Lok dem med uimod­ståelige småk­ager og sælg som aldrig før

Når du skal have kun­derne til at blive opmærk­som­me på dine pro­duk­ter og deres kvaliteter, han­dler det om, at få pro­duk­terne til at se ud som om, de kan opfylde kun­der­nes drøm­me. Behov er ikke godt nok. For det er kun drøm­me, der kan bruges som lokkende småk­ager.

Skal du gøre et pro­dukt nærmest uimod­ståeligt og få det til at frem­stå som noget nær en nød­vendighed at eje, skal du kende dine poten­tielle kun­der ret godt. For det han­dler nem­lig ikke om at fal­by­de og italesæt­te pro­duk­ter­nes egen­sk­aber. Dem er folk ligeglade med, så længe de ikke har beslut­tet sig for at købe et konkret pro­dukt end­nu.

Før folk kom­mer så langt, starter de nem­lig først med at finde ud af, hvad det i det hele taget er for et slags pro­dukt eller en type ydelse, der er løs­nin­gen på deres prob­le­mer eller behov. I den pro­ces er det en god ide at få fanget poten­tielle kun­der så tidligt i for­lø­bet som muligt. Derved kan du bedre præ­par­ere dem, så det ender med, at det er jeres pro­dukt eller tjen­estey­delse, de væl­ger.

For at få netop dit pro­dukt til at virke som den bed­ste løs­ning, skal du tale til noget højere og mere end bare de sim­ple behov. Vi skal have fat i folks drøm­me og bruge en sal­gs­for­mu­lar, der har været anvendt i århun­dred­er.

Drømme er som småkager - også når du vil sælge noget på nettet

Giv dem noget, så de kan nå småkagerne

Lad os for et øje­b­lik kon­vert­ere folks drøm­me til en dåse med småk­ager, der står på øver­ste hylde i et højt skab. Kagedåsen står så højt oppe, at den ikke er til at nå. For at kun­ne nå den, skal du have fat i noget at stå op på. Det er det pro­dukt eller den tjen­estey­delse, du sæl­ger. Den virk­er som skam­mel eller trappes­tige, så det bliv­er muligt at nå småk­agerne i dåsen oppe på den øver­ste hylde.

Men for at folk i det hele taget vil gide række ud efter skam­len, skal du først fork­lare, hvor lækre småk­agerne er. Dine kun­der skal på det nærmeste kun­ne smage dem og føle, hvor godt det vil være at spise dem. De skal være helt uimod­ståelige!

Det gør du dem ved at få kun­deem­n­erne til at forestille sig, hvor godt det vil føles for dem, at få opfyldt deres drøm­me – eller som min­i­mum få opfyldt den mind­st accept­able foran­dring på vej mod drøm­men.

Når du først…

Det find­es der flere måder at gøre på. Den første han­dler om, at fortælle hvad det kræver for at opfylde drøm­men eller få dem til at forestille sig det resul­tat, de opnår. Dernæst fortæller du dem så, hvad det vil bety­de for dem på langt sigt og hvor­dan det vil føles for dem.

  • Når du først har tabt dig 10 kilo, kan du bestille tøj hjem fra net­tet, uden at skulle bekym­re dig om, hvorvidt du kan være i det.
  • Når du først har fået løst dine prob­le­mer med dårlig udluft­ning, vil du få et meget sun­dere indek­li­ma. Så slip­per for altid at døje med tør­re slimhin­der og kom­mer til at få det meget bedre end i dag.
  • Når først du har fået købt dig en min­dre bil, kom­mer du til at bruge fær­re penge på brænd­stof. Det vil give dig ny luft i økonomien og en meget bedre samvit­tighed over for miljøet.

Beskriv det succesfulde øjeblik

En anden måde at italesæt­te drøm­men på, er ved at beskrive det øje­b­lik, hvor kun­den bevis­er over for omver­de­nen, at han eller hun har opnået sit drøm­memål. Her skal du fokusere på:

  • Hvor det foregår
  • Hvad der sker
  • Hvem der er tilst­ede
  • Hvor­dan det føles for hov­ed­per­so­n­en

Det kun­ne f.eks. udmøn­te sig i en lille fortælling som den­ne:

”Tænk hvor fan­tastisk det vil være, når du en dag kan gå ind i en hvilken som hel­st tøj­for­ret­ning sam­men med din bed­ste venin­de og hoppe i en kjole, der er to num­re min­dre, end du bruger i dag! Forstil dig hen­des rosende kom­mentar­er, fordi hun ved hvor meget du har kæm­pet for at opnå dit flot­te vægt­tab.”

 

Ved at italesæt­te kun­der­nes drøm­me i både pro­duk­t­tek­sterne og i den con­tent mar­ket­ing, du udvikler for dine pro­duk­ter og tjen­estey­delser, gør du dine pro­duk­ter til den skam­mel, der får læseren til at kun­ne nå deres drøm­me. Det skal du naturligvis italesæt­te både før og efter – især efter. For her er du helt sikker på, at have deres fulde opmærk­somhed.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!