Sådan bruger du con­tent mar­ket­ing til det indle­den­de sal­gsar­be­jde

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­textshop

De fleste sæl­gere hader såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skulle ringe ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en forudgåen­de aftale. Det behøver de sådan set heller ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ket­ing på den rigtige måde. Top­per du op med nogle snedi­ge remar­ket­ing-kam­pag­n­er, kan du stort set klare alt det indle­den­de sal­gsar­be­jde online. 

Du kender godt den der fornem­melse, du får, når du skal ringe op til et helt vildt fremmed men­neske i et totalt ukendt fir­ma, for at høre om de skulle være inter­essere­de i nogle af jeres pro­duk­ter eller tjen­ester. Selv garvede sæl­gere hader det, de kalder for kold kan­vas – efter den kan­vas­måt­te der lig­ger i bun­den af en bok­ser­ing.

Heldigvis er det heller ikke nær så nød­vendigt læn­gere, hvis du plan­læg­ger din pro­duk­tion af con­tent mar­ket­ing og blog­a­r­tik­ler på den rigtige måde. Så find­er kun­derne i stedet jer og kan på den måde lære jer bedre at kende, så de ved hvad I står for, den dag de skal købe pro­duk­ter eller tjen­estey­delser af den slags, som I sæl­ger i jeres fir­ma.

Kold kan­vas har fået navn efter den kan­vas­måt­te der lig­ger i bun­den af en bok­ser­ing.

Stock­pho­to fra Pixabay.com

Sørg for godt indhold som dækker alle jeres målgrupper

Prob­lemet med det meste con­tent mar­ket­ing er, at det ram­mer for bredt. Det bety­der, at det er alt for sjældent, at ind­hold­et ram­mer spot on hos den enkel­te læser.

Men i stedet for kun at pro­duc­ere et stykke con­tent mar­ket­ing-ind­hold eller et blogindlæg om hvert af jeres vigtig­ste søge­ord eller jeres vigtig­ste pro­duk­t­grup­per, kan du der­for med fordel skabe mange forskel­lige artik­ler. Hver artikel tager fat i de forskel­lige prob­lematikker og udfor­dringer, pro­duk­tet eller tjen­estey­delsen løser, så de er skrevet til hver af jeres mål­grup­per. Eventuelt kan du også udvikle artik­ler til de eventuelle under­seg­menter, de enkel­te mål­grup­per er opdelt i.

Derved kan I mål­ret­te ind­hold­et helt præ­cist til hver eneste mål­grup­pe og der­med ram­me meget mere præ­cist med jeres ind­hold, end hvis I bare gik efter at pro­duc­ere bre­de artik­ler, der ramte så mange som muligt.

Sørg for godt indhold for hver enkelt søgehensigt

På sam­me måde bør du sørge for at pro­duc­ere ind­hold, der dækker alle de forskel­lige søge­hen­sigter og betyd­ninger, der kan være for et bestemt søge­ord, et bestemt pro­dukt eller en bestemt ydelse. Mål­ret de enkel­te stykker ind­hold meget snævert og husk også at anven­de de rigtige seman­tiske ter­mer og syn­onymer, så artik­lerne kom­mer til at ranke mere præ­cist på søge­hen­sigten i søgere­sul­tater­ne.

Derved kan du pro­duc­ere en vifte af artik­ler, der hver ram­mer hver enkelt rel­e­van­te mål­grup­pe helt præ­cist, uanset hvilken søge­hen­sigt de har anvendt.

Sørg for godt indhold der passer til kunderejsen

Til hver af de stykker ind­hold der udvikles til mål­grup­per og søge­hen­sigt, bør du udvikle efter­føl­gen­de ind­hold, som passer til den kun­dere­jse, I har plan­lagt for den pågælden­de mål­grup­pe. Derved kan I skubbe de enkel­te besø­gen­de videre i deres kun­dere­jse, så de bliv­er end­nu bedre klædt på til at blive kun­der hos jer.

I dag giver mulighed­erne for retar­get­ing annon­cer på både AdWords og Face­book jer helt nye mulighed­er for at dri­ve kun­derne videre på kun­dere­jsen, uden I er afhængige af, hvad kun­derne fore­tager sig på jeres hjemmeside.

Hvordan kan I drive folk videre på deres kunderejse?

Tidligere havde du kun mulighed for at føre kun­derne videre på deres kun­dere­jse på hjemmes­i­den ved hele tiden at sørge for, at der var nyt rel­e­vant ind­hold, de kun­ne klikke sig videre til. Det ind­hold skubbe­de dem så videre på vejen mod sal­get.

End­nu bedre var det, hvis du kun­ne få dem til at teg­ne abon­nement på jeres nyheds­brev. Derved kun­ne du kom­ponere en serie af automa­tis­ere­de mails, som kun­ne skubbe det enkel­te kun­deem­ne videre på kun­dere­jsen.

Begge dis­se mulighed­er har du stadig, men de er afhængige af, hvorvidt kun­den væl­ger at klikke sig videre eller væl­ger at tilmelde sig til jeres nyheds­brev.

Retargeting er den intelligente motor til kunderejsen

I dag giver mulighed­erne for retar­get­ing annon­cer på både AdWords og Face­book jer helt nye mulighed­er for at dri­ve kun­derne videre på kun­dere­jsen, uden I er afhængige af, hvad kun­derne fore­tager sig på jeres hjemmeside.

Ved at opstille forskel­lige retar­get­ing-kam­pag­n­er for de forskel­lige mål­grup­per og den opdel­ing, I har fore­taget af ind­hold­et til dem, kan I hele tiden få vist strate­giske annon­cer for det ind­hold, som er det mest logiske næste trin, efter­hån­den som kun­deem­net bliv­er eksponeret for de enkel­te artik­ler, der er udviklet til kun­dere­jsen.

De skal selvføl­gelig stadig klikke på annon­cerne, som bliv­er vist i søgere­sul­tater­ne, på de hjemmesider som er med i Googles AdSense-netværk og på Face­book. Men chancerne er gode for, at de klikker sig videre til jeres næste stykke con­tent mar­ket­ing, hvis I skaber en fæn­gen­de annon­ce for det. Det gør de, fordi de kan huske, at de lige har læst noget inter­es­sant om det sam­me emne hos jer. Så ved at tease det næste stykke ind­hold i serien, kan I lokke dem videre på kun­dere­jsen.

Det bety­der, at den dag jeres sal­gsafdel­ing får fat i de pågælden­de kun­der, vil det meste af det indle­den­de sal­gsar­be­jde være over­stået og de enkel­te kun­deem­n­er vil være væsentlig nem­mere at over­tale til at købe noget af jer. Det bliv­er kort sagt nem­mere for sæl­gerne at lukke sal­get.

Skal vi hjælpe jer med strategisk content marketing?

Hos web­textshop lev­er og ånder vi for con­tent mar­ket­ing og udvikler det for mange af net­tets web­shops og de B2B-virk­somhed­er, der har sendt kold kan­vas-salg på pen­sion. I stedet bruger de strate­gisk ind­hold, som ram­mer deres mål­grup­pe præ­cist og lokker derefter kun­deem­n­erne videre med retar­get­ing annon­cer.

Så skal du have hjælp til strate­gisk con­tent mar­ket­ing, er det oplagt at tage en snak med os. Brug for­mu­la­ren herun­der, giv os et ring eller send os en mail. Begge dele find­er du i footeren ned­er­st på siden.

2 + 15 =

TIPS TIL WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriver
rigtige” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skrive en god og
sam­men­hæn­gen­de tek­st

TIPS TIL WEBTEKSTER

Sådan bruger du
mis­un­delse til at sæl­ge!

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!