De 5 døds­syn­der, der giver dår­li­ge tek­ster på net­tet

Tek­ster på net­tet kan være en pine at læse. Men hvad er årsa­gen til de dår­li­ge tek­ster, og hvor­dan und­går du selv at få skabt den slags dår­ligt ind­hold? Vi gen­nem­går de 5 stør­ste døds­syn­der ved dår­li­ge tek­ster lige her.

Hør “5 døds­syn­der som giver dår­li­ge tek­ster på net­tet”

af web­te­xts­hop

Tekst er som et par bril­ler. Er de fed­te­de, kan du se, at du har dem på. Så når tek­sten giver pro­ble­mer, ned­sæt­ter det både for­stå­el­sen af ind­hol­det og tro­vær­dig­he­den af afsen­de­ren. Det gæl­der ikke bare sta­ve- og kom­ma­fejl. Også tek­stens opbyg­ning og for­mu­le­ring kan give alvor­li­ge pro­ble­mer.

Vi har ana­ly­se­ret en mas­se tek­ster på net­tet og lister her de mest almin­de­li­ge fejl – ja, vi kal­der dem lige­frem døds­syn­der – som spæn­der ben i man­ge web­tek­ster.

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

—01: Mang­len­de rød tråd

Den røde tråd er det vig­tig­ste ele­ment i enhver tekst. Det er det ele­ment i tek­sten, der fast­hol­der og fører læse­ren gen­nem alt ind­hol­det på siden. Det fore­går ved, at den ska­ber en over­bin­ding mel­lem sæt­nin­ger­ne i hvert afsnit og mel­lem den afslut­ten­de sæt­ning i det ene afsnit og den før­ste sæt­ning i det næste afsnit.

Det kræ­ver over­blik over det emne, der skal skri­ves om, og at du har en plan for den tekst, som du er ved at skri­ve. Der­ved sik­res det, at der ikke sker for man­ge og for uven­te­de skift i ret­nin­gen på tek­sten under­vejs.

Hvil­ke slags ord du skal bru­ge for at ska­be den røde tråd, og hvor­dan du und­går at klip­pe trå­den over, kan du læse mere om i vores arti­kel om den røde tråd.

Når tek­sten giv­er prob­le­mer, ned­sæt­ter det både for­stå­el­sen af ind­hold­et og tro­værdighe­den af afsen­de­ren. Det gæl­der ikke bare sta­ve- og kom­mafe­jl. Også tek­stens opbygn­ing og for­mu­ler­ing kan give alvor­li­ge pro­ble­mer.

—02: Træ­den van­de

Tek­ster som træ­der van­de, er en pine at læse. Det er tek­ster, der bli­ver ved med at gen­ta­ge sig selv eller gen­bru­ger de sam­me poin­ter og argu­men­ter fle­re gan­ge i løbet af tek­sten. Det vir­ker som rent tids­spil­de og kan nemt ska­be så stor irri­ta­tion hos den besø­gen­de, at han eller hun hur­tigt er for­duf­tet vide­re til en kon­kur­re­ren­de hjem­mesi­de.

Sam­ti­dig for­tæl­ler det læse­ren, at der ikke er ofret man­ge res­sour­cer på udvik­lin­gen af tek­sten, og at den næp­pe er ble­vet kor­rek­tur­læst eller redi­ge­ret af andre end den per­son, som selv har skre­vet tek­sten.

Det fører meget natur­ligt til, at den besø­gen­de begyn­der at spe­ku­le­re over, hvor­vidt den sam­me kva­li­tet gør sig gæl­den­de for de tje­ne­ster og pro­duk­ter, det fir­ma leve­rer, som står bag hjem­mesi­den.

—03: Gene­risk tekst

Gene­risk tekst er tekst og ven­din­ger, der i prin­cip­pet kan gæl­de for hvad som helst. Tek­sten inde­hol­der så lidt kon­tekst, at det er umu­ligt at gen­nem­skue, hvil­ket emne der er tale om.

Det ska­ber en slags hvid støj eller tom­gangsnak, der i bed­ste fald bare fyl­der ord på siden og i vær­ste fald gør tek­sten svær eller nær­mest umu­lig at for­stå – hvis der i det hele taget er så meget at for­stå.

Net­op for­di man­ge fir­ma­er er ban­ge for at bli­ve for kon­kre­te eller udtryk­ke hold­nin­ger, ender de oftest med at fyl­der deres hjem­mesi­de med den slags tekst.

Det kun­ne f.eks. lyde sådan her:

Vi er en unik virk­som­hed, der har et holi­stisk syn på, hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­som­he­ders infor­ma­tion. Gen­nem intel­li­gen­te, digi­ta­le løsnin­ger ska­ber vi ro i sin­det.

Det siger reelt set ingen­ting om, hvad fir­ma­et fore­ta­ger sig, eller hvil­ke tje­ne­ster eller pro­duk­ter, de for­sø­ger at sæl­ge.

Net­op for­di tek­sten ikke rig­tig siger noget, ikke giver nogen mening eller præ­sen­te­rer nogen som helst form for stil­ling­ta­gen eller hold­nin­ger til noget som helst, bli­ver der intet, som den besø­gen­de kan huske siden eller afsen­de­ren bag tek­sten for. Så når tek­sten er intet­si­gen­de, bli­ver fir­ma­et det også.

Skal tek­sten have gen­nem­slags­kraft og bli­ve husket, skal den være rele­vant og spe­ci­fik for den besø­gen­de. Så øger det chan­cer­ne for, at både tekst og fir­ma bli­ver husket. Det er dog kun to af de kva­li­tetspa­ra­me­tre, som gode tek­ster og godt con­tent mar­ke­ting-ind­hold skal opfyl­de. Hvil­ke andre para­me­tre tek­sten skal opfyl­de, kan du læse i vores arti­kel om, hvor­dan du ska­ber godt con­tent mar­ke­ting-ind­hold.

—04: Mar­ke­ting­flos­k­ler

En næsten lige så stor døds­synd som gene­ri­ske tek­ster er bru­gen af mar­ke­ting­flos­k­ler. Det er den type anpris­nin­ger, som alle bru­ger for at sæl­ge deres pro­duk­ter. F.eks. skar­pe pri­ser, innova­tivt design og udsagn som “vi sæt­ter kun­den i cen­trum” og lig­nen­de.

Det er sæt­nin­ger og fra­ser, dine besø­gen­de har læst så tit på andre hjem­mesi­der, at de helt auto­ma­tisk sor­te­rer dem fra eller slet ikke bemær­ker dem – i bed­ste fald.

Du kan nem­lig også risi­ke­re, at folk bli­ver direk­te fra­stødt ved bru­gen af den slags anpris­nin­ger eller måske lige­frem føler sig udfor­dret af dem. “Ja, det kan da godt være, I synes, I har skar­pe pri­ser – men jeg ved, hvor jeg kan få den vare bil­li­ge­re …”, tæn­ker den besø­gen­de måske og går vide­re til kon­kur­ren­tens bed­re til­bud.

Så når folk i bed­ste fald ikke bemær­ker mar­ke­ting­flos­k­ler og i vær­ste fald farer lige over til jeres kon­kur­ren­ter, hvor­for så over­ho­ve­det bru­ge dem på siden? Vi har skre­vet en arti­kel om, hvad du meget hel­le­re skul­le bru­ge krud­tet på i ste­det.

—05: Sæt­te afsen­de­ren før mod­ta­ge­ren

Du ken­der dem sik­kert godt. De der hjem­mesi­der, hvor alle tek­ster star­ter med “Hos Peder­sen og Svend­sen sæt­ter vi kun­den i cen­trum…”, “Vores fir­ma…”, “Peter­sen & Knud­sen til­by­der…” eller “Fir­ma­et Lauritzen & Co. har siden 1972…” og så vide­re. Alt­så tek­ster der altid star­ter med at næv­ne fir­ma­et og dets kva­li­te­ter før det, den besø­gen­de er inter­es­se­ret i at læse om.

Det vil­le sva­re til, at du kom ind i en for­ret­ning og eks­pe­di­en­ten ind­led­te sam­ta­len med “Vel­kom­men til . Vi har 20 med­ar­bej­de­re og har siden 1972 sat vores kun­der i cen­trum”. Alle­re­de dér har du sik­kert reg­net ud, at det sid­ste i hvert fald ikke er til­fæl­det. For så vil­le eks­pe­di­en­ten i ste­det have spurgt: “Hvad kan jeg hjæl­pe med?”.

Fejl­en er, at fir­ma­et bag tek­sten har glemt, at det hand­ler om kun­der­ne og ikke fir­ma­et. Så i ste­det skal tek­sten star­te på kun­der­nes bane­halv­del – sådan som eks­pe­di­en­ten jo også gør i en fysisk butik – og så der­ef­ter over­be­vi­se kun­der­ne om, at fir­ma­et har de løs­nin­ger, kun­der­ne har brug for.

Det kræ­ver et grun­digt kend­skab til mål­grup­pen og de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, drøm­me og mål, som de har. På bag­grund af det­te kend­skab kan du ska­be en ræk­ke rele­van­te og inter­es­san­te artik­ler, du kan til­træk­ke og fast­hol­de nye kun­de­em­ner med.

I ste­det for at tage udgangs­punkt i jeres fir­ma, star­ter artik­ler­ne med at beskri­ve det behov, mål­grup­pen har, og hvor­dan de får løst det. Først der­ef­ter – eller i for­bin­del­se med løs­nin­gen – kan du så begyn­de at intro­du­ce­re jeres fir­ma for dem.

Hvor­dan du ska­ber den for­nød­ne ind­sigt og fin­der emner­ne på de artik­ler, du skal bru­ge til at til­træk­ke og fast­hol­de nye poten­ti­el­le kun­der med, har vi udgi­vet en gra­tis e-bog om med alle de værk­tø­jer, du har brug for. Få den gra­tis e-bog lige her.

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This