KOM­MEN­TAR

Dan­ske webs­hops taber mil­li­o­ner på dår­li­ge tek­ster !

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Dan­sker­ne hand­ler på net­tet som aldrig før. Alli­ge­vel afbrød 38 % af de hand­le­de deres køb sid­ste år på grund af usik­ker­hed om betin­gel­ser­ne, mang­len­de pro­dukt- og anden infor­ma­tion, tek­ni­ske fejl eller mang­len­de til­lid til webs­hop­pen. De mest tungt­ve­jen­de grun­de skyl­des især dår­lig tekst. For med bed­re tek­ster på sider­ne, vil­le webs­hop­pen frem­stå både mere tro­vær­dig og til­lidsvæk­ken­de for kun­der­ne.

Iføl­ge DIBS års­rap­port for 2016, hand­ler 89 % af dan­sker­ne på net­tet. Af dem valg­te de 38 % sid­ste år at afbry­de et køb. Årsa­gen var oftest:

 • Usik­ker­hed om betin­gel­ser­ne – 29 %
 • Mang­len­de pro­dukt- eller ser­vi­ce­in­for­ma­tion – 24 %
 • Tek­ni­ske pro­ble­mer på web­s­i­tet – 21 %
 • Mang­len­de til­lid til web­s­i­tet – 21 %
 • Fejl på beta­lings­pro­ces­sen – 18 %
 • Besvær­ligt at ind­ta­ste per­son­li­ge data – 18 %
 • Webs­hop­pen til­bød ikke den ønske­de beta­lings­form – 12 %
 • Yder­li­ge­re sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger – 7 %
 • Pro­duk­tet kun­ne ikke afhen­tes per­son­ligt – 6 %

Af dis­se kan de 3 af de 4 hypig­ste årsa­ger til, at kun­der­ne afbrød sal­get, spo­res til­ba­ge til, at tek­sten var for dår­lig på webs­hop­pens hjem­mesi­de. For net­op

 • Usik­ker­hed om betin­gel­ser­ne
 • Mang­len­de pro­dukt- eller ser­vi­ce­in­for­ma­tion
 • Mang­len­de til­lid til web­s­i­tet

kræ­ver tekst – vel at mær­ke tekst af ordent­lig kva­li­tet. Med en læs­vær­dig og vel­for­mu­le­ret tekst får de besø­gen­de:

 • Kla­re og let­for­stå­e­li­ge han­dels­be­tin­gel­ser
 • Svar på alle deres spørgs­mål om pro­duk­ter­ne
 • Kla­re svar på alle deres spørgs­mål omkring købs­pro­ces, for­sen­del­se, leve­ring og rek­la­ma­tion
 • Stør­re til­lid til web­s­i­tet gen­nem klar infor­ma­tion og let for­stå­e­lig tekst.

Iagt­ta­gel­sen bak­kes op af en kun­de­un­der­sø­gel­se fore­ta­get af Bring i 2015, som fast­slår, at 7 ud af 10 kun­der i webs­hops væg­ter gode pro­dukt­tek­ster over pris og leve­rings­hastig­hed.

Tek­sten på webs­hop­pen er den ene­ste mulig­hed, webs­hop­pen har for at give de besø­gen­de sam­me ople­vel­se, som de vil­le have i en fysisk butik.

Spa­res oftest væk eller købes for bil­ligt

Man­ge webs­hope­je­re spa­rer oftest en beskri­ven­de pro­dukt­tekst helt væk, eller får den pro­du­ce­ret så bil­ligt, at det kan ses på kva­li­te­ten i form af

 • Mang­len­de rød tråd
 • Træ­den van­de
 • Brug af mar­ke­ting­flos­k­ler
 • Gene­risk tekst uden reelt ind­hold
 • Mang­len­de fokus på for­bru­ge­ren
 • Skrift­li­ge og gram­ma­ti­ske fejl

Dis­se sprog­li­ge døds­syn­der for tek­ster på net­tet er med til at under­mi­ne­re webs­hop­pens tro­vær­dig­hed. Det kvit­te­rer kun­der­ne for, ved at fin­de en onli­ne butik der har bed­re tekst, og der­ved giver den besø­gen­de mere ro i maven, når de skal væl­ge leve­ran­dør.

Gode tek­ster får de rig­ti­ge lam­per til at blin­ke grønt hos kun­der­ne

Net­op når vi hand­ler på net­tet, bety­der tek­sten alt. For det som står på sider­ne på webs­hop­pen, bli­ver erfa­rings­mæs­sigt nær­stu­de­ret, når først kun­der­ne har indsnæv­ret fel­tet til de 2–3 bil­lig­ste webs­hops på net­tet, som sæl­ger det pro­dukt, de ønsker at købe.

Efter­hån­den som kun­der­ne får læst pro­dukt­tekst, han­dels­be­tin­gel­ser og andre vig­ti­ge infor­ma­tio­ner om den enkel­te webs­hop, udlø­ses en ræk­ke men­tale trig­ge­re hos for­bru­ge­ren, der alt efter udfal­det, bestem­mer om det bli­ver i den ene eller den anden webs­hop, pro­duk­tet bli­ver købt.

Det gæl­der f.eks. fak­to­rer som:

 • Auto­ri­tet – hvor tro­vær­di­ge er de udta­lel­ser, hol­din­ger og påstan­de, webs­hop­pen kom­mer med i deres tek­ster?
 • Gen­si­dig­hed – hvor stor for­stå­el­se for og ind­sigt i kun­der­ne synes webs­hop­pen at have?
 • Til­lid – hvor til­lidsvæk­ken­de er deres han­dels­be­tin­gel­ser og pro­dukt­tek­ster?
 • Gen­nem­sku­e­lig­hed – hvor let er det at gen­nem­skue, hvad der sker, når der læg­ges noget i kur­ven eller når beta­lin­gen skal gen­nem­fø­res?

I en fysisk butik vil­le vi vur­de­re dis­se fak­to­rer i løbet af vores sam­ta­le med eks­pe­di­en­ten, samt vores ople­vel­se af sel­ve den fysi­ske butik. Men på net­tet har webs­hop­pen kun tek­sten og det andet ind­hold på hjem­mesi­den til at over­be­vi­se den besø­gen­de med.

Der­for er det ekstremt vig­tigt, at tek­sten er i orden og giver en god bru­gero­p­le­vel­se. Det kræ­ver tek­ster, der er udar­bej­det af fag­folk med stor erfa­ring i at skri­ve tek­ster til net­tet, der er både infor­ma­ti­ve og sæl­gen­de.

Se din webs­hop som et maga­sin

Hos web­te­xts­hop har vi leve­ret tek­ster til man­ge webs­hops. De af vores webs­hop-kun­der, hvor tek­sten har bety­det aller­mest for sal­get, er dem, som har valgt at anse deres webs­hop som et maga­sin. Her giver f.eks. pro­dukt­tek­ster­ne også tips og tri­cks til bru­gen af pro­duk­ter­ne, og kom­mer med for­slag til alter­na­ti­ve anven­del­ser. Tek­ster­ne inde­hol­der måske også lige­frem anvis­nin­ger på, hvor­dan du und­går at bru­ge pro­duk­ter­ne for­kert eller imø­de­går de mest hyp­pi­ge ind­ven­din­ger mod pro­duk­tet.

Sam­ti­dig fun­ge­rer kate­go­ri­tek­ster­ne på webs­hop­pen som en ind­købs­gu­i­de til de enkel­te kate­go­ri­er, der giver over­blik og fokus på, hvil­ke pro­duk­te­gen­ska­ber du skal foku­se­re på, og hvad de bety­der for dig, alt efter hvil­ket behov, du har som kun­de.

Få gra­tis e-bog om, hvor­dan du skri­ver pro­dukt- og andre tek­ster, som ram­mer dit kun­de­seg­ment!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This