og tro­værdighed for dig og dit fir­ma. Ind­hold­et fortæller de poten­tielle kun­der, at du er den rette fag­mand at gå til, for­di du forstår dem og kan løse deres prob­le­mer, på nøjagtig samme måde som du får tillid til udgiverne af de hjemmesider, du find­er noget brug­bar viden eller inspi­ra­tion på.

Er folk støt på dig et par gange i deres søgninger inden for dit fagom­råde, beg­y­n­der de at kende jeres fir­ma og får end­nu større tillid til det. Det øger chan­cen for, at de vil vælge dit fir­ma, den dag de har brug for de pro­duk­ter eller tjen­estey­delser, som I sælger.

Derfor giver en kataloghjemmeside ingen gode placeringer i Google

Det største prob­lem med en sta­tisk kat­a­logh­jemme­side er sådan set, at den ikke giv­er Google særlig meget at ind­placere din hjemme­side efter i søgere­sul­tater­ne. Sam­tidig bliv­er hjemmes­i­den hur­tigt uin­ter­es­sant for Google, for­di der ikke løbende kom­mer noget nyt ind­hold på den.

For Google vil jo helst give deres brugere de bed­ste søgere­sul­tater. Her er et af kravene, at ind­hold­et er friskt. For gam­mel viden er jo ikke rel­e­vant for folk. Det bety­der, at den typiske kat­a­logh­jemme­side aldrig havn­er så højt oppe i søgere­sul­tater­ne, at den bliv­er opdaget af folk – og bliv­er siden aldrig opdateret, synker hjemmes­i­den snart helt uden for folks fokus. For lig­ger du meget læn­gere nede på første side end plac­er­ing 3–4 stykker, får du næppe mange besø­gende fra Google og er du slet ikke til at finde på den første side, er du for alvor helt ude i mørket.

Derfor skal du blive ved med at producere indhold

Pro­duc­er­er du der­i­mod løbende nyt ind­hold på hjemmes­i­den, kan Google se, at hjemmes­i­den hele tiden bliv­er opdateret. Husker du sam­tidig at opdatere eksis­terende artik­ler, hver gang der kom­mer ny viden om emnet, får Google indtryk af, at siden er frisk og aktuel og derved bliv­er den mere inter­es­sant at placere højere oppe i søgeresultaterne.

Ved løbende at udgive nyt ind­hold på hjemmes­i­den, får du sam­tidig et par andre fordele forærende. Hjemmes­i­dens fodaftryk på net­tet bliv­er større og større og Google får mere og mere ind­hold at ind­placere hjemmes­i­den efter i søgeresultaterne.

Det bety­der igen, at du oftere og oftere vil blive fun­det i søgere­sul­tater­ne for de emn­er, der har rel­e­vans for jeres kun­der. Derved øges chancerne for, at I får end­nu flere, inter­esserede besø­gende, der kan ende med at blive jeres kunder.

Så ved at have en altid opdateret hjemme­side, hvor der hele tiden bliv­er udgivet nyt ind­hold, starter du en pos­i­tiv cirkel, der sikr­er jer en større kend­sk­ab­s­grad på net­tet. Det kan accel­ereres yderligere med betalte annon­cer og anden online markeds­føring. Men det må blive emnet for en anden artikel på et senere tidspunkt.

Skal du have hjælp til at få pro­duc­eret nyt indhold?
Så kon­takt os, så vi sam­men kan lægge en plan.

8 + 2 =

TIPS TIL PRODUKTTEKSTER

Hvor­for følelser sælger
bedre end funktioner!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriver
rigtige” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skrive en god og
sam­men­hæn­gende tekst

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This