Sådan bruger du con­tent mar­ket­ing til det indle­dende salgsarbejde

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

De fleste sæl­gere had­er såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skulle ringe ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en forudgående aftale. Det behøver de sådan set heller ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ket­ing på den rigtige måde. Top­per du op med nogle snedi­ge remar­ket­ing-kam­pag­n­er, kan du stort set klare alt det indle­dende sal­gsar­be­jde online. 

Du kender godt den der fornem­melse, du får, når du skal ringe op til et helt vildt fremmed men­neske i et totalt ukendt fir­ma, for at høre om de skulle være inter­esserede i nogle af jeres pro­duk­ter eller tjen­ester. Selv garvede sæl­gere had­er det, de kalder for kold kan­vas – efter den kan­vas­måtte der lig­ger i bun­den af en boksering.

Heldigvis er det heller ikke nær så nød­vendigt læn­gere, hvis du plan­læg­ger din pro­duk­tion af con­tent mar­ket­ing og blog­a­r­tik­ler på den rigtige måde. Så find­er kun­derne i stedet jer og kan på den måde lære jer bedre at kende, så de ved hvad I står for, den dag de skal købe pro­duk­ter eller tjen­estey­delser af den slags, som I sæl­ger i jeres firma.

Kold kan­vas har fået navn efter den kan­vas­måt­te der lig­ger i bun­den af en boksering.

Stock­pho­to fra Pixabay.com

Sørg for godt indhold som dækker alle jeres målgrupper

Prob­lemet med det meste con­tent mar­ket­ing er, at det ram­mer for bredt. Det bety­der, at det er alt for sjældent, at ind­hold­et ram­mer spot on hos den enkelte læser.

Men i stedet for kun at pro­duc­ere et stykke con­tent mar­ket­ing-ind­hold eller et blogindlæg om hvert af jeres vigtig­ste søge­ord eller jeres vigtig­ste pro­duk­t­grup­per, kan du der­for med fordel skabe mange forskel­lige artik­ler. Hver artikel tager fat i de forskel­lige prob­lematikker og udfor­dringer, pro­duk­tet eller tjen­estey­delsen løs­er, så de er skrevet til hver af jeres mål­grup­per. Eventuelt kan du også udvikle artik­ler til de eventuelle under­seg­menter, de enkelte mål­grup­per er opdelt i.

Derved kan I mål­rette ind­hold­et helt præ­cist til hver eneste mål­gruppe og dermed ramme meget mere præ­cist med jeres ind­hold, end hvis I bare gik efter at pro­duc­ere brede artik­ler, der ramte så mange som muligt.

Sørg for godt indhold for hver enkelt søgehensigt

På samme måde bør du sørge for at pro­duc­ere ind­hold, der dækker alle de forskel­lige søge­hen­sigter og betyd­ninger, der kan være for et bestemt søge­ord, et bestemt pro­dukt eller en bestemt ydelse. Mål­ret de enkelte stykker ind­hold meget snævert og husk også at anvende de rigtige seman­tiske ter­mer og syn­onymer, så artik­lerne kom­mer til at ranke mere præ­cist på søge­hen­sigten i søgeresultaterne.

Derved kan du pro­duc­ere en vifte af artik­ler, der hver ram­mer hver enkelt rel­e­vante mål­gruppe helt præ­cist, uanset hvilken søge­hen­sigt de har anvendt.

Sørg for godt indhold der passer til kunderejsen

Til hver af de stykker ind­hold der udvikles til mål­grup­per og søge­hen­sigt, bør du udvikle efter­føl­gende ind­hold, som pass­er til den kun­dere­jse, I har plan­lagt for den pågældende mål­gruppe. Derved kan I skubbe de enkelte besø­gende videre i deres kun­dere­jse, så de bliv­er end­nu bedre klædt på til at blive kun­der hos jer.

I dag giv­er mulighed­erne for retar­get­ing annon­cer på både AdWords og Face­book jer helt nye mulighed­er for at dri­ve kun­derne videre på kun­dere­jsen, uden I er afhængige af, hvad kun­derne fore­tager sig på jeres hjemmeside.

Hvordan kan I drive folk videre på deres kunderejse?

Tidligere havde du kun mulighed for at føre kun­derne videre på deres kun­dere­jse på hjemmes­i­den ved hele tiden at sørge for, at der var nyt rel­e­vant ind­hold, de kunne klikke sig videre til. Det ind­hold skubbe­de dem så videre på vejen mod salget.

End­nu bedre var det, hvis du kunne få dem til at teg­ne abon­nement på jeres nyheds­brev. Derved kunne du kom­ponere en serie af automa­tis­erede mails, som kunne skubbe det enkelte kun­deemne videre på kunderejsen.

Begge disse mulighed­er har du stadig, men de er afhængige af, hvorvidt kun­den væl­ger at klikke sig videre eller væl­ger at tilmelde sig til jeres nyhedsbrev.

Retargeting er den intelligente motor til kunderejsen

I dag giv­er mulighed­erne for retar­get­ing annon­cer på både AdWords og Face­book jer helt nye mulighed­er for at dri­ve kun­derne videre på kun­dere­jsen, uden I er afhængige af, hvad kun­derne fore­tager sig på jeres hjemmeside.

Ved at opstille forskel­lige retar­get­ing-kam­pag­n­er for de forskel­lige mål­grup­per og den opdel­ing, I har fore­taget af ind­hold­et til dem, kan I hele tiden få vist strate­giske annon­cer for det ind­hold, som er det mest logiske næste trin, efter­hån­den som kun­deem­net bliv­er eksponeret for de enkelte artik­ler, der er udviklet til kunderejsen.

De skal selvføl­gelig stadig klikke på annon­cerne, som bliv­er vist i søgere­sul­tater­ne, på de hjemmesider som er med i Googles AdSense-netværk og på Face­book. Men chancerne er gode for, at de klikker sig videre til jeres næste stykke con­tent mar­ket­ing, hvis I skaber en fæn­gende annonce for det. Det gør de, for­di de kan huske, at de lige har læst noget inter­es­sant om det samme emne hos jer. Så ved at tease det næste stykke ind­hold i serien, kan I lokke dem videre på kunderejsen.

Det bety­der, at den dag jeres sal­gsafdel­ing får fat i de pågældende kun­der, vil det meste af det indle­dende sal­gsar­be­jde være over­stået og de enkelte kun­deem­n­er vil være væsentlig nem­mere at over­tale til at købe noget af jer. Det bliv­er kort sagt nem­mere for sæl­gerne at lukke salget.

Skal vi hjælpe jer med strategisk content marketing?

Hos web­textshop lever og ånder vi for con­tent mar­ket­ing og udvikler det for mange af net­tets web­shops og de B2B-virk­somhed­er, der har sendt kold kan­vas-salg på pen­sion. I stedet bruger de strate­gisk ind­hold, som ram­mer deres mål­gruppe præ­cist og lokker derefter kun­deem­n­erne videre med retar­get­ing annoncer.

Så skal du have hjælp til strate­gisk con­tent mar­ket­ing, er det oplagt at tage en snak med os. Brug for­mu­la­ren herun­der, giv os et ring eller send os en mail. Begge dele find­er du i footeren ned­er­st på siden.

11 + 4 =

TIPS TIL WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriver
rigtige” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skrive en god og
sam­men­hæn­gende tekst

TIPS TIL WEBTEKSTER

Sådan bruger du
mis­un­delse til at sælge!

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This