Den bed­ste måde at skille sig ud fra konkur­renterne på!

20 faktorer der skaber den bedste webtekst

Skal du skrive en god webtek­st, skal du tænke helt anderledes, end når du skriver til tryk­te medier. Tek­sten skal være kor­te­re, mere præ­cis og disponeres, så det vigtig­ste kom­mer først. Vi har sam­let den kom­plet­te guide til, hvor­dan du skriver de bed­ste tek­ster til din hjemmeside.

Plan­læg tek­sten!

Hav et for­mål med og en plan for tek­sten, før du går i gang med at skrive.

Skriv tek­sten!

Skriv tek­sten i et klart og tydeligt sprog, og hav altid læseren i tankerne.

Redi­ger tek­sten!

Læs kor­rek­tur, og sørg for, at tek­sten hold­er det, du lover  hele vejen!

Du ser den­ne side på en mobil eller tablet! Læser du på en tablet, så vend din enhed, så du ser siden i land­scape-mode. Ellers åbn siden på din com­put­er!

Fak­tor #1:

Hvad er
tek­stens for­mål?

Hvad skal tek­sten
gøre for for­ret­nin­gen?

Skal den under­støt­te et eller flere for­ret­ningsmål, skal den sæl­ge jeres pro­duk­ter og tjen­ester eller tiltrække nye besø­gen­de til hjemmes­i­den?

Før du bestem­mer vin­klen og emnet for din tek­st, er det vigtigt at være klar over, hvad for­målet med tek­sten skal være. Skal du skrive en pro­duk­t­tek­st, er for­målet selvføl­gelig at sæl­ge pro­duk­tet. Skal du skrive en artikel, er for­målet med til at bestem­me, den vinkel du anven­der på emnet. For­målet fortæller også noget om, hvilket call-to-action tek­sten skal afs­luttes med.

Hvor godt kender du din mål­grup­pe?

Tek­stens mål­grup­pe han­dler ikke bare om demografiske data, som alder, ind­kom­st og bopæl? Også inter­esser og andre fak­tor­er spiller en vigtig rolle.

Selvføl­gelig er det vigtigt at vide, hvor gam­le og hvilket køn tek­stens mål­grup­pe har. Men det er end­nu vigtigere at vide noget om fak­tor­er, som hvilken bil de kør­er i, hvilke film og tv-serier de ser, hvilke hjemmesider de besøger og så videre. Det kan du bruge som afsæt og til at sikre, at de ref­er­encer du bruger i tek­sten, er nogle, som mål­grup­pen kender.

Fak­tor #2:

Hvem skal
læse tek­sten?

Fak­tor #3:

Hvad er der i det
for læserne?

Hvad skal folk have
ud af tek­sten?

Hvilket udbyt­te skal læserne have af tek­sten? Hvilke aha-oplevelser skal tek­sten give dem, og hvad skal de være blevet klogere på efter at have læst den?

For­målet med tek­sten og tek­stens mål­grup­pe er med til at give dig en indika­tion af, hvad folk skal få ud af den tek­st, du skal til at skrive. For er der ikke en gevin­st for læseren, husker de ingent­ing – eller også gider de slet ikke læse tek­sten. Sørg for at fremhæve forde­len i både over­skrift og manchet.

Hvor­for skal de inter­essere
sig for tek­sten?

Kan læseren ikke se en klar rel­e­vans for dem, så får du dem aldrig til læse tek­sten. Så gør det klart over for dem, hvor­for den er rel­e­vant?

Du kan lokke nok så meget med en klar gevin­st ved at læse tek­sten, hvis den ikke har rel­e­vans for læseren. Oftest kom­mer rel­e­vansen ud af, hvad mål­grup­pen drøm­mer om at opnå eller frygter aller­mest at mis­te. Spil på det i over­skriften og indled­nin­gen. Så skal de nok blive hæn­gen­de.

Fak­tor #4:

Hvad kom­mer
det læserne ved?

Fak­tor #5:

Hvilken type tek­st
skal du skrive?

Hver tek­st­type har sin helt egen strate­gi

Der er stor forskel på, om du skal skrive en pro­duk­t­tek­st, en kat­e­goritek­st eller tek­st til andet ind­hold på hjemmes­i­den. 

Hver enkelt tek­st­type har deres egen opbygn­ing og strate­gi. Pro­duk­t­tek­ster skal fokusere på at italesæt­te pro­duk­tets fordele og få læseren til at forestille sig, hvor­dan det vil være at eje pro­duk­tet. Kat­e­goritek­sten skal give overb­lik over pro­duk­tkat­e­gorien, og tek­sten til de enkel­te sider på hjemmes­i­den skal opbygges efter den strate­gi, der passer bed­st til bud­sk­a­bet. Eneste fællestræk er at huske at afs­lut­te tek­sten med et klart call-to-action.

Fang dine læsere med rel­e­van­te eksem­pler!

Skal du gøre din tek­st ekstra rel­e­vant, er det vigtigt, at du kan præsen­tere spæn­den­de infor­ma­tion­er og gode eksem­pler, som læserne kan bruge i deres hverdag.

For at skabe gode og rel­e­van­te eksem­pler skal du kende din mål­grup­pe og dens behov, inter­esser og ønsker godt. Gå på jagt efter spæn­den­de infor­ma­tion­er, og byg eksem­pler, som læserne har nemt ved at sæt­te sig ind i og kan genk­ende fra deres hverdag. Beskriv deres prob­le­mer og udfor­dringer, så de kan genk­ende dem, og giv dem så en løs­ning, der får dem til at ind­se, hvor genial du og dit fir­ma er.

Fak­tor #6:

Saml spæn­den­de infor­ma­tion­er og byg gode eksem­pler

Fak­tor #7:

Søge­ords–
analy­se

Hvor­dan skal læserne finde tek­sten?

Søge­ord­s­analy­sen er den mod­erne mar­keting­analy­se og fortæller noget om, hvilke ord mål­grup­pen bruger, når de søger efter det emne, du skriver om.

Der­for er det vigtigt at få tek­sten til at ranke godt for de ord, som mål­grup­pen anven­der. Eller er der jo aldrig nogen, der find­er din tek­st. Sam­tidig fortæller søge­or­dene og især de såkaldte long tails en masse om, hvad det er for spørgsmål, de poten­tielle læsere har om emnet. Der­for er en søge­ord­s­analy­se en vigtig del af for­bere­delserne, når du skal finde ud af, hvor­dan du helt præ­cist skal for­mulere din tek­st.

Start med det
vigtig­ste først!

Ingen gider læse noget på net­tet. Så kom til sagen, start med det vigtig­ste først og sørg for at tek­sten er så nem at skim­me som muligt.

Brug den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant når du disponer­er din tek­st. Start med nyhe­den – det vigtig­ste bud­sk­ab – først og uddyb derefter med de vigtig­ste detal­jer og afs­lut med bag­grundsv­i­den. Skriv gerne tek­sten, så bud­sk­a­bet kan læs­es ud af over­skrift og mellem­rubrikker alene. Brug også gerne punk­top­still­inger og opdel tek­sten i mange kor­te afs­nit.

Fak­tor #8:

Plan­læg
tek­sten

Fak­tor #9:

Over­skriften skal
fange læseren

Kort, speci­fik, unik
og vigtigt!

Sørg for at over­skriften fortæller læserne, hvad de får ud af artik­len og giver dem svaret på, hvor­for de bør læse den.

En god over­skrift er brug­bar for læseren, netop fordi den fortæller udbyt­tet og hvor­for den er vigtig at læse. Kan du sam­tidig få over­skriften til at indgy­de vigtighed og at ind­hold­et er helt unikt, øger du chancerne for at folk går i gang med at læse tek­sten. Sam­tidig skal over­skriften være kort, konkret og ram­me lige i plet. Det er svær­ere end du tror og tit er den over­skrift du star­er med, ikke den du slut­ter med at have til tek­sten.

Manchet­ten giver tek­stens vigtig­ste bud­sk­aber og point­er!

Manchet­ten skal sikre at læseren opfanger tek­stens bud­sk­ab og vigtig­ste point­er, også selv om de ikke læser andet – og gerne give dem lyst til at læse videre!

Manchet­ten er den tek­st, der står med fed skrift lige under over­skriften i tryk­te medier. Den giver dig hele his­to­rien, selv om du ikke læser andet. Brug manchet­ten på sam­me måde på din hjemmeside. Giv tek­stens kon­klu­sion og de vigtig­ste bud­sk­aber og point­er. Så er du sikker på, folk får dem med og skriver du en fæn­gen­de manchet, bliv­er de og læser mere.

Husk i øvrigt altid mind­st et indle­den­de afs­nit efter mellem­rubrikken, der sæt­ter sce­nen for læseren. Først derefter kom­mer den første mellem­rubrik.

Fak­tor #10:

Manchet­ten skal over­tale læseren

Fak­tor #11

Brug mange
mellem­rubrikker

Undgå at tek­sten bliv­er en lang talestrøm af blah, blah, blah.

Mellem­rubrikken giver læseren overb­lik!

Opdel tek­sten med mange mellem­rubrikker. Det gør tek­sten mere overkom­melig at læse og meget nem­mere for folk at skim­me.

Hver enkelt mellem­rubrik er et lille helle i tek­sten, som læseren kan læse hen til og så holde en pause. Dispon­er eventuelt tek­sten ved kun at skrive den som over­skriften og mellem­rubrikkerne og fyld så brødtek­sten på. Opdel brødtek­sten under hver mellem­rubrik i mange kor­te afs­nit – ikke bare en stor tek­stk­lump.

Gå efter aldrig at have mere end 300 ord mellem hver mellem­rubrik — meget, meget gerne min­dre!

Lær at elske Enter-tas­ten!

Gør tek­sten nem­mere at skim­me ved at bruge mange kor­te afs­nit, der hver frem­før­er en enkelt pointe og er opbygget af mak­si­malt 3–4 kor­te sæt­ninger.

Jo kor­te­re afs­nit, jo mere over­skuelig bliv­er tek­sten. Selv kom­plek­st ind­hold kan gøres mere læsev­en­ligt ved at opdele det i mange kor­te afs­nit.

Disponér hvert afs­nit efter den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant. Første sæt­ning er over­skriften. De øvrige uddy­ber med detal­jer og argu­menter.

Brug også gerne kon­klud­eren­de afs­nit, der kun består af en enkelt sæt­ning.

Fak­tor #12:

Kor­te afs­nit med kor­te sæt­ninger

Fak­tor #13:

Kor­te sæt­ninger
med kor­te ord

Hold hver sæt­ning
under 20 ord!

Hold sæt­ningerne kor­te. Undgå at anven­de ind­skudte sæt­ninger, lange led­sæt­ninger eller andre ind­viklede sæt­ningskon­struk­tion­er – og lær at bruge tankestreg i stedet for ind­skudte sæt­ninger.

Jo kor­te­re sæt­ninger, jo let­tere er tek­sten at forstå. Opbyg sæt­ningerne så de uddy­ber hinan­den og opbyg­ger logiske argu­men­ta­tion­skæder.

Undgå at skrive sæt­ninger med bagvægt. Sæt det vigtig­ste – pointen – først i sæt­nin­gen og uddyb så med under­byggen­de detal­jer i resten af sæt­nin­gen.

Brug aktivt, han­dling­sori­en­teret sprog med ”du”. Undgå pas­sive sæt­ningskon­struk­tion­er i tred­je per­son med ”man” eller helt uden ste­dord.

Undgå mar­ket­ingfloskler og opblød­ning af ord­ly­den!

Sørg altid for at ord­ly­den er helt klar. Undgå fyl­dord som ”almin­deligevis”, ”generelt” eller ”oftest”, med min­dre der virke­lig er uklarhed om det – og undgå mar­ket­ingfloskler som ”skarpe pris­er”.

Føler folk først, at du forsøger at sæl­ge dem noget eller pakke noget ind, mis­ter tek­sten tro­værdighed og inter­esse for læseren.

Undgå også lange ord eller fagudtryk, der ikke er almin­deligt kendt – eller sørg for at fork­lare deres betyd­ning, når du anven­der dem første gang. Forstår folk ikke tek­sten, føler de sig talt ned til.

Husk også kor­rekt stavemåde, gram­matik og kom­ma­ter­ing.

Fak­tor #14:

Trim tek­sten

Fak­tor #15:

Brug punkt–
opstill­inger

Anvend punkt–
opstill­inger frem for oprem­sninger med kom­ma!

Punk­top­still­inger er meget let­tere at over­skue og skim­me end lange oprem­sninger adskilt med kom­maer. Sam­tidig bry­der det tek­sten op og tiltrækker sig opmærk­somhed.

Punk­top­still­inger er pop­ulære på net­tet, fordi de er nem­mere at læse. Fak­tisk vis­er analy­ser fra tyske Search­metrics, at de sider der lig­ger højest i søgere­sul­tater­ne på Google, oftest har flere punk­top­still­inger end lavere ran­gere­de sider.

Der­for bør du altid væl­ge at bruge punk­top­still­inger frem for oprem­sninger, når du skriver tek­ster på net­tet. Det er også en god ide at kon­vert­ere kom­plek­se sæt­ninger eller anvis­ninger til punk­top­still­inger eller num­mer­ere­de lis­ter.

Fremhæv tek­stens vigtig­ste point­er som fløde­tek­ster!

Citater fremhæves oftest med en lidt stør­re eller en anden font eller skiller sig ud på anden måde. Det kan du bruge til at fremhæve tek­stens vigtig­ste point­er.

Den form for fremhævn­ing kaldes for fløde­tek­ster af de gam­le typografer – fordi de er brugt til at fremhæve ”flø­den” – det vigtig­ste – i tek­sten.

For­ma­terin­gen får fløde­tek­sten til at frem­stå lige­som et billede, der skiller sig ud fra tek­st­strøm­men og tiltrækker sig opmærk­somhed fra den skim­mende læser.

Der­for øger bru­gen af fløde­tek­sten chan­cen for at få over­lev­eret de vigtig­ste point­er til sidens besø­gen­de.

Fak­tor #16:

Brug fløde–
tek­ster og citater

Fak­tor #17:

Brug links
strate­gisk

Brug strate­giske interne
og husk eksterne links!

Interne links bruges til at holde på læserne. Eksterne links anven­des til at under­støt­te tek­stens tro­værdighed. Brug dem strate­gisk ned gen­nem tek­sten.

Brug interne links til hen­vise læserne til andre rel­e­van­te sider på hjemmes­i­den. Send dem hele tiden videre til det mest rel­e­van­te ind­hold, så de kom­mer godt omkring på siden.

Brug eksterne links til andre gode web­st­ed­er til at bevise over for læserne (og Google), at I har lavet en ordentlig research og byg­ger jeres viden på tro­værdi­ge kilder.

Efter­lad aldrig læserne
svæven­de i luften!

Hav en plan for, hvor du gerne vil have læserne hen, og afs­lut tek­sten med et tydeligt call-to-action, der sender dem i den ønskede ret­ning.

Sørg altid for at afs­lut­te tek­sten med at sende læseren videre i en ny ret­ning. Er det en pro­duk­t­tek­st, skal de opfor­dres til at købe pro­duk­tet. Er det en kat­e­goritek­st, skal de opfor­dres til at under­søge pro­duk­terne i kat­e­gorien.

Er det en artikel, skal de opfor­dres til at tilmelde sig jeres mail­inglis­te eller tage kon­takt til jer for at få mere at vide – eller sendes i ret­ning af andre rel­e­van­te sider på hjemmes­i­den, så de ikke for­lader den igen.

Fak­tor #18:

Afs­lut med
et call-to–
action

Fak­tor #19:

Find de gode
billed­er!

- og skriv lange billed–
tek­ster, der fanger læseren.

Et billede siger mere end 1000 ord, og det rigtige billede kan fange læseren nem­mere end selv den mest engageren­de tek­st.

Find billed­er der under­byg­ger den stemn­ing, du ønsker at tek­sten skal bringe læserne i eller illus­tr­ere det, tek­sten han­dler om. Du kan også væl­ge et billede, der til­før­er et humoris­tisk ele­ment til siden.

Husk også at skrive gode Alt-tek­ster. Google bruger dem til at indek­sere billedet med. Brug de rigtige søge­ord. Så kan billed­erne gener­ere masser af trafik i billed­søgningerne.

Gør tek­sten til en beskriv­else af billedet. Så får syn­shand­i­cappede også en bedre oplevelse af siden, når deres oplæs­ning­spro­gram læser Alt-tek­sten op.

Lev­er tek­sten op til det,
du har lovet læseren?

Udgiv aldrig noget, du ikke har læst igen­nem mind­st én gang til, efter du har skrevet det. Vær kri­tisk, og læs tek­sten med mål­grup­pens øjne. Svar­er den på deres spørgsmål og får den alt med?

Tek­st er som et par briller. Du ser dem først, hvis de er fedt­ede.

Det gælder, uanset om der er tale om stave-, gram­matik-, ord­del­ings- eller kom­mafe­jl, eller om det er fordi, tek­sten er for­muleret uklart eller unød­vendigt knudret.

Stop op ved lange ord, lange sæt­ninger og lange afs­nit. Kan du finde et kor­te­re ord, opdele sæt­nin­gen i flere dele eller knibe afs­nit­tet over i to? Så gør det!

Er der sæt­ningskon­struk­tion­er, du er i tvivl om? Så læs dem højt for dig selv!

Fak­tor #20:

Læs kor­rek­tur
på dine tek­ster

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!