De 5 dødssynder, der giver dårlige tekster på nettet

Tek­ster på net­tet kan være en pine at læse. Men hvad er årsagen til de dårlige tek­ster, og hvor­dan undgår du selv at få skabt den slags dårligt ind­hold? Vi gen­nemgår de 5 største dødssyn­der ved dårlige tek­ster lige her.

Hør “5 dødssynder som giver dårlige tekster på nettet”

af web­textshop

Tekst er som et par briller. Er de fedt­ede, kan du se, at du har dem på. Så når tek­sten giv­er prob­le­mer, ned­sæt­ter det både forståelsen af ind­hold­et og tro­værdighe­den af afsenderen. Det gælder ikke bare stave- og kom­mafe­jl. Også tek­stens opbygn­ing og for­mu­ler­ing kan give alvorlige problemer.

Vi har analy­seret en masse tek­ster på net­tet og lis­ter her de mest almin­delige fejl – ja, vi kalder dem lige­frem dødssyn­der – som spæn­der ben i mange webtekster.

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

—01: Manglende rød tråd

Den røde tråd er det vigtig­ste ele­ment i enhver tekst. Det er det ele­ment i tek­sten, der fasthold­er og før­er læseren gen­nem alt ind­hold­et på siden. Det foregår ved, at den skaber en overbind­ing mellem sæt­ningerne i hvert afs­nit og mellem den afs­lut­tende sæt­ning i det ene afs­nit og den første sæt­ning i det næste afsnit.

Det kræver overb­lik over det emne, der skal skrives om, og at du har en plan for den tekst, som du er ved at skrive. Derved sikres det, at der ikke sker for mange og for uvent­ede skift i ret­nin­gen på tek­sten undervejs.

Hvilke slags ord du skal bruge for at skabe den røde tråd, og hvor­dan du undgår at klippe trå­den over, kan du læse mere om i vores artikel om den røde tråd.

Når tek­sten giv­er prob­le­mer, ned­sæt­ter det både forståelsen af ind­hold­et og tro­værdighe­den af afsenderen. Det gælder ikke bare stave- og kom­mafe­jl. Også tek­stens opbygn­ing og for­mu­ler­ing kan give alvorlige problemer.

—02: Træden vande

Tek­ster som træder vande, er en pine at læse. Det er tek­ster, der bliv­er ved med at gen­t­age sig selv eller gen­bruger de samme point­er og argu­menter flere gange i løbet af tek­sten. Det virk­er som rent tidsspilde og kan nemt skabe så stor irri­ta­tion hos den besø­gende, at han eller hun hur­tigt er for­duftet videre til en konkur­rerende hjemmeside.

Sam­tidig fortæller det læseren, at der ikke er ofret mange ressourcer på udviklin­gen af tek­sten, og at den næppe er blevet kor­rek­turlæst eller redi­geret af andre end den per­son, som selv har skrevet teksten.

Det før­er meget naturligt til, at den besø­gende beg­y­n­der at spekulere over, hvorvidt den samme kvalitet gør sig gældende for de tjen­ester og pro­duk­ter, det fir­ma lev­er­er, som står bag hjemmesiden.

—03: Generisk tekst

Gener­isk tekst er tekst og vendinger, der i prin­cip­pet kan gælde for hvad som helst. Tek­sten inde­hold­er så lidt kon­tekst, at det er umuligt at gen­nem­skue, hvilket emne der er tale om.

Det skaber en slags hvid støj eller tom­gangsnak, der i bed­ste fald bare fylder ord på siden og i værste fald gør tek­sten svær eller nærmest umulig at forstå – hvis der i det hele taget er så meget at forstå.

Netop for­di mange fir­maer er bange for at blive for konkrete eller udtrykke hold­ninger, ender de oftest med at fylder deres hjemme­side med den slags tekst.

Det kunne f.eks. lyde sådan her:

Vi er en unik virk­somhed, der har et holis­tisk syn på, hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­somhed­ers infor­ma­tion. Gen­nem intel­li­gente, dig­i­tale løsninger skaber vi ro i sin­det.

Det siger reelt set ingent­ing om, hvad fir­maet fore­tager sig, eller hvilke tjen­ester eller pro­duk­ter, de forsøger at sælge.

Netop for­di tek­sten ikke rigtig siger noget, ikke giv­er nogen mening eller præsen­ter­er nogen som helst form for still­ing­ta­gen eller hold­ninger til noget som helst, bliv­er der intet, som den besø­gende kan huske siden eller afsenderen bag tek­sten for. Så når tek­sten er intet­si­gende, bliv­er fir­maet det også.

Skal tek­sten have gen­nem­slagskraft og blive hus­ket, skal den være rel­e­vant og speci­fik for den besø­gende. Så øger det chancerne for, at både tekst og fir­ma bliv­er hus­ket. Det er dog kun to af de kvalitetspara­me­tre, som gode tek­ster og godt con­tent mar­ket­ing-ind­hold skal opfylde. Hvilke andre para­me­tre tek­sten skal opfylde, kan du læse i vores artikel om, hvor­dan du skaber godt con­tent mar­ket­ing-ind­hold.

—04: Marketingfloskler

En næsten lige så stor dødssynd som gener­iske tek­ster er bru­gen af mar­ket­ingfloskler. Det er den type anpris­ninger, som alle bruger for at sælge deres pro­duk­ter. F.eks. skarpe pris­er, inno­v­a­tivt design og udsagn som “vi sæt­ter kun­den i cen­trum” og lignende.

Det er sæt­ninger og fras­er, dine besø­gende har læst så tit på andre hjemmesider, at de helt automa­tisk sorter­er dem fra eller slet ikke bemærk­er dem – i bed­ste fald.

Du kan nem­lig også risikere, at folk bliv­er direk­te frastødt ved bru­gen af den slags anpris­ninger eller måske lige­frem føler sig udfor­dret af dem. “Ja, det kan da godt være, I synes, I har skarpe pris­er – men jeg ved, hvor jeg kan få den vare bil­ligere …”, tænker den besø­gende måske og går videre til konkur­rentens bedre tilbud.

Så når folk i bed­ste fald ikke bemærk­er mar­ket­ingfloskler og i værste fald far­er lige over til jeres konkur­renter, hvor­for så over­hovedet bruge dem på siden? Vi har skrevet en artikel om, hvad du meget hellere skulle bruge krudtet på i stedet.

—05: Sætte afsenderen før modtageren

Du kender dem sikkert godt. De der hjemmesider, hvor alle tek­ster starter med “Hos Ped­er­sen og Svend­sen sæt­ter vi kun­den i cen­trum…”, “Vores fir­ma…”, “Petersen & Knud­sen tilby­der…” eller “Fir­maet Lau­ritzen & Co. har siden 1972…” og så videre. Alt­så tek­ster der altid starter med at nævne fir­maet og dets kvaliteter før det, den besø­gende er inter­esseret i at læse om.

Det ville svare til, at du kom ind i en for­ret­ning og eks­pe­di­en­ten indledte sam­tal­en med “Velkom­men til . Vi har 20 medar­be­jdere og har siden 1972 sat vores kun­der i cen­trum”. Allerede dér har du sikkert reg­net ud, at det sid­ste i hvert fald ikke er til­fældet. For så ville eks­pe­di­en­ten i stedet have spurgt: “Hvad kan jeg hjælpe med?”.

Fejlen er, at fir­maet bag tek­sten har glemt, at det han­dler om kun­derne og ikke fir­maet. Så i stedet skal tek­sten starte på kun­dernes bane­halvdel – sådan som eks­pe­di­en­ten jo også gør i en fysisk butik – og så derefter over­be­vise kun­derne om, at fir­maet har de løs­ninger, kun­derne har brug for.

Det kræver et grundigt kend­skab til mål­grup­pen og de prob­le­mer, udfor­dringer, drømme og mål, som de har. På bag­grund af dette kend­skab kan du skabe en række rel­e­vante og inter­es­sante artik­ler, du kan tiltrække og fastholde nye kun­deem­n­er med.

I stedet for at tage udgangspunkt i jeres fir­ma, starter artik­lerne med at beskrive det behov, mål­grup­pen har, og hvor­dan de får løst det. Først derefter – eller i forbindelse med løs­nin­gen – kan du så beg­y­n­de at intro­duc­ere jeres fir­ma for dem.

Hvor­dan du skaber den fornødne ind­sigt og find­er emn­erne på de artik­ler, du skal bruge til at tiltrække og fastholde nye poten­tielle kun­der med, har vi udgivet en gratis e-bog om med alle de værk­tø­jer, du har brug for. Få den gratis e-bog lige her.

TIPS TIL PRODUKTTEKSTER

Hvor­for følelser sælger
bedre end funktioner!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriver
rigtige” SEO-tek­ster!

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This