Bestil­ling af AI-tekst

Gene­ra­ti­ve AI tek­ster udvik­let efter jour­na­li­sti­ske prin­cip­per til­sat solid viden inden for copy­wri­ting, SEO og affiliate-marketing.

Podio – CRM done right 

Betin­gel­ser

Alle enkelt­be­stil­lin­ger udfø­res til fast time­pris på Dkr. 750,- + moms afreg­net pr. påbe­gyndt kvarter.

Så snart vi har mod­ta­get din bestil­ling, mod­ta­ger du en mail med et esti­mat på tids­for­bru­get, den for­ven­te­de leve­ring­ter­min og et betalingslink

Så snart vi regi­stre­rer din ind­be­ta­ling, anses opga­ven for bestilt, sæt­tes i gang, og afle­ve­res inden for den aftal­te leveringstermin.

Brug for fle­re pre­mi­um AI-tek­ster til fast timepris

Alle AI-tek­ster udvik­les til fast time­pris, der afreg­nes pr. påbe­gyndt kvarter.

Enkelt­stå­en­de opgave

Kr. 750,- pr. time

Sva­rer til ca. 2.000 ord

Klip­pe­kort 5 timer

Kr. 3.250,-

Sva­rer til ca. 10.000 ord

Klip­pe­kort 10 timer

Kr. 6.000,-

Sva­rer til ca. 20.000 ord

Bemærk:

Mini­mums­be­stil­ling pr. tekst: 1000 ord.

Tek­ster­ne leve­res inden for +/- 15 % af bestilt ordantal.

Bestil­ler du klip­pe­kort, mod­ta­ger du sær­ligt link til bestilling.

Alle pri­ser er eks­kl. moms.

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@​webtextshop.​dk