Vi er god­k­endt af inter­na­tionale ekspert­er

webtextshop er certificeret af Copyblogger

Som Copy­blog­ger-cer­ti­fi­ceret Con­tent Mar­keter er vi blevet uddan­net og testet af nogle af ver­dens føren­de ekspert­er inden­for Con­tent mar­ket­ing og Copy­writ­ing.

Con­tent Mar­ket­ing

Vi har den mest opdatere­de viden om Con­tent Mar­ket­ing-strate­gier og hold­er os opdateret om nye ten­denser.

Copy­writ­ing

Vi har lært at for­mulere letlæste tek­ster med en rød tråd, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­ere jeres besø­gen­de.

Kvalitet­stek­ster

Vi har lært at struk­tur­ere en tek­st til online brug og skriver den, så den giver størst mulig SEO-mæs­sig værdi.

Opdateret af eksperter

Copyblogger’s stifter og Con­tent Mar­ket­ing-guru Bri­an Clark har stået for under­vis­nin­gen, hvor vi bl.a. er blevet opdateret på:

  • Avancere­de strate­gier for Con­tent Mar­ket­ing kam­pag­n­er
  • Plan­lægn­ing og udvikling af ind­hold, der får gode plac­eringer i søge­mask­in­erne
  • Effek­tivt og mål­ret­tet brug af e-mail, e-bøger og andre con­tent mar­ket­ing ele­menter til at kon­vert­ere besø­gen­de til kun­der
  • At skabe den største effekt af det arbe­jde vi lev­er­er til vores klien­ter

Bri­an Clarke, Copy­blog­ger
Under­vis­er

Sonia Simone, Copy­blog­ger
var cen­sor på vores cer­ti­fi­cer­ingsek­samen.

Bedømt af eksperter

Vi har efter­føl­gen­de fået en række forskel­lige con­tent mar­ket­ing-pro­jek­ter, pro­duk­t­tek­ster og artik­ler eval­ueret og bedømt af Copy­blog­gers faste stab af copy­writere og con­tent mar­ket­ing spe­cial­is­ter. Copy­blog­ger lagde især vægt på føl­gen­de ting i deres bedøm­melse:

  • Skrivestil, sprog og rød tråd i tek­sten
  • Vores forståelse af nøgleele­menterne i con­tent mar­ket­ing
  • Hvor gode vi er til at skrive sal­g­stek­ster og over­skrifter
  • Hvor pro­fes­sionelt vi håndter­er vores opgaver og over­lev­erin­gen af dis­se til kun­derne

Til cer­ti­fi­cerin­gen score­de vi 90 point ud af 100 mulige og blev især rost for vores evne til at holde en rød tråd, afs­lut­te med et klart call-to-action og skrive fæn­gen­de over­skrifter.

Du kan læse mere om uddan­nelsen her.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!