Giv de besø­gen­de den bed­ste oplevelse af jeres hjemmeside!

SEO tekster skal være usynlige for læseren

SEO tek­ster – tek­ster der er opti­meret til søge­mask­in­er – skal for­muleres, så læserne ikke opdager, at tek­sten er skrevet for at sikre en god plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne. For SEO tek­ster han­dler ikke læn­gere om, at gen­t­age søge­ordet nok gange. I stedet skal tek­sten give læserne rel­e­vant viden og svare på det, folk søgte efter. Hvor­dan du skriver den slags SEO tek­ster, giver vi dig opskriften på her.

Plan­læg tek­sten!

Udpeg søge­ord og find rel­e­van­te spørgsmål, I kan besvare i jeres SEO tek­ster.

Indar­be­jd seman­tikken!

Find de rigtige evi­den­sord, relatere­de ter­mer og syn­onymer for søge­ordets betyd­ning.

Send læseren videre!

Hvad er den mest real­is­tiske han­dling, læseren skal fore­tage, når tek­sten er læst?

Når du skal udvikle SEO tek­ster i dag, skal du stadig fore­tage en søge­ord­s­analy­se for at finde ud af, hvilke søgninger det er vigtigt at kom­me til at ranke for, for at kun­ne tiltrække de rigtige men­nesker til din hjemmeside. Men det er slut med at skrive lig­e­gyldige tek­ster, bare for at kom­me til at ranke på et bestemt søge­ord. I stedet skal du fokusere på at give folk svar på de søgninger, de fore­tager – og vel at mærke et svar, de kan bruge til noget.

Tænk dine SEO tekster som trædesten i vandet

Når du skal tilret­telægge SEO tek­ster til din hjemmeside, skal du se hver enkelt tek­st som en trædesten i van­det i den besø­gen­des rejse fra aldrig at have hørt om dig, dit fir­ma eller dine pro­duk­ter og så hele vejen frem til, de er blevet kun­de hos jer. Jo mere rel­e­vant hver enkel trædesten er og jo bedre en oplevelse de giver de besø­gen­de, jo stør­re er chan­cen for, at du får dem hele vejen frem til at købe noget af jer.

For hver trædesten skal du bestem­me dig for, hvor­for den besø­gen­de skal træde ud på den og i hvilken ret­ning du gerne vil sende den besø­gen­de videre, når han eller hun har kon­sumeret det ind­hold, der udgør trædeste­nen.

SEO tekster er som trædesten i vandet
SEO tekster skal besvare spørgsmål

Hvorfor skal folk træde ud på din trædesten?

Når folk søger på net­tet, kan der være flere forskel­lige hen­sigter med deres søgn­ing. Sam­tidig kan der være flere forskel­lige for­tolkninger de søge­ord, folk anven­der. Googles – og de andre søge­mask­in­ers – for­mål, er at bestem­me den rigtige hen­sigt og betyd­ning af søgnin­gen og vise nogle søgere­sul­tater, der passer så præ­cist som muligt til det­te.

Så i stedet for at fokusere på et enkelt søge­ord til hver artikel, skal du i stedet fokusere på at besvare et af de rel­e­van­te spørgsmål, folk stiller i rela­tion til de søge­ord, du gerne vil ranke for. Hvilke spørgsmål du skal besvare, kan du finde ud af ved at kigge på long tail søgninger og de søge­forslag og forslag til relatere­de søgninger, som Google kom­mer med.

Søgeordsforslag kan give dig spørgsmålet til en god SEO tekst

Søge­ords­forslag kan give dig spørgsmålet til en god SEO tek­st.

Udvikl SEO tekster, der besvarer de spørgsmål, som folk stiller

Til hvert spørgsmål udvikler du en artikel, som besvar­er spørgsmålet i forhold til den hen­sigt og betyd­ningsmæs­sige sam­men­hæng, den besø­gen­de søgte med. Jo mere mål­ret­tet du går efter det og jo mere konkret og jo tidligere i tek­sten, du besvar­er spørgsmålet, jo bedre chancer har du for, at dit ind­hold får en høj plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne.

Aller­hel­st skal du allere­de give svaret i manchet­ten – det intro­duc­eren­de afs­nit der kom­mer lige efter over­skriften på siden. Er du snedig, får du for­muleret svaret på en måde, så det får folk til at læse videre i selve brødtek­sten på siden. For de 40–70 ord en manchet mak­si­malt er på, er sjældent nok til at give et uddy­ben­de svar.

En god måde at gøre det på, er var at få svaret til at virke over­rask­ende, mere effek­tivt eller på anden måde skille sig ud fra de svar, folk kan finde på andre hjemmesider. Derved får I også vist folk fra aller­første færd, at når de han­dler med jer, får de en bedre og mere gen­nemtænkt løs­ning.

Relaterede søgninger kan også bruges som spørgmål til SEO tekster.

Relatere­de søgninger kan også bruges som spørgmål til SEO tek­ster.

Giv Google noget at forstå dit indhold med

Når Google skal ind­passe en given SEO tek­st på din hjemmeside i søgere­sul­tater­ne, skal det fremgår af tek­sten, hvilke

 • søge­ord og søge­fraser
 • søge­hen­sigter
 • betyd­ninger af søge­ordet eller søge­frasen

det er rel­e­vant at med­tage siden for i søgere­sul­tater­ne. Det er her søge­mask­i­neop­ti­merin­gen beg­y­n­der at kom­me ind i tek­sten.

Sådan signalerer du søgeord og søgefraser til Google

Når det gælder søge­ord og søge­fraser, han­dler det om, at anven­de det vigtig­ste søge­ord eller den vigtig­ste søge­frase:

 • I sidens webadresse (URL)
 • I over­skriften og gerne først i over­skriften
 • Først i den første sæt­ning i tek­sten – alt­så første sæt­ning i manchet­ten
 • En eller flere gange i en mellem­rubrik (H2)
 • Gen­t­a­gen­de gange i tek­sten, dog så søge­ordet mak­si­malt udgør omkring 1–2 % af tek­sten. Så er din tek­st på 300 ord, bør søge­ordet mak­si­malt optræde 3–6 gange i tek­sten.

End­videre bør det vigtig­ste søge­ord eller vigtig­ste søge­frase fremgå af title – også gerne så tidligt i title som muligt. Det er den tek­st, du angiver som over­skrifts­forslag til søge­mask­in­erne, når de vis­er den pågælden­de side i søgere­sul­tater­ne.

Til gengæld bety­der det ikke noget for søge­mask­in­erne, om søge­ord eller -frase indgår i meta descrip­tion. Alligevel giver det mening at med­tage det, da Google som bek­endt fremhæver de ord i søgere­sul­tater­ne, som folk anven­der i deres søgninger. Jo flere fremhævede ord du har i title, webadressen og meta descrip­tion, når din side optræder i søgere­sul­tater­ne, jo mere rel­e­vant virk­er siden at besøge.

Sådan finder Google ud af hensigten og betydningen af dit indhold

Når det kom­mer til at bestem­me, hvilke søge­hen­sigter og betyd­ninger af søge­ordet, der omhan­dles i tek­sten, skal du give Google noget ind­hold, der gør det nemt at reg­ne den seman­tiske sam­men­hæng for søge­ordet ud. Derved øger du mulighe­den for, at dine sider optræder for præ­cis de søgninger, du har udviklet tek­sten til at ram­me. Det øger igen sidens mulighed­er for at kom­me til at optræde højt oppe i søgere­sul­tater­ne.

Seman­tikken i en tek­st han­dler på godt dan­sk om menin­gen med tek­sten – alt­så hvilken betyd­ning søge­ordet indgår i tek­sten med. Til det for­mål analy­ser­er Google – og men­nesker gør det helt ube­v­id­st – på syn­onymer, og noget der kaldes for beslægt­ede ter­mer og evi­den­sord. Udover at fortælle noget om betyd­nin­gen, fortæller dis­se ord og vendinger også noget om tek­stens faglige niveau.

Alt efter sam­men­hæng og fagligt niveau har Google – og vi men­nesker – således en mening om, hvilke ord tek­sten for­ven­tes at inde­holde. Læg­folk og fag­folk bruger jo sjældent de sam­me beteg­nelser for den sam­me ting, lige­som tilst­ede­værelsen af nogle ord, anty­der en bestemt betyd­ning og udelukker en anden betyd­ning for et søge­ord, der kan forstås på flere måder. Det er dis­se ord, der kaldes for evi­den­sor­dene. Sam­tidig bør der være nogle relatere­de eller beslægt­ede ord, der udbyg­ger sam­men­hæn­gen, lige­som forskel­lige syn­onymer giver en indika­tion af, hvad der er en ret­te betyd­ning af søge­ordet i din tek­st.

Pandaen aflivede de gammeldags SEO tekster.

Et sim­pelt og meget brugt eksem­pel er, hvor­dan du eller Google kan afgøre, om en tek­st han­dler om ordet ”pan­da” i betyd­nin­gen et dyr eller som navnet på den søge­mask­ineal­go­rit­me, der er med til netop at gen­nem­skue den seman­tiske sam­men­hæng og den rent faglige kvalitet af en tek­st på net­tet. Her vil ord som ”bam­bus”, ”reg­n­skov”, ”unger” og ”Kina” være evi­den­sord for, at der er tale om dyret pan­da, mens ”algo­rit­me”, ”søgere­sul­tater” og ”evi­den­sord” er evi­den­sord for, at vi skriver om søgeal­go­rit­men pan­da.

Så ud over at skulle finde søge­ord, søge­fraser og rel­e­van­te spørgsmål at besvare, skal du også i gang med at udvæl­ge de rigtige evi­den­sord, relatere­de ter­mer og syn­onymer, som under­byg­ger den betyd­ning, du omhan­dler søge­or­dene i og giver tek­sten et vist kvalitet­sniveau.

Hvilken retning vil du sende den besøgende i?

Skal du mål­ret­te dine SEO tek­ster mest opti­malt til det for­mål, der er med jeres hjemmeside, bør du for hver tek­st beslut­te dig for, hvilken ret­ning du vil sende den besø­gen­de i, når han eller hun er færdig med at læse tek­sten – eller beslut­ter sig for at for­lade siden igen.

Hvilken ret­ning det skal være i, kan nemmest defineres ved at besvare det­te spørgsmål:

Hvad er den bed­ste og mest real­is­tiske han­dling, læseren skal fore­tage sig efter at have læst tek­sten?

Jo mere konkret du kan gøre dit svar, jo bedre er du klædt på, når du skal til at skrive selve SEO tek­sten. For dit svar kom­mer til at dik­tere både struk­turen og den måde, tek­sten bliv­er skrevet på.

Uanset hvad SEO tek­stens emne er, han­dler det om at få læseren til at gøre noget, når han eller hun er færdig med at læse tek­sten. Du vil jo som min­i­mum gerne have dem til at blive på jeres hjemmeside og højst sandsyn­lig vil du også gerne have dem til at gøre mere end det. Plan­læg­ger og skriver du tek­sten med det ene for­mål for øje, øger du automa­tisk chancerne for, at læseren rent fak­tisk fore­tager den bed­ste og mest real­is­tiske han­dling, når først de er færdig med at læse tek­sten.

Hvilken retning skal SEO teksten sende folk i?

Især er det vigtigt, at være opmærk­som på kravet om, at det skal være en real­is­tisk han­dling. Vi du f.eks. have læserne til at købe en af jeres dyreste ydelser eller pro­duk­ter til flere hun­drede­tusin­de kro­ner, er det næppe real­is­tisk at for­ven­te, at læseren far­er til at bestille et par stykker af dem, bare ved at have læst en enkelt tek­st på jeres hjemmeside. Her vil det nok være mere real­is­tisk at gå efter, at få dem til at læse mere om tjen­esten eller pro­duk­tet eller få dem til at tage kon­takt til jer, for at få mere infor­ma­tion om, hvad den pågælden­de ydelse kan gøre for netop deres fir­ma.

Du kan også godt have et sekundært mål med din tek­st. Det behøver ikke nød­vendigvis at være den næst­bed­ste han­dling, som f.eks. at dele tek­sten med folk i deres sociale netværk. Det kan også være, at give læseren ny viden om det emne, tek­sten han­dler om – en viden som I måske er de eneste der har og er i stand til at imple­mentere.

Har du mere end et for­mål med tek­sten, er det dog vigtigt, at du aldrig taber det primære mål – at få læseren til at fore­tage en han­dling – af syne, samt at det sekundære mål kom­mer til at over­stråle eller spæn­de ben for det primære mål.

Det skal du afklare, inden du begynder at skrive SEO tekster

Lad os slut­te af med at opsum­mere, hvor­dan du skriver de mest effek­tive SEO tek­ster, der giver jer de bed­ste plac­eringer i søgere­sul­tater­ne og de besø­gen­de den bed­ste oplevelse med jeres ind­hold. Det kræver, at du skal:

 1. Finde søge­ord og søge­fraser, der er rel­e­vant at blive fun­det for
 2. Udpege de spørgsmål, det er rel­e­vant at udvikle SEO tek­ster til
 3. Sørge for at Google har nemt ved at iden­ti­fi­cere tek­stens søge­ord
 4. Sørge for at Google har nemt ved at forstå tek­stens seman­tiske betyd­ning
 5. Sørge for at have et mål for, hvad læseren skal gøre, når han eller hun for­lader siden

Til hver enkelt SEO tek­st definer­er du:

 • Vigtig­ste søge­ord eller søge­frase
 • Det spørgsmål tek­sten skal besvare
 • Den søge­hen­sigt den besø­gen­de har haft
 • De vigtig­ste evi­den­sord, relatere­de ter­mer og syn­onymer for søge­ordet eller -frasen

Derefter er det ”bare” at gå i gang med at skrive en tek­st, der fænger, får læseren til at blive på siden og hel­st læser tek­sten helt til ende. Hvor­dan du gør det, kan du læse mere om på vores side om at skrive en god webtek­st. Det er i øvrigt den beteg­nelse, vi ynder at bruge om SEO tek­ster, for at undgå at vores kun­der tror, der er tale om den gam­meldags form for SEO tek­ster, som man skrev tidligere.

SEO tekster er ikke venstrehåndsarbejde længere

SEO tek­ster har nem­lig altid haft en neg­a­tiv klang og været anset som ven­stre­hånd­sar­be­jde, der ikke kost­ede noget videre at få skrevet. De var udelukkende skrevet for Googles skyld. Alt­så for at få hjemmes­i­den eller web­shop­pen til at ranke på bestemte søge­ord. Skidt med om der var noget ordentligt ind­hold i tek­sten, skidt med om tek­sten havde en rød tråd og skidt med om tek­sten i det hele taget kun­ne læs­es af men­nesker.

Forvild­ede du dig alligevel til at læse tek­sten, stødte du oftest på fork­erte stavemåder af bestemte ord og ord anvendt i fork­erte bøjninger. Det var tek­stens søge­ord, der hel­st skulle bruges et vist antal gange og for alt i ver­dens skyld skulle skrives præ­cist på den måde, som der var flest der stavede dem i søgningerne. Det var kort sagt nogle ringe tek­ster at læse og oftest gav de dig ingen som hel­st rel­e­vant viden eller mening.

Derfor bliver gammeldags SEO tekster straffet af Google

Men den slags SEO tek­ster er det efter­hån­den længe siden, du har kun­net slippe afst­ed med at udgive på din hjemmeside. Med min­dre du gerne vil straffes af Google eller i hvert fald ikke går efter top­plac­eringerne i søgere­sul­tater­ne.

For de gam­meldags SEO tek­ster gav nem­lig Google prob­le­mer med tro­værdighe­den. Havde en side med gam­meldags SEO tek­st fået en plac­er­ing øver­st i søgere­sul­tater­ne, gav det brugerne af Google en dårlig oplevelse, hvis de klikkede på lin­ket. For når tek­sten var under­ligt for­muleret og uden reelt ind­hold, tabte folk tilli­den til både tek­sten og den side, den stod på – og som føl­ge af det, beg­y­n­dte de at stole min­dre på den søge­mask­ine, der havde ført dem der­hen.

Ingen kommer sovende til gode SEO tekster længere.

Det kun­ne Google ikke leve med i læng­den. Så der­for ind­førte de Pan­da-algo­rit­men helt tilbage i 2011. Den går mål­ret­tet efter at holde sider med lav kvalitet og hjemmesider med tyn­dt ind­hold ude af top­plac­eringerne i søgere­sul­tater­ne.

Året efter fik Panda’en følgesk­ab af pingvi­nen – Pen­guin-algo­rit­men – som går mål­ret­tet efter at holde hjemmesider med tvivl­som­me links, over­drevent brug af søge­ord i tek­sterne, dupli­cate con­tent og andre såkaldte Black HAT SEO-teknikker ude af søgere­sul­tater­ne.

For der skulle ikke være tvivl om, at Googles ypper­ste for­mål med deres søge­mask­ine, var at skaf­fe folk de bed­ste og mest rel­e­van­te svar på de søgninger, de fore­tog på Google.

Par­al­lelt her­med beg­y­n­dte Google at fokusere mere og mere på seman­tikken – alt­så menin­gen – i det eller de søge­ord, folk brugte i søge­fel­tet. Derved kun­ne Google bedre gen­nem­skue hen­sigten med søgnin­gen og vise de mest rel­e­van­te søgere­sul­tater til den pågælden­de søgn­ing. Det stillede helt nye krav til ind­hold­et på de enkel­te sider og betød, at det ikke læn­gere var nok, bare at sørge for, at det søge­ord siden skulle ranke for, stod de rigtige sted­er og tit nok på siden.

Skal du have hjælp til dine SEO tekster?

Som du kan se er de gam­meldags SEO tek­ster for længst afgået ved døden – og heldigvis for det. Det har øget både kvaliteten og tilli­den til ind­hold på net­tet.

Omvendt har det også øget kom­plek­siteten i at skrive gode SEO tek­ster. Det er ikke læn­gere nok, at du har søge­ordet med et bestemt antal gange og at det står på bestemte sted­er i tek­sten. Der skal mere til – først og fremmest kvalitet!

Har du brug for at få skrevet gode SEO tek­ster af høj kvalitet, kan vi hjælpe dig. Vi laver fak­tisk ikke andet. For vi ønsker ikke at fylde net­tet med lig­e­gyldige og ubrugelige tek­ster, der kun er skrevet til søge­mask­in­erne. Det at udvikle brug­bart ind­hold, der giver brugerne en god oplevelse med din hjemmeside, lig­ger så dybt i vores gen­er, at vi ikke kan andet. De bevis­er de mange pos­i­tive tilk­ende­givelser, vi har fået fra vores kun­der.

Så kon­takt os i dag og lad os sam­men lægge en plan for, hvor­dan vi får skrevet gode SEO tek­ster til netop din hjemmeside, der besvar­er folks spørgsmål og får jeres fir­ma til at frem­stå som den oplagte og rigtige løs­ning på de besø­gen­des behov, prob­le­mer og udfor­dringer.

Ja tak, kontakt mig omkring moderne SEO tekster

7 + 11 =

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!