Klippeko­rt til tek­ster

Skal vi skrive jeres content marketing indhold|artikler|produkttekster|kategoritekster|e-bøger|webtekster|blogindlæg|nyhedsbreve

Har I brug for tek­ster til jeres hjemmeside eller jeres web­shop, så køb et klippeko­rt til tek­ster her. Vi har klippeko­rt i tre forskel­lige stør­relser, I kan købe med det antal ord, der passer til jeres aktuelle tek­st­be­hov. Lev­er­ing aftales nærmere ved hver bestill­ing.

Klippeko­rt til tek­ster

Skal vi skrive jeres tekster 

Har I brug for tek­ster til jeres hjemmeside eller jeres web­shop, så køb et klippeko­rt til tek­ster her. Vi har klippeko­rt i tre forskel­lige stør­relser, I kan købe med det antal ord, der passer til jeres aktuelle tek­st­be­hov. Lev­er­ing aftales nærmere ved hver bestill­ing.

Vi læser alle tek­ster igen­nem, før vi over­lev­er­er dem til vores kun­der.

 

Vi leverer kun tekster, vi selv har læst igennem

Hos os er der ingen hur­tige tek­ster og smarte gen­ve­je. Vi søger først at forstå, før vi beg­y­n­der at skrive. Kun sådan kan vi skrive den helt rigtige tek­st.

Du bliv­er heller ikke kastet i armene på en helt ny tek­st­for­fat­ter eller en, der aldrig har skrevet før, eller som ikke kender til de grundlæggen­de ele­menter i on-page SEO. Vi tester og oplær­er alle vores skriben­ter, før de får lov til at arbe­jde med vores kun­der.

Sid­st, men ikke mind­st, er der ingen tek­ster, der for­lader os, uden at vi selv har læst tek­sterne igen­nem og sikret os, at de lev­er op til vore stan­dard­er, og at der ikke er nogen stave- og gram­matik­fe­jl m.v. Det sikr­er, at vores tek­ster altid er af ensartet kvalitet og lev­er op til de krav og speci­fika­tion­er, vi er blevet enige om for jeres tek­ster.

Den nemme vej til kvalitetstekster

Med et klippeko­rt til kvalitet­stek­ster fra web­textshops dygtige skriben­ter får du direk­te adgang til at opret­te nye tek­stop­gaver direk­te i vores online ordresys­tem. Så tager vi fat på opgaven med det sam­me og opl­y­ser dig vores for­vent­ede lev­er­ingstid inden for en arbe­jds­dag.

Sam­tidig får I mulighed for at kom­mu­nikere direk­te med den enkel­te skribent, så I nemt kan udvek­sle de fornød­ne oplysninger om det emne eller pro­dukt, I skal have skrevet tek­ster om. På den måde kan vi nem­mere og hur­tigere skrive den helt rigtige tek­st til jer i første hug.

Ordresys­temet sam­ler alt omkring den enkel­te opgave, og du kan nemt føl­ge med i, hvor langt vi er og har altid adgang til den orig­i­nale tek­st.

Vores ordresys­tem sam­ler alle infor­ma­tion­er og tek­ster til hver opgave.

Vælg din tek­st­pakke!

1.000 ord

Lille pakke
750,-
  • 75 øre pr. ord
  • Adgang til ordresys­tem
  • Ekstra ord i sam­me pakke fak­tur­eres til 70 øre pr. ord
Bestil nu

5.000 ord

Mellem pakke
3.000,-
  • 60 øre pr. ord
  • Adgang til ordresys­tem
  • Ekstra ord i sam­me pakke fak­tur­eres til 55 øre pr. ord
Bestil nu

Alle pris­er er ekskl. moms.

Har du brug for stør­re mængder tek­st, har vi også særlige fir­maaf­taler, du kan høre mere om ved at kon­tak­te os pr. mail eller tele­fon. Du find­er vores kon­tak­to­plysninger ned­er­st på siden.

LILLE PAKKE

750,-

DKr. EKSKL. MOMS.

1000 ord til 75 øre pr. ord
Ekstra ord: 70 øre pr. ord
Adgang til ordresys­tem

MELLEM PAKKE

3.000,-

DKr. EKSKL. MOMS.

5000 ord til 60 øre pr. ord
Ekstra ord: 55 øre pr. ord
Adgang til ordresys­tem
Indle­den­de Skype-møde

STOR PAKKE

5.000,-

DKr. EKSKL. MOMS.

10.000 ord til 50 øre pr. ord
Ekstra ord: 45 øre pr. ord
Adgang til ordresys­tem
Indle­den­de Skype-møde

Værd at
vide!

Hvordan foregår betalingen?

Når du bestiller en tek­st­pakke, betaler du ordren up front ved hjælp af Pay­pal.

Så snart du klikker på Bestil nu-knap­pen over­føres du til en betal­ingsside på Pay­pal. Her kan du væl­ge at betale med kred­itko­rt kred­it kort ved at klikke på Betal med kred­itko­rt-knap­pen ned­er­st i betal­ingsvin­duet.

Har du allere­de en Pay­pal-kon­to, kan du bare logge ind og betale med den.

Pay­pal er lige så nemt og sikkert, som andre for­mer for betal­ingsløs­ninger og tager alle inter­na­tionale betal­ingsko­rt.

Hvad er ekstra ord?

Ekstra ord er prisen pr. ord for ekstra bestill­inger i forbindelse med en igangværen­de ordre.

Har du f.eks. allere­de bestilt 1.000 ord til 75 øre pr. ord og får brug for en ekstra tek­st på f.eks. 350 ord, inden vi er færdig med at lev­ere din igangværen­de ordre, betaler du kun 70 øre pr. ord for den ekstra ordre.

Sam­tidig er er prisen pr. ekstra ord også ord­prisen på den næste ordre af sam­me stør­relse, som du læg­ger hos os.

Hvordan kommer vi i gang med arbejdet?

Så snart du har betalt, får vi besked fra Pay­pal om din bestill­ing.

Der­for er det vigtigt, at du sikr­er dig, at du har oplyst rigtige kon­tak­to­plysninger og mailadresse, når du bestiller.

Du kan også bare kon­tak­te os direk­te via tele­fon, mail eller via den­ne kon­tak­t­for­mu­lar.

Skal jeg også betale forud fremover?

Så snart du har bestilt en af vores ord-pakker hos os, bliv­er du opret­tet i vores ordresys­tem og kan så bestille til en fast aftalt ord­pris med afreg­n­ing efter aftale.

Så det er kun første gang, du skal betale dine tek­ster forud.

OBS: Vi kred­itvur­der­er alle kun­der gen­nem pro­fes­sionelt kred­itvur­der­ings­bu­reau.

Kan I levere på andre sprog end dansk?

Vi kan lev­ere tek­ster på dan­sk, norsk, sven­sk, tysk, engel­sk, span­sk og fran­sk.

Tek­ster på andre sprog end dan­sk afreg­nes dog til andre pris­er. Kon­takt os for nærmere infor­ma­tion.

Hvem er webtextshop?

Web­textshop pro­duc­er­er tek­ster og con­tent mar­ket­ing til din hjemmeside. Du kan læse mere om os her!

Du kan også læse, hvad vores andre kun­der men­er om vores arbe­jde her.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!