KOM­MEN­TAR

Dan­ske webs­hops taber mil­li­o­ner på dår­li­ge tekster !

Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Dan­sker­ne hand­ler på net­tet som aldrig før. Alli­ge­vel afbrød 38 % af de hand­le­de deres køb sid­ste år på grund af usik­ker­hed om betin­gel­ser­ne, mang­len­de pro­dukt- og anden infor­ma­tion, tek­ni­ske fejl eller mang­len­de til­lid til webs­hop­pen. De mest tungt­ve­jen­de grun­de skyl­des især dår­lig tekst. For med bed­re tek­ster på sider­ne, vil­le webs­hop­pen frem­stå både mere tro­vær­dig og til­lidsvæk­ken­de for kunderne.

Iføl­ge DIBS års­rap­port for 2016, hand­ler 89 % af dan­sker­ne på net­tet. Af dem valg­te de 38 % sid­ste år at afbry­de et køb. Årsa­gen var oftest:

 • Usik­ker­hed om betin­gel­ser­ne – 29 %
 • Mang­len­de pro­dukt- eller ser­vi­ce­in­for­ma­tion – 24 %
 • Tek­ni­ske pro­ble­mer på web­s­i­tet – 21 %
 • Mang­len­de til­lid til web­s­i­tet – 21 %
 • Fejl på beta­lings­pro­ces­sen – 18 %
 • Besvær­ligt at ind­ta­ste per­son­li­ge data – 18 %
 • Webs­hop­pen til­bød ikke den ønske­de beta­lings­form – 12 %
 • Yder­li­ge­re sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger – 7 %
 • Pro­duk­tet kun­ne ikke afhen­tes per­son­ligt – 6 %

Af dis­se kan de 3 af de 4 hypig­ste årsa­ger til, at kun­der­ne afbrød sal­get, spo­res til­ba­ge til, at tek­sten var for dår­lig på webs­hop­pens hjem­mesi­de. For netop

 • Usik­ker­hed om betingelserne
 • Mang­len­de pro­dukt- eller serviceinformation
 • Mang­len­de til­lid til websitet

kræ­ver tekst – vel at mær­ke tekst af ordent­lig kva­li­tet. Med en læs­vær­dig og vel­for­mu­le­ret tekst får de besøgende:

 • Kla­re og let­for­stå­e­li­ge handelsbetingelser
 • Svar på alle deres spørgs­mål om produkterne
 • Kla­re svar på alle deres spørgs­mål omkring købs­pro­ces, for­sen­del­se, leve­ring og reklamation
 • Stør­re til­lid til web­s­i­tet gen­nem klar infor­ma­tion og let for­stå­e­lig tekst.

Iagt­ta­gel­sen bak­kes op af en kun­de­un­der­sø­gel­se fore­ta­get af Bring i 2015, som fast­slår, at 7 ud af 10 kun­der i webs­hops væg­ter gode pro­dukt­tek­ster over pris og leve­rings­hastig­hed.

Tek­sten på webs­hop­pen er den ene­ste mulig­hed, webs­hop­pen har for at give de besø­gen­de sam­me ople­vel­se, som de vil­le have i en fysisk butik.

Spa­res oftest væk eller købes for billigt

Man­ge webs­hope­je­re spa­rer oftest en beskri­ven­de pro­dukt­tekst helt væk, eller får den pro­du­ce­ret så bil­ligt, at det kan ses på kva­li­te­ten i form af

 • Mang­len­de rød tråd
 • Træ­den vande
 • Brug af marketingfloskler
 • Gene­risk tekst uden reelt indhold
 • Mang­len­de fokus på forbrugeren
 • Skrift­li­ge og gram­ma­ti­ske fejl

Dis­se sprog­li­ge døds­syn­der for tek­ster på net­tet er med til at under­mi­ne­re webs­hop­pens tro­vær­dig­hed. Det kvit­te­rer kun­der­ne for, ved at fin­de en onli­ne butik der har bed­re tekst, og der­ved giver den besø­gen­de mere ro i maven, når de skal væl­ge leverandør.

Gode tek­ster får de rig­ti­ge lam­per til at blin­ke grønt hos kunderne

Net­op når vi hand­ler på net­tet, bety­der tek­sten alt. For det som står på sider­ne på webs­hop­pen, bli­ver erfa­rings­mæs­sigt nær­stu­de­ret, når først kun­der­ne har indsnæv­ret fel­tet til de 2–3 bil­lig­ste webs­hops på net­tet, som sæl­ger det pro­dukt, de ønsker at købe.

Efter­hån­den som kun­der­ne får læst pro­dukt­tekst, han­dels­be­tin­gel­ser og andre vig­ti­ge infor­ma­tio­ner om den enkel­te webs­hop, udlø­ses en ræk­ke men­tale trig­ge­re hos for­bru­ge­ren, der alt efter udfal­det, bestem­mer om det bli­ver i den ene eller den anden webs­hop, pro­duk­tet bli­ver købt.

Det gæl­der f.eks. fak­to­rer som:

 • Auto­ri­tet – hvor tro­vær­di­ge er de udta­lel­ser, hol­din­ger og påstan­de, webs­hop­pen kom­mer med i deres tekster?
 • Gen­si­dig­hed – hvor stor for­stå­el­se for og ind­sigt i kun­der­ne synes webs­hop­pen at have?
 • Til­lid – hvor til­lidsvæk­ken­de er deres han­dels­be­tin­gel­ser og produkttekster?
 • Gen­nem­sku­e­lig­hed – hvor let er det at gen­nem­skue, hvad der sker, når der læg­ges noget i kur­ven eller når beta­lin­gen skal gennemføres?

I en fysisk butik vil­le vi vur­de­re dis­se fak­to­rer i løbet af vores sam­ta­le med eks­pe­di­en­ten, samt vores ople­vel­se af sel­ve den fysi­ske butik. Men på net­tet har webs­hop­pen kun tek­sten og det andet ind­hold på hjem­me­si­den til at over­be­vi­se den besø­gen­de med.

Der­for er det ekstremt vig­tigt, at tek­sten er i orden og giver en god bru­gero­p­le­vel­se. Det kræ­ver tek­ster, der er udar­bej­det af fag­folk med stor erfa­ring i at skri­ve tek­ster til net­tet, der er både infor­ma­ti­ve og sælgende.

Se din webs­hop som et magasin

Hos web­te­xts­hop har vi leve­ret tek­ster til man­ge webs­hops. De af vores webs­hop-kun­der, hvor tek­sten har bety­det aller­mest for sal­get, er dem, som har valgt at anse deres webs­hop som et maga­sin. Her giver f.eks. pro­dukt­tek­ster­ne også tips og tri­cks til bru­gen af pro­duk­ter­ne, og kom­mer med for­slag til alter­na­ti­ve anven­del­ser. Tek­ster­ne inde­hol­der måske også lige­frem anvis­nin­ger på, hvor­dan du und­går at bru­ge pro­duk­ter­ne for­kert eller imø­de­går de mest hyp­pi­ge ind­ven­din­ger mod produktet.

Sam­ti­dig fun­ge­rer kate­go­ri­tek­ster­ne på webs­hop­pen som en ind­købs­gu­i­de til de enkel­te kate­go­ri­er, der giver over­blik og fokus på, hvil­ke pro­duk­te­gen­ska­ber du skal foku­se­re på, og hvad de bety­der for dig, alt efter hvil­ket behov, du har som kunde.

Få gra­tis e‑bog om, hvor­dan du skri­ver pro­dukt- og andre tek­ster, som ram­mer dit kundesegment!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220