Hvor mange ord skal jeg skrive, for at ranke højt på mit søgeord

Benny Christen Grandahl

BENNY CHRISTEN GRANDAHL

Part­ner, web­textshop

I prin­cip­pet bur­de du kun­ne udkonkur­rere dine konkur­renter ved at have mere tek­st på din hjemmeside eller web­shops sider end konkur­renterne. Men da Google dels tager mange fak­tor­er under overve­jelse, når de bereg­ninger din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne, og dels er blevet bedre til at vur­dere kvaliteten af den tek­st, der er på siderne, er det kun muligt at bruge den­ne metode, hvis den tek­st du har på siden, er af en ordentlig kvalitet. Her giver vi dig opskriften på, hvor­dan du skaber det rigtige ind­hold til at ranke bed­st muligt i søgere­sul­tater­ne.

Ideen med at have mere tek­st og ind­hold om søge­ordet end konkur­renterne, er der sådan set ikke noget i vejen med. Man skal bare huske på, at Google ikke kun tager højde for en enkelt para­me­ter som f.eks. antal ord på siden, men tager mange forskel­lige fak­tor­er med, når de skal kalkulere din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater.

Det han­dler ikke bare om at have mange ord, men have kvalitet­stek­st der giver folk svar på deres spørgsmål og skaber overb­lik over emnet”

Beate Grandahl

Hvorfor have flere ord end konkurrenterne?

Ideen om mange ord på siden, byg­ger på, at for at give sine brugere den bed­ste oplevelse med at bruge deres søge­mask­ine, sender Google deres brugere i ret­ning af de hjemmesider, der har mest kval­i­ta­tivt ind­hold om det søge­ord, brugerne har søgt på. Det vur­der­er Google bl.a. på bag­grund af,

 • hvor højt i web­st­edets side­hier­arki siden med søge­ordet er plac­eret,
 • hvor mange sider på siden, der ranker for det­te og beslægt­ede søge­ord, samt
 • hvor mange ord, der tilsam­men er på de pågælden­de sider.

Så når du plan­læg­ger en artikel om et bestemt søge­ord – eller en pro­duk­t­tek­st om et bestemt pro­dukt – kan det godt betale sig at tjekke de konkur­reren­de sider ud og se, hvor mange ord de har skrevet om det sam­me søge­ord eller pro­dukt og hvor i side­hier­arki­et siderne er plac­eret. Derefter går du så efter en højere eller sam­me plac­er­ing for søge­ordet i din hjemme­sides hier­arki og flere ord på siden end konkur­renterne.

Skriv mere end konkurrenten

Ideen er alt­så at mæng­den af tek­st på siden for det enkel­te søge­ord, kom­mer an på hvor stor konkur­ren­cen på søge­ordet er og hvor meget ind­hold, jeres nærmeste konkur­renter i søgere­sul­tater­ne har.

Har din nærmeste konkur­rent f.eks. skrevet 600 ord om et søge­ord eller et pro­dukt – og jeres sites ellers er nogen­lun­de ligeværdi­ge i rank­ing – så skader det bestemt ikke, hvis du skriver 800‑1000 ord om det sam­me søge­ord. Det vil bestemt tælle til din fordel i Googles optik – hvis bare tek­sten er af en ordentlig kvalitet.

Hav flere sider end konkurrenten

Det kan også være en god ide, at under­søge hvor mange sider om det pågælden­de og beslægt­ede søge­ord, dine nærmeste konkur­renter ranker på hos Google. Det kan du gøre ved at søge på det pågælden­de søge­ord på Google og til­fø­je “site:” og så webadressen på det site, du ønsker at under­søge.

Skal du øge dine mulighed­er for at out­ranke konkur­renten fuld­stændig, skal du hel­st have flere sider om søge­ordet og beslægt­ede ord og ter­mer end dem – og hel­st have flere ord på hver side end konkur­renten! Så har du forbedret chancerne for at blive vist i søgere­sul­tater­ne før konkur­renterne.

Iføl­ge tyske Search­Metrics’ efter­hån­den et år gam­le rank­ing-fak­tor analy­se (herover), er det gen­nem­snitlige antal ord i tek­sterne på de sider, der ranker i Top 10 på en given søgn­ing i Google, steget fra 975 ord i 2014 til 1285 ord i 2015. Her skal du være opmærk­som på, at gen­nem­snit­tet hjælpes på vej af, at det er al den tek­st, der er på siden, inkl. menuer, eventuel side­bar og footer-områder, der reg­nes med. Selve artik­len på siden kan alt­så i prak­sis være på et lidt lavere ordan­tal.

Andre kilder, f.eks. Back­linko’s analy­se af en mil­lion web­sider (herover), angiver end­nu højere gen­nem­snitlige værdier. Her lig­ger ordan­tallet i top 20 nærmere 2000 ord end 1200 som hos Search­Metric.

Mere tekst, mindre kvalitet

Den­ne til­gang har sendt antallet af ord på net­tet på him­melflugt – men bare uden hen­syn­ta­gen til kvaliteten af tek­sten. Mange tek­ster er på det nærmeste rent lirum­larum, der bestemt ser ud til at være skabt mere for Googles skyld end de besø­gen­des.

Det har naturligvis hevet det gen­nem­snitlige antal ord op på de sider, der ranker i top 30. Forskel­len mellem de højst og lavest plac­ere­de er næsten helt udjævnet. Det vil sige, at du skal have meget tek­st på siderne, bare for at have en god chance for at kom­me op i top 30 over­hovedet.

Lange tek­ster er blevet en stan­dard på net­tet og det har på det nærmeste udvan­det antallet af ord som rank­ing­fak­tor i top­pen af søgere­sul­tater­ne. Ikke at du kan klare dig med min­dre antal ord – nej, du skal have mere kvalitet ind i tek­sten.

Det lille knæk på kurven i toppen

Ser vi nærmere på de to meget forskel­lige kurver fra hen­holdsvis Search­Metric og Back­linko over antal ord på siden i top­pen af søgere­sul­tater­ne, bemærk­er vi, at der er en ting, de er enige om. Den side der ranker højest på et søge­ord har oftest et lidt min­dre ordan­tal på siden end de næste plac­eringer på side 1 i søgere­sul­tater­ne. Men derefter udvikler kurverne sig meget forskel­ligt, hvilket højst sandsyn­ligvis skyldes forskel­len i to bagvedliggen­de analy­ser – men det er en helt anden his­to­rie.

Det der er inter­es­sant, er, hvad der er årsagen til knækket i top­pen. Det skyldes højst sandsyn­ligvis Googles diver­sitet­sal­go­rit­me, som sørg­er for, at du får præsen­teret flere seman­tisk eller på anden måde forskel­lige til­gange til det søge­ord du har søgt på.

Her tyder Search­Metrics’ kurve med flere og flere ord på siderne frem til den sid­ste plac­er­ing på side 1 i søgere­sul­tater­ne, at Google væl­ger den mest kval­i­ta­tive – og der­for oftere lidt kor­te­re tek­st til at ligge øver­st, og derefter lidt læn­gere og der­for for­ven­telig mere uddy­ben­de sider om søge­ordet på de næste plac­eringer. Derved kan du få et godt overb­lik over emnet ved at læse siden på førsteplad­sen og få fyldt flere detal­jer på ved at læse de næste plac­eringer.

Hvordan måler Google kvaliteten af en tekst

Så tek­stk­valiteten har alt­så reelt set ind­fly­delse på din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne. Det er ikke ordan­tallet alene, end­skønt – som vi allere­de har set – netop ordan­tallet skal være højt nok, for at du i det hele taget har en chance for at kom­me op top 30.

Men hvor­dan måler Google kvaliteten af en tek­st og kan de måle kvaliteten af tek­sten på andet end de store hov­ed­sprog?

For nu at tage det sid­ste først, så bruger Google en række målepunk­ter, der ikke afhænger af forståelsen af sprog­et, men kan tælles op i tek­sten i form af antal ord i sæt­ningerne, antal sæt­ninger i afs­nit­tene og antal punk­top­still­inger. Så på den front er det lidt lig­e­gyldigt, om tek­sten er skrevet på dan­sk eller et af de store hov­ed­sprog.

Når det kom­mer til den seman­tiske analy­se af tek­sten, er den klart bedre på de store hov­ed­sprog, men selv små sprog som dan­sk kender Google gram­matikken for og de er blevet meget bedre til seman­tikken.

Det er der­for, at du ikke læn­gere behøver at bruge fork­ert bøjn­ing af et søge­ord i dine tek­ster, for at være sikker på, at Google ranker din side for det. Hvor­for seman­tikken er vigtig, ser vi nærmere på lige om lidt.

Bounceraten afslører om teksten er skrevet for mennesker

Sidens bounc­er­ate er en af de vigtige fak­tor­er, som Google bruger til at plac­ere din side mest kor­rekt i søgere­sul­tater­ne. Den vis­er noget om tek­stens rel­e­vans for søge­ordet, samt hvorvidt der i det hele taget er en læseværdig tek­st for men­nesker på siden.

En høj bounc­er­ate – alt­så at brugerne kom­mer hur­tigt tilbage til søgere­sul­tater­ne igen efter et besøg på siden eller hur­tigt klikker videre til noget andet fra siden – er en klar indika­tion på, at din side er

 • Irrel­e­vant for søgnin­gen
 • Ikke tilby­der tek­st af ordentlig kvalitet.

Så det er end­nu en god grund til at have rel­e­vant tek­st og andet ind­hold af høj kvalitet på din side.

Tekstens læsbarhed har betydning

Tek­stens læs­barhed er en vigtig indika­tor for kvaliteten af tek­sten set med Googles øjne. Her bruger de det såkaldte Flesch-tal, der er en form for lix-bereg­n­ing, der angiver tek­stens læs­barhed som et tal mellem 0 og 100. Jo højere vær­di­en er, jo let­tere er tek­sten at læse. Alt­så er høje værdier en god ting i mod­sæt­ning til lix-tal­let, der hel­st skal være så lavt som muligt.

Sam­tidig kig­ger Google på antallet af mellem­rubrikker i tek­sten (H2’ere) og hvor meget tek­st, der er under hver mellem­rubrik. Har du meget over 300 ord under hver mellem­rubrik, beg­y­n­der Google at løfte øjen­brynene.

Endelig bruger Google Hum­ming­bird- og andre algo­rit­mer til at vur­dere, hvor tidligt i tek­sten du omhan­dler det, der er blevet søgt på. Der­for er det en rigtig god ide at have søge­ordet og relatere­de ter­mer og ord ført i tek­sten. Sam­tidig er det en god ide at bruge den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant, når du skal disponere din tek­st, så du får plac­eret det vigtig­ste først i tek­sten.

Brug eventuelt også long­tail søgninger der jo oftest er udformet som spørgsmål til at mål­ret­te tek­sten med og besvar dis­se.

Antallet af punktopstillinger har indflydelse på din placering

Google bruger antallet af punk­top­still­inger i tek­sten til at vur­dere, hvor god din tek­st er til at give overb­lik over det emne, du skriver om. Det er Search­Metrics og Backlinko’s analy­ser også enige om.

Har du mange punk­top­still­inger på siden, er der stør­re chance for, at Google vur­der­er, at kvaliteten af din tek­st er høj. Iføl­ge Search­Metrics analy­se skal du hel­st op omkring 17–18 punk­ter, for at give den­ne fak­tor størst mulig vægt. Punk­terne må dog gerne må være fordelt over flere grup­per punk­top­still­inger på siden.

Får styr på semantikken

Det er efter­hån­den længe siden, at det var nok bare at bruge søge­ordet ofte nok i tek­sten, for at kom­me til at ranke for det. Fak­tisk vis­er både Back­linko og Seach­Metrics analy­ser, at søge­ordet som fak­tor for sidens plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne får min­dre og min­dre betyd­ning.

I stedet lægges vægten i høj grad på seman­tikken og det rigtige ord­valg. Det bruger Google til at sikre sig, at din side er et rel­e­vant søgere­sul­tat, der svar­er til den hen­sigt, bru­gen har haft med fore­tage søgnin­gen.

Har et søge­ord flere betyd­ninger, bruger Google syn­onymer, nært beslægt­ede ord og relatere­de ter­mer i tek­sten til at reg­ne ud, hvilken betyd­ning søge­ordet har i din tek­st, så de er sikker på, at den stem­mer overens med den betyd­ning, søge­ordet har i den søgn­ing, de skal finde søgere­sul­tater til.

Sam­tidig bruger Google såkaldte evi­den­sord til at gen­nem­skue kvaliteten og hvilket niveau viden i tek­sten er på. Det bety­der, at Google har en for­vent­ning om at finde bestemte ord i forhold til søge­ordets betyd­ning i tek­sten og hvor høj kvalitet din tek­st er af. Dis­se kan rent seman­tisk også være med til at fortælle noget om tek­stens kvalitet og niveau.

Google har opbygget en enorm viden om hvilke evi­den­sord, relatere­de ter­mer og syn­onymer, de skal for­ven­te at finde i tek­ster ved at trævle inter­net­tet igen­nem. Er de pågælden­de ord ikke at finde i tek­sten, er den ikke rel­e­vant for søge­ordet.

Hvad er evidensord og relaterede termer

Forskel­len på evi­den­sord og relatere­de ter­mer er, at evi­den­sord skal være en del af tek­sten, for at tek­sten har en ordentlig kvalitet, mens relatere­de ord og syn­onymer er med til at afgøre, hvilken sam­men­hæng søge­ordet anven­des i.

Tager vi f.eks. et ord som ”iPhone” vil Google for­ven­te at ord som ”Apple”, ”tele­fon” og måske også ”mobil” er en del af tek­sten. Det er evi­den­sord for, at vi rent fak­tisk skriver noget for­nuftigt om en iPhone og ikke bare har en masse vrøvletek­st med iPhone strøet ned gen­nem tek­sten, for at kom­me til at ranke for det­te søge­ord.

For at være sikker på hvilken sam­men­hæng vi omtaler iPho­nen i, kan vi væl­ge ord som ”teknologi” og ”plat­form”, hvis vi taler om iPho­nen i rela­tion til typer af mobil­tele­fon­er, mens et ord som ”app” kan anty­de, at vi skriver om forskel­lige pro­gram­mer til iPho­nen og ”iOS”, at vi taler om styresys­temet.

De højeste placeringer har semantikken i orden

Iføl­ge Search­Metrics analy­se er såvel evi­den­sord som relatere­de ord væsentligt oftere til stede i de højest plac­ere­de søgere­sul­tater. Så der­for er det vigtigt, at du har dis­se ord med i tek­sten og ikke bare tænker på at få brugt søge­ordet i alle mulige kun­stige sam­men­hænge i din tek­st.

Sørg for at have så tilpas mange evi­den­sord med på siden, at Google kan se, du skriver noget for­nuftigt om søge­ordet. Det kom­me helt automa­tisk, hvis du skriver en kval­i­ta­tiv tek­st og ikke bare en gang slud­der. Sam­tidig skal der være så mange relatere­de ter­mer og syn­onymer, at Google kan reg­ne sam­men­hæn­gen ud.

Kor­rekt sprog­brug hjælper ikke kun Google, men også os men­nesker. For det er nøjagtigt de sam­me fak­tor­er, vi mere eller min­dre bev­id­st bruger til at afgøre, om vi har fun­det en side med tek­st af høj kvalitet eller en splog-artikel af lav kvalitet, hvor det tit er svært at hit­te hov­ed og hale i tek­sten end­sige finde en for­nuftig sam­men­hæng mellem søge­ordet og det, der reelt står på siden.

Tjekliste

 • Sørg for at tek­sten ikke er på under 1000 til 2000 ord for have de bed­ste mulighed­er for at kom­me i top 30
 • Skriv mere og gerne meget mere kvalitet­stek­st om søge­ordet end konkur­renterne
 • Placér siden på højde med eller højere i side­hier­arki­et end konkur­renterne gør
 • Skriv en kvalitet­stek­st der giver mening for men­nesker – Google måler det på bounc­er­aten
 • Disponér tek­sten med mange mellem­rubrikker (H2’ere), så den er nem at få overb­lik over
 • Hav aldrig mere end mak­si­mum 300 ord under hver mellem­rubrik
 • Sørg for at ”svare på søgnin­gen” først i tek­sten og at sæt­te det vigtig­ste først i tek­sten
 • Brug eventuelt long­tail søgninger til at mål­ret­te tek­sten med
 • Sørg for en god læs­barhed af tek­sten ved at bruge kor­te afs­nit, kor­te sæt­ninger, kor­te ord etc.
 • Bruge mange punk­top­still­inger for at skabe overb­lik over delem­n­er
 • Brug relatere­de ter­mer og syn­onymer for søge­ordet, så Google kan gen­nem­skue den sam­men­hæng søge­ordet indgår i
 • Brug de rigtige evi­den­sord for at give Google bedre mulighed for at vur­dere kvaliteten af tek­sten.

Skal du have hjælp til at skrive tekster, der ranker godt i søgemaskinerne?

Som du kan se, er det en god ide at skrive lange tek­ster om sine vigtig­ste søge­ord. Men det skal være kvalitet­stek­ster med det rigtige ind­hold og det fornød­ne overb­lik og med det rigtige ord­valg, ikke bare en slud­der for en slad­der.

Selv om det kom­mer naturligt for de fleste, der er godt inde i de pro­duk­ter de sæl­ger, eller har god viden om det emne, de beskæftiger sig med, så kan ind­sigtens for­ban­delse tit spæn­de ben for evn­erne til at formi­dle emnet til læg­folk.

Det er her vi kom­mer ind i billedet og som uden­forståen­de kan hjælpe dig med at få præsen­teret dit ind­hold og skrevet din tek­st, så dine sider kom­mer til at ranke bed­st muligt i søge­mask­in­erne.

Så kon­takt os i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan vi kan hjælpe dig med at få dine sider til tops i Google.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!