Det hand­ler om dem, ikke om dig, når du skri­ver tek­ster til net­tet

Hvem kom­mer først, når du udvik­ler ind­hold til jeres hjem­mesi­de? Dig eller dine kun­der? Og hvil­ket udgangs­punkt bør tek­sten have? Det får du svar på i den­ne arti­kel.
Fore­stil dig, at du kom­mer ind i en tøj­bu­tik. Lige så snart du kom­mer ind ad døren, begyn­der eks­pe­di­en­ten at for­tæl­le om, hvor­når butik­ken blev grund­lagt, hvor man­ge ansat­te de har, hvor meget tøj de har på hyl­der­ne og så vide­re.
Lige­gyl­digt hvad du prø­ver at sige, fort­sæt­ter han. Han er meget selv­til­freds og stolt af sin butik. Så til sidst giver du op og går ud af butik­ken igen.
Lige­gyl­digt hvad du prø­ver at sige, fort­sæt­ter han. Han er meget selv­til­freds og stolt af sin butik. Så til sidst giver du op og går ud af butik­ken igen.
Hov, vent, råber eks­pe­di­en­ten efter dig gen­nem den luk­ke­de dør. Men du er gået!

Til­ba­ge står eks­pe­di­en­ten og spe­ku­le­rer over, hvad han gjor­de for­kert. Han synes jo selv, at han sag­de alt det, der skul­le over­be­vi­se dig om, det det var hans butik, du skul­le hand­le i.

Det hand­ler om dem, ikke om dig

Sådan har du næp­pe nogen­sin­de ople­vet at bli­ve taget imod af eks­pe­di­en­ten i en butik, vel? Var det til­fæl­det, vil­le du sik­kert også være gået lige­som kun­den i vores histo­rie.

Men tænk så lige en gang på, hvor­dan du præ­sen­te­rer dit fir­ma på jeres hjem­mesi­de. For selv­føl­ge­lig er du stolt af dit fir­ma, og vil ger­ne snak­ke om, hvor fan­ta­stisk det er, og hvor gode I er til det, som I gør. Men det er ikke det, kun­den ger­ne vil høre, hvis du skal over­be­vi­se dem om, at jeres fir­ma er det ret­te for dem.

Tænk i ste­det på, hvad for en dia­log, du vil­le have med din kun­de, hvis han eller hun kom ind i din fysi­ske butik i ste­det for jeres hjem­mesi­de eller webs­hop.

Så vil­le du spør­ge kun­den om, hvad det skul­le være, høre hvad kun­den hav­de for behov, spør­ge lidt mere ind til det under­vejs, og så præ­sen­te­re det pro­dukt eller den ydel­se, som du men­te var det bed­ste til kun­den.

Tag udgangs­punkt i kun­dens situ­a­tion

Der­for skal ind­hol­det på hjem­me­si­den tage udgangs­punkt i de besø­gen­des situ­a­tion og behov. Den skal alt­så star­te der­fra, hvor den besø­gen­de befin­der sig, når han eller hun lan­der på jeres hjem­mesi­de fra en søg­ning på Goog­le.

Der­fra kan ind­hol­det erstat­te den dia­log, du vil­le have haft med kun­der­ne, hvis du hav­de haft en fysisk butik. På hjem­me­si­den gøres det ved at øse af den viden, I har i jeres fir­ma, samt give de besø­gen­de nog­le af de tips og gode råd, som du også giver de kun­der, du taler med fysisk. Eller ved at skri­ve en gui­de som leder dem gen­nem de sam­me over­vej­el­ser, som du leder de kun­der igen­nem, du får ind i din butik, eller hol­der salgs­mø­der med.

Der­ved kan du både over­be­vi­se de besø­gen­de om, at I har den nød­ven­di­ge eks­per­ti­se, og klæ­de dem bed­re på til at bli­ve kun­der i jeres fir­ma.

Vær den ven­li­ge guru, ikke en pral­hals

Så dit ind­hold skal ikke star­te med “Vi…”, “Hos Knud­sen & Peder­sen…” eller “Vores fir­ma…” og inde­hol­de en mas­se mar­ke­ting­flos­k­ler. Det vil give de besø­gen­de den sam­me ople­vel­se med jer, som kun­den hav­de med eks­pe­di­en­ten i den lil­le histo­rie, som vi star­te­de med.

Start i ste­det med at beskri­ve den situ­a­tion, den besø­gen­de står i. Jo fle­re gan­ge du kan få den besø­gen­de til at side “Ja!”, “Det ken­der jeg godt!”, “Det er lige sådan, jeg har det!” eller ”Det var lige det, jeg hav­de brug for at få at vide” og så vide­re, jo bed­re.

Hvad bety­der mest for en mand med et sprun­get van­d­rør? At få hjælp til, hvad han kan gøre for at afhjæl­pe vand­ska­der­ne, eller om du har 5 eller 10 ansat­te?

Giv dem der­ef­ter en løs­ning på det pro­blem, et værn mod den trus­sel, eller en vej til at opnå den drøm eller det mål, der var slut­må­let for deres søg­ning. Øs af jeres viden, vis jer som den gode gui­de eller guru, og for­klar tin­ge­ne på en måde, som de besø­gen­de kan for­stå og bru­ge til noget i prak­sis.

Giv dem i det hele taget en posi­tiv ople­vel­se og, en grund til at synes, at I da må være de rig­ti­ge at få hjælp af. For selv om du måske har givet dem en løs­ning, på det de har søgt efter, er det ikke ens­be­ty­den­de med, at de vil eller kan udfø­re det i prak­sis. For oftest mang­ler især den prak­ti­ske erfa­ring, og så er det nok smar­te­re lige at få fat i nogen, der kan gøre det for dem.

Slut af med et blødt call to action

Det er her, I kom­mer på banen. Så afslut artik­len med at pege i ret­ning af, at det er noget I kan hjæl­pe dem med. Slut even­tu­elt af med et blødt call to action, så de ikke føler, at du bli­ver for pus­hy. Det vil nem­lig tage tro­vær­dig­he­den ud af artik­len og der­med smi­de al den til­lid og tro­vær­dig­hed over styr, som du har opbyg­get.

Det kan også bare gøres ved at ind­sæt­te en kon­takt­for­mu­lar, sådan som vi har afslut­tet den­ne side med og pege i ret­ning af den til sidst i tek­sten.

Sådan her f.eks.: Vil du have hjælp til at skri­ve tek­ster, der tager udgangs­punkt i de besø­gen­des situ­a­tion, når de lan­der på jeres hjem­mesi­de? Udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, send os en mail på info@​webtextshop.​dk  eller giv os et ring på 29 72 55 73.

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til net­tet?
Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til jeres hjem­mesi­de, jeres pro­duk­ter eller have udvik­let andre for­mer for con­tent mar­ke­ting ind­hold til jeres hjem­mesi­de? Så tag fat i os ved udfyl­de for­mu­la­ren her­un­der. Så kon­tak­ter vi dig for en ufor­plig­ten­de snak om jeres ind­hold, og giver et ufor­plig­ten­de til­bud på, hvad det koster at udvik­le.

Kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, og at fle­re besø­gen­de bli­ver på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tek­ster!

10 + 1 =

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER
Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!
TIPS TIL WEB­TEK­STER
Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!
TIPS TIL WEB­TEK­STER
Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220