SKRIV BEDRE TEKSTER ONLINE

Sådan skaber du den røde tråd i din tek­st

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­textshop

Den røde tråd er den, der sørg­er for, at dine læsere kom­mer hele vejen gen­nem din tek­st. Det er den, der før­er læserne fra den ene sæt­ning til den anden. Den får den ene sæt­ning til at lede over i den næste og sørg­er for at den næste sæt­ning før­er videre fra den for­rige. Læs med her, og find ud af, hvor­dan du skaber den røde tråd i din tek­st, der får de besø­gen­de til at læse din tek­st hele vejen til enden.

Gode tek­ster opdager du ikke. Dem læser du bare! Det er først, hvis tek­sten er knudret for­muleret, springer uven­tet rundt mellem emn­erne, gen­t­ager sig selv eller virk­er ulo­gisk opbygget, du beg­y­n­der at lægge mærke til den. For man­gler den røde tråd, bliv­er det en udfor­dring at læse, og så opgiver de fleste hur­tigt – især på net­tet.

Selvføl­gelig må der heller ikke være for mange stave-, kom­ma- og gram­ma­tiske fejl i tek­sten. Det er også med til at gøre det vanske­ligt at læse og kan virke endog meget menings­forstyrren­de. Men selv om stave­fe­jl med videre er en forhin­dring for læs­nin­gen, kan du for det meste godt få en forståelse af, hvad det er, tek­sten fortæller.

Man­gler den røde tråd der­i­mod, kan du ikke få opbygget en men­tal mod­el for det, som tek­sten omhan­dler. I stedet føler du, at du får kastet løse brikker til et pusle­spil efter dig , du så selv skal sæt­te sam­men bagefter.

Som en uendelig kæde af ord

Den røde tråd kan være svær at opdage, netop fordi du ikke opdager opbygnin­gen af de gode tek­ster. Rent prak­tisk imple­menteres det ofte ved hjælp af overbind­ing­sord (der oftest er biord) og -fraser som ”for”, ”end­videre”, ”på sam­me måde”, ”for eksem­pel” og lig­nen­de i starten af en sæt­ning. Dis­se ord og vendinger peger bagud i tek­sten og før­er menin­gen fra den for­rige sæt­ning over i den nye.

Men det er ikke nok! For byg­ger den for­rige sæt­ning ikke op til fort­sæt­telsen i den næste sæt­ning, bliv­er det lige præ­cis overbind­ing­sor­det i starten af den nye sæt­ning, der klip­per den røde tråd over.

Den røde tråd kan imi­dler­tid også klippes over af et uven­tet skift midt i en sæt­ning. Det sker oftest ved, at der ref­er­eres tilbage til noget tidligere i sæt­nin­gen eller afs­nit­tet, mens der sam­tidig fortælles videre der­fra, hvor læseren befind­er sig i tek­sten nu. Et lille eksem­pel:

Kun­stig pejs, el-pejs, elek­trisk pejs… kært barn har mange navne.  Den­ne kun­stige pejs fra XXX er et pop­ulært valg inden for kat­e­gorien med smukke flam­mer af LED-belysning … 

Her får læseren et fork­ert billede af, hvad det er for en kat­e­gori, der er tale om. Inten­tio­nen har været at ”inden for kat­e­gorien” skal pege tilbage til ”kun­stig pejs”. Men fordi der sam­tidig fyldes en beskriv­else af pejsen på ”med smukke flam­mer”, kom­mer det til at frem­stå som om, der er tale om en særlig kat­e­gori for smukke flam­mer. Det sender den røde tråd i en helt fork­ert ret­ning.

Kræver overblik over emnet og planlægning af teksten

Den røde tråd kræver, at du har overb­lik over det emne, du skal skrive om. Kun ved at have det fornød­ne overb­lik, bliv­er du i stand til at plan­lægge din tek­st, så der er et naturligt for­løb i den. Tit hjælper det også at væl­ge en bestemt vinkel på tek­sten. Det giver dig oftest en ska­be­lon eller række­føl­ge, der kom­mer til at skabe for­lø­bet i tek­sten.

For­lø­bet skal starte fra første sæt­ning i brødtek­sten og slut­te med den sid­ste sæt­ning på siden. Det skal skabe en form for han­dling i tek­sten, der hele tiden led­er folk videre. Sam­tidig her­med får tek­sten folk til at dan­ne sig et indre billede – den men­tale mod­el – ved at give dem de fornød­ne brikker i pusle­spillet til det indre billede, så de kom­mer i en logisk række­føl­ge.

Opdel teksten i logiske dele med mellemrubrikker

Men for­lø­bet – den røde tråd – skal ikke alene binde over fra sæt­ning til sæt­ning. Der skal også være en logisk overbind­ing fra afs­nit til afs­nit og fra sek­tion til sek­tion i tek­sten.

Tek­stens sek­tion­er skabes ved hjælp af mellem­rubrikker. De sig­nalerer, at her kom­mer en ny por­tion af brikkerne til pusle­spillet – lidt lige­som når du tager hul på en ny pose klod­ser i sam­leve­jled­nin­gen til en stør­re LEGO-kon­struk­tion.

Overbindin­gen skabes med de sam­me overbind­ing­sord som mellem de enkel­te sæt­ninger i hvert afs­nit eller ved at ref­er­ere tilbage til det sted tidligere i tek­sten, som den nye sek­tion hænger sam­men med. ”Som vi tidligere har været inde på… ”, ”På sam­me måde…” eller ”En anden vigtig para­me­ter…” er nogle eksem­pler. Her sig­nalerer det sid­ste eksem­pel, at der kom­mer en ny mening eller del, mens de andre fortæller læseren, at den nye sek­tion byg­ger videre på det, de lige kom­mer fra eller tidligere har læst om.

Så mellem sek­tion­erne kan der godt være et vist spring eller et lille sving på trå­den, om man vil. Men der skal ikke kom­me et fuld­stændigt uven­tet skift – med min­dre der er en rigtig god mening med det. Og det er oftest en effekt, der gør sig bedre i skøn­lit­ter­atur end i saglige eller fak­tuelle tek­ster på net­tet.

En pointe i hvert afsnit

Hver sek­tion udgøres af et eller flere afs­nit. Afs­nit­tene giver brikkerne til den del af den men­tale mod­el, der opbygges i den pågælden­de sek­tion.

Her er det vigtigt, at du har en og kun en pointe i hvert afs­nit. Det gør det muligt at opbygge afs­nit­tet som en mini­udgave af den jour­nal­is­tiske trekant. Det første afs­nit er over­skriften, den næste giver de vigtig­ste detal­jer, og resten af sæt­ningerne i afs­nit­tet giver den fornød­ne bag­grundsv­i­den.

Derved kom­mer der ingen plud­selige udsv­ing eller knæk på trå­den, og sam­tidig skaber du en tek­st, der er nem at skim­me for den læser, der ikke ork­er at læse tek­sten helt ned i detal­jen.

Opbygnin­gen kan være svær at imple­mentere helt slavisk. Især fordi tek­sten bliv­er alt for stac­ca­to-agtig at læse, hvis du går fuld­stændig i over­skriftsmode med den første sæt­ning. Du skal stadig huske at binde over fra for­rige afs­nit for at gøre tek­sten læsev­en­lig. Ellers kun­ne du lige så godt have opsat hele tek­sten som en lang punk­top­still­ing.

Det er også vigtigt, at afs­nitte­nes ind­hold lev­er op til, hvad mellem­rubrikken lover. Der skal ikke lige plud­selig skiftes emne under­ve­js, som f.eks. i det­te lille eksem­pel fra førom­tal­te tek­st om kun­stige pejse:

Hvad kræver en el-pejs?

Ganske enkelt kun en stikkon­takt. XXX el-pejsen er desu­den en slank mod­el, der passer ind de fleste sted­er. Så hvad end du har en lille lej­lighed eller en stor vil­la, der trænger til ekstra hygge, er XXX helt per­fekt.

Her stikker tek­sten af allere­de fra den anden sæt­ning. Det sker fordi tek­sten i den anden og tred­je sæt­ning i afs­nit­tet ikke svar­er på det spørgsmål, der er i mellem­rubrikken. Fak­tisk fortæller hver sæt­ning tre forskel­lige point­er. Derved bry­der tek­sten prin­cip­pet med, at der kun må være en pointe i afs­nit­tet.

Den røde tråd er lidt lige­som en god stem-n­ing. Det er ikke helt til at sæt­te en fin­ger på, hvor­dan den er opstået.

Opskriften på den røde tråd

Den røde tråd er lidt lige­som en god stemn­ing. Det er ikke helt til at sæt­te en fin­ger på, hvor­dan den er opstået. Men tit kom­mer den nemmest, hvor du skriver om noget, du er godt inde i, har en mening om eller har fun­det en rigtig god vinkel på.

Andre gange kræver det utal­lige gen­nem­skrivninger og rykken rundt på ord, sæt­ninger, afs­nit eller hele sek­tion­er. For selv om du har en plan fra starten, opdager du måske, at din argu­men­ta­tion­srække­føl­ge ikke hold­er vand, eller også opdager du, at der man­gler noget, som du så er nødt til at fylde på under­ve­js.

Skal vi give en mere hånd­fast opskrift end det, vi allere­de har forsøgt at beskrive i tek­sten, kun­ne den se sådan ud:

1

Få overblik over det emne, du skal skrive om

Start med at researche på emnet, og bemærk under­ve­js, hvor­dan du selv dan­ner dig en indre men­tal mod­el af emneom­rådet. Hvilke point­er gav dig en ahao­plevelse? Er det et emne, du kender meget til, så forstil dig, hvor­dan du ville fork­lare emnet til en god ven.

2

Opstil overblikket i punktform eller som mindmap

Tegn en mindmap, eller skriv en punk­top­still­ing, hvor du lis­ter de logiske punk­ter op, der skal til for at beskrive emnet. Flyt rundt på punk­terne, til du find­er den helt rigtige række­føl­ge, som giver de enkel­te point­er til læseren i den mest logiske række­føl­ge.

3

Opdel overblikket i logiske sektioner – dine mellemrubrikker

Kig på punk­top­still­in­gen eller mindmap­pen. Er der nogle logiske, overordnede dele, du kan opdele punk­terne i. De udgør dine mellem­rubrikker i tek­sten – og de under­liggen­de punk­ter bliv­er så afs­nit­tene i de enkel­te sek­tion­er.

4

Dobbelttjek flowet

Når du er til­freds med opdelin­gen af din punk­top­still­ing eller din mindmap i sek­tion­er og afs­nit, så læs det igen­nem, og se om det giver dig det fornød­ne overb­lik. Er du i tvivl, så lad en anden læse det igen­nem, og hør deres mening.

5

Opbyg teksten afsnit for afsnit

Derefter kan du gå i gang med at skrive tek­sten afs­nit for afs­nit. Tag udgangspunkt i de enkel­te punk­top­still­inger eller punk­ter i mindmap­pen, og fyld den fornød­ne, uddy­ben­de beskriv­else på. Læs hele afs­nit­tet igen­nem. Fly­der tek­sten? Er der uvent­ede spring? Eller virk­er tek­sten stac­ca­to-agtig?

6

Tjek, og skab overbindingen fra afsnit til afsnit

Når du er færdig med alle punk­terne, så læs hele tek­sten igen­nem fra ende til anden. Vær især opmærk­som omkring oplægget til næste afs­nit og overbindin­gen fra for­rige afs­nit i slut­nin­gen og starten af hvert afs­nit. Hænger det sam­men, eller opstår der mærke­lige spring?

7

Skriv manchetten

Når brødtek­sten er i hus, er det tid til at skrive manchet­ten. Den skal opsum­mere tek­stens vigtig­ste point­er og sæl­ge ind­hold­et. Du kan læse mere om, hvad manchet­ter er her, og hvor­dan du skriver dem på den rigtige måde.

8

Find den rigtige overskrift

Selv om du sikkert allere­de havde en over­skrift, da du gik i gang, så tjek den igen, når du er færdig med brødtek­st og manchet. Hold­er den stadig, eller er der grund til at jus­tere på den? Kan du skær­pe den? Eller gøre den mere inter­es­sant?

9

Læs hele teksten igennem en sidste gang

Når du er færdig, så læs tek­sten igen­nem en sid­ste gang. Start med kun at læse over­skriften, manchet­ten og mellem­rubrikkerne. Hænger de sam­men, og giver mellem­rubrikkerne det rigtige overb­lik? Læs dernæst hele tek­sten igen­nem, og hold øje med de sted­er, hvor tek­sten bliv­er svær at forstå, eller der kom­mer uvent­ede skift. Ret dis­se sted­er, til tek­sten fly­der helt naturligt, og du ikke tænker over den læn­gere. Bed eventuelt en anden om at læse tek­sten igen­nem og få hans eller hen­des input.

Skal vi hjælpe jer med at finde den røde tråd?

Synes du ikke rigtigt, jeres egne tek­ster spiller helt, eller synes du, det er svært at skrive dem? Så kon­takt os, og lad os tage en snak om, hvor­dan vi får skabt den røde tråd i jeres tek­ster. Vi udvikler alle for­mer for con­tent mar­ket­ing og skriver alt lige fra artik­ler over e-bøger og til pro­dukt- og kat­e­goritek­ster til web­shops.

Kon­takt os ved enten at bruge for­mu­la­ren herun­der, eller giv os et ring, eller send os en mail. Kon­tak­to­plysningerne find­er du ned­er­st her på siden.

15 + 3 =

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!