Den bed­ste måde at skille sig ud fra konkur­renterne på!

Sådan skaber du en god content strategi

En con­tent strate­gi definer­er, hvor­dan I skaber det rigtige ind­hold til at syn­lig­gøre jer for jeres ideelle mål­grup­pe i søgere­sul­tater og på sociale medier. Derved kan I mål­ret­tet tiltrække, fastholde og kon­vert­ere besø­gen­de til kun­der.

For­mål

Hvad er for­målet og hvilke for­ret­ningsmål under­støt­ter jeres tilst­ede­værelse på net­tet?

Mål­grup­pe

Hvilke besø­gen­de er det, I forsøger at tiltrække, hvad inter­esser­er de sig for og hvor find­er I dem?

Redak­tionelt man­i­fest

Hvor­dan skal jeres ind­hold adskille sig fra andres og hvilke kanaler find­er de besø­gen­de jer gen­nem?

Alle vil gerne have mange besø­gen­de på deres hjemmeside. Men hvad er egentlig pla­nen med at få de besø­gen­de der­hen? Hvor­for skal de klikke på jeres link i søgere­sul­tater­ne eller på jeres poster på de sociale medier? Hvad er det, de kom­mer hen til og hvor­dan har I tænkt jer at holde på de besø­gen­de og kon­vert­ere dem til kun­der, når I først har fået dem hen på jeres side?

For hold­er I ikke på dem, trækker alle de besø­gen­de, der fly­gter fra jeres side, dens plac­eringer ned i søgere­sul­tater­ne. Du vil jo sikkert også hel­st have rigtige kun­der ind i din butik og ikke bare osere, der går igen. Så hvor­dan får I de rigtige besø­gen­de og ikke bare hvem som hel­st for­bi jeres hjemmeside eller web­shop?

Det er hvad con­tent strate­gi er og i det føl­gen­de ser vi nærmere på, hvor­dan du læg­ger den helt rigtige con­tent strate­gi for din side. For det han­dler ikke bare om at have noget tek­st og ind­hold på siden, det han­dler om at have det RIGTIGE ind­hold!

Hvad vil I have ud af jeres tilstedeværelse på nettet?

Før du kan gå i gang med at skabe ind­hold, er det vigtigt, at få defineret, hvad det egentligt er, I vil have ud af jeres tilst­ede­værelse på net­tet.

Så drop alle de smarte gloser om skarpe pris­er, uovertruf­fen kvalitet og hvad der nu ellers find­es af mar­ket­ingfloskler og skab noget ind­hold, der

 • giver mening for og beriger folk med viden de har brug for,
 • øger folks tillid til jer som fir­ma eller web­shop,
 • bliv­er hus­ket fordi jeres ind­hold har kant og mening.

Det kan også sagtens lade sig gøre, selv om I har en web­shop, der sæl­ger pro­duk­ter. Her han­dler det om, hvor­dan I får langet pro­duk­terne over disken — og der kan de pro­duk­t­tek­ster og øvrige ind­hold­se­le­menter, I anven­der, gøre hele forskel­len mellem jer og jeres konkur­renter. Især hvis konkur­renterne ikke har særlig meget ind­hold.

Begin with the end in mind

Det er vigtigt at have fokus på, hvad det er for et resul­tat, I skal have ud af jeres tilst­ede­værelse på net­tet. Udgangspunk­tet skal tages i jeres fir­mas for­ret­ningsmål og øvelsen går ud på, at definere, hvor­dan jeres tilst­ede­værelse på net­tet kan hjælpe jer til at nå dis­se mål.

Så kig på hvert enkelt af jeres for­ret­ningsmål og forstil jer, hvor­dan en hjemmeside eller web­shop kan hjælpe jer til at nå det enkel­te mål. Det er måske ikke alle mål, en tilst­ede­værelse på net­tet kan hjælpe på, men der hvor det giver mening, er det vigtigt at få defineret hvor­dan online tilst­ede­værelse kan hjælpe og på hvilke midler der skal til, for at det giver mening.

Alt­så kig på hver for­ret­ningsmål og spørg:

 • Kan vores hjemmeside eller web­shop bidrage til det­te mål
 • Hvor­dan
 • Hvilket ind­hold eller online tjen­ester skal der anven­des

Hvad er det for resultater, I ønsker?

Men allervigtigst er det, for hvert for­ret­ningsmål at få defineret det ønskede resul­tat i form af et konkret, mål­bart tid­saf­grænset mål for de online aktiviteter, der støt­ter op om for­ret­ningsmålet.

Det vil sige, at for hvert for­ret­ningsmål, som jeres online tilst­ede­værelse kan bidrage til, bør I opsæt­te et mål for resul­tatet.

Det er vigtigt at målet er konkret og mål­bart. Det vil sige, at det omhan­dler en helt konkret para­me­ter, et øns­ket slut­mål og at det gøres mål­bart. Det er alt­så ikke nok, bare at sige, at I ønsker at frem­me omsæt­nin­gen. Det er også vigtigt at angive med hvor meget — uden at det ender med at blive en van­vit­tigt, ure­al­is­tisk frem­gang.

Sam­tidig er det også vigtigt at få sat en tids­frist på eller opsæt­te en række mile­stones, der kan bruges som pejlemærk­er. På den måde kan I ret­te ind på strate­gien eller for­vent­ningerne under­ve­js, der­som I mis­ser nogle af jeres mile­stones.

Definér en klar målsætning

Når I har fået ind­fly­delsen på jeres for­ret­ningsmål på plads, er det næste skridt at definere for­målet med jeres tilst­ede­værelse på inter­net­tet.

Ja, det er at tjene penge. MEN på hvilken måde og med hvilke midler? For­mulér en for­målspara­graf for jeres tilst­ede­værelse på net­tet, I kan tage frem hver gang I er i tvivl om, hvorvidt det­te eller hint nye online tilt­ag vil gavne jeres for­ret­ningsmål.

På den måde bliv­er det nemt at tage beslut­ninger og holde kursen — ikke kun for ledelsen, men for alle der arbe­jder med jeres hjemmeside, web­shop eller anden form for online tilst­ede­værelse.

For­målet skal være den vægt, I vejer alt, hvad I gør på og skal hel­st for­muleres på en måde, at det bliv­er nemt at tage still­ing.

For nu at tage et fortærs­ket eksem­pel, så havde Amer­i­can Air­li­nes tilbage i 1980’erne en for­målspara­graf, der hed at de ville være det bil­lig­ste luft­farts­sel­sk­ab i USA. Når direk­tøren skulle tage beslut­ninger, spurgte han sim­pelthen sig selv, om den pågælden­de beslut­ning ville være med til at gøre Amer­i­can Air­li­nes til det bil­lig­ste luft­sel­sk­ab.

Betød det, at var nye udgifter, som fir­maet kun kun­ne tjene hjem igen ved at forhø­je bil­let­pris­erne, så blev svaret neg­a­tivt. Havde det ingen ind­virkn­ing på bil­let­prisen eller kun­ne det være med til at sænke pris­erne, var der væsentligt stør­re sandsyn­lighed for et pos­i­tivt udfald.

For­mulér en klar mål­sæt­ning, der tilgo­de­ser jeres for­ret­ningsmål og kom­mu­niker den ud til alle, der har noget med hjemmes­i­den eller shop­pen at gøre.

Hvem er jeres målgruppe?

Med mål­sæt­nin­gen for jeres tilst­ede­værelse på plads, bliv­er det næste store skridt, at få defineret jeres mål­grup­pe nærmere. Til det for­mål kan I med fordel se nærmere på jeres nuværen­de kun­der og har I allere­de f.eks. en Face­book-side, kan I med fordel også hen­te inspi­ra­tion der­fra.

Hvem er jeres målgruppe?

Med mål­sæt­nin­gen for jeres tilst­ede­værelse på plads, bliv­er det næste store skridt, at få defineret jeres mål­grup­pe nærmere. Til det for­mål kan I med fordel se nærmere på jeres nuværen­de kun­der og har I allere­de f.eks. en Face­book-side, kan I med fordel også hen­te inspi­ra­tion der­fra.

I bør dog også kaste net­tet læn­gere ud end dem, I allere­de har fat i. For måske find­es der andre mål­grup­per, der kan være lige så eller måske end­nu mere inter­essere­de i jeres pro­duk­ter eller tjen­estey­delser. Det er noget svær­ere at finde ud af, men med lidt hjælp fra Google og de sociale medier, kan det lade sig gøre.

Geografi og demografi

Med mål­grup­pe men­er vi ikke kun en def­i­n­i­tion af mål­grup­pens geografi og demografi, men det vender vi tilbage til lige om lidt.

Geografi og demografi har naturligvis også betyd­ning og har I en Face­book-side kan I få nogle gode input der­fra, lige­som jeres eksis­teren­de kun­der kan bidrage med masser af inter­es­san­te data. Det kræver kun, at I husker at få dem ind­sam­let eller tør spørge om dem.

Geografien er ikke kun begrænset til et bestemt land, men kan meget vel også være mere lokalt fun­deret alt efter hvilke pro­duk­ter I sæl­ger og hvor jeres tilst­ede­værelse er stærkest — IRL eller online.

Demografi han­dler om køn, alder, indtægt, hus­standsstør­relse og så videre. Face­book giver nogle sim­ple geografiske og demografiske oplysninger, som I kan få vist ved at klikke på Per­son­er i menu­en til højre på Ind­b­lik-siden på jeres Face­book-side.

I kan også hen­te en del oplysninger gen­nem jeres kunde­data­base, men de mere kild­ne oplysninger om indtægt og hus­standsstør­relse m.v. kræver, at I spørg­er om dem — og det er ikke altid helt nemt, især fordi folk er lidt for­sigtige med at opl­y­se den slags, hvis de ikke kan se rel­e­vansen af at give jer oplysningerne.

Hvad går målgruppen op i?

Det der gør hele forskel­len for jer og det I for alvor kan bruge, når I skal til at pro­duc­ere con­tent mar­ket­ing og andet ind­hold på siden, er imi­dler­tid ikke geografi og demografi.

Det han­dler nem­lig væsentlig mere om, hvad det er, mål­grup­pen går op i, inter­esser­er sig for og — allervigtigst — hvilke prob­le­mer og udfor­dringer, de bak­ser med, hvad der bekym­r­er dem og hvad de drøm­mer om.

Det han­dler også om deres hold­ninger, deres livsstil og hvilke for­vent­ninger de har til fir­maer som jeres og de pro­duk­ter og tjen­ester, I sæl­ger. Hvad men­er de om dem og hvor vigtige de behov pro­duk­terne og tjen­esterne dækker, at få dækket for mål­grup­pen.

Igen er det oplysninger og viden, der kan være svære at få ind­sam­let. Men mange af dem, kan I hen­te inspi­ra­tion til og viden om, ved at se på, hvad folk spørg­er om, når I snakker med dem om jeres pro­duk­ter eller tjen­ester, samt hvad de kon­tak­ter jeres kun­de­ser­vice om, når de først har købt af jer.

Andre er I nødt til at ind­sam­le enten ved at spørge mål­grup­pen eller ved at kigge i diverse sta­tisk­tisk mate­ri­ale eller andres under­søgelser af jeres mål­grup­pe.

I kan også finde rigtig god inspi­ra­tion og viden, ved at kigge på, hvad folk søger efter på Google. Men det vender vi tilbage til lidt senere.

Det er alle dis­se “bløde oplysninger”, der er den vigtig­ste del af mål­grup­peanaly­sen. For det er som sagt dem, I skal bruge, når vi lidt senere skal til at definere, hvad det er for ind­hold I skal have på jeres side og hvad til­gan­gen til ind­hold­et skal være.

Hvor befinder målgruppen sig

Den næste inter­es­san­te para­me­ter i mål­grup­peanaly­sen er at finde ud af, hvor mål­grup­pen befind­er sig — og om den i det hele taget har et sted, hvor dens inter­esser, prob­le­mer og lig­nen­de med rela­tion til jeres pro­duk­ter og tjen­ester, bliv­er omhan­dlet. For find­es det ikke, kan I måske skabe det sted, der man­gler.

Men som oftest find­es der allere­de blogs, hjemmesider, Face­book- eller grup­per på andre sociale netværk eller sek­tion­er på nogle af de stør­re online og tryk­te mediers hjemmesider, der omhan­dler de emn­er, der er rel­e­van­te for jeres mål­grup­pe. Måske lig­ger de enkel­te delem­n­er spredt rundt omkring eller også er de sam­let på et sted.

Få kort­lagt hvilke web­sites og sociale medier, mål­grup­pen bruger i dag. Senere ser vi så nærmere på, hvor­dan I kan bruge dis­se sted­er i jeres online markeds­føring, samt hvor­dan I kan skabe jeres eget medie, der kan tiltrække og fastholde mål­grup­pen med rel­e­vant ind­hold.

Persona-opbygning

På bag­grund af alle de geografiske og demografiske infor­ma­tion­er, I har opsam­let, bør det nu være muligt at opstille en eller flere per­son­aer.

Per­son­aer er ærketyper, der beskriver rel­e­van­te kende­tegn ved typiske per­son­er i mål­grup­pen. Her taler vi per­sonbeskriv­elser på helt sam­me måde som, når du skal fortælle om en bestemt per­son til en, du taler med.

Det han­dler ikke bare om hår­farve, alder og køn, men også om hvilken type bil de kør­er i, hvor­dan deres skrive­bord på arbe­jdet ser ud, hvilke tv-pro­gram­mer de ser, hvor de får deres nyhed­er fra og så videre og så videre.

Per­son­aerne kan bruges, når I skal til at udvikle ind­hold til jeres mål­grup­pe. For det er altid nem­mere at skrive til en konkret per­son end til en flok sta­tis­tiske oplysninger. Lidt lige som når du vil skrive noget, så selv din gam­le mor kan forstå det.

På sam­me måde bliv­er det nem­mere at skrive det, så den pågælden­de per­sona kan forstå det. For er per­son­abeskriv­elsen detal­jeret nok, ved du også hvilke ref­er­encer du f.eks. kan bruge i dine tek­ster etc.

Man kan nemt overgøre per­sona-beskriv­elser og man kan nemt gæt­te fork­ert. Så brug det kun i det omfang, det er nød­vendigt og giver mening. Det er ikke den hel­lige gral, men et prak­tisk hjælpemid­del.

Søgeordsanalyse

Næste skridt er at finde ud af, hvilke ter­mer mål­grup­pen bruger om det emneom­råde, I arbe­jder med, og de pro­duk­ter og tjen­ester I sæl­ger, samt hvilke spørgsmål de har om dem.

Her er en søge­ord­s­analy­se den mod­erne for mar­ket­ings­analy­se. For ved at se på hvilke søge­ord inden for jeres emneom­råde, der er flest der søger på og hvilke long­tails de søger på, kan I få uvur­derlig ind­sigt i, dels hvad I skal udvikle ind­hold om og hvad folk kalder tin­gene.

Hvilken terminologi bruger målgruppen

Inden for jeres branche er der sikkert en særlig temi­nologi, som I er bruger. Fagord, begre­ber og måder at sige tin­gene på.

Men det er ikke sikkret, at tin­gene hed­der det sam­me hos jeres mål­grup­pe. For de har måske ikke helt det sam­me indgåen­de kend­sk­ab til de rigtige fagudtryk.

I stedet bruger de måske læg­mand­ster­mer eller mere beskriven­de vendinger om de ting, som i har helt præ­cise ord for.

Men forsøger I at ranke for de rigtige fagord i jeres tek­ster, er det ikke sikkert, at det giver nogen nævneværdig trafik af den mål­grup­pe, I forsøger at ram­me.

For kalder de tin­gene noget andet, er det det det bruger, når de søger efter jeres emn­er, pro­duk­ter eller tjen­ester på Google. Så selv om I måske synes, det virk­er ham­ren­de upro­fes­sionelt, så kald en spade for en spade og en skovl for en skovl. I er nødt til at bruge brug de ord, mål­grup­pen søger efter, hvis I vil have trafik til siden.

Hvilke ord det drejer sig om, find­er I ud af i forbindelse med jeres søge­ord­s­analy­se. Brug værk­tø­jer som Google Key­word Plan­ner, Uber­sug­gest eller Keywordtool.io til at finde dem.

Longtails — hvad spørger målgruppen om

Long­tails er en særlig grup­pe søge­ord, der består af læn­gere fraser, oftest for­muleret som spørgsmål. Beteg­nelsen kom­mer af long­tail-begre­bet, der blev defineret af Wired-stifteren Chris Ander­son tilbage i starten af det­te århun­drede.

Long­tails er inter­es­san­te fordi de er forhold­vis meget nem­mere at ranke på. Det gør dem inter­es­san­te at forsøge at få gode plac­eringer på, selv om der kun er rel­a­tivt få søgninger på dem hver måned.

Sam­tidig bliv­er de mere og mere rel­e­van­te, da folk i dag er på vej væk fra kun at bruge enkel­tord i deres søgninger, men i sti­gen­de grad bruger spørgsmål eller flere ord i søgningerne, for at afgrænse søgere­sul­tater­ne mere.

End­videre gør mulighe­den for at bruge tale­genk­endelses­funk­tion­er som Siri og lig­nen­de på mobil­tele­fo­nen, det mere rel­e­vant at ranke for long­tails. Her anven­der folk spørgsmål som søge­ord, for at aktivere søge­funk­tio­nen i tale­genk­endelsen.

Google giver dig som regel nogle af de mest almin­delige long­tails som val­gmu­lighed­er, så snart du beg­y­n­der at skrive noget i søge­fel­tet på Google.

Du find­er også søge­forslag med de mest pop­ulære søgninger ned­er­st på første side i søgere­sul­tater­ne, lige som du kan købe decidere­de long­tail-værk­tø­jer som Long­tail Pro til at grave long­tails-søgninger ud af Google.

Hvad ranker konkurrenterne for

Et andet godt sted at finde inspi­ra­tion og viden om, hvilke søge­ord I med fordel kan ranke på, er at se nærmere på, hvad jeres konkur­renter ranker på.

Brug værk­tø­jer som Search­metrics eller SEM­rush til at smugkigge på, hvilke søge­ord jeres nærmeste konkur­renter ranker på.

Her kan du også finde ud af, hvor stærke konkur­renterne er inden for jeres branche og hvor I selv lig­ger plac­eret, lige­som du kan få gode ideer til, hvilke web­sites og medier konkur­renterne anven­der til at gener­ere trafik, ved at se på, hvilke sites der link­er til dem.

Du kan også bruge et værk­tøj som Ahrefs til at få mere ind­b­lik i, hvem der link­er til både dig og dine konkur­renter. Den kan vi også bruge til noget, når vi senere skal til at opbygge trafikkanaler til jeres sider.

Indhold og indholdsstruktur

Ud fra søge­ord­s­analy­sen får I et overb­lik over hvilke søge­ord, det kun­ne være inter­es­sant at kom­me til at ranke for, samt hvilke emn­er, I skal omhan­dle på jeres hjemmeside.

Ud fra lis­ten kan I også opbygge en struk­tur for hjemmes­i­den, så I få lagt den rigtige vægt på de forskel­lige søge­ord efter divisen: Jo højere i sidens ind­hold­shier­aki, søge­ordet er plac­eret, jo vigtigere er det for jer.

Det er bl.a. sådan Google find­er ud af de enkel­te søge­ords vigtighed for jeres side. Men også fak­tor­er som f.eks. intern linkbuild­ing har betyd­ning for det­te.

På det­te tid­spunkt ser I udelukkende på ind­hold­sem­n­erne ud fra søge­or­dene og ran­ger­er dem efter vigtighed.

Hvordan vil I adskille jer fra konkurrenterne

Med viden om jeres mål­grup­pe, hvilke ord de anven­der til at søge efter ind­hold, der er rel­e­vant for jer, hvilket emn­er der skal behan­dles på jeres side, samt jeres for­mål og mål­sæt­ning for jeres tilst­ede­værelse på net­tet, er det på tide at finde ud af, hvor­dan I skaber ind­hold­et til jeres side.

Det skal være ind­hold, der på sam­me tid:

 • Giver jer de bed­ste plac­eringer i søgere­sul­tater­ne
 • Tiltrækker de rigtige besø­gen­de
 • Får de besø­gen­de til at huske og lægge mærke til jer.

Hvor det første punkt primært er et spørgsmål om god søge­mask­i­neop­ti­mer­ing i det ind­hold, I udvikler, kræver de sid­ste to punk­ter noget mere tanke­virk­somhed og plan­lægn­ing.

Hvorfor skal jeres indhold adskille sig fra konkurrenternes

Men hvor­for skal jeres ind­hold dog adskille sig fra konkur­renterne og er den eneste måde at adskille sig fra de andre på ikke, at kom­me alt for mange hold­ninger og meninger om ind­hold­et ind i tek­sterne?

Svaret på det første spørgsmål er indl­y­sende nok: Skriver I nøjagtigt det sam­me som alle andre og har nøjagtig den sam­me til­gangsvinkel og de sam­me meninger som alle andre, bliv­er det svært at adskille jer fra jeres konkur­renter.

Siger I det sam­me på sam­me måde som alle andre, får I heller ikke givet folk et billede af, hvor­for de skal væl­ge jer frem for nogle af jeres konkur­renter.

Hvad er det, der adskiller jer fra de andre på markedet og hvor­for er det I gør, meget bedre end den måde konkur­renterne løser opgav­erne på?

Men det er nok svaret på det andet spørgsmål, der kan få det til at gibbe i mange erhvervsled­ere. For I skal jo hel­st ikke skrive tin­gene på en måde, så I kom­mer til at sige noget, der kan skæm­me folk væk. Det er sæl­gerens evin­delige prob­lem. Man må endelig ikke lufte for mange meninger eller have for mange hold­ninger til det, man sæl­ger.

Men det er jo lige præ­cis det, der fortæller folk noget om, hvor­for det er, at I gør tin­gene på en anden måde og hvad der adskiller jer fra alle andre. I behøver jo ikke at skrive det på en stø­den­de måde — bare at skrive tin­gene som de er.

For hvad er alter­na­tivet: En tilværelse i lig­e­gyldighe­dens øde­mark, hvor I bare bliv­er end­nu et fir­ma i den store grå masse, der siger det sam­me som alle andre.

For hvad er det, der om noget adskiller de største virk­somhed­er i de forskel­lige brancher fra de andre? Jo, folk har en mening om dem. Enten hader de dem eller også elsker de dem. Der er ikke rigtig nogen, hvor folk stop­per op og siger: Tjo, de er da OK, sådan…

Bare OK er ikke godt nok. Så er I bare en af den grå masse. Nej, har folk en hold­ning til jer, har I sat jer selv på land­ko­rtet.

Så det er enten eller — der find­es ikke noget både/og.

Du enten elsker eller hader ver­dens største brands. Der er ikke nogen af dem, der er sådan bare OK, gode nok, midt imellem… Dem der befind­er sig der, er dem, der ikke bety­der noget for dig!

Hvad er din særlige tilgangsvinkel

Det bety­der dog ikke, at I abso­lut skal gå efter at udfor­dre folk på deres hold­ninger. Nej, I skal fokusere på at finde jeres særlige til­gangsvinkel til det emne, I skaber ind­hold om. For viden og frem­gangsmåder kan enhver kopiere, men vin­klen på det, kan de ikke stjæle, uden at alle og enhver ved, hvor den kom­mer fra.

Den særlige vinkel kan kom­me gen­nem den erfar­ing I har med emnet, jeres pro­duk­ter og tjen­ester eller jeres kun­der. Har I en særlig ind­sigt i den mål­grup­pe, I skriver til, kan I bedre finde den unikke vinkel, der gør, at folk husker jer.

Derved kan I sæt­te jer selv på land­ko­rtet og skabe unikt ind­hold, der ikke bare kan plagieres af den første, den bed­ste teenageskribent, som jeres konkur­renter sæt­ter til at skrive ind­hold til deres sider. Livser­fraing og indgåen­de viden kan ingen kopiere.

Det behøver heller ikke være på selve det I skriver eller siger, I adskiller jer. Det kan også være præsen­ta­tio­nen af det, som når Chili-Klaus for at udbre­de kend­sk­a­bet til chili, udfor­dr­er forskel­lige kendis­ser til at spise vold­somt stærke chilier sam­men med ham.

Redaktionelt manifest

Når I har fun­det jeres særlige til­gangsvinkel til ind­hold­et, så det giver folk noget at huske jer og jeres ind­hold på, er det vigtigt at få for­muleret et redak­tionelt manufest. Det kan I bruge både internt blandt den grup­pe men­nesker, der udvikler ind­hold til siden og ud mod pub­likum, når I skal fork­lare dem, hvad det er I har at tilby­de dem.

Det redak­tionelle man­i­fest bør definere:

 • Hvem der er mål­grup­pen
 • Hvilke typer ind­hold der anven­des
 • Hvad udbyt­tet er for mål­grup­pen

F.eks. har vi defineret det­te redak­tionelle man­i­fest for vores hjemme­sides ind­hold:

Webtextshop’s hjemmeside er det sted, hvor online-medier- og web­shope­jere gen­nem artik­ler, pod­casts og video­er kan finde brug­bar viden, inspi­ra­tion, råd, ind­sigt og værk­tø­jer til at pro­duc­ere kvalitetsind­hold, der får gode plac­eringer i søge­mask­in­erne og tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er besø­gen­de til kun­der”

Alt­så er:

Mål­grup­pen: Online-medier- og web­shope­jere

Ind­hold­stype­r­ne: Artik­ler, pod­casts og video­er

Udbyt­tet: viden, inspi­ra­tion, råd­givn­ing, ind­sigt og værk­tø­jer til at pro­duc­ere kvalitetsind­hold, der får gode plac­eringer i søge­mask­in­erne og tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er besø­gen­de til kun­der.

Med det rigtige redak­tionelle man­i­fest bliv­er det meget nem­mere at tage still­ing til, hvilket ind­hold der skal pro­duc­eres og og om du skal sige ja eller nej til f.eks. linkbuild­ing tilbud, ind­hold som andre tilby­der og hvad du nu eller kan kom­me ud for af udfor­dringer omkring jeres ind­hold.

Alle ideer der kom­mer på bor­det, kan sim­pelthen vur­deres på, hvorvidt det fores­låede ind­hold lev­er op til mål­sæt­nin­gen eller ej?

Rejsen fra de opdager jer og til de bliver kunder

Med mål­grup­pen, emn­erne og det redak­tionelle man­i­fest på plads, er det blevet tid til at se nærmere på, hvor­dan du får opdelt ind­hold­et i det, der skal tiltrække, det der skal fastholde og det, der skal kon­vert­ere.

End­videre er det på tide at lægge en strate­gi for, hvor­dan du får skabt mange forskel­lige veje fra de sted­er, hvor jeres mål­grup­pe befind­er sig og ind til jeres hjemmeside eller web­shop.

Det er dels et spørgsmål om, hvilke medier og kanaler, I har adgang til ud over jeres hjemmeside eller web­shop, hvilke ind­hold­styper I vil anven­de og hvor­dan I mik­ser jeres ind­hold, så I får skabt en masse trafik­sk­aben­de kam­pag­n­er, der giver jeres mål­grup­pe forskel­lige måder at opdage jer på og blive fastholdt på, når først de lan­der på jeres hjemmeside.

Hvilke medier eller kanaler har I adgang til

Målet for alle de rejser, I skaber for jeres besø­gen­de, er, at de skal lan­de på jeres hjemmeside, så I får mulighed for at fortælle dem mere om jeres fir­ma og dets pro­duk­ter og tjen­ester.

Det gør I dels gen­nem syn­lighed i søgere­sul­tater­ne og dels gen­nem at have ind­hold plac­eret på de hjemmesider eller andre online medier, hvor den rel­e­van­te mål­grup­pe tit kom­mer på besøg.

Trafikken skabes gen­nem links, der enten kan være:

 • Fort­jen­te
 • Købte eller
 • Ejede.

Fort­jen­te links er dem, andre har val­gt at give jer, fordi I har udgivet noget rel­e­vant ind­hold, som de men­er har en kvalitet, der gør det inter­es­sant for dem at linke til. Det er ikke links I kan kon­trollere og de kom­mer der­for spon­tant.  Men de kan sagtens skabe rigtig meget trafik og give jer god link-juice til jeres plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne.

Det kan også være links, der kom­mer fra nyheds- eller andre online medier, der omtaler jeres fir­ma eller jeres ind­hold. I alle til­fælde er det et spørgsmål om, at I ikke selv har gjort noget aktivt for at få lin­ket (udover måske at udsende en pressemed­delelelse).

Købte links er dem, I på en eller anden måde har betalt for. Enten i form af ind­hold, som I har lev­eret til en side, hvor I har fået lov til at linke hjem til jeres egen hjemmeside som betal­ing for ind­hold­et.

Det kan også være omtaler af jeres pro­duk­ter hos blog­gere eller andre, der har fået pro­duk­tet som betal­ing for at teste og omtale det. Den­ne type “betal­te” links kan give bagslag for jeres plac­eringer i søgere­sul­tater­ne, hvis blog­geren eller online medi­et ikke tydeligt gør opmærk­som på, at de er spon­seret.

Men gør de det, giver det som sådan ikke nogen form for linkjuice, men kan sagtens give masser af mål­ret­tet og udbyt­teri trafik hjem til jeres side alligevel.

Endelig er der de links, der kom­mer fra sider, som I selv ejer. For er der ikke allere­de et online medie, der omhan­dler de emn­er og prob­lem­still­inger, der er rel­e­van­te for jeres pro­duk­ter eller tjen­ester, er det oplagt at skabe en blog eller et decideret onlineme­die, der omhan­dler det og så linke der­fra og hjem til jeres web­site.

Igen har det sjældent de store ind­fly­delser på plac­eringerne i søgere­sul­tater­ne, men kan sagtens tiltrække en masse rel­e­vant trafik til jeres side eller shop.

Læs og hør mere om, hvor­dan vi byggede mange veje til en af vores kun­ders web­shop.

Midlerne

Når I har afsøgt mulighed­erne for at skaf­fe trafik fra forskel­lige medier og kanaler, er det på tide at se på, hvilke midler I har til at skabe ind­hold til dis­se kanaler, samt hvad det er for ind­hold, I skal have på de sider, som I skaber trafikken til.

Den mest almin­delige løs­ning er at skabe noget godt con­tent mar­ket­ing ind­hold i form af f.eks. en info­grafik, en video, et pod­cast, et long read eller en land­ingsside og så skabe links til den fra artik­ler, blogindlæg eller andre for­mer for ind­hold fra andre sider på net­tet.

Trafikken kan også sikres gen­nem ban­ner­an­non­cer, affil­i­ate links, Adwords eller Face­book reklamer eller kom­me fra poster på de sociale netværk. Mulighed­erne er mange og for hvert enkelt stykke con­tent mar­ket­ing ind­hold, du skaber, er det det vigtigt at skabe flere forskel­lige kanaler, der kan skaf­fe besø­gen­de til siden.

Kampagner

Måde du gør det på, er at skabe forskel­lige kam­pag­n­er. Hver kam­pag­ne består af en side på jeres hjemmeside eller web­shop og så forskel­lige typer ind­hold, der plac­eres strate­gisk på forskel­lige betal­te og ejede medier.

Sam­tidig kan du også gøre rel­e­van­te hjemmesider, blogs og online medier opmærk­som på den pågælden­de side på jeres hjemmeside og så håbe på, at de skaber fort­jen­te links hjem til den.

En kam­pag­ne kan f.eks. være at skabe et long-read — alt­så en artikel på mange tusin­de ord — der ram­mer en masse long­tail-søgninger om emnet for artik­len. Long-read’et plac­eres på jeres hjemmeside og du skal nu til at fine linkmu­lighed­er.

F.eks. kan du skabe en række artik­ler om delem­n­er fra long read­et og udgive dem rundt omkring, poste nogle debatsk­aben­de indlæg på forskel­lige Face­book- og grup­per på andre sociale medier eller et blogindlæg på nogle af de leden­de medar­be­jeres Linked­In-pro­fil­er.

Alle link­er på forskel­lige måde og i forskel­lige sam­men­hænge hjem til long-read’et på hjemmes­i­den og fra det­te er der igen links til andre rel­e­van­te sider, blogindlæg eller lig­nen­de på jeres egen hjemmeside.

Endelig kan du opret­te Adwords-annon­cer på rel­e­van­te søge­ord for long-read’et eller opret­te Face­book-annon­cer, der ram­mer den rel­e­van­te mål­grup­pe for long-read’et på Face­book.

Kam­pag­n­er bør bygges hele tiden, men ved hele tiden at have det med i plan­erne allere­de fra starten og tænke kam­pag­n­er ind i plan­lægnin­gen af jeres ind­hold på hjemmes­i­den, kan du skabe rigtig mange forskel­lige veje ind til den.

Hvordan fastholder du dem, når de først er kommet ind?

Et er at skabe mange veje ind til jeres hjemmeside eller web­shop. Noget helt andet er at holde på folk, når de først er lan­det på siden.

En effek­tiv måde at gøre det på, er ved at lokke med noget rel­e­vant ind­hold, der også kun­ne være inter­es­sant at læse. Det kan være ind­hold der uddy­ber det, de allere­de har læst, beslægtet ind­hold eller ind­hold, som I ved også er inter­es­sant for mål­grup­pen.

Ved at skabe en inter­es­sant intern linkbuild­ing fra de enkel­te sider og gå efter at skrive ankertek­ster på linkene, der pir­rer folks nys­ger­righed. Det han­dler også om, at skabe et fæn­gen­de design på siderne, der fremhæver ele­menter som f.eks. rel­e­van­te poster på jeres blog eller peger videre til hånd­plukkede artik­ler, som I ved, folk der har læst den­ne pågælden­de side, næsten altid også inter­esser­er sig for, kan I fasthold folk læn­gere og måske lige­frem skabe en rejse for dem, der bringer dem rundt til de vigtig­ste og mest rel­e­van­te sider på jeres hjemmeside eller web­shop.

SEO-strategi

Da Google ser alle SEO-fak­tor­erne for jeres side, når de skal plac­ere de enkel­te sider i søgere­sul­tater­ne, er det vigtigt, at I får søge­mask­i­neop­ti­meret alle siderne på hjemmes­i­den eller web­shop­pen fra starten.

Der er er det vigtigt at se på, hvilken værdi hver enkelt stykke ind­hold kan til­føre jeres hjemmeside eller web­shops plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne, allere­de når ind­hold­et plan­lægges.

Derved kan I sikre, at I får brugt de rigtige ord, fraser og long­tails i ind­hold­et og at tek­sten er skrevet, så den giver mest mulig vægt til søgere­sul­tater­ne.

Det gælder ikke bare selve ord­val­get, men også at I får brugt syn­onymer og beslægt­ede ord og ter­mer, der gør det muligt for Google at reg­ne den seman­tiske sam­men­hæng ud. Den bruger Google til at finde ud af, hvilke betyd­ninger af de enkel­te søge­ord og søge­fraser, de skal vise jeres side for.

Skal de f.eks. finde ud af, om jeres side skal ranke for f.eks en fisker eller bilde­signeren Hen­rik Fisker, skal I sørge for at inklud­ere ord som “kut­ter”, “fiskenet”, forskel­lige fiskeart­er og så videre, hvis det er fiskerene på havet, I omtaler og man­dens navn, “bilde­sign­er” og diverse bilmod­eller, han har designet.

Læsedesign

Det er også vigtigt at tilret­telægge tek­sten, så den bliv­er så nem at afkode på web­si­den som muligt. Folk hader at læse på net­tet, så gør det nemt at skim­me tek­sten.

Brug den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant til at disponere tek­sten, så folk kan nøjes med at læse over­skrift og manchet.

Sørg også at over­skriften fænger og giver den vigtig­ste fordel ved at læse artik­len, samt skriv en god manchet der opsum­mer­er de vigtig­ste point­er og bud­sk­aber og giver lyst til at læse mere.

Opdel tek­sten i mange kor­te afs­nit med brug af beskriven­de mellem­rubrikker. Kan man få de vigtig­ste point­er ud af tek­sten ved kun at læse mellem­rubrikkerne, har man gjort livet nemt for folk.

Sørg også for at opbygge hvert afs­nit, så den første sæt­ning inde­hold­er det vigtig­ste bud­sk­ab eller den vigtig­ste viden — og resten af sæt­nin­gen fylder de nød­vendi­ge detal­jer på. Alt­så gen­brug den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant på afs­nit­sniveau.

Skab en skriveve­jled­ning der under­streger dis­se point­er og eksem­pli­fi­cer­er, hvor­dan det imple­menteres i det ind­hold, I har på siden.

Skal vi hjælpe jer med jeres content strategi?

Hos web­textshop har vi stor erfar­ing med at bygge mål­ret­tede con­tent strate­gier, der effek­tivt får folk til at finde jer i søgere­sul­tater­ne og på de online og sociale medier, hvor de færdes.

Hør f.eks. det­te pod­cast om hvad vi har gjort for en af vores stør­re kun­der.

Skal vi skabe jeres con­tent strate­gi, så kon­takt os allere­de i dag via for­mu­la­ren herun­der eller giv os et ring eller send en mail til info@webtextshop.dk. Så kon­tak­ter vi jer for at høre nærmere om, hvad det er for en con­tent strate­gi, I har brug for.

Henvendelse om Content Strategi

15 + 13 =

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!