Sådan ska­ber du fle­re veje til din webs­hop eller hjem­mesi­de

Dine besø­gen­de kan kom­me frem til dit web­s­ted af man­ge for­skel­li­ge ruter. Her tæn­ker vi ikke kun på søge­re­sul­ta­ter, men på links fra andre web­s­te­der, soci­a­le medi­er og lig­nen­de. Hvil­ke kana­ler de kom­mer fra, kan du ikke sty­re, men du kan selv ska­be en ræk­ke con­tent mar­ke­ting kana­ler, der kan føre dem hen til dit site.

Af Benny Christen Grandahl

Af Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner, web­te­xts­hop I/S

Du vil sik­kert ger­ne have, at der kom­mer så man­ge rele­van­te besø­gen­de ind på jeres webs­hop eller hjem­mesi­de som muligt. Ikke bare hvem som helst, men folk der har inter­es­se i de pro­duk­ter, I sæl­ger eller det emne, hjem­mesi­den omhand­ler. Alt­så folk I kan tje­ne pen­ge på og som er klar til at bru­ge pen­ge­ne hos jer.

Jo fle­re ste­der fra, du kan ska­be tra­fik, jo stør­re bli­ver chan­cen for, at du kan ska­be rele­vant tra­fik nok til, at du kan gøre din side til en for­ret­ning, du kan leve af. Så her kan man vir­ke­lig sige, at det er de man­ge bæk­ke små, der gør den sto­re å.

Det kræ­ver plan­læg­ning og koor­di­na­tion.

Jo fle­re ste­der fra, du kan ska­be tra­fik, jo stør­re bli­ver chan­cen for, at du kan ska­be rele­vant tra­fik nok til, at du kan gøre din side til en for­ret­ning, du kan leve af. Så her kan man vir­ke­lig sige, at det er de man­ge bæk­ke små, der gør den sto­re å.

Godt ind­hold vil altid til­træk­ke links

Man­ge tror at con­tent mar­ke­ting kun går ud på at pro­du­ce­re godt ind­hold, der kan ran­ke for de søge­ord, de ger­ne vil fin­des på. Så skal der nok kom­me links fra alle muli­ge andre ste­der, i takt med at folk opda­ger det gode ind­hold. For godt ind­hold vil altid til­træk­ke links.

Men i vores dages vold­som­me infor­ma­tions­strøm, er det langt fra nok. For hvert evig ene­ste emne, der kan tje­nes pen­ge på eller ska­bes tra­fik på, sid­der der alle­re­de andre kon­kur­ren­ter og pro­du­ce­rer rele­vant og godt ind­hold. Gør du ikke noget mål­ret­tet for at prom­ove­re dig ind­hold, er der der­for stor risi­ko for, at dit gode ind­hold ender med at druk­ne mel­lem alt det andet gode ind­hold, der kan fin­des på net­tet om net­op dit emne.

Skal du øge chan­cer­ne for, at folk fin­der dit ind­hold, skal du ud og gøre opmærk­som på det. Et par delin­ger på Face­book og andre soci­a­le medi­er, er ikke nok! Det skal kort sagt mar­keds­fø­res der, hvor der er nogen, der er inter­es­se­ret i det emne, ind­hol­det omhand­ler.

Men det kræ­ver natur­lig­vis, at du kan fin­de de ste­der på net­tet, hvor de folk hol­der til, der har inter­es­se i jeres pro­duk­ter. Det kan være diver­se onli­ne medi­er, fora, grup­per på soci­a­le net­værk og man­ge andre ste­der – men det kan også være fra jeres egen blog!

Går du struk­tu­re­ret frem, har du den stør­ste chan­ce for at lyk­kes med at til­træk­ke inter­es­se­re­de besø­gen­de. Men det kræ­ver natur­lig­vis, at du har en struk­tur at gå frem efter – og den får du i den­ne arti­kel her.

Find de kana­ler der giver mening at bru­ge

Inden for con­tent mar­ke­ting taler man gene­relt om tre for­skel­li­ge for­mer for kana­ler, der kan lede tra­fik til din hjem­mesi­de.

Der er dem, du:

  • gør dig fortjent til (ear­ned) – link fra andre hjem­mesi­der, delin­ger på soci­a­le medi­er og pres­seom­ta­le
  • selv ejer (owned) – f.eks. jeres blog, hjem­mesi­de og pro­filsi­der på soci­a­le medi­er
  • beta­ler for (paid) – f.eks. annon­cer, affi­li­a­te link og prom­ove­re­de poster

De betal­te kana­ler er natur­lig­vis nogen, du beta­ler for at få links til dine sider på – enten i form af annon­cer, et affi­li­a­te-pro­gram eller ved at købe redak­tio­nel plads på siden på en eller anden måde.

De sider du selv ejer, beta­ler du oftest også for at få udvik­let ind­hold til i form af skri­ben­ter, gra­fi­ke­re, video­folk og lig­nen­de. Sam­ti­dig skal siden hostes og sæt­tes op.

De links du gør dig fortjent til, beta­ler du i prin­cip­pet også for, ved at ofre tid, pen­ge og res­sour­cer på at ska­be ind­hold, der er så godt, at der er nogen, der vil lin­ke til det.

Vil du høre et kon­kret eksem­pel på, hvor­dan vi har anvendt con­tent mar­ke­ting kana­ler mål­ret­tet hos en af vores kun­der, så hør det­te web­te­xtcast om con­tent mar­ke­ting kana­ler.

Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer det, skal der fin­de en vis form for ind­holdspro­duk­tion sted for at ska­be links gen­nem hver af de tre kanal­ty­per. For at øge mulig­he­der­ne for at kun­ne tje­ne den inve­ste­ring hjem, kræ­ver det, at du på for­hånd læg­ger en klar stra­te­gi, du kan gå mål­ret­tet frem efter, så du får udnyt­tet de for­skel­li­ge kana­ler mest opti­malt til at prom­ove­re dit ind­hold eller de pro­duk­ter, du ønsker at sæl­ge.

Kan du sty­re de links, du har gjort dig fortjent til?

De bed­ste links set med Goog­les øjne er dem, der kom­mer af sig selv. Det er dem, du har gjort dig fortjent til, for­di du har pro­du­ce­ret noget spæn­den­de og inter­es­sant ind­hold. Det giver sig selv, at du ikke kan sty­re den slags link. De kom­mer af sig selv.

Og så alli­ge­vel ikke. For oftest har dem, der lin­ker fun­det frem til din side, for­di de har læst om den enten via en post på et soci­alt medie eller ved at andre har nævnt siden et eller andet sted. Du kan alt­så godt gøre opmærk­som på, at du har skabt en god side om et bestemt emne og så få et fortjent link ud af det.

Et andet eksem­pel: Nog­le af de stær­ke­ste links kom­mer fra medi­er­nes hjem­mesi­der. Et fortjent link til dit site fra f.eks. Ber­ling­s­ke, Ekstra Bla­det, Bør­sen eller en anden kendt avis, tæl­ler rig­tigt godt i Goog­les vur­de­ring af siden og ska­ber oftest mas­ser af tra­fik fra dem, der læser artik­len.

Men du kan godt få avi­sen til at skri­ve en arti­kel, der peger hen på en spe­ci­fik side på din hjem­mesi­de ved at sen­de dem en pres­se­med­del­el­se. Der­ved får du – måske – gjort en jour­na­list på avi­sen opmærk­som på siden. Men jour­na­li­ster får fle­re hund­re­de pres­se­med­del­el­ser hver dag. Så de er kræs­ne og

kræ­ver, at der er tale om en vir­ke­lig god histo­rie og kon­kre­te, navn­giv­ne per­so­ner, de kan refe­re­re til med navns næv­nel­se.

Jour­na­li­ster elsker nem­lig at kun­ne refe­re­re til rig­ti­ge men­ne­sker. Der­ved får de nog­le kon­kre­te per­so­ner, der udta­ler sig, som de – groft sagt – kan ”gem­me sig bag” og som optræ­der som et bevis for, at det her ikke bare er noget, jour­na­li­sten har fun­det på. Der er et navn på en per­son, som du kan kon­tak­te, hvis du er i tvivl om sand­he­den af artik­len. Det er der­for så man­ge artik­ler i avi­ser­ne er opbyg­ge­de som inter­views eller har cita­ter fra navn­giv­ne per­so­ner eller kon­kre­te, navn­giv­ne onli­ne kil­der.

Så det nyt­ter ikke at sen­de en flad pres­se­med­del­el­se om, at du nu også for­hand­ler for­kro­me­de mel­lem­gas­for­de­le­re eller at Hans Han­sen nu er ble­vet ansat som ny salgs­chef – den pøl­se­vogn er sim­pelt­hen væl­tet for tit, til at der er nogen, der gider skri­ve om det mere.

En anden form for fortjent ind­hold er kun­de­an­mel­del­ser på Trust­pi­lot. Dem er der sta­dig man­ge almin­de­li­ge for­bru­ge­re der sto­ler på, selv om det tyder mere og mere på, at du som webs­hop-ejer har en del mulig­he­der for at fif­le med dår­li­ge anmel­del­ser hos net­op Trust­pi­lot. For jo bed­re sco­re du har på Trust­pi­lot, sam­men­lig­net med kon­kur­ren­ter­ne, jo bed­re ser din shop ud i for­bru­ger­nes øjne.

Der er fle­re for­mer for ejet ind­hold

Har du en webs­hop – og nog­le gan­ge gæl­der det også for en almin­de­lig hjem­mesi­de – vil du oftest have to for­skel­li­ge for­mer for ejet ind­hold: Det der lig­ger på sel­ve webs­hop­pen – on-site ind­hold – og så det off-site ind­hold der lig­ger på under- og andre domæ­ner, som f.eks. din blog og et andet onli­ne medie, der udgi­ver artik­ler om den slags pro­duk­ter, I sæl­ger på webs­hop­pen.

On-site ind­hol­det lig­ger på sel­ve shop­pen, for at give den vægt i Goog­le-søg­nin­ger­ne. For skri­ver du pro­dukt- og kate­go­ri­tek­ster, som de fle­ste gør, vil du oftest ende med at få pro­ble­mer med tyndt ind­hold i Goog­les optik.

Der­for er det en god ide at udgi­ve ind­købs- og andre pro­dukt­re­la­te­re­de gui­des med en mas­se tekst og andet ind­hold, der lig­ger direk­te under de enkel­te pro­dukt­ka­te­go­ri­er og lin­ker til­ba­ge til pro­dukt­ka­te­go­ri­en og even­tu­elt rele­van­te pro­duk­ter. Ved at se du din webs­hop mere som et onli­ne-medie end en butik, kan du der­med få givet shop­pen mere vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne for de vig­tig­ste pro­dukt­ka­te­go­ri­er og pro­duk­ter, som du ger­ne vil ran­ke højt for i Goog­le.

Off-site ind­hol­det lig­ger oftest på et sub­do­mæ­ne som ’/blog’ eller på et helt andet domæ­ne, der fun­ge­rer som et selv­stæn­digt onli­ne­me­die, der så lin­ker hjem til webs­hop­pen – lidt lige­som et gam­mel­dags kun­de­ma­ga­sin som f.eks. Samvir­ke.

Off-site-til­gan­gen er den typi­ske måde at ska­be ind­hold, der peger hjem på din webs­hop eller på rele­van­te sider på din hjem­mesi­de på. Lin­ke­ne ska­bes fra rele­van­te nyhe­der, artik­ler, gui­der, kun­de­hi­sto­ri­er og hvad du nu ellers kan kom­me op med – og hvor tæt webshop/site og blog/online medie er knyt­tet sam­men, afhæn­ger helt af, hvor ”uaf­hæn­gigt” du ger­ne vil gøre off­si­te-ind­hol­det.

En anden form for eget off­si­te-ind­hold er gæste­ind­læg hos blog­ge­re. Her skri­ver du gan­ske vist under de for­ud­sæt­nin­ger, den enkel­te blog­ger har givet dig, men du bestem­mer sta­dig hvad der kom­mer til at stå og hvor på dit site, der lin­kes hen. Der­for anser vi gæste­ind­læg som eget off­si­te-ind­hold – og det gør Goog­le også, hvis de kan se sam­men­hæn­gen. Der­for væg­ter gæste­ind­læg ikke så meget i deres algo­rit­mer, som de gjor­de engang.

Man­ge for­mer for betalt ind­hold

Betalt ind­hold kræ­ver natur­lig­vis, at du har nog­le pen­ge, du kan kaste efter ind­hol­det og nog­le ste­der, du kan få det pla­ce­ret. For her taler vi ikke splogs og andre for­mer for back­links af lav kva­li­tet. Vi taler links fra kva­li­tets­si­tes, der har en god anse­el­se hos Goog­le. Så und­går du at bli­ve straf­fet for dår­lig kva­li­tet på de links, der peger i ret­ning af din side.

Betalt ind­hold kan f.eks. være prom­ove­re­de poster eller sider på de soci­a­le net­værk eller links fra affi­li­a­te-sider, der omta­ler dine pro­duk­ter (og der­for får en vis pro­cent­del af det salg, de besø­gen­de der kom­mer her­fra, gene­re­rer i din webs­hop). Beg­ge dele kan gene­re­re en del rele­vant tra­fik, men giver ikke meget vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Men det kan også være artik­ler på stør­re onli­ne­me­di­er, hvor der føl­ger redak­tio­nel omta­le med sam­men med en annon­ce­af­ta­le. Det er fak­tisk muligt at få på for­skel­lig måde – selv på respek­te­re­de sider, der har en høj tro­vær­dig­hed hos Goog­le.

Såle­des fin­des der fle­re dag- og uge­bla­de, hvor det er muligt at leve­re artik­ler til deres onli­neud­ga­ver med links hjem til din

webs­hop eller andre af dine egne onli­ne-medi­er. Artik­ler­ne skal natur­lig­vis leve op til medi­ets jour­na­li­sti­ske ret­nings­linjer og hver­ken links eller der hvor der lin­kes til må vir­ke for spam­my eller kom­merci­elt.

Artik­ler­ne – der også kal­des for advert­o­ri­als – ind­går som oftest som en mody­del­se i for­bin­del­se med en stør­re annon­ce­af­ta­le eller kan købes direk­te og alt efter den jour­na­li­sti­ske kva­li­tet og artik­lens fokus, vil de nogen gan­ge bli­ve mar­ke­ret med et ”Sponseret”-mærke eller lig­nen­de.

Men gør du et godt og ærligt jour­na­li­stisk arbej­de kan det sag­tens ska­be rele­vant tra­fik til din hjem­mesi­de eller webs­hop. Det vig­tig­ste er bare, at du ikke gør tek­sten for salgs­o­ri­en­te­ret, men bru­ger de gode, ”gam­le” con­tent mar­ke­ting dyder om rele­vant og infor­ma­tivt ind­hold for mål­grup­pen.

Til gen­gæld skal du ikke reg­ne med, at lin­ke­ne giver link-jui­ce til din webs­hop eller dit web­s­i­te, for de mest seri­ø­se onli­ne-medi­er sæt­ter no-fol­low på lin­ke­ne, sådan som det for­ven­tes, at man gør, hvis man føl­ger Goog­les ret­nings­linjer til punkt og prik­ke. Men et hur­tigt tjek på fle­re af de dan­ske onli­ne-avi­ser og -uge­bla­de for­tæl­ler os, at det ikke er alle, der over­hol­der de ret­nings­linjer for beta­le links.

Tænk dine kampag­ner på tværs af dine con­tent mar­ke­ting kana­ler

Når du skal plan­læg­ge dit ind­hold til de for­skel­li­ge kampag­ner, er det vig­tigt, at du ikke begyn­der at sky­de med spre­de­hagl. Tænk i kampag­ner der mål­ret­tet prom­ove­rer det vig­tig­ste ind­hold eller de vig­tig­ste pro­duk­ter eller pro­dukt­ka­te­go­ri­er på tværs af de for­skel­li­ge kana­ler, du har til rådig­hed.

På den måde kan du for­holds­vis hur­tigt ska­be stør­re opmærk­som­hed om de bud­ska­ber eller pro­duk­ter, der er vig­ti­ge for dig at få udbredt kend­skab til – og kom­me ret bredt ud med dem, hvis du har nok af medi­er at træk­ke på i de for­skel­li­ge kana­ler.

Det kan f.eks. ske gen­nem udsen­del­se af en pres­se­med­del­el­se med en god, jour­na­li­stisk histo­rie og en tyde­lig vin­kel, der så med lidt helt kan kom­me på avi­ser­nes onli­neud­gi­ver – og igen med lidt held – med link hjem til jeres site eller webs­hop. Glem alt om at lin­ke til en pro­dukt­si­de i pres­se­med­del­el­sen. Jour­na­li­ster er ikke dum­me. Link i ste­det til en god, jour­na­li­stisk bear­bej­det gui­de eller andet infor­ma­tivt ind­hold.

Der­ved opstår der fortjen­te links – set med offent­lig­he­dens og Goog­les øjne.

Paral­lelt med det udgi­ver du måske en stør­re gui­de – som kan være den, der lin­kes til fra pres­se­med­del­el­sen – på jeres blog, onli­ne maga­sin eller direk­te på webs­hop­pen eller fir­ma­hjem­mesi­den. Til gui­den kan der så også skri­ves nog­le blo­gind­læg og artik­ler om rela­te­re­de emner, der så kan fun­ge­re som inter­ne links til gui­den – og der­med udpe­ge den som en vig­tig side på jeres site over­for Goog­le.

Der­næst kan I udgi­ve poster på de soci­a­le net­værk, der lin­ker til gui­den eller siden, der skal prom­ove­res – og prom­ove­re dis­se poster eller siden direk­te via annon­cer på de enkel­te soci­a­le net­værk.

Er der tale om et pro­dukt, kan det også sen­des til test hos leden­de blog­ge­re og andre menings­dan­ne­re inden for jeres bran­che og har I en advert­o­ri­al-afta­le med et onli­ne-medie kan I lige­le­des leve­re artik­ler med links hjem til gui­den eller hvad der nu skal prom­ove­res.

På den måde ska­ber I fle­re for­skel­li­ge strøm­me af links til den enkel­te side og kan nu begyn­de at måle på, hvor man­ge besø­gen­de der kom­mer ind via de for­skel­li­ge kana­ler. Sam­ti­dig får siden der lin­kes til, mere vægt i søge­re­sul­ta­ter­ne og stør­re bevå­gen­hed i offent­lig­he­den, end et par delin­ger på de soci­a­le net­værk hav­de skaf­fet den.

Et stort maski­ne­ri at hol­de køren­de

Skal du prom­ove­re ind­hold eller pro­duk­ter på den måde, som vi har skit­se­ret her, kan det meget nemt være et stort maski­ne­ri, du skal hol­de køren­de. For til hver enkelt kampag­ne og til hvert enkelt medie i hver af jeres kana­ler, skal der pro­du­ce­res unikt og rele­vant ind­hold, der kan lin­ke til­ba­ge til jeres side.

Det kræ­ver løben­de koor­di­na­tion, plan­læg­ning, ekse­kve­ring og et fokus, der kan være svært at hol­de, hvis I ikke har mulig­hed for at dedi­ke­re en res­sour­ce mere eller min­dre fuld­tids på opga­ven. Har I først fle­re advert­o­ri­al-afta­ler, hvor der fast skal leve­res ind­hold hver uge og en blog eller et andet onli­ne-medie, som I selv dri­ver, bli­ver der hur­tigt meget at hol­de styr på.

Der­for er det en god ide at læg­ge den­ne form for con­tent mar­ke­ting ud af huset. Det kan vi hjæl­pe med hos webtextshop.dk. Vi har stor erfa­ring med at dri­ve den­ne type opga­ver – både for små og meget sto­re kun­der.

Kun­ne du tæn­ke dig at høre mere om mulig­he­der­ne for mål­ret­tet udnyt­tel­se af de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting kana­ler til at mar­keds­fø­re jeres virk­som­hed og dens pro­duk­ter, så kon­takt os alle­re­de i dag og få et godt til­bud.

Kon­takt os i dag og få skabt et stør­re kend­skab til din for­ret­ning!

Ja, tak! Kon­takt mig ved­rø­ren­de opbyg­ning af con­tent kana­ler

11 + 7 =

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2016 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This