Sådan bru­ger du mis­un­del­se til at sæl­ge

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Mis­un­del­se er en af de basa­le men­ne­ske­li­ge følel­ser, der kan bru­ges, når du vil over­be­vi­se folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Men det er et tve­æg­get sværd, du nemt kan skæ­re dit slemt på, hvis du for malet dig op i et hjør­ne. Læs vide­re og find ud af, hvor­når og hvor­dan mis­un­del­se kan bru­ges til at sæl­ge pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser og hvor­dan du und­går at sky­de dig selv i foden.

Du ken­der det sik­kert godt fra hver­da­gen. Din kol­le­ga, der er uddan­net i det sam­me som dig, men som hele tiden snup­per alle for­frem­mel­ser­ne for næsen af dig, selv­om du er mindst lige så dyg­tig. Eller nabo­en der hele tiden får noget nyt og smart til hjem­met, end­s­kønt de beg­ge to er ansat i stil­lin­ger, der løn­mæs­sigt lig­ger på sam­me niveau som dig og din part­ner. Og de har hver­ken arvet eller vun­det i lot­to.

Beg­ge dele væk­ker mis­un­del­se og et ønske om, at du kan opnå det sam­me som dem. Nog­le lig­nen­de sce­na­ri­er kan du med stor sand­syn­lig­hed sæt­te op, når du skal sæl­ge dit fir­mas pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser.

Opskrif­ten på at bru­ge mis­un­del­se i dine salgstek­ster

Opskrif­ten på at bru­ge mis­un­del­se i dine salgstek­ster lyder noget i den her stil:

Nogen som dig selv, har opnå­et noget, du selv ønsker, ved at gøre noget som du også sag­tens kan fin­de ud af.

Det er især den sid­ste del af opskrif­ten, der er far­lig og som skal lan­des meget præ­cist, for at folk ikke fin­der på en und­skyld­ning for, hvor­for dit pro­dukt eller din tje­ne­stey­del­se ikke vil kun­ne hjæl­pe dem alli­ge­vel. Det kom­mer vi til­ba­ge til lige om lidt.

Misunelse sælger - også dine produkter

Hvor­når kan du med for­del bru­ge mis­un­del­se som en del af salgstek­sten

Mis­un­del­se kræ­ver lidt plads at få etab­le­ret. Der­for er det nok ikke lige noget, du skal bru­ge til en kort pro­dukt­tekst. Men til læn­ge­re pro­dukt­tek­ster, lan­dings­si­der og lan­ge salgs­si­der fun­ge­rer mis­un­del­se fint som en af de stren­ge, du kan spil­le på, når du skal sæl­ge dit pro­dukt eller din tje­ne­ste ind.

Mis­un­del­se vir­ker hel­ler ikke lige godt til alle for­mer for pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser. Men du kan næste altid bru­ge et strejf af det til et eller andet, uan­set om det er men­stru­a­tions­bind eller coa­ching-ses­sio­ner, du skal sæl­ge.

Sådan kan du bru­ge mis­un­del­se til at sæl­ge pro­duk­ter

Skal du bru­ge mis­un­del­se til at sæl­ge pro­duk­ter, kan det f.eks. være som den hem­me­li­ge for­del, den per­son kun­den mis­un­der, bru­ger til at opnå det resul­tat, som kun­den også ger­ne vil opnå.

Sæl­ger du f.eks. et bum­se­pro­dukt, kan det være, at du først beskri­ver den der irri­te­ren­de klas­se­kam­me­rat, det aldrig er til at fin­de en bums eller hudorm på – som alle mis­un­der for sin pæne hud. Tænk, hvis du hav­de den sam­me lækre hud og ikke behø­ve­de bekym­re dig om bum­ser, der jo altid har det med at duk­ke op lige før den vig­ti­ge date eller den sto­re fest. Men måske bru­ger den bum­se­lø­se klas­se­kam­me­rat et sær­ligt bum­se­pro­dukt som en del af sit dag­li­ge toilet­te. Det er hans eller hen­des hem­me­lig­hed og det, der er årsa­gen til den helt per­fek­te hud. Men bare rolig! Vi har det lige her og du kan end­da få det fragt­frit leve­ret. Så kan du også tage til fest næste gang, uden at skul­le slås med en dum bums lige midt i fjæ­set.

Misunelse sælger - også dine tjenester

Sådan kan du bru­ge mis­un­del­se til at sæl­ge tje­ne­stey­del­ser

Når du skal bru­ge mis­un­del­se til at sæl­ge tje­ne­stey­del­ser, hand­ler det om at få ita­le­sat det, folk drøm­mer om og mis­un­der hos andre – og så få for­kla­ret dem, at de kan opnå nøj­ag­tig det sam­me, bare ved at gøre en lil­le, over­kom­me­lig ind­sats og så i øvrigt bru­ge din tje­ne­ste eller dit pro­dukt. ”Du kan opnå dine drøm­me og kom­me til at se ud som alle andre bare ved …”

Her kan du både øse af dine per­son­li­ge erfa­rin­ger, for at få kun­der­ne til at mis­un­de dig eller give kun­dere­fe­ren­cer, der får læse­ren til at mis­un­de dine gam­le kun­der. Du kan også bru­ge det sam­me tri­ck som med pro­duk­ter­ne, hvor du fin­der en per­son, der er lige som dem selv og som de kan føle sig enten lige­vær­di­ge, bed­re end eller se op til. Det sid­ste vir­ker bedst, hvis det er en per­son, der alle­re­de er kendt og respek­te­ret i din mål­grup­pe.

Uan­set hvil­ken til­gang, du væl­ger, er det vig­tigt, at du får intro­du­ce­ret dig, din kun­de eller anden per­son, så det er tyde­ligt, at de er jævn­byr­di­ge med mål­grup­pen, får sat en tids­ram­me op for, hvor hur­tigt folk kan for­ven­te at se resul­ta­ter, samt få afli­vet even­tu­el­le fak­to­rer, som folk kan se som en und­skyld­ning for, hvor­for det ikke skul­le vir­ke for dem.

Skal du f.eks. sæl­ge et onli­ne mar­ke­ting kur­sus, kun­ne du f.eks. star­te sådan her:

Da jeg star­te­de min webs­hop for snart 4 år siden, hav­de jeg ingen ide om, hvad jeg kaste­de mig ud i. Stik imod alle ven­ner og fami­lies gode råd for­lod jeg min gode mel­lem­le­der­stil­ling for at star­te mit eget fir­ma op inden for et helt nyt for­ret­nings­om­rå­de, som jeg basalt set ikke vid­ste noget som helst om over­ho­ve­det.

Men alle­re­de to år sene­re kun­ne jeg træk­ke dob­belt så meget ud af fir­ma­et til mig selv her måned, som jeg hav­de fået i månedsløn i mit gam­le job. Og siden er det kun ble­vet end­nu bed­re!

Her får vi både givet læse­ren en tids­ram­me for, hvor lang tid der går, før de når et abso­lut accep­ta­belt mål. Sam­ti­dig får vi afli­vet enhver for­mod­ning om, at du skul­le have haft en hem­me­lig for­del i bag­hån­den, som dit kun­de­em­ne ikke har.

Det ska­ber mis­un­del­se hos læse­ren, sam­ti­dig med at det for­tæl­ler dem, at der­til kan de også selv kom­me, hvis bare de tager det kur­sus, du er i gang med at sæl­ge dem.

De fem und­skyld­nin­ger folk bru­ger for, at det ikke pas­ser på dem

Der hvor kæden nemt kan hop­pe af, er, når læse­ren begyn­der at fin­de und­skyld­nin­ger i din tekst for, hvor­for det sce­na­rie du opstil­ler eller det pro­dukt eller den tje­ne­stey­del­se, du vil sæl­ge dem, alli­ge­vel ikke pas­ser på dem eller vil vir­ke for dem.

Gene­relt er der fem for­skel­li­ge und­skyld­nin­ger, som folk bru­ger. De kan dog alle tack­les eller du kan på anden måde skri­ve dig ud af dem eller uden om dem i tek­sten. Det er i øvrigt stort set de sam­me und­skyld­nin­ger, folk altid bru­ger for ikke at købe noget – uan­set om der er mis­un­del­se ind­blan­det i argu­men­ta­tio­nen eller ej.

Det dre­jer sig om:

  • Soci­alt – Her bort­for­kla­res den pågæl­den­des suc­ces med, at ved­kom­men­de har nog­le per­so­ner af en sær­lig kali­ber i sit net­værk, som kun­de­em­net ikke har. Vej­en uden om den und­skyld­ning er at for­kla­re læse­ren, at det ikke er nød­ven­digt med den slags ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner eller for­kla­re dem, hvor­dan de selv får skabt den slags kon­tak­ter – hvis det da ikke ind­går som en del af f.eks. det kur­sus, du er ved at sæl­ge dem.
  • Mil­jø­mæs­sigt – Måske mener dit kun­de­em­ne ikke, at de er i den sam­me posi­tion, har nok tid, har de for­nød­ne res­sour­cer eller udstyr eller bor det rig­ti­ge sted. Iden­ti­fi­cer alle den slags und­skyld­nin­ger og skriv dig ud af dem ved at for­kla­re, at det kun kræ­ver en kor­te­re tids ind­sats hver dag, kan gøres hvor som helst og ikke kræ­ver noget bestemt udstyr eller kun noget, som du ved kun­de­em­net med sik­ker­hed er i besid­del­se af.
  • Per­son­lig­heds­mæs­sigt – Det kan også være, at folk ikke mener, de har de for­nød­ne per­son­li­ge kva­li­te­ter. De er for gener­te, ikke modi­ge nok, ikke foku­se­re­de nok, alt for bekym­re­de eller hvad det nu kan være. De fle­ste af dis­se und­skyld­nin­ger kan du skri­ve dig ud af, ved at bru­ge for­mu­le­rin­gen ”Du behø­ver ikke være X, så læn­ge du er Y og kan …”. Sæl­ger du et kur­sus om at skri­ve gode blo­gind­læg, kun­ne det være noget i stil med: ”Du behø­ver ikke kom­me op med en geni­al ny ide til hvert ene­ste blo­gind­læg, så læn­ge du ved en mas­se om en 4–5 emner inden for det områ­de, du skri­ver om. Så kan du altid skri­ve om noget, som folk vil fin­de inspi­re­ren­de og lære­rigt at læse om”.
  • Øko­no­mi – Ikke at have råd til at gøre det, der skal til for at opnå det ønske­de resul­tat, er altid en rig­tig god und­skyld­ning – og den der oftest kom­mer i spil. Skyd den ned ved at vise, at dit pro­dukt eller din ydel­se giver dem en bil­li­ge­re og øko­no­misk over­kom­me­lig vej til at opnå nøj­ag­tigt det sam­me resul­tat.
  • Evner, viden eller erfa­ring – Mang­len­de evner, viden og erfa­ring er lige så popu­læ­re und­skyld­nin­ger som pen­ge. Men hel­dig­vis kan den slags oftest til­læ­res, eller der kan være en nem­me­re vej, der ikke kræ­ver de sam­me evner, den sam­me viden eller de erfa­rin­ger, folk ikke har. Sæl­ger du uddan­nel­se, kan det være, det er lige præ­cis det, dit kur­sus giver læse­ren.

Hvor­dan du tack­ler de for­skel­li­ge und­skyld­nin­ger, kan gøres på for­skel­lig måde, alt efter hvor meget plads du har til rådig­hed. Det kan f.eks. være en sim­pelt liste med und­skyld­nin­ger og mod­ar­gu­men­ter eller en dyg­tigt sam­men­sat Q&A-sektion, der sky­der alle und­skyld­nin­ger­ne ned.

Men det kan også sag­tens bare være skre­vet ind i tek­sten, hvor det er rele­vant i sam­men­hæn­gen – eller du kan skri­ve dig helt uden om det, ved at opbyg­ge dit sce­na­rie, så alle den slags und­skyld­nin­ger bli­ver afli­vet på for­hånd. Som da vi afli­ve­de for­mod­nin­gen om, at per­so­nen med webs­hop­pen skul­le have haft en hem­me­lig for­del, da han star­te­de op med sit nye fir­ma.

En lil­le drå­be mis­un­del­se sæl­ger altid

Som du kan se, er det for­holds­vist nemt at byg­ge mis­un­del­se af en eller anden form ind i din argu­men­ta­tion eller salgstekst. Men pas på! Den vir­ker kun, så læn­ge du hol­der dig til den posi­ti­ve form for mis­un­del­se og sør­ger for, at

  • den per­son læse­ren skal mis­un­de, er en, der lig­ner dem og
  • har de sam­me mid­ler til rådig­hed som dem, eller
  • har brugt noget, der er over­kom­me­ligt for læse­ren at anskaf­fe eller opnå – måske gen­nem det pro­dukt eller den ydel­se, du sæl­ger.

Sæt­ter du det hele rig­tigt op, vil dit poten­ti­el­le kun­de­em­ne bli­ve opmun­tret til at slå til og købe det, du sæl­ger – for­di det har givet andre den suc­ces, de selv drøm­mer om!

Skal du have hjælp til at skri­ve tek­ster, som dine kun­der og kon­kur­ren­ter bli­ver mis­un­de­li­ge over?

1 + 12 =

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This