SKRIV BEDRE TIL NETTET

Fasthold læserne med manchetter, der fænger!

Ben­ny Chris­ten Grandahl, Part­ner

web­textshop

Manchet­ten er den tek­st, du kan læse lige her. Den opsum­mer­er sidens vigtig­ste point­er og giver de vigtig­ste kon­klu­sion­er. Læser folk ikke andet, er du sikker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er point­erne inter­es­san­te, bliv­er læserne hæn­gen­de. Sam­tidig elsker Google sider, der starter med at skrive det vigtig­ste først. Så start på at bruge manchet­ter i dag, så du kan fastholde læserne og få bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne.

Det er sjældent, at du find­er en manchet på en hjemmeside. De fær­reste hjemmesidee­jere kender styrken ved en god manchet. Sam­tidig blev manchet­ten glemt, da HTML-sprog­et blev defineret. Så der find­es ikke en speci­fik kode, du kan mark­ere den del af tek­sten, der udgør manchet­ten. Det er synd, for manchet­ten giver dig en masse fordele, både når det gælder de besø­gen­de og din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne.

De fleste tænker på skjorter, når de hør­er ordet manchet­ter.

Hvad er en manchet?

En manchet er en fremhævet tek­st, der oftest står som det første afs­nit i tek­sten. Rigtigt for­muleret skal manchet­ten kun­ne stå alene, så folk kan nøjes med at læse manchet­ten for at får nyhe­den eller de vigtig­ste point­er og kon­klu­sion­er fra resten af den tek­st, der står på siden.

Manchet­ten stam­mer fra avisver­de­nen, hvor alle artik­ler er opbygget efter den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant. Her giver over­skriften nyhe­den og manchet­ten de vigtig­ste detal­jer, så læseren kan nøjes med at læse dis­se, for at få selve nyhe­den. Resten af artik­len giver detal­jerne og sid­st i artik­len føl­ger de bagvedliggen­de fak­ta. Derved var det nemt at sæt­te avisen i gam­le dage. For var der ikke plads til hele artik­len på siden, kun­ne typografen og senere lay­outeren bare skære af fra slut­nin­gen af artik­len, uden at risik­ere at der var nogle vigtige detal­jer for nyhe­den, der gik tabt.

En manchet er en fremhævet tek­st, der oftest står som det første afs­nit i tek­sten. Rigtigt for­muleret skal manchet­ten kun­ne stå alene, så folk kan nøjes med at læse manchet­ten for at får nyhe­den eller de vigtig­ste point­er og kon­klu­sion­er fra resten af den tek­st, der står på siden.

Giv dem guldet med det samme

Folk hader at læse for meget tek­st på net­tet. I stedet skim­mer de tek­sten for at se, om den inde­hold­er noget af værdi for dem. Det gør de ikke fordi de er dovne eller dårlige læsere, men fordi der find­es så meget tek­st og så mange infor­ma­tion­er på net­tet, at folk er blevet mere kræs­ne med, hvad de bruger tid på at læse.

Det nyt­ter ikke at forsøge at lokke folk til at læse mere end højst nød­vendigt. De falder ikke for de tricks, der virk­er i tryk­te medier. De hårdt­slåen­de fak­ta er, at 80 % falder fra, allere­de når de har læst din over­skrift og yderligere 10 % falder fra, når de har læst det første afs­nit. Kun 10 % beg­y­n­der at skim­me resten af tek­sten!

Der­for kan du lige så godt gøre det vigtig­ste mest tydeligt på siden og plac­ere det først for, så du er sikker på, at de opdager det. Det er lige præ­cis, hvad du kan med en manchet!

Giv dem guldet med det sam­me — skriv det i manchet­ten!

Hvordan skriver du en god manchet

En god manchet skal kun­ne stå alene. Så der er kun plads til det vigtig­ste! Så skriv kon­klu­sio­nen på din artikel, opsum­mer de vigtig­ste point­er og det, som folk som min­i­mum skal kun­ne huske fra siden. Lok ikke med at de kan finde det i tek­sten – men afs­lut gerne manchet­ten med et Call to Action, der får dem til at læse videre (eller i det mind­ste skim­me resten af artik­len).

Oftest får manchet­ten folk til at læse videre. Virk­er nyhe­den, kon­klu­sio­nen eller de point­er, du præsen­ter­er i manchet­ten over­rask­ende på folk, vil de oftest beg­y­n­de at skim­me artik­len efter dine ”mellem­reg­ninger”. Så sørg for at de er nem­me at finde ved at fremhæve dem i sidens mellem­rubrikker (H2’ere).

Måske vækker manchet­ten folks følelser. Det får dem oftest også til at læse videre, fordi de bliv­er inter­esseret i his­to­rien bag. Igen er det vigtigt, at du så fremhæver den som en eller flere mellem­rubrikker i artik­len.

Men inde­hold­er manchet­ten kun almin­de­lighed­er, skal du ikke reg­ne med, at de tænker på at læse videre. Så kend din mål­grup­pe og fremhæv de point­er og kon­klu­sion­er fra resten af sidens tek­st, som du på forhånd ved, vil vække deres inter­esse.

Prob­lem­løs­ninger, frygt eller grådighed er også gode temaer for manchet­ten. Kan du give dem løs­nin­gen på deres prob­le­mer direk­te i manchet­ten, vil de dø for at få detal­jerne. Kan du tale til deres frygt, vil de skyn­de sig at se, om det gælder for dem. Taler du til deres grådighed, vil de læse videre for at se, hvor­dan de scor­er gevin­sten.

Google elsker gode og præcise svar

Giver din manchet svaret på et prob­lem eller en def­i­n­i­tion på et begreb, som folk oftest søger efter, kan du være så heldig, at Google snup­per din manchet og plac­er­er den direk­te i søgere­sul­tater­ne – med behørigt link til din egen side. Det er et tegn på din sides autoritet inden for det pågælden­de emne, der ikke kan betales for penge.

Men selv om det ikke er din manchet, de vis­er i søgere­sul­tater­ne, får siden et plus i Googles algo­rit­mer for at give et hur­tigt svar på det, folk har søgt om. Det kræver dog, at over­skriften og manchet­ten er udformet som et svar på den søgn­ing, en bruger ville skrive i søge­fel­tet på Google. Jo bedre og mere præ­cist du kan ram­me den, jo bedre plac­eringer får din side på det pågælden­de spørgsmål/søgeord.

Fremhæv manchetten med fed tekst

Google indek­ser­er ikke din manchet-tek­st kor­rekt, hvis du bruger et H-tag til at fremhæve den med. Brug fed skrift – alt andet giver prob­le­mer. Der find­es ikke en særlig HTML-kode til manchet­ten og de plu­g­ins der til­fø­jer en manchet til din Word­Press-side bruger oftest H2. Så und­lad at bruge dem.

Skal du have hjælp til at skrive bedre tek­ster til net­tet?

Skal du have hjælp til at skrive bedre tek­ster til jeres hjemmeside, jeres pro­duk­ter eller have udviklet andre for­mer for ind­hold til jeres hjemmeside, så kon­takt os ved at klikke på Kon­takt os for tilbud-knap­pen. Så tager vi gerne en uforplig­ten­de snak om jeres ind­hold og giver jer en god pris på, hvad det koster.

Så kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne og at flere besø­gen­de bliv­er på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skrevet tekster!

4 + 13 =

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!