Spar penge på AdWords med bedre ind­hold

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, Web­textshop i/s

Har du en web­shop, bruger du sikkert allere­de Google AdWords til at annon­cere for jeres pro­duk­ter i søgere­sul­tater­ne. Det er en udgift, du sikkert gerne vil holde så lav som mulig. En af de mest effek­tive metoder er, at imple­mentere bedre pro­duk­t­tek­ster, billed­er og video­er på web­shop­pen. Det øger sidens Qual­i­ty Score, der spiller en afgøren­de rolle for pris­sæt­nin­gen af dine annon­cer. Det kan give dig store bespar­elser og resul­tere i, at du kan slå konkur­renterne med et lavere bud end deres!

For de fleste web­shop-ejere er AdWords en fast ind­kalkuleret pro­cent­del af deres mar­ketingudgifter. Til gengæld øger hver investeret kro­ne oftest sal­get af det enkel­te pro­dukt mål­bart. Så kan du skære nogle kro­ner af hvert bud på dine AdWords, kan du lave en meget bedre bundlin­je.

En af de måder hvor du nemmest kan gnave af udgifterne til AdWords, er ved at øge kvaliteten af ind­hold­et på de sider, dine AdWords-annon­cer peger ind på. Det er med til at forbedre den såkaldte Qual­i­ty Score, som spiller en afgøren­de rolle for, hvor meget du kom­mer til at betale til Google for dine AdWords-annon­cer.

Sådan afgør Google, hvem der får vist deres AdWords-annoncer

Når Google afgør en budrun­de for en søgn­ing, bereg­nes den såkaldte Adrank for hver af de annon­cør­er, der ønsker at få vist deres annon­cer for den pågælden­de søgn­ing.

Adrank bereg­nes som:

Adrank = Qual­i­ty Score x din bud­pris

De fire annon­cør­er der ender med at have de fire højeste Adranks-værdier for søgnin­gen, får deres annon­cer vist.

Adrank bereg­nes som:

Adrank = Qual­i­ty Score x din bud­pris.

Qual­i­ty Score bereg­nes som:

Qual­i­ty Score =
Annon­cetek­stens rel­e­vans for søge­hen­sigten
+ for­ven­tet CTR
+ brugero­plevelsen på land­ingssi­den.

Hvad er Quality Score

Qual­i­ty Score bereg­nes ud fra annon­cetek­stens rel­e­vans i forhold til søge­hen­sigten, den for­vent­ede Click-Trough Rate og brugero­plevelsen på land­ingssi­den.

Der­med sikr­er Qual­i­ty Score, at der er rel­e­vans mellem søgnin­gen, annon­cetek­sten i AdWords-annon­cen og ind­hold­et på siden. Er den rel­e­vans der ikke, giver annon­cerne en dårlig oplevelse for Googles brugere og netop brugero­plevelsen ved at bruge Google som søge­mask­ine, bety­der meget for Google.

Fak­tisk bety­der brugero­plevelsen så meget, at Google sæt­ter bruger­nes sikker­hed og deres eget renom­me over indt­jenin­gen. Sam­tidig sikr­er det mod, at pengestærke annon­cør­er ikke bare kan over­by­de alle andre, samt at du ikke annon­cer­er for én ting og så vis­er brugerne noget helt andet, når de kom­mer ind på land­ingssi­den.

Ved at anven­de en AdWords-tek­st og have ind­hold på land­ingssi­den, der passer bed­st muligt til brugerens søge­hen­sigt, kan I øge sidens Qual­i­ty Score.

Byd mindre end konkurrenterne og vind

Der­for kan en god Qual­i­ty Score give dig det vin­den­de bud i en budrun­de, selv om du byder min­dre end konkur­renterne. Lad os tage et eksem­pel:

Du sæl­ger barnevogne og byder der­for f.eks. 9 kro­ner på en AdWords-annon­ce for en bestemt barnevogn. Inde på din land­ingsside har du nogle gode pro­duk­t­billed­er, du selv har taget, samt en tek­st der kom­mer hele vejen rundt om alle forde­lene ved barnevog­nen.

Tek­sten giver måske også nogle tips til den prak­tiske brug af barnevog­nen. Deru­dover er der en video, som vis­er hvor­dan barnevog­nen sam­les og hvor­dan man mon­ter­er baby­se­le og andre ting i vog­nen. Alt i alt er der 5–10 billed­er, 500 ords tek­st og så videoen, samt en lis­te med pro­duk­te­gen­sk­aber og et par bruger­an­meldelser. Sam­tidig har I skrevet en rigtig god AdWords-tek­st, der passer til søge­hen­sigten.

Det tak­ser­er Google til en Qual­i­ty Score på 10.

På sam­me søgn­ing har jeres kendte konkur­rent fra ”Ver­dens største baby­lager” smidt et bud på 16 kro­ner. Men på deres side er der kun 2 billed­er, de har fået fra pro­du­cen­ten, 150 ords intet­si­gen­de tek­st der fortæller mere om fir­maet end barnevog­nen, og så de vigtig­ste pro­duk­te­gen­sk­aber og et par bruger­an­meldelser. AdWords-tek­sten er ikke meget forskel­lig fra jeres.

Det hele tak­ser­er Google til en Qual­i­ty Score på 5.

Så selv om du kun har budt 9 kro­ner og konkur­renten har budt 16 kro­ner, vin­der du budrun­den, fordi du har en højere Qual­i­ty Score:

Dit bud: 10 x 9 = 90

Konkur­rentens bud: 5 x 16 = 80

Ergo slår du konkur­renten med et lavere bud og kom­mer til at ligge øver­st i AdWords-delen af søgere­sul­tater­ne med konkur­renten som num­mer 2, 3 eller 4, alt efter hvilke andre fir­maer, der har budt ind på søge­ordet.

Det hele skyldes, at I havde bed­er ind­hold på siden og en bedre rel­e­vans mellem søge­hen­sigt, annon­cetek­st og ind­hold­et på siden.

Sådan får du en højere Quality Score

For at øge jeres Qual­i­ty Score, skal du sørge for, at der er så god overensstem­melse som muligt mellem

  • Brugerens søge­hen­sigt
  • AdWords-annon­cetek­sten og
  • Ind­hold­et på land­ingssi­den

Så ved at sørge for at skrive en AdWords-tek­st og have ind­hold på land­ingssi­den, der passer bed­st muligt til brugerens søge­hen­sigt, kan I øge sidens Qual­i­tyScore.. På den måde kan I spare mange penge på jeres AdWords-bud­get og opnå et end­nu bedre afkast på jeres AdWords-annon­cer.

Det kræver selvføl­gelig en vis invester­ing i mere ind­hold på land­ingssi­den og en revi­sion og koordiner­ing med AdWords-tek­sten. Men udgifterne til det­te er meget hur­tigt tjent hjem på de enkel­te var­er i form af spare­de AdWords-udgifter på de enkel­te budrun­der.

Skal vi øge jeres Quality Score?

Vil I forbedre Qual­i­ty Score for ind­hold­et på jeres land­ingssider, så tag en snak med os. Vi har været med til at spare mange penge for vores kun­der, ved at øge Qual­i­ty Score ikke kun med tek­st, men også med andre for­mer som ind­hold som f.eks. video. Så kon­takt os allere­de i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan I får en bedre Qual­i­ty Score på jeres sider, så I kan spare mange penge på AdWords hver eneste måned.

 

Ja tak, vi vil gerne have en bedre Quality Score

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!