FØr du bestiller:

10 kri­ti­ske spørgs­mål, du bør stil­le dit tekstbureau

Er du på jagt efter et nyt bureau til at leve­re tek­ster til din hjem­mesi­de eller webs­hop? Og er du i tvivl om, hvad du skal spør­ge om, når du ind­hen­ter til­bud? Så får du 10 kri­ti­ske spørgs­mål her, der kan give dig en for­nuf­tig ide om, hvil­ket tekst­bu­reau du får de bed­ste tek­ster fra i for­hold til pri­sen. Læs med og bliv klar til at fore­ta­ge et mere vel­be­grun­det valg af tekstbureau.

Der fin­des mas­ser af tekst­bu­reau­er her­hjem­me, der leve­rer tek­ster til net­tet. Så kon­kur­ren­cen er hård. Sam­ti­dig er pri­sen oftest den ene­ste måde, nye spil­le­re kan få fod­fæ­ste på mar­ke­det. Så det er altid til at få et ekstra godt tilbud.

Men er pri­sen altid den rig­ti­ge para­me­ter at væl­ge tekst­bu­reau ud fra? Tjek dit sene­ste valg af tekst­bu­reau – eller det næste tekst­bu­reau, du over­ve­jer at hyre – med de 10 spørgs­mål, vi gen­nem­går i den­ne arti­kel. Så får du sand­syn­lig­vis et ander­le­des syn på tingene.

De 10 spørgs­mål er:

Og så det moral­ske bonus­spørgs­mål du også bør tage med i overvejelserne:

 

Hvil­ke infor­ma­tio­ner skal tekst­bu­reau­et bru­ge om hver tekst?

Skal du bare kom­me med et søge­ord og det ønske­de ord­an­tal? Og så kører de ellers bare på med at skri­ve noget tekst?

Eller spør­ger bureau­et ind til, hvor­for du ønsker tek­sten skre­vet, hvad du skal bru­ge den til, og hvor den skal udgives?

Ople­ver du det sid­ste? Så har du fat i et tekst­bu­reau, der går efter at leve­re den helt rig­ti­ge tekst til dig i før­ste for­søg. Her er der størst chan­ce for, at du får en tekst, du kan bru­ge med det sam­me, uden enten selv at bru­ge en mas­se tid på ret­te den til eller bede om at få skre­vet den helt om. Det er bare at hæl­de den ind på siden.

Hvor­dan er bureau­ets inter­ne arbejds­pro­ces, fra du bestil­ler, til du mod­ta­ger teksterne?

Når du taler med tekst­bu­reau­et, er det en god idé at for­hø­re dig lidt om, hvor­dan bureau­et arbej­der inter­nt, når de skri­ver tek­ster til dig. Det giver dig et ind­blik i, hvor seri­øst bureau­et går til værks.

Får skri­ben­ten bare over­dra­get de oplys­nin­ger, du har givet bureau­et om opga­ven? Og får du tek­sten retur direk­te fra skri­ben­ten, uden at andre af bureau­ets ansat­te har læst den igennem?

Eller har bureau­et en fast, doku­men­te­ret arbejds­pro­ces med faste punk­ter, som bri­ef af skri­ben­ten, redi­ge­ring og korrekturlæsning?

Hvis det sid­ste er til­fæl­det, ved du, at tekst­bu­reau­et ønsker at leve­re tek­ster af høj kva­li­tet, som giver dine besø­gen­de en god ople­vel­se med dit ind­hold. Og som spa­rer dig for en mas­se tid og besvær.

Har tekst­bu­reau­et en anbe­fa­ling til, hvor­dan tek­ster­ne skal opbygges?

Når du beskri­ver de opga­ver, du skal have løst, kom­mer tekst­bu­reau­et så med nog­le idéer og anbe­fa­lin­ger til, hvor­dan tek­ster­ne bedst kan opbyg­ges? Eller siger de bare “Tak!” og tager imod ordren?

Er det sid­ste til­fæl­det, kom­mer tek­sten sjæl­dent til at give dig det for­ven­te­de udbyt­te. For selv om der ikke var noget i vej­en med din idé, opstår de bed­ste tek­ster oftest i en spar­rings­pro­ces, hvor du bidra­ger med den nød­ven­di­ge fag­lig­hed til ind­hol­det, og tekst­bu­reau­et bru­ger deres viden om copy­wri­ting, folks læse­va­ner på net­tet, kor­rekt dis­po­ne­ring, opsæt­ning og så vide­re til at ska­be den bed­ste tekst.

Resul­ta­tet bli­ver meget mere læse­vær­di­ge tek­ster, som giver dine besø­gen­de en god ople­vel­se med din hjem­mesi­de eller webs­hop. Det kom­mer du hur­tigt til at mær­ke på bundlinjen.

Mod­ta­ger skri­ben­ter­ne uddan­nel­se i at skri­ve til nettet?

Der er stor for­skel på at mod­ta­ge en tekst fra en skri­bent, der ikke har mod­ta­get anden under­vis­ning i at skri­ve, end den de fik, da de lær­te at skri­ve stil i sko­len. Og så at få en tekst fra en skri­bent, der har lært at dis­po­ne­re, opsæt­te og skri­ve en spæn­den­de og fæn­gen­de tekst, der er nem for den besø­gen­de både at over­skue og få hul på.

For­skel­len hand­ler især om at vide noget om copy­wri­ting, den måde vi læser tek­ster på net­tet på, og hvor­dan man skru­er tek­sten sam­men, så den er både nem at over­skue og ikke bli­ver kede­lig i længden.

Det er sjovt nok det stik mod­sat­te af den aka­de­mi­ske skri­ve­stil, der anven­des i fol­ke­sko­lens stilehæfter.

Hvor­dan du fin­der ud af, om skri­ben­ter­ne bli­ver under­vist eller får tjek­ket deres skri­ve­stil, inden de bli­ver sat til at løse kun­de­op­ga­ver? Spørg ind til det, og for­hold dig kri­tisk til den ord­pris, du bli­ver til­budt. Er ord­pri­sen lav, er der sjæl­dent råd til at fore­ta­ge sær­lig meget oplæ­ring af skribenterne.

Bli­ver skri­ben­ter­ne løben­de opda­te­ret om SEO og andre rele­van­te emner?

Lige så vig­tigt er det, at skri­ben­ter­ne løben­de bli­ver opda­te­ret med Goog­les nye­ste påhit inden for SEO, og hvad det bety­der for de tek­ster, de skal skri­ve. Og at de hele tiden får fyldt mere viden på og ny inspira­tion til at skri­ve tek­ster til nettet.

Igen er du nødt til at spør­ge eller hol­de ord­pri­sen op imod, hvil­ket uddan­nel­ses- og videns­ni­veau du kan for­ven­te dig hos skribenterne.

Bru­ger bureau­et ude­luk­ken­de fre­elan­ce­re eller har de fastan­sat­te skribenter?

Det er kun gan­ske få tekst­bu­reau­er her­hjem­me, der ude­luk­ken­de har fastan­sat­te skri­ben­ter – ja, fak­tisk er der vist kun et enkelt, vi ken­der til. Hoved­par­ten bru­ger et miks af beg­ge dele, og nog­le bureau­er køres ude­luk­ken­de kun med freelanceskribenter.

Der er for­de­le og ulem­per ved beg­ge dele. Har bureau­et kun fastan­sat­te, kan der nemt opstå peri­o­der, hvor der er lang ven­te­tid, før de kan gå i gang med nye opga­ver. Du ansæt­ter jo ikke bare et par ekstra skri­ben­ter, bare for­di der kom­me en enkelt­stå­en­de stor ordre i hus.

Anven­der bureau­et omvendt kun fre­elan­ce­re, vil især lav­pris­bu­reau­er­ne have svært ved at fast­hol­de en ens­ar­tet kva­li­tet og tone i tek­ster­ne. For den lave ord­pris giver ikke råd til, at der er nogen, som sid­der og kva­li­tet­stjek­ker tek­ster­ne, inden de bli­ver sendt efter dig.

Det mest opti­ma­le miks er de tekst­bu­reau­er, som anven­der både fastan­sat­te og fre­elan­ce­re. Her vil hver af de fastan­sat­te skri­ben­ter oftest have en eller fle­re fre­elan­ce­re til­knyt­tet, som de coa­cher og redi­ge­rer tek­ster for, før du mod­ta­ger dem – sam­ti­dig med at de selv del­ta­ger aktivt i pro­duk­tio­nen, så de ikke bli­ver rust­ne på skri­ve­ner­ven. Der­ved får du tek­ster i en ens­ar­tet kva­li­tet, sam­ti­dig med at bureau­et løben­de kan skrue op og ned for res­sour­cer­ne, alt efter hvor man­ge opga­ver de har i gang.

Hvad er gen­nem­snitsal­de­ren på bureau­ets skribenter?

Gene­relt bli­ver kva­li­te­ten af de tek­ster, en skri­bent kan leve­re, bed­re, jo mere liv­ser­fa­ring ved­kom­men­de har.

Liv­ser­fa­ring – det frem­går jo egent­ligt ret tyde­ligt af ordet – kræ­ver, at du har levet en vis del af dit liv, før du kan opnå den. Med tiden får du jo prø­vet fle­re og fle­re af de ting i prak­sis, som du ellers kun vil­le have erfa­rin­ger med på et teo­re­tisk plan. Det bety­der oftest, at du ikke får alle nuan­cer­ne og de vir­ke­li­ge guld­korn med.

Nog­le er selv­føl­ge­lig hur­ti­ge­re til at få noget liv­ser­fa­ring end andre. Oftest er det dog kun inden for et begræn­set områ­de. Den bre­de­re liv­ser­fa­ring kræ­ver nog­le fle­re leve­år under bæltet.

Sam­ti­dig øges din paratvi­den med alde­ren, hvor­for du får nem­me­re ved at fin­de mere viden om et bestemt emne, sim­pelt­hen for­di du har fle­re til­gan­ge til emnet. Des­u­den har du fået så meget viden om emnet på for­hånd, at du bed­re kan gen­nem­skue, om de oplys­nin­ger du kan fin­de på net­tet om et givent emne, nu rent fak­tisk hol­der vand i virkeligheden.

Så gene­relt siger gen­nem­snitsal­de­ren på tekst­bu­reau­ets skri­ben­ter noget om, hvor meget liv­ser­fa­ring og paratvi­den du kan for­ven­te, der lig­ger bag de tek­ster, du mod­ta­ger – og der­med kva­li­te­ten af dem.

Har du mulig­hed for at kom­mu­ni­ke­re direk­te med skri­ben­ter­ne? – Og kan de stil­le spørgs­mål direk­te til dig?

Man­ge gan­ge kan selv små mis­for­stå­el­ser gøre for­skel­len på, om den tekst, du mod­ta­ger, kan bru­ges eller må kasseres.

Oftest kan den slags mis­for­stå­el­ser und­gås, hvis du har mulig­hed for at kom­mu­ni­ke­re direk­te med skri­ben­ter­ne ved hjælp af tekst­bu­reau­ets ordresystem.

Eller ret­te­re: Har skri­ben­ter­ne mulig­hed for at stil­le spørgs­mål direk­te til dig, uden det først skal gå gen­nem bureau­ets admi­ni­stra­tion eller ledelse.

Der­ved sprin­ges et unød­ven­digt led i kom­mu­ni­ka­tio­nen over, så uklar­he­der og mis­for­stå­el­ser hur­tigt kan løses, uden at der er risi­ko for, at der opstår nye for­stå­el­ses­pro­ble­mer under over­le­ve­rin­gen. Kan skri­ben­ter­ne spør­ge dig direk­te, får du en stør­re chan­ce for at få en tekst, du rent fak­tisk kan bru­ge til noget.

 

Hvil­ken indstil­ling til tek­ster udstrå­ler bureauet?

Tekst­bu­reau­ets og dets ledel­ses indstil­ling til tek­ster for­tæl­ler dig meget om, hvor gode tek­ster du kan for­ven­te at få fra dem.

Der fin­des eje­re af tekst­bu­reau­er, der synes, de arbej­der i en “use­xet bran­che”. Det for­tæl­ler tyde­ligt, at de slet ikke har hjer­tet med i de pro­duk­ter, som de leve­rer til deres kun­der. For dem er tek­ster bare – nå ja – tek­ster, og deres skri­ben­ter og/eller med­ar­bej­de­re er bare folk, som sid­der og stop­per fars i pølsemaskinen.

Et godt sted at spot­te fir­ma­ets pas­sion for deres egne pro­duk­ter, er deres blog, og hvor­dan de omta­ler deres pro­duk­ter på bureau­ets hjemmeside.

Er blog­gen fyldt med ind­læg, hvor bureau­et øser af deres viden og deres pas­sion for tek­ster samt præ­sen­te­rer gode cases, der tyde­ligt viser, hvor­dan bureau­et giver deres kun­der vær­di for pen­ge­ne? Så er det gode tegn.

Hand­ler blog­gen og pro­dukt­si­der­ne kun om de for­de­le, du får som kun­de i form af bil­li­ge tek­ster til tiden, mulig­hed for at væl­ge tek­ster i for­skel­li­ge kva­li­te­ter og så vide­re, bør du tæn­ke dig om en ekstra gang.

Kort sagt: Omta­ler bureau­et deres pro­duk­ter og ydel­ser – og den måde de ska­ber tek­ster­ne på – som kated­ra­ler, eller ser de hvert enkelt ord som end­nu en sten, der skal hug­ges til?

Giver bureau­et mæng­de­ra­bat ved stør­re bestillinger?

Det er lidt med et ord, som det er med en Klov­borg-ost. Et ord tager den tid, det tager at skri­ve, uan­set hvor man­ge eller hvor få ord, der skal stå. Det sam­me gæl­der natur­lig­vis for sæt­nin­ger, afsnit og hele sider af tekst.

Når du skri­ver tekst, er der ikke nogen arbejds­gan­ge, der kan opti­me­res, selv om kun­den har bestilt man­ge ord på en gang. Der er hel­ler ikke noget, der kan gen­bru­ges, eller noget at vin­de rent omkost­nings­mæs­sigt ved at sæt­te fle­re res­sour­cer ind. Ord, sæt­nin­ger, afsnit og sider tager nøj­ag­tig den sam­me tid at skri­ve, lige meget hvor man­ge af slagsen der skal skri­ves til sam­me bestilling.

Så hvis tekst­bu­reau­et til­by­der rabat­ter i form af en reduk­tion på ord­pri­sen ved sto­re, sam­ti­di­ge bestil­lin­ger, er det – som du skal se lige om lidt – det over­he­ad, der sik­rer kva­li­te­ten i dine tek­ster, der for­svin­der. Så den rabat du opnår, ender i den sid­ste ende med at kun­ne ses på de tek­ster, du modtager.

Kan skri­ben­ter­ne i det hele taget få en for­nuf­tig time­løn ud af ordprisen?

Uan­set om bureau­et anven­der fre­elan­ce­re eller har fastan­sat­te, sid­der der en skri­bent bag­ved, som skal have en time­løn ud af den ord­pris, bureau­et for­lan­ger for teksten.

Og da et ord som alle­re­de nævnt tager den tid, et ord tager at skri­ve, er der en natur­lig græn­se for, hvor lav en ord­pris skri­ben­ten kan “nøjes med”, hvis ved­kom­men­de skal hol­de en for­nuf­tig time­løn for opga­ven. Sam­ti­dig skal der være et vist over­he­ad i ord­pri­sen, som tekst­bu­reau­et kan leve af. Skri­ben­ten får jo ikke alle pen­ge­ne for hvert ord, som bureau­et char­ger dig for.

Så beta­ler du et bureau f.eks. 250 kro­ner for en tekst på 1.000 ord, ser skri­ben­ten i bed­ste fald omkring 100–150 kro­ner for opga­ven. Alt­så skal skri­ben­ten helst være mak­si­malt en time om at skri­ve tek­sten, hvis han eller hun vil sik­re sig en time­løn, der bare nær­mer sig mind­ste­løn­nen. Og der skal jo også beta­les skat af pengene.

Pro­ble­met med den lave ord­pris er, at den giver skri­ben­ten min­dre tid til at sæt­te sig ordent­ligt ind i opga­ven og fore­ta­ge en grun­dig research, hvis de skal hol­de en for­nuf­tig time­løn på opga­ven. Det mær­kes natur­lig­vis på kva­li­te­ten, dis­po­ne­rin­gen og fag­lig­he­den i teksten.

Sam­ti­dig lev­ner den lave ord­pris ikke over­he­ad nok til bureau­et til, at de kan ofre en sepa­rat gang kor­rek­tur på tek­sten. Alt­så får du en tekst, som er skre­vet og (i bed­ste fald) kor­rek­tur­læst af den sam­me per­son. Og alle, som har prø­vet at læse kor­rek­tur på deres egne tek­ster, ved, hvor svært det er at spot­te deres egne fejl.

Giver du et par hund­re­de kro­ner mere for de 1.000 ord, bli­ver der råd til, at skri­ben­ten kan få et meget bed­re honorar for tek­sten. Det giver mere tid til, at skri­ben­ten kan sæt­te sig ordent­ligt ind i opga­ven, få styr på den nød­ven­di­ge research og plan­læg­ge tek­sten bedre.

Sam­ti­dig får bureau­et råd til at sæt­te en kor­rek­tur­læ­ser og/eller redak­tør på hver opga­ve. Der­ved får du en tekst, der er kor­rek­tur­læst og gen­nem­gå­et af en anden end den, der har skre­vet tek­sten. Ved­kom­men­de kan så sam­ti­dig for­hol­de sig til opbyg­nin­gen af tek­sten og tjek­ke efter, om den over­hol­der det, der er ble­vet lovet dig. Det kan vir­ke­lig mær­kes på det fær­di­ge resultat.

Alt­så får du for en beske­den mer­ud­gift en langt bed­re tekst, som du skal bru­ge meget min­dre tid på at ret­te til, før du kan læg­ge den på siden.

Har du ændret opfat­tel­se af den måde, du væl­ger tekst­bu­reau på?

Som du kan se, er pri­sen langt fra den vig­tig­ste para­me­ter at væl­ge tekst­bu­reau ud fra. Med min­dre du selv­føl­ge­lig kal­ku­le­rer med, at du selv kom­mer til at skul­le bru­ge noget tid på at til­pas­se, ret­te og omskri­ve de tek­ster, du køber billigt.

Det er tid, du i ste­det kun­ne bru­ge på at tje­ne pen­ge til din egen for­ret­ning. For­hå­bent­lig til en time­løn, der vil gøre mer­pri­sen ved at købe en vir­ke­lig gen­ne­m­ar­bej­det tekst til en ren bagatel.

Så prøv en ny til­gang til tekst­bu­reau­er, næste gang du skal bru­ge tek­ster – og måske et nyt tekstbureau.

Lad os tage en snak om tekster!

VIL DU HØRE VORES SVAR DE 10 SPØRGS­MÅL OG VORES PRIS DIN NÆSTE TEKSTOPGAVE?

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220