Sådan bruger du mis­un­delse til at sælge

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

Mis­un­delse er en af de basale men­neske­lige følelser, der kan bruges, når du vil over­be­vise folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Men det er et tveægget sværd, du nemt kan skære dit slemt på, hvis du for malet dig op i et hjørne. Læs videre og find ud af, hvornår og hvor­dan mis­un­delse kan bruges til at sælge pro­duk­ter og tjen­estey­delser og hvor­dan du undgår at skyde dig selv i foden.

Du kender det sikkert godt fra hverda­gen. Din kol­le­ga, der er uddan­net i det samme som dig, men som hele tiden snup­per alle for­frem­melserne for næsen af dig, selvom du er mindst lige så dygtig. Eller naboen der hele tiden får noget nyt og smart til hjem­met, end­skønt de begge to er ansat i still­inger, der løn­mæs­sigt lig­ger på samme niveau som dig og din part­ner. Og de har hverken arvet eller vun­det i lotto.

Begge dele vækker mis­un­delse og et ønske om, at du kan opnå det samme som dem. Nogle lig­nende sce­nar­i­er kan du med stor sandsyn­lighed sætte op, når du skal sælge dit fir­mas pro­duk­ter og tjenesteydelser.

Opskriften på at bruge misundelse i dine salgstekster

Opskriften på at bruge mis­un­delse i dine sal­g­stek­ster lyder noget i den her stil:

Nogen som dig selv, har opnået noget, du selv ønsker, ved at gøre noget som du også sagtens kan finde ud af.

Det er især den sid­ste del af opskriften, der er farlig og som skal lan­des meget præ­cist, for at folk ikke find­er på en und­skyld­ning for, hvor­for dit pro­dukt eller din tjen­estey­delse ikke vil kunne hjælpe dem alligev­el. Det kom­mer vi tilbage til lige om lidt.

Misunelse sælger - også dine produkter

Hvornår kan du med fordel bruge misundelse som en del af salgsteksten

Mis­un­delse kræver lidt plads at få etableret. Der­for er det nok ikke lige noget, du skal bruge til en kort pro­duk­t­tekst. Men til læn­gere pro­duk­t­tek­ster, land­ingssider og lange sal­gssider fun­ger­er mis­un­delse fint som en af de strenge, du kan spille på, når du skal sælge dit pro­dukt eller din tjen­este ind.

Mis­un­delse virk­er heller ikke lige godt til alle for­mer for pro­duk­ter og tjen­estey­delser. Men du kan næste altid bruge et stre­jf af det til et eller andet, uanset om det er men­stru­a­tions­bind eller coach­ing-ses­sion­er, du skal sælge.

Sådan kan du bruge misundelse til at sælge produkter

Skal du bruge mis­un­delse til at sælge pro­duk­ter, kan det f.eks. være som den hem­melige fordel, den per­son kun­den mis­un­der, bruger til at opnå det resul­tat, som kun­den også gerne vil opnå.

Sæl­ger du f.eks. et bum­se­pro­dukt, kan det være, at du først beskriv­er den der irriterende klassekam­mer­at, det aldrig er til at finde en bums eller hudorm på – som alle mis­un­der for sin pæne hud. Tænk, hvis du havde den samme lækre hud og ikke behøvede bekym­re dig om bumser, der jo altid har det med at dukke op lige før den vigtige date eller den store fest. Men måske bruger den bum­seløse klassekam­mer­at et særligt bum­se­pro­dukt som en del af sit daglige toi­lette. Det er hans eller hen­des hem­me­lighed og det, der er årsagen til den helt per­fek­te hud. Men bare rolig! Vi har det lige her og du kan end­da få det fragt­frit lev­eret. Så kan du også tage til fest næste gang, uden at skulle slås med en dum bums lige midt i fjæset.

Misunelse sælger - også dine tjenester

Sådan kan du bruge misundelse til at sælge tjenesteydelser

Når du skal bruge mis­un­delse til at sælge tjen­estey­delser, han­dler det om at få itale­sat det, folk drøm­mer om og mis­un­der hos andre – og så få fork­laret dem, at de kan opnå nøjagtig det samme, bare ved at gøre en lille, overkom­melig ind­sats og så i øvrigt bruge din tjen­este eller dit pro­dukt. ”Du kan opnå dine drømme og komme til at se ud som alle andre bare ved …”

Her kan du både øse af dine per­son­lige erfaringer, for at få kun­derne til at mis­unde dig eller give kun­deref­er­encer, der får læseren til at mis­unde dine gam­le kun­der. Du kan også bruge det samme trick som med pro­duk­terne, hvor du find­er en per­son, der er lige som dem selv og som de kan føle sig enten ligeværdi­ge, bedre end eller se op til. Det sid­ste virk­er bedst, hvis det er en per­son, der allerede er kendt og respek­teret i din målgruppe.

Uanset hvilken til­gang, du væl­ger, er det vigtigt, at du får intro­duc­eret dig, din kunde eller anden per­son, så det er tydeligt, at de er jævn­byrdi­ge med mål­grup­pen, får sat en tid­sramme op for, hvor hur­tigt folk kan for­vente at se resul­tater, samt få aflivet eventuelle fak­tor­er, som folk kan se som en und­skyld­ning for, hvor­for det ikke skulle virke for dem.

Skal du f.eks. sælge et online mar­ket­ing kur­sus, kunne du f.eks. starte sådan her:

Da jeg start­ede min web­shop for snart 4 år siden, havde jeg ingen ide om, hvad jeg kast­ede mig ud i. Stik imod alle ven­ner og fam­i­lies gode råd for­lod jeg min gode mellem­led­er­still­ing for at starte mit eget fir­ma op inden for et helt nyt for­ret­ning­som­råde, som jeg basalt set ikke vid­ste noget som helst om overhovedet.

Men allerede to år senere kunne jeg trække dobbelt så meget ud af fir­maet til mig selv her måned, som jeg havde fået i måned­sløn i mit gam­le job. Og siden er det kun blevet end­nu bedre!

Her får vi både givet læseren en tid­sramme for, hvor lang tid der går, før de når et abso­lut accept­abelt mål. Sam­tidig får vi aflivet enhver for­mod­ning om, at du skulle have haft en hem­melig fordel i baghån­den, som dit kun­deemne ikke har.

Det skaber mis­un­delse hos læseren, sam­tidig med at det fortæller dem, at der­til kan de også selv komme, hvis bare de tager det kur­sus, du er i gang med at sælge dem.

De fem undskyldninger folk bruger for, at det ikke passer på dem

Der hvor kæden nemt kan hoppe af, er, når læseren beg­y­n­der at finde und­skyld­ninger i din tekst for, hvor­for det sce­nar­ie du opstiller eller det pro­dukt eller den tjen­estey­delse, du vil sælge dem, alligev­el ikke pass­er på dem eller vil virke for dem.

Generelt er der fem forskel­lige und­skyld­ninger, som folk bruger. De kan dog alle tack­les eller du kan på anden måde skrive dig ud af dem eller uden om dem i tek­sten. Det er i øvrigt stort set de samme und­skyld­ninger, folk altid bruger for ikke at købe noget – uanset om der er mis­un­delse ind­b­land­et i argu­men­ta­tio­nen eller ej.

Det drejer sig om:

  • Socialt – Her bort­fork­lares den pågælden­des suc­ces med, at ved­k­om­mende har nogle per­son­er af en særlig kaliber i sit netværk, som kun­deem­net ikke har. Vejen uden om den und­skyld­ning er at fork­lare læseren, at det ikke er nød­vendigt med den slags ind­fly­delses­rige per­son­er eller fork­lare dem, hvor­dan de selv får skabt den slags kon­tak­ter – hvis det da ikke indgår som en del af f.eks. det kur­sus, du er ved at sælge dem.
  • Miljømæs­sigt – Måske men­er dit kun­deemne ikke, at de er i den samme posi­tion, har nok tid, har de fornødne ressourcer eller udstyr eller bor det rigtige sted. Iden­ti­fi­cer alle den slags und­skyld­ninger og skriv dig ud af dem ved at fork­lare, at det kun kræver en kor­tere tids ind­sats hver dag, kan gøres hvor som helst og ikke kræver noget bestemt udstyr eller kun noget, som du ved kun­deem­net med sikker­hed er i besid­delse af.
  • Per­son­lighedsmæs­sigt – Det kan også være, at folk ikke men­er, de har de fornødne per­son­lige kvaliteter. De er for gen­erte, ikke modi­ge nok, ikke fokuserede nok, alt for bekym­rede eller hvad det nu kan være. De fleste af disse und­skyld­ninger kan du skrive dig ud af, ved at bruge for­mu­lerin­gen ”Du behøver ikke være X, så længe du er Y og kan …”. Sæl­ger du et kur­sus om at skrive gode blogindlæg, kunne det være noget i stil med: ”Du behøver ikke komme op med en genial ny ide til hvert eneste blogindlæg, så længe du ved en masse om en 4–5 emn­er inden for det område, du skriv­er om. Så kan du altid skrive om noget, som folk vil finde inspir­erende og lærerigt at læse om”.
  • Økono­mi – Ikke at have råd til at gøre det, der skal til for at opnå det ønskede resul­tat, er altid en rigtig god und­skyld­ning – og den der oftest kom­mer i spil. Skyd den ned ved at vise, at dit pro­dukt eller din ydelse giv­er dem en bil­ligere og økonomisk overkom­melig vej til at opnå nøjagtigt det samme resultat.
  • Evn­er, viden eller erfar­ing – Man­glende evn­er, viden og erfar­ing er lige så pop­ulære und­skyld­ninger som penge. Men heldigvis kan den slags oftest tillæres, eller der kan være en nem­mere vej, der ikke kræver de samme evn­er, den samme viden eller de erfaringer, folk ikke har. Sæl­ger du uddan­nelse, kan det være, det er lige præ­cis det, dit kur­sus giv­er læseren.

Hvor­dan du tack­ler de forskel­lige und­skyld­ninger, kan gøres på forskel­lig måde, alt efter hvor meget plads du har til rådighed. Det kan f.eks. være en sim­pelt liste med und­skyld­ninger og modar­gu­menter eller en dygtigt sam­men­sat Q&A-sektion, der sky­der alle und­skyld­ningerne ned.

Men det kan også sagtens bare være skrevet ind i tek­sten, hvor det er rel­e­vant i sam­men­hæn­gen – eller du kan skrive dig helt uden om det, ved at opbygge dit sce­nar­ie, så alle den slags und­skyld­ninger bliv­er aflivet på forhånd. Som da vi aflivede for­mod­nin­gen om, at per­so­n­en med web­shop­pen skulle have haft en hem­melig fordel, da han start­ede op med sit nye firma.

En lille dråbe misundelse sælger altid

Som du kan se, er det forholdsvist nemt at bygge mis­un­delse af en eller anden form ind i din argu­men­ta­tion eller sal­g­stekst. Men pas på! Den virk­er kun, så længe du hold­er dig til den pos­i­tive form for mis­un­delse og sørg­er for, at

  • den per­son læseren skal mis­unde, er en, der lign­er dem og
  • har de samme midler til rådighed som dem, eller
  • har brugt noget, der er overkom­meligt for læseren at anskaffe eller opnå – måske gen­nem det pro­dukt eller den ydelse, du sælger.

Sæt­ter du det hele rigtigt op, vil dit poten­tielle kun­deemne blive opmuntret til at slå til og købe det, du sæl­ger – for­di det har givet andre den suc­ces, de selv drøm­mer om!

Skal du have hjælp til at skrive tek­ster, som dine kun­der og konkur­renter bliv­er mis­un­delige over?

12 + 3 =

TIPS TIL PRODUKTTEKSTER

Hvor­for følelser sælger
bedre end funktioner!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriver
rigtige” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skrive en god og
sam­men­hæn­gende tekst

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This