Sådan skri­ver du afsnit til net­tet i 2020

Når du skri­ver afsnit til net­tet, skal du hol­de dem kor­te. Det gør dem let­te­re at over­skue for læser­ne – især på mobi­len. Læs her, hvor­dan du skri­ver afsnit, der leder de besø­gen­de hele vej­en igen­nem din tekst – eller i det mind­ste gør det nem­me­re at skim­me den.

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Alle og enhver kan da fin­de ud af at skri­ve en sæt­ning!

Eller kan de? For de sæt­nin­ger du lær­te at skri­ve i sko­len, var opbyg­get efter den aka­de­mi­ske tra­di­tion. Den ska­ber helt auto­ma­tisk alen­lan­ge sæt­nin­ger som dem, du sik­kert husker til­ba­ge på med gru fra din stu­di­e­tid.

Det får ingen til at gå i gang med at læse din tekst – da slet ikke, hvis de ikke er vil­de med at læse i for­vej­en.

Nej, når du skri­ver afsnit til net­tet, skal du gri­be det helt ander­le­des an!

Hvis tek­ster­ne på net­tet var skre­vet på sam­me måde som i en bog, vil­le de ikke være sær­lig sjove at læse. Slet ikke hvis du i for­vej­en ikke er vild med at læse.

Skriv mobil­ven­li­ge afsnit

Et godt tekst­af­snit til net­tet er et kort og mobil­ven­ligt afsnit.

Det er et afsnit på mak­si­mum 70–75 ord – og ger­ne fær­re. Der­ved kan du nem­lig over­skue hvert enkelt afsnit i tek­sten, uden at du behø­ver scrol­le på mobi­len. Det gør det nem­me­re og mere ind­by­den­de at læse tek­sten – også for­di du ved, hvor langt du skal læse, før der kom­mer et nyt afsnit.

For selv om mobilskær­me­ne bli­ver stør­re, er der sta­dig en meget stor del af befolk­nin­gen, som har mobi­ler med en lil­le skærm på stør­rel­se med en Apple iPho­ne SE eller iPho­ne 8. Og her er der ikke plads til ret meget mere end 70 ord, før du skal i gang med scrol­le. I hvert fald hvis tek­sten skal have en stør­rel­se, der gør den nem at læse på mobi­len.

Man­ge kor­te sæt­nin­ger

Ønsker du at gøre afsnit­tet end­nu let­te­re at læse? Så skal du opde­le det i fle­re kor­te sæt­nin­ger. Und­gå så vidt muligt sæt­nin­ger på over 20 ord. Og hold ger­ne hver sæt­ning kor­te­re end det.

Bli­ver sæt­nin­gen for lang, eller har den man­ge ind­skud­te led, kan du over­ve­je at kon­ver­te­re den til en punk­top­stil­ling.

Det kræ­ver ekstra flair for spro­get og en god por­tion opfindsom­hed at skri­ve i kor­te sæt­nin­ger.

Hold dig til en poin­te eller et emne i hvert afsnit

Hol­der du dig til at skif­te afsnit, hver gang du kom­mer med en ny poin­te? Eller hver gang du skif­ter emne? Så bli­ver tek­sten meget nem­me­re at læse.

Der­ved bli­ver hvert enkelt afsnit en afslut­tet enhed – og det gør hele tek­sten meget let­te­re at for­stå.

Og saml afsnit om det sam­me emne under den sam­me mel­lem­ru­brik.

Så se hvert afsnit som end­nu et argu­ment for dit bud­skab, end­nu en for­del for dit pro­dukt eller end­nu en grund til, at den besø­gen­de skal væl­ge jer som kun­de. Eller hvad der nu er tek­stens over­ord­ne­de for­mål.

Skriv hvert afsnit efter den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant

Væl­ger du sam­ti­dig at skri­ve hvert enkelt afsnit efter den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant, for­ø­ger du den­ne effekt – lige­som du gør tek­sten nem­me­re at skim­me.

Den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant sæt­ter fle­re kro­ge i din læser, for­di den før­ste sæt­ning i hvert afsnit fun­ge­rer som over­skrif­ten på afsnit­tet. De efter­føl­gen­de sæt­nin­ger uddy­ber over­skrif­ten, og giver de nød­ven­di­ge detal­jer og argu­men­ter arran­ge­ret efter fal­den­de vig­tig­hed.

Der­ved er du sik­ker på, at selv en læser, der skim­mer tek­sten hastigt, får de vig­tig­ste bud­ska­ber med fra siden. Og nemt kan dyk­ke ned i detal­jer­ne i de afsnit, han eller hun fin­der inter­es­san­te.

Den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant har været brugt lige siden jour­na­li­ster send­te deres artik­ler over tele­gr­af­linjer­ne i det vil­de vesten. Nåe­de hele tek­sten ikke frem, hav­de avi­sen fået den vig­tig­ste nyhed.

Giv tek­sten ryt­me med for­skel­lig læng­de på afsnit­te­ne

 

Har du man­ge afsnit med sam­me læng­de, bli­ver tek­sten nemt mono­ton at se på. Det sker hur­tigt, hvis du hol­der dig til at opde­le tek­sten i man­ge kor­te afsnit.

Men sør­ger du for at vari­e­re læng­den på de enkel­te afsnit, bli­ver tek­sten meget mere spæn­den­de at læse.

Så har du lige haft to kor­te afsnit, skal du væl­ge at skri­ve et læn­ge­re afsnit næste gang. Og vice ver­sa. Der­ved får tek­sten en form for ryt­me og bli­ver mere inter­es­sant at se på. Sam­ti­dig kan du bru­ge de for­skel­li­ge læng­der til at indi­ke­re afsnit­tets rol­le i tek­sten.

Kon­klu­sio­ner kan du hol­de på kor­te afsnit, der kun fyl­der en linje.

De mere uddy­ben­de afsnit kan så være læn­ge­re, så de f.eks. fyl­der to eller fle­re linjer på en com­pu­ter­skærm – og der­med end­nu fle­re på en mobil- eller tab­letskærm.

Hold det før­ste afsnit ultra­kort

Et godt tri­ck til at få folk i gang med din brød­tekst, er at star­te den med et kort afsnit på en enkelt linje. Ja, aller­helst med en kort hel­sæt­ning. Sådan som jeg har gjort det i den­ne arti­kel.

Brug ger­ne et spørgs­mål eller en kon­sta­te­ring til den før­ste sæt­ning. Det vil læse­ren helt auto­ma­tisk for­hol­de sig til. Helst for­mu­le­ret lidt udfor­dren­de. Eller så det væk­ker læse­rens nys­ger­rig­hed. Eller får dem til at tæn­ke: Det kan da ikke pas­sé?

Et andet godt tri­ck er at star­te med en histo­rie. Læs mere om storytel­ling som copy­wri­ting-tri­ck her.

Brug mel­lem­ru­brik­ker – ger­ne i fle­re niveau­er

Skal du hjæl­pe de besø­gen­de til at få et end­nu bed­re over­blik over din tekst? Så skal du sør­ge for at bru­ge mel­lem­ru­brik­ker ofte­re end du er vant til.

Ger­ne for hver 3 til 5 afsnit. Og ger­ne i fle­re niveau­er.

Der­ved får du opdelt de man­ge afsnit i tek­sten, så det er nemt at se, hvil­ke der hører sam­men – og hvad du kan for­ven­te dig af dem som læser.

Tjek også dis­se tri­cks til at bry­de tekst­mu­ren ned!

 

Afsnit­te­ne skal hjæl­pe læse­ren gen­nem tek­sten

Bru­ger du de tips, jeg har givet dig oven­for, kom­me afsnit­te­ne i din tekst til at hjæl­pe din læser gen­nem tek­sten.

Der­ved øger du sand­syn­lig­he­den for, at læse­ren får alle dine poin­ter og det bud­skab, som din tekst har. Det øger chan­cen for, at ved­kom­men­de ender med at bli­ve kun­de i din butik.

Sam­ti­dig hol­der det den besø­gen­de læn­ge­re på siden. Noget som Goog­les Rank Brain vil pre­mière dig for, næste gang din side vises som søge­re­sul­tat for en lig­nen­de søg­ning på Goog­le.

Skal vi skri­ve jeres afsnit?

Synes du, det lyder besvær­ligt at skri­ve på den måde? Eller vil du ger­ne have pro­fes­sio­nel hjælp til at skri­ve tek­ster til net­tet, som rent fak­tisk bli­ver læst?

Så kon­takt os i dag ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Eller giv os et ring på 29 72 55 73, eller send en mail til info@​webtextshop.​dk. Så får vi lagt en plan for, hvor­dan I får et end­nu stør­re udbyt­te af jeres hjem­mesi­de.

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220