Sådan bru­ger du con­tent mar­ke­ting til det ind­le­den­de salgs­ar­bej­de

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

De fle­ste sæl­ge­re hader såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skul­le rin­ge ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en for­ud­gå­en­de afta­le. Det behø­ver de sådan set hel­ler ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ke­ting på den rig­ti­ge måde. Top­per du op med nog­le sne­di­ge remar­ke­ting-kampag­ner, kan du stort set kla­re alt det ind­le­den­de salgs­ar­bej­de onli­ne.

Du ken­der godt den der for­nem­mel­se, du får, når du skal rin­ge op til et helt vildt frem­med men­ne­ske i et totalt ukendt fir­ma, for at høre om de skul­le være inter­es­se­re­de i nog­le af jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster. Selv gar­ve­de sæl­ge­re hader det, de kal­der for kold kan­vas – efter den kan­vas­måt­te der lig­ger i bun­den af en bok­se­ring.

Hel­dig­vis er det hel­ler ikke nær så nød­ven­digt læn­ge­re, hvis du plan­læg­ger din pro­duk­tion af con­tent mar­ke­ting og blo­g­ar­tik­ler på den rig­ti­ge måde. Så fin­der kun­der­ne i ste­det jer og kan på den måde lære jer bed­re at ken­de, så de ved hvad I står for, den dag de skal købe pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser af den slags, som I sæl­ger i jeres fir­ma.

Kold kan­vas har fået navn efter den kan­vas­måt­te der lig­ger i bun­den af en bok­ser­ing.

Sto­ckp­ho­to fra Pixabay.com

Sørg for godt ind­hold som dæk­ker alle jeres mål­grup­per

Pro­ble­met med det meste con­tent mar­ke­ting er, at det ram­mer for bredt. Det bety­der, at det er alt for sjæl­dent, at ind­hol­det ram­mer spot on hos den enkel­te læser.

Men i ste­det for kun at pro­du­ce­re et styk­ke con­tent mar­ke­ting-ind­hold eller et blo­gind­læg om hvert af jeres vig­tig­ste søge­ord eller jeres vig­tig­ste pro­dukt­grup­per, kan du der­for med for­del ska­be man­ge for­skel­li­ge artik­ler. Hver arti­kel tager fat i de for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker og udfor­drin­ger, pro­duk­tet eller tje­ne­stey­del­sen løser, så de er skre­vet til hver af jeres mål­grup­per. Even­tu­elt kan du også udvik­le artik­ler til de even­tu­el­le under­seg­men­ter, de enkel­te mål­grup­per er opdelt i.

Der­ved kan I mål­ret­te ind­hol­det helt præ­cist til hver ene­ste mål­grup­pe og der­med ram­me meget mere præ­cist med jeres ind­hold, end hvis I bare gik efter at pro­du­ce­re bre­de artik­ler, der ram­te så man­ge som muligt.

Sørg for godt ind­hold for hver enkelt søge­hen­sigt

På sam­me måde bør du sør­ge for at pro­du­ce­re ind­hold, der dæk­ker alle de for­skel­li­ge søge­hen­sig­ter og betyd­nin­ger, der kan være for et bestemt søge­ord, et bestemt pro­dukt eller en bestemt ydel­se. Mål­ret de enkel­te styk­ker ind­hold meget snæ­vert og husk også at anven­de de rig­ti­ge seman­ti­ske ter­mer og syno­ny­mer, så artik­ler­ne kom­mer til at ran­ke mere præ­cist på søge­hen­sig­ten i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Der­ved kan du pro­du­ce­re en vif­te af artik­ler, der hver ram­mer hver enkelt rele­van­te mål­grup­pe helt præ­cist, uan­set hvil­ken søge­hen­sigt de har anvendt.

Sørg for godt ind­hold der pas­ser til kun­de­rej­sen

Til hver af de styk­ker ind­hold der udvik­les til mål­grup­per og søge­hen­sigt, bør du udvik­le efter­føl­gen­de ind­hold, som pas­ser til den kun­de­rej­se, I har plan­lagt for den pågæl­den­de mål­grup­pe. Der­ved kan I skub­be de enkel­te besø­gen­de vide­re i deres kun­de­rej­se, så de bli­ver end­nu bed­re klædt på til at bli­ve kun­der hos jer.

I dag giver mulighed­erne for retar­get­ing annon­cer på både AdWords og Face­book jer helt nye mulighed­er for at dri­ve kun­derne vide­re på kun­dere­jsen, uden I er afhæn­gi­ge af, hvad kun­derne fore­tager sig på jeres hjem­mesi­de.

Hvor­dan kan I dri­ve folk vide­re på deres kun­de­rej­se?

Tid­li­ge­re hav­de du kun mulig­hed for at føre kun­der­ne vide­re på deres kun­de­rej­se på hjem­mesi­den ved hele tiden at sør­ge for, at der var nyt rele­vant ind­hold, de kun­ne klik­ke sig vide­re til. Det ind­hold skub­be­de dem så vide­re på vej­en mod sal­get.

End­nu bed­re var det, hvis du kun­ne få dem til at teg­ne abon­ne­ment på jeres nyheds­brev. Der­ved kun­ne du kom­po­ne­re en serie af auto­ma­ti­se­re­de mails, som kun­ne skub­be det enkel­te kun­de­em­ne vide­re på kun­de­rej­sen.

Beg­ge dis­se mulig­he­der har du sta­dig, men de er afhæn­gi­ge af, hvor­vidt kun­den væl­ger at klik­ke sig vide­re eller væl­ger at til­mel­de sig til jeres nyheds­brev.

Ret­ar­ge­ting er den intel­li­gen­te motor til kun­de­rej­sen

I dag giver mulig­he­der­ne for ret­ar­ge­ting annon­cer på både AdWords og Face­book jer helt nye mulig­he­der for at dri­ve kun­der­ne vide­re på kun­de­rej­sen, uden I er afhæn­gi­ge af, hvad kun­der­ne fore­ta­ger sig på jeres hjem­mesi­de.

Ved at opstil­le for­skel­li­ge ret­ar­ge­ting-kampag­ner for de for­skel­li­ge mål­grup­per og den opde­ling, I har fore­ta­get af ind­hol­det til dem, kan I hele tiden få vist stra­te­gi­ske annon­cer for det ind­hold, som er det mest logi­ske næste trin, efter­hån­den som kun­de­em­net bli­ver eks­po­ne­ret for de enkel­te artik­ler, der er udvik­let til kun­de­rej­sen.

De skal selv­føl­ge­lig sta­dig klik­ke på annon­cer­ne, som bli­ver vist i søge­re­sul­ta­ter­ne, på de hjem­mesi­der som er med i Goog­les AdSen­se-net­værk og på Face­book. Men chan­cer­ne er gode for, at de klik­ker sig vide­re til jeres næste styk­ke con­tent mar­ke­ting, hvis I ska­ber en fæn­gen­de annon­ce for det. Det gør de, for­di de kan huske, at de lige har læst noget inter­es­sant om det sam­me emne hos jer. Så ved at tea­se det næste styk­ke ind­hold i seri­en, kan I lok­ke dem vide­re på kun­de­rej­sen.

Det bety­der, at den dag jeres salgs­af­de­ling får fat i de pågæl­den­de kun­der, vil det meste af det ind­le­den­de salgs­ar­bej­de være over­stå­et og de enkel­te kun­de­em­ner vil være væsent­lig nem­me­re at over­ta­le til at købe noget af jer. Det bli­ver kort sagt nem­me­re for sæl­ger­ne at luk­ke sal­get.

Skal vi hjæl­pe jer med stra­te­gisk con­tent mar­ke­ting?

Hos web­te­xts­hop lever og ånder vi for con­tent mar­ke­ting og udvik­ler det for man­ge af net­tets webs­hops og de B2B-virk­som­he­der, der har sendt kold kan­vas-salg på pen­sion. I ste­det bru­ger de stra­te­gisk ind­hold, som ram­mer deres mål­grup­pe præ­cist og lok­ker der­ef­ter kun­de­em­ner­ne vide­re med ret­ar­ge­ting annon­cer.

Så skal du have hjælp til stra­te­gisk con­tent mar­ke­ting, er det oplagt at tage en snak med os. Brug for­mu­la­ren her­un­der, giv os et ring eller send os en mail. Beg­ge dele fin­der du i foo­te­ren nederst på siden.

12 + 7 =

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Sådan bru­ger du
mis­un­del­se til at sæl­ge!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This