TEKST & SEO

Skal du mobilop­ti­mere title og meta descrip­tion?

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­textshop

Fra feb­ru­ar er det det mobile indeks hos Google, der tæller, når dine sider skal ind­plac­eres i søgere­sul­tater­ne. Så spiller din hjemmeside ikke på mobilen, kan du roligt reg­ne med, at du får et smæk nedad i søgere­sul­tater­ne. Men gælder opti­merin­gen også title og meta descrip­tion, der som bek­endt er noget kor­te­re i de mobile søgere­sul­tater? Det forsøger vi at give svaret på her.

For dem af jer der ikke allere­de har et mobilop­ti­meret web­site, ven­ter der jer en grim over­raskelse, når vi kom­mer ind i feb­ru­ar. For efter­som der i dag er flere, der søger på mobilen end fra com­put­eren, skifter Google rundt, så det fre­mover bliv­er det mobile søgein­deks, der gælder, når de bereg­n­er dine plac­eringer i søgere­sul­tater­ne.

Det giver god mening og falder helt i tråd med Googles nor­male prak­sis med, altid at give deres brugere den bed­ste oplevelse og de mest rel­e­van­te søgere­sul­tater, når de bruger Googles søge­mask­ine. Her vil det ikke være en god oplevelse at blive sendt hen på en hjemmeside, der ikke kan læs­es på mobilen, uden at du skal scrolle dig rundt som en skøjteprins­esse, der laver piruet­ter på isen.

Så er det på tide at få skruet på din hjemmeside.

For nu er det mobil­ver­sio­nen, der tæller i Googles søgere­sul­tater.

Hvordan søgemaskineoptimerer jeg til mobilen?

Når det kom­mer til søge­mask­i­neop­ti­mer­ing til mobilen, han­dler det især om teknik og design. Aller­hel­st ser Google, at jeres hjemmeside anven­der et respon­sivt design, der automa­tisk tilpasser vis­nin­gen af sidens ind­hold til den enhed, siden læs­es på. Alter­na­tiv kan I have en særlig mobil-ver­sion af hjemmes­i­den. Deru­dover går de meget op i, at knap­per, menuer og andre inter­ak­tive ele­menter er holdt i en stør­relse, der gør det nemt at klikke på, når siden vis­es på den forholdsvis lille skærm på mobilen.

Rent ind­holdsmæs­sigt er der ingen forskel på, hvad du skal gøre. Her gælder de sam­me holis­tiske ”regler” som på com­put­eren, hvor ind­hold­et vur­deres på især Title, over­skriften, antal links til siden og hvad Googles RankBrain har fun­det frem til. Ind­holdsmæs­sigt er det de klas­siske para­me­tre som bru­gen af det vigtig­ste søge­ord først i Title og over­skrift, samt i en eller flere mellem­rubrikker, lige­som søge­ord­stæthed og tilst­ede­værelsen af de ret­te seman­tiske ord og fraser alt sam­men tæller. Alt­så helt som det ple­jer.

Men hvad med title og meta description?

Men hvor­dan stiller det dig med hen­syn til title og meta descrip­tion. De er jo som bek­endt noget kor­te­re på mobilen, end de er, når søgere­sul­tater­ne vis­es på en com­put­er. Det er der­for de fleste titles og meta descrip­tions altid vis­es afko­rt­ede i de mobile søgere­sul­tater.

For i dag tilpasser alle deres title og meta descrip­tions efter de klas­siske værdier med mellem 60 og 70 tegn i læng­den – alt efter antallet af bre­de bogstaver – i title og omkring 155 tegn i meta descrip­tion – når Google alt­så ikke lige eksper­i­menter­er med længderne på de to meta data, sådan som det sås i for­som­meren 2016.

Så meget plads har du på mobilen til
title og meta descrip­tion

Title: 487 px eller mak­si­malt 60 tegn

Meta Descrip­tion: 757 px eller mak­si­malt 120 tegn

Brug vores title og meta descrip­tion tjekker her og skriv aldrig for meget.

Men på mobilen er der kun plads til mak­si­malt 60 tegn (eller ret­tere 487 px) i title og 120 tegn (eller 757 px) i meta descrip­tion. Det er nogen­lun­de det sam­me som på com­put­eren, når vi taler title. Men når vi taler meta descrip­tion, beg­y­n­der de røde lam­per at blinke, hvis du kun skriver 120 tegn og bruger et af de pop­ulære SEO-værk­tø­jer, som f.eks. Yoast SEO. Så her er du alt­så i risiko­zo­nen for, at Google vil stoppe ekstra infor­ma­tion ind i din meta descrip­tion eller væl­ge en anden end den, du har angivet, når din side optræder i søgere­sul­tater­ne på en com­put­er.

Spørgsmålet er, om du skal mobilop­ti­mere tilte og meta descrip­tion

Det giver vi vores bud på i den­ne artikel.

Tilpas title og meta description til mobilen – skal eller skal ikke?

Spørgsmålet er, om du skal tilpasse title og meta descrip­tion til mobil­vis­nin­gen, for at tækkes Google mest opti­malt – og det er fak­tisk et rigtig godt spørgsmål, hvis vi spørg­er dem, der ved mest om SEO her­hjem­me. For de er også i tvivl og flere er lige­frem dybt uenige om svaret.

Vi kan dog godt resonere os frem til en form for svar. For som allere­de nævnt, så tænker Google først og fremmest på brugero­plevelsen ved at anven­de deres søge­mask­ine. Så når Google skifter til mobil-indek­set, for at ind­plac­ere alver­dens web­sider i søgere­sul­tater­ne efter sider­nes mobil­parathed, ville det være logisk, at Google præmiere­de dem, der over­holdt ”længdemålene” for de to ele­menter på mobilen.

Sam­tidig ved vi, at Google i dag kun læg­ger vægt på title, når en given side skal ran­geres i søgere­sul­tater­ne. Det er heldigt, for her er der ikke den store forskel på læng­den af title på hen­holdsvis mobil- og com­put­er-vis­nin­gen. Så i fald at Google væl­ger at give plus-point til dine plac­eringer, hvis du har mobilop­ti­meret din title til mobil­for­matet, er det ikke mange tegn, der skal fjer­nes. Men det skal stadig gøres og ret beset er det nok svær­ere at fjerne nogle få tegn frem for flere. Så for­vent en del arbe­jde, hvis du væl­ger den vej.

Hvad med mit brand-navn i title?

En af de hur­tige måder at tilpasse din title til den opti­male længde på mobilen, er ved at fjerne title. Men er det ikke risik­a­belt. Nej, fak­tisk behøver du ikke nævne dit brand eller fir­manavn i title – MED MINDRE det øger chancerne for at folk klikker. Så er du ikke et allere­de ver­densk­endt – om ikke andet så i Dan­mark – og pop­ulært brand, er der ingen grundt til at nævne det i title. Brug plad­sen på noget mere for­nuftigt eller til at kor­te din title af til mobilen.

Når det kom­mer til meta descrip­tion, ved vi også, at Google ikke indek­ser­er det læn­gere. Men det giver en bedre brugero­plevelse og øger chancerne for, at du får flere til at klikke på dit søgere­sul­tat, når du skriver en sæl­gen­de meta descrip­tion. Så alene af hen­syn til brugerne, giver det mening at mobilop­ti­mere din meta descrip­tion, så de sid­ste 30–35 tegn ikke bliv­er skåret af. Det er jo oftest der, dit call-to-action står.

Kon­klu­sio­nen må alt­så være, at uanset om Google vægter mobiltil­passede titles eller ej, er det efter vores mening en god ide, at du får tilpas­set title og meta descrip­tion til mobil-vis­nin­gen. Alene for at give den bed­ste brugero­plevelse! For der er jo flest, der søger på mobilen – så hvor­for ikke gøre lige som Google og ret­te ind efter det!

Det giver bed­st mening i vores optik.

Derfor er det en ekstra god ide at få skrevet en fængende meta description

Iføl­ge Word­Stream-grundlæg­geren Lar­ry Kim, er der en tydelig sam­men­hæng mellem dine søgere­sul­taters click-trough-rate (CTR) og din plac­er­ing i Googles søgere­sul­tater. Gen­nem en række eksper­i­menter som han har fort­aget før og efter ind­førelsen af RankBrain, vis­er det sig, at hvis du skriver en mere spæn­den­de title og meta descrip­tion, der får flere folk til at klikke på dit søgere­sul­tat, forbedr­er det plac­erin­gen af siden i søgere­sul­tater­ne – uanset hvad Google ellers siger om virkemå­den af RankBrain.

Forbedrin­gen er nem­lig først indtruf­fet efter RankBrain blev en del af Googles søgeal­go­rit­me. Sam­tidig giver Lar­ry Kim det gode råd, at for at gøre title og meta descrip­tion mest rel­e­vant, skal du skrive den, så den giver rel­e­vans for brugerne. Så hold op med at skrive den om dit fir­ma og skriv i stedet noget, der giver mening for Googles brugere. Så kom­mer trafikken!

Du kan læse mere her om Lar­ry Kims forsøg med RankBrain og forskel­lige para­me­tre.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få opdateret title og meta descriptions

7 + 10 =

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!