3 tips til at skri­ve bed­re SEO-tek­ster

Skal du skri­ve bed­re SEO-tek­ster i 2020, bør du foku­se­re min­dre på søge­or­de­ne og mere på at ska­be kva­li­tet­sind­hold, der hol­der folk på din side. Det kræ­ver, at du bru­ger fle­re kræf­ter på at skri­ve godt og inspi­re­ren­de ind­hold, samt på at gøre tek­sten så ind­by­den­de som muligt. Det får du 3 tips til her.

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

SEO-tek­ster hand­ler ikke læn­ge­re om at få sat søge­or­de­ne ind på nog­le bestem­te ste­der eller sør­ge for, at de optræ­der ofte nok i din tekst. I ste­det skal du:

 • skri­ve ind­hold, der er rele­vant i for­hold til inten­tio­nen den søg­ning, du blev fun­det i
 • sør­ge for at tek­sten er gen­nem­be­ar­bej­det og bidra­ger læse­ren med noget ny viden
 • opde­le tek­sten, så den bli­ver let at over­skue, og vir­ker ind­by­den­de at gå i gang med
 • sik­re dig, at spro­get er både fly­den­de og spæn­den­de, så du hol­der læse­ren på siden

De før­ste to punk­ter stil­ler høje­re krav til din research, end det var nød­ven­digt, når du skul­le skri­ve SEO-tek­ster i gam­le dage. Det var den slags tek­ster, der var skre­vet for Goog­les skyld, for at du kun­ne kom­me til at ran­ke på bestem­te søge­ord. De vir­ker ikke i dag.

SEO-tek­ster skri­ves til men­ne­sker

For i dag kræ­ver gode og effek­ti­ve SEO-tek­ster, at dit ind­hold også er læse­vær­digt for men­ne­sker, før Goog­le fin­der det værd at ran­ke siden for de søge­ord, du ger­ne vil fin­des på. Det sør­ger Goog­le Rank­brain, og de såkald­te EAT-kri­te­ri­er (Eks­per­ti­se, Auto­ri­tet og Tro­vær­dig­hed) for, som Goog­le anven­der i dag.

Der­for er du også nødt til at arbej­de mere seri­øst med de to sid­ste punk­ter i over­sig­ten oven­for. Det kræ­ver, at du gør mere ud af din tekst. Samt at du aktivt bru­ger de 3 tips til at få folk til at bli­ve på siden, når de først er kom­met der­ind fra en søg­ning.

Tip 1: Skriv fæn­gen­de over­skrif­ter, og under­ru­brik­ker der sæl­ger udbyt­tet ind

Gode over­skrif­ter har altid været en nød­ven­dig­hed, hvis du skul­le gøre dig håb om at fan­ge net­tets flyg­ti­ge besø­gen­de. Det har ikke ændret sig – tvær­ti­mod.

Skal du have en chan­ce for, at folk bli­ver hæn­gen­de på siden, er det vig­tigt, at over­skrif­ten er for­mu­le­ret både dæk­ken­de, væk­ken­de og æggen­de (som jour­na­li­ster­ne siger). Samt at den besø­gen­de straks kan se, at den her tekst lever op til inten­tio­nen med deres søg­ning.

Så har den besø­gen­de søgt på f.eks. ”utæt van­d­rør”, skal over­skrif­ten måske hed­de noget i ret­ning af ”5 tips til at stop­pe et utæt van­d­rør”. Det skal nok fan­ge deres opmærk­som­hed.

Sørg også for at anven­de en tyde­lig frem­hæ­vet under­ru­brik, der opsum­me­rer de vig­tig­ste bud­ska­ber og sæl­ger tek­stens udbyt­te for læse­ren ind. Det er også med til at sik­re, at fle­re bli­ver over­be­vi­ste om, at din tekst er værd at bli­ve på siden for at læse.

Tip 2: Gør det nemt at få hul på tek­sten

Der­næst er det vig­tigt, at læse­ren fin­der tek­sten over­sku­e­lig og over­kom­me­lig at gå i gang med.

Det kan du gøre ved at:

 • Bru­ge tyde­li­ge mel­lem­ru­brik­ker til at opde­le tek­sten med jæv­ne mel­lem­rum
 • Anven­de kor­te afsnit med man­ge kor­te sæt­nin­ger frem­for sto­re tekstblok­ke
 • Anven­de en punk­top­stil­ling tid­ligt i tek­sten – og ger­ne fle­re sene­re i tek­sten

Anven­der du dis­se tre ele­men­ter stra­te­gisk kor­rekt, kan du effek­tivt lede de besø­gen­de ned gen­nem din tekst. Først ved at skim­me mel­lem­ru­brik­ker og punkt­opstil­linger. Og ved af de man­ge kor­te afsnit gør den nem­me­re at tage tek­sten i små bid­der ad gan­gen. Især på mobi­len.

Ende­lig kan du frem­me den­ne effekt ved at bru­ge en ræk­ke opsæt­nings­mæs­si­ge tri­cks, der også ken­des fra lan­dings­si­der. De bry­der effek­tivt tekst­mu­ren op i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler.

Tip 3: Peg hele tiden fremad i din tekst

Skal de besø­gen­de fort­sæt­te med at læse, når de først er kom­met i gang, skal du til­ret­te­læg­ge og skri­ve din tekst, så den hele tiden leder dem fremad. Og så den hele tiden gør dem nys­ger­ri­ge på, hvad der nu kom­mer.

Her kan du aktivt anven­de de såkald­te buck­et bri­ga­des eller seeds of curio­si­ty.

Det er en kort sæt­ning eller fra­se, der øger læse­rens nys­ger­rig­hed på det næste, der står i tek­sten. På den måde kan du få de besø­gen­de til at fort­sæt­te læs­nin­gen. Også selv om de måske var lige ved at tabe inter­es­sen eller miste kon­cen­tra­tio­nen.

Hvor­dan gør du det?

Ja, du har lige ople­vet det. En buck­et bri­ga­de pla­ce­res enten i slut­nin­gen af et afsnit eller på en linje for sig i tek­sten. F.eks.:

 • Der er mere end­nu!
 • Nu skal jeg for­tæl­le dig hvor­for!
 • Pas på: Nu bli­ver det far­ligt!
 • Hvor­dan gør du det?

Og man­ge fle­re.

Der fin­des et hav af buck­et bri­ga­des-typer, som hver især spil­ler på nys­ger­rig­hed, vide­be­gær og andre men­ne­ske­li­ge følel­ser.

Så stop en buck­et bri­ga­de ind, hver gang du lige har gen­nem­gå­et noget tungt, tek­nisk eller detal­je­ret i tek­sten. Så er der stør­re chan­cer for, at folk for­sæt­ter med at læse vide­re.

Skal vi hjæl­pe dig med dine SEO-tek­ster?

Så kon­takt os hos web­te­xts­hop – content2marketing! Vi har ry for at skri­ve spæn­den­de og enga­ge­ren­de tek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der. Giv os et ring på 29 72 55 73, send en mail til info@​webtextshop.​dk eller brug kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der.

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220