KOMMENTAR

Danske webshops taber millioner på dårlige tekster !

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

Danskerne han­dler på net­tet som aldrig før. Alligev­el afbrød 38 % af de han­dlede deres køb sid­ste år på grund af usikker­hed om betingelserne, man­glende pro­dukt- og anden infor­ma­tion, tekniske fejl eller man­glende tillid til web­shop­pen. De mest tungtve­jende grunde skyldes især dårlig tekst. For med bedre tek­ster på siderne, ville web­shop­pen frem­stå både mere tro­værdig og tillidsvækkende for kunderne.

Ifølge DIBS årsrap­port for 2016, han­dler 89 % af danskerne på net­tet. Af dem val­gte de 38 % sid­ste år at afbryde et køb. Årsagen var oftest:

 • Usikker­hed om betingelserne – 29 %
 • Man­glende pro­dukt- eller ser­vi­ce­in­for­ma­tion – 24 %
 • Tekniske prob­le­mer på web­sitet – 21 %
 • Man­glende tillid til web­sitet – 21 %
 • Fejl på betal­ing­sprocessen – 18 %
 • Besværligt at ind­taste per­son­lige data – 18 %
 • Web­shop­pen tilbød ikke den ønskede betal­ings­form – 12 %
 • Yderligere sikker­heds­foranstalt­ninger – 7 %
 • Pro­duk­tet kunne ikke afhentes per­son­ligt – 6 %

Af disse kan de 3 af de 4 hyp­ig­ste årsager til, at kun­derne afbrød sal­get, spores tilbage til, at tek­sten var for dårlig på web­shop­pens hjemme­side. For netop

 • Usikker­hed om betingelserne
 • Man­glende pro­dukt- eller serviceinformation
 • Man­glende tillid til websitet

kræver tekst – vel at mærke tekst af ordentlig kvalitet. Med en læsværdig og velfor­muleret tekst får de besøgende:

 • Klare og let­forståelige handelsbetingelser
 • Svar på alle deres spørgsmål om produkterne
 • Klare svar på alle deres spørgsmål omkring køb­spro­ces, fors­endelse, lev­er­ing og reklamation
 • Større tillid til web­sitet gen­nem klar infor­ma­tion og let forståelig tekst.

Iagt­tagelsen bakkes op af en kun­de­un­der­søgelse fore­taget af Bring i 2015, som fast­slår, at 7 ud af 10 kun­der i web­shops vægter gode pro­duk­t­tek­ster over pris og lev­er­ing­shastighed.

Tek­sten på web­shop­pen er den eneste mulighed, web­shop­pen har for at give de besø­gende samme oplevelse, som de ville have i en fysisk butik.

Spares oftest væk eller købes for billigt

Mange web­shope­jere spar­er oftest en beskrivende pro­duk­t­tekst helt væk, eller får den pro­duc­eret så bil­ligt, at det kan ses på kvaliteten i form af

 • Man­glende rød tråd
 • Træ­den vande
 • Brug af marketingfloskler
 • Gener­isk tekst uden reelt indhold
 • Man­glende fokus på forbrugeren
 • Skriftlige og gram­ma­tiske fejl

Disse sprog­lige dødssyn­der for tek­ster på net­tet er med til at under­minere web­shop­pens tro­værdighed. Det kvit­ter­er kun­derne for, ved at finde en online butik der har bedre tekst, og derved giv­er den besø­gende mere ro i maven, når de skal vælge leverandør.

Gode tekster får de rigtige lamper til at blinke grønt hos kunderne

Netop når vi han­dler på net­tet, bety­der tek­sten alt. For det som står på siderne på web­shop­pen, bliv­er erfar­ingsmæs­sigt nærstud­eret, når først kun­derne har ind­snævret fel­tet til de 2–3 bil­lig­ste web­shops på net­tet, som sæl­ger det pro­dukt, de ønsker at købe.

Efter­hån­den som kun­derne får læst pro­duk­t­tekst, han­dels­betingelser og andre vigtige infor­ma­tion­er om den enkelte web­shop, udløs­es en række men­tale trig­gere hos for­brugeren, der alt efter udfaldet, bestem­mer om det bliv­er i den ene eller den anden web­shop, pro­duk­tet bliv­er købt.

Det gælder f.eks. fak­tor­er som:

 • Autoritet – hvor tro­værdi­ge er de udtalelser, holdinger og pås­tande, web­shop­pen kom­mer med i deres tekster?
 • Gen­sidighed – hvor stor forståelse for og ind­sigt i kun­derne synes web­shop­pen at have?
 • Tillid – hvor tillidsvækkende er deres han­dels­betingelser og produkttekster?
 • Gen­nem­skue­lighed – hvor let er det at gen­nem­skue, hvad der sker, når der lægges noget i kur­ven eller når betalin­gen skal gennemføres?

I en fysisk butik ville vi vur­dere disse fak­tor­er i løbet af vores sam­tale med eks­pe­di­en­ten, samt vores oplevelse af selve den fysiske butik. Men på net­tet har web­shop­pen kun tek­sten og det andet ind­hold på hjemmes­i­den til at over­be­vise den besø­gende med.

Der­for er det ekstremt vigtigt, at tek­sten er i orden og giv­er en god brugero­plevelse. Det kræver tek­ster, der er udar­be­jdet af fag­folk med stor erfar­ing i at skrive tek­ster til net­tet, der er både infor­ma­tive og sælgende.

Se din webshop som et magasin

Hos web­textshop har vi lev­eret tek­ster til mange web­shops. De af vores web­shop-kun­der, hvor tek­sten har bety­det aller­mest for sal­get, er dem, som har val­gt at anse deres web­shop som et mag­a­sin. Her giv­er f.eks. pro­duk­t­tek­sterne også tips og tricks til bru­gen af pro­duk­terne, og kom­mer med forslag til alter­na­tive anven­delser. Tek­sterne inde­hold­er måske også lige­frem anvis­ninger på, hvor­dan du undgår at bruge pro­duk­terne fork­ert eller imødegår de mest hyp­pige ind­vendinger mod produktet.

Sam­tidig fun­ger­er kat­e­goritek­sterne på web­shop­pen som en ind­køb­s­guide til de enkelte kat­e­gori­er, der giv­er overb­lik og fokus på, hvilke pro­duk­te­gen­sk­aber du skal fokusere på, og hvad de bety­der for dig, alt efter hvilket behov, du har som kunde.

Få gratis e-bog om, hvor­dan du skriv­er pro­dukt- og andre tek­ster, som ram­mer dit kundesegment!

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This