Hold kun­derne læn­gere på siden

Sådan skriver du gode kategoritekster til din webshop

Selv om kat­e­goritek­ster også kan bruges på en blog, er det oftest på web­shops, du møder dem. Her benyttes de som en intro­duc­eren­de tek­st til var­erne i den pågælden­de kat­e­gori. I den­ne artikel ser vi nærmere på, hvor­dan du skriver gode kat­e­goritek­ster til din web­shop.

En god kat­e­goritek­st på en web­shop skal intro­duc­ere den pågælden­de kat­e­gori af pro­duk­ter, og hvad de kan bruges til. Tek­sten skal hel­st også give en kort intro­duk­tion til eventuelle under­kat­e­gori­er og give den besø­gen­de svaret på, hvor­for han eller hun skal købe pro­duk­ter i den pågælden­de kat­e­gori i netop din web­shop.

Kategorisider uden kategoritekst tæller som tyndt indhold i Google

Desvær­re sjusker alt for mange web­shops med at skrive ordentlige kat­e­goritek­ster – hvis de i det hele taget har nogen. Det er synd for de besø­gen­de. For det ville svare til, at de gik ind i din fysiske butik – hvis du havde sådan en – og du så ikke ville fortælle dem, hvad det var for nogle var­er, du havde på en bestemt hylde. Det ville de finde så uhøfligt, at de nok ville gå hen i en anden butik.

Men det er ikke kun kun­derne, der får en dårlig behan­dling. Google og de andre søge­mask­in­er vil heller ikke føle sig særligt godt informeret om, hvad du har på den pågælden­de side. Set med Googles øjne vil det bare være en masse links til pro­duk­ter. Der ville ikke være noget reelt ind­hold på siden. Ergo er der tale om tyn­dt ind­hold, og den slags straf­fer Google folk for.

Så skal du gøre noget godt for dine kun­der og for dine plac­eringer i søgere­sul­tater­ne på Google, skal der tek­st på kat­e­gorisiderne – og hel­st så meget at det giver mening for både besø­gen­de og søger­o­bot­terne.

Hvordan skriver du en god kategoritekst?

En god kat­e­goritek­st:

Tek­sten skal alt­så kort sagt fork­lare de besø­gen­de, hvad pro­duk­terne i kat­e­gorien kan, og hvor­dan de væl­ger det rigtige pro­dukt og slut­ter så af med en kort argu­men­ta­tion for, hvor­for kun­den skal købe pro­duk­terne i netop din web­shop.

Udfordringen er at få det hele med

Udfor­drin­gen er at få plads til alle dis­se infor­ma­tion­er i en kat­e­goritek­st. Især hvis den er kort. For de fleste web­shops kør­er kun med en kort kat­e­goritek­st, for at folk ikke skal scrolle for meget på siden. Der­for er du da oftest nødt til at fore­tage en pri­or­i­ter­ing af, hvad der skal med i forhold til kat­e­goritek­stens længde.

Diskus­sio­nen omkring læng­den på kat­e­goritek­sten kom­mer vi tilbage til sid­st i artik­len. Først skal vi lige se nærmere på de enkel­te ele­menter i den ideelle kat­e­goritek­st – uden hen­syn­ta­gen til hvor mange ord der er til rådighed.

Salget starter allerede i overskriften

Alt for mange web­shops bruger ikke over­skriften opti­malt på kat­e­gorisiden. Tit står der bare kat­e­goriens navn – intet andet.

Det er synd, for den generelle besø­gen­de beslut­ter sig for, om de skal blive på din side i løbet af de første 8 sekun­der, de er på den. Så med en catchy over­skrift, mange­dobler du chancerne for, at de bliv­er lidt læn­gere på din side!

Over­skriften skal naturligvis inde­hold­er kat­e­gori­navnet og kan f.eks. opbygges således:

<kat­e­gori­navn> – <fordel>

Forde­len behøver ikke bare være, at de kan købe pro­duk­tet bil­ligst eller får den bed­ste kvalitet hos jer. Nej, det skal være noget, der relater­er sig til den slags pro­duk­ter, I sæl­ger i den pågælden­de kat­e­gori. F.eks. ”Højhælede sko – når der skal være stil på!” eller noget andet fæn­gen­de.

Det kan også være en kom­bi­na­tion, hvor jeres almin­delige USP’er bliv­er ind­draget, f.eks: “Højhælede sko — når du vil have mest stil for pen­gene!”.

Hvilke fordele giver produkterne i kategorien

Selve brødtek­sten skal indledes med at beskrive, hvilke fordele der er ved pro­duk­terne i den pågælden­de kat­e­gori. Hvilke behov eller prob­le­mer løser de for den poten­tielle kun­de, og hvor­dan gør de det? Hvor­for er netop den­ne type pro­duk­ter ideelle til det?

Sæt dig i læserens sted, og giv dem alle argu­menterne for, hvor­for de her pro­duk­ter er smarte til dem i stedet for at starte med at prale om, hvor bil­lige eller skarpe pris­er I har, og hvor høj kvalitet pro­duk­terne er i.

Beg­y­nd aldrig at nævne egen­sk­aber ved pro­duk­terne i kat­e­gorien, uden at du sam­tidig giver en fordel ved dem. Så har du en kat­e­gori, der hed­der ”Højhælede damesko”, skal du ikke bare skrive, at den vigtig­ste egen­sk­ab ved skoene er, at de har høje hæle, men i stedet skrive nogle af de fordele de høje hæle giver, f.eks. at skoene giver en bedre hold­ning, mere sex­et gang og gør dig højere.

Det kan godt være, det virk­er indl­y­sende for dig, der sæl­ger varen. Men det er ikke sikkert, kun­derne kan gen­nem­skue, hvilken fordel en bestemt para­me­ter giver – og ved at italesæt­te det fortæller du også de kun­der, der godt ved det, at I rent fak­tisk har et indgåen­de kend­sk­ab til de pro­duk­ter, I sæl­ger.

Hvilke underkategorier indeholder kategorien

Find­es der flere under­kat­e­gori­er til kat­e­gorien, er det en god ide at intro­duc­ere hver af dis­se og linke ud til hver af dem – eller som min­i­mum de vigtig­ste eller mest pop­ulære. Har du f.eks. en kat­e­gori, der hed­der ”Damesko”, kan den jo være opdelt i de forskel­lige typer af damesko, der find­es: Sneak­ers, Mid-cuts, Wedges, Pumps, Støvlet­ter etc.

Derved får læseren et bedre overb­lik, og du øger den interne linkbuild­ing. Husk at fork­lare hvad det er for en para­me­ter, der er brugt til at opdele kat­e­gorien i under­kat­e­gori­er med (her sko­typen eller skode­signet), så det bliv­er nemt for den besø­gen­de at forstå opdelin­gen.

Klæd kunderne på til at vælge det rigtige produkt

Er der plads til det, er det også en god ide at give en kort vejled­ning i, hvad det er for nogle para­me­tre, kun­den skal væl­ge pro­duk­ter efter i den pågælden­de kat­e­gori. Tager vi eksem­plet med sko, kan det være f.eks. skostør­relse, hvor høj hælen er, om der bruges snør­er eller vel­cro til lukn­ing etc.

Alt­så en kort ind­køb­s­guide til pro­duk­terne i kat­e­gorien. Kan den ikke være inden for det ordan­tal, der er afsat til kat­e­goritek­sten, er det i stedet en god ide at linke ud til en side på sitet, hvor den besø­gen­de kan finde en ind­køb­s­guide til pro­duk­terne i den pågælden­de kat­e­gori. Derved kan du klæde de besø­gen­de end­nu bedre på til at væl­ge pro­duk­tet og hold­er sam­tidig på de besø­gen­de, der ikke er klar til at købe end­nu eller er forvir­ret over udval­get.

Det er en god ser­vice over for kun­derne og gavn­er også din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne. For væl­ger den besø­gen­de at læse guiden, kom­mer ved­k­om­mende ikke nær så hur­tigt tilbage til siden med søgere­sul­tater, der sendte dem ind på din kat­e­goriside. Det ville Google nem­lig tolke som om, at den besø­gen­de ikke fandt det, han/hun søgte efter på din kat­e­goriside og derved ned­gradere dens plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne.

Svar på de spørgsmål, folk sidder med

Er der plads til det på kat­e­gorisiden, skal kat­e­goritek­sten så vidt muligt også besvare de spørgsmål, kun­derne oftest stiller om den type pro­duk­ter, der er i kat­e­gorien. Det behøver ikke kun være konkrete spørgsmål til anven­delsen. Tek­sten kan også adressere de modar­gu­menter, der er mod at købe den pågælden­de kat­e­gori af pro­duk­ter eller de tvivlsspørgsmål folk sid­der med.

Selvføl­gelig behøver du ikke nævne argu­menterne imod at købe pro­duk­terne direk­te, men du må godt kom­me med argu­men­ta­tio­nen for, hvor­for de ikke hold­er vand.  Derved får du aflivet modar­gu­menterne på en smart måde.

Har du ord nok i kat­e­goritek­sten til, at den kan fylde både over og under pro­duk­terne på kat­e­gorisiden, kan du med fordel plac­ere den­ne del af kat­e­goritek­sten under pro­duk­terne. Så kan du gå mål­ret­tet efter at bruge plad­sen under pro­duk­terne i kat­e­gorien, til at besvare alle de long tail-spørgsmål, folk oftest stiller om den­ne slags pro­duk­ter i søge­mask­in­erne. Tildel en mellem­rubrik til hvert spørgsmål, og skriv så svaret i det afs­nit, der kom­mer efter mellem­rubrikken.

Har du ikke ord nok til at kun­ne det, kan du igen bruge trick­et med at linke til en side, der besvar­er de mest almin­delige spørgsmål om den pågælden­de pro­duk­tkat­e­gori eller til de guider, hvor emn­erne bliv­er omtalt. Brug spørgsmålet som ankertek­st til lin­ket i kat­e­goritek­sten, så det er tydeligt for den besø­gen­de, hvad de kan få svar på ved at klikke på lin­ket.

Hvorfor skal de købe denne produktkategori hos jer?

Kat­e­goritek­sten skal afs­luttes med et call-to-action. Det er her du kan gem­me snakken om, at I er bil­ligst og har de bed­ste pro­duk­ter. Men husk også at nævne, at jeres kun­de­ser­vice sid­der klar til at besvare spørgsmål, at der er 14 dages retur­ret (det er der altid på net­tet, men det er ikke sikkert kun­den ved det), og hvorvidt der er fri fragt, var­erne kan købes på afbe­tal­ing eller nogle af de andre spørgsmål, der er gode at få svar på, hvis kun­den allere­de sid­der med danko­rtet frem­me.

 

Ja, det er infor­ma­tion­er, der sikkert kan find­es på andre sider på din web­shop, men husk på, at hov­ed­parten af dem der kom­mer ind på kat­e­gorisiden, lan­der der direk­te fra søgere­sul­tater­ne på Google og der­for kun har øjne for pro­duk­terne i kat­e­gorien. De har ikke noget inci­ta­ment til at udforske din web­shop nærmere af sig selv, før de overve­jer at købe hos dig.

Så ved at gøre dem opmærk­som­me på forde­lene ved at han­dle hos dig allere­de i kat­e­goritek­sten, er du også sikker på, at de rent fak­tisk opdager dem. Så kender de dem allere­de og skal ikke klikke rundt for at finde dem, hvis de væl­ger at han­dle hos dig.

Hvor lang skal en kategoritekst så være?

Generelt bør kat­e­goritek­sten på en side være så tilpas lang, at den giver den fornød­ne beskriv­else af pro­duk­terne i den pågælden­de kat­e­gori, og nogle gode råd kun­derne kan bruge, når de skal væl­ge pro­duk­ter inden for den­ne kat­e­gori. Men de fær­reste web­shope­jere er vilde med, at folk skal scrolle for langt på siden, før der dukker pro­duk­ter op.

Der­for vil de hel­st ikke ofre meget mere end 75–100 ord på kat­e­goritek­sten. Men selv om det er bedre end ingen tek­st over­hovedet, så er det langt fra nok til, at det giver orden­lig val­u­ta for pen­gene – hverken for brugerne eller Google. De 75–100 ord giver sim­pelthen ikke plads nok og ender alt for ofte med at blive brugt på almin­de­lighed­er og pra­leri med hvor fan­tastiske eller bil­lige pro­duk­ter, der sælges på den pågælden­de web­shop eller i kat­e­gorien.

Tekst over og under produkterne

Skal det bat­te noget for både kun­der og søge­mask­in­er, skal der væsentlig mere tek­st til. De web­shop-ejere der har ind­set det, væl­ger oftest at plac­ere en intro­duc­eren­de tek­st over pro­duk­terne, der fortæller hvilke pro­duk­ter kat­e­gorien inde­hold­er og lader så tek­sten fort­sæt­te under pro­duk­terne.

Det bety­der dog, at hov­ed­parten af tek­sten kom­mer ”under fold­en” på siden. Det er Google ikke vild med, hed­der det sig. Men i prak­sis bidrager tek­sten under pro­duk­terne med så meget værdi til søgere­sul­tater­ne – sam­men­lignet med hvis tek­sten ikke havde været der – at det alt i alt giver en øget vægt til din kat­e­gori­sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne.

Ved at bruge tek­sten under pro­duk­terne til at besvare nogle af de oftest stillede long tail-spørgsmål om den pågælden­de pro­duk­tkat­e­gori kan det sam­tidig få din kat­e­goriside til at ranke højt på dis­se. Over tid kan det give mange ekstra besø­gen­de til din kat­e­goriside – besø­gen­de der måske ellers aldrig ville have fun­det din web­shop på de mere konkur­ren­ceprægede søge­ord for den pågælden­de pro­duk­tkat­e­gori.

Få hjælp til de helt rigtige kategori- og produkttekster til din webshop

Som du kan se, er det ikke helt ligetil at få skrevet de rigtige kat­e­goritek­ster. Der er mange andre fak­tor­er end dem, der vedrør­er pro­duk­terne, du skal tage still­ing til. For i både kun­der­nes og Googles øjne har alt, hvad du skriver værdi. Husk på, at ingen gider læse noget på net­tet – med min­dre de vil købe noget! Så tæller hvert eneste ord!

Vil du have mere inspi­ra­tion, eller søger du en pro­fes­sionel part­ner til at skrive kat­e­gori- eller pro­duk­t­tek­ster, så kon­takt os pr. mail eller tele­fon, eller klik på Kon­takt os-knap­pen herun­der og beskriv din opgave. Så sender vi dig et uforplig­ten­de tilbud!

Skal vi skrive dine kategoritekster?

2 + 11 =

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This