Sådan skaber du flere veje til din webshop eller hjemmeside

Dine besø­gen­de kan kom­me frem til dit web­st­ed af mange forskel­lige ruter. Her tænker vi ikke kun på søgere­sul­tater, men på links fra andre web­st­ed­er, sociale medier og lig­nen­de. Hvilke kanaler de kom­mer fra, kan du ikke styre, men du kan selv skabe en række con­tent mar­ket­ing kanaler, der kan føre dem hen til dit site.

Af Benny Christen Grandahl

Af Benny Christen Grandahl

Part­ner, web­textshop I/S

Du vil sikkert gerne have, at der kom­mer så mange rel­e­van­te besø­gen­de ind på jeres web­shop eller hjemmeside som muligt. Ikke bare hvem som hel­st, men folk der har inter­esse i de pro­duk­ter, I sæl­ger eller det emne, hjemmes­i­den omhan­dler. Alt­så folk I kan tjene penge på og som er klar til at bruge pen­gene hos jer.

Jo flere sted­er fra, du kan skabe trafik, jo stør­re bliv­er chan­cen for, at du kan skabe rel­e­vant trafik nok til, at du kan gøre din side til en for­ret­ning, du kan leve af. Så her kan man virke­lig sige, at det er de mange bække små, der gør den store å.

Det kræver plan­lægn­ing og koor­di­na­tion.

Jo flere sted­er fra, du kan skabe trafik, jo stør­re bliv­er chan­cen for, at du kan skabe rel­e­vant trafik nok til, at du kan gøre din side til en for­ret­ning, du kan leve af. Så her kan man virke­lig sige, at det er de mange bække små, der gør den store å.

Godt indhold vil altid tiltrække links

Mange tror at con­tent mar­ket­ing kun går ud på at pro­duc­ere godt ind­hold, der kan ranke for de søge­ord, de gerne vil find­es på. Så skal der nok kom­me links fra alle mulige andre sted­er, i takt med at folk opdager det gode ind­hold. For godt ind­hold vil altid tiltrække links.

Men i vores dages vold­som­me infor­ma­tion­sstrøm, er det langt fra nok. For hvert evig eneste emne, der kan tje­nes penge på eller skabes trafik på, sid­der der allere­de andre konkur­renter og pro­duc­er­er rel­e­vant og godt ind­hold. Gør du ikke noget mål­ret­tet for at pro­movere dig ind­hold, er der der­for stor risiko for, at dit gode ind­hold ender med at drukne mellem alt det andet gode ind­hold, der kan find­es på net­tet om netop dit emne.

Skal du øge chancerne for, at folk find­er dit ind­hold, skal du ud og gøre opmærk­som på det. Et par delinger på Face­book og andre sociale medier, er ikke nok! Det skal kort sagt markeds­føres der, hvor der er nogen, der er inter­esseret i det emne, ind­hold­et omhan­dler.

Men det kræver naturligvis, at du kan finde de sted­er på net­tet, hvor de folk hold­er til, der har inter­esse i jeres pro­duk­ter. Det kan være diverse online medier, fora, grup­per på sociale netværk og mange andre sted­er – men det kan også være fra jeres egen blog!

Går du struk­tur­eret frem, har du den største chance for at lykkes med at tiltrække inter­essere­de besø­gen­de. Men det kræver naturligvis, at du har en struk­tur at gå frem efter – og den får du i den­ne artikel her.

Find de kanaler der giver mening at bruge

Inden for con­tent mar­ket­ing taler man generelt om tre forskel­lige for­mer for kanaler, der kan lede trafik til din hjemmeside.

Der er dem, du:

  • gør dig fort­jent til (earned) – link fra andre hjemmesider, delinger på sociale medier og presseom­tale
  • selv ejer (owned) – f.eks. jeres blog, hjemmeside og pro­fil­sider på sociale medier
  • betaler for (paid) – f.eks. annon­cer, affil­i­ate link og pro­movere­de poster

De betal­te kanaler er naturligvis nogen, du betaler for at få links til dine sider på – enten i form af annon­cer, et affil­i­ate-pro­gram eller ved at købe redak­tionel plads på siden på en eller anden måde.

De sider du selv ejer, betaler du oftest også for at få udviklet ind­hold til i form af skriben­ter, grafik­ere, vide­o­folk og lig­nen­de. Sam­tidig skal siden hostes og sættes op.

De links du gør dig fort­jent til, betaler du i prin­cip­pet også for, ved at ofre tid, penge og ressourcer på at skabe ind­hold, der er så godt, at der er nogen, der vil linke til det.

Vil du høre et konkret eksem­pel på, hvor­dan vi har anvendt con­tent mar­ket­ing kanaler mål­ret­tet hos en af vores kun­der, så hør det­te web­textcast om con­tent mar­ket­ing kanaler.

Uanset hvor­dan du vender og drejer det, skal der finde en vis form for ind­hold­spro­duk­tion sted for at skabe links gen­nem hver af de tre kanal­typer. For at øge mulighed­erne for at kun­ne tjene den invester­ing hjem, kræver det, at du på forhånd læg­ger en klar strate­gi, du kan gå mål­ret­tet frem efter, så du får udnyt­tet de forskel­lige kanaler mest opti­malt til at pro­movere dit ind­hold eller de pro­duk­ter, du ønsker at sæl­ge.

Kan du styre de links, du har gjort dig fortjent til?

De bed­ste links set med Googles øjne er dem, der kom­mer af sig selv. Det er dem, du har gjort dig fort­jent til, fordi du har pro­duc­eret noget spæn­den­de og inter­es­sant ind­hold. Det giver sig selv, at du ikke kan styre den slags link. De kom­mer af sig selv.

Og så alligevel ikke. For oftest har dem, der link­er fun­det frem til din side, fordi de har læst om den enten via en post på et socialt medie eller ved at andre har nævnt siden et eller andet sted. Du kan alt­så godt gøre opmærk­som på, at du har skabt en god side om et bestemt emne og så få et fort­jent link ud af det.

Et andet eksem­pel: Nogle af de stærkeste links kom­mer fra medier­nes hjemmesider. Et fort­jent link til dit site fra f.eks. Berlingske, Ekstra Bladet, Børsen eller en anden kendt avis, tæller rigtigt godt i Googles vur­der­ing af siden og skaber oftest masser af trafik fra dem, der læser artik­len.

Men du kan godt få avisen til at skrive en artikel, der peger hen på en speci­fik side på din hjemmeside ved at sende dem en pressemed­delelse. Derved får du – måske – gjort en jour­nal­ist på avisen opmærk­som på siden. Men jour­nal­is­ter får flere hun­drede pressemed­delelser hver dag. Så de er kræs­ne og

kræver, at der er tale om en virke­lig god his­to­rie og konkrete, navn­givne per­son­er, de kan ref­er­ere til med navns nævnelse.

Jour­nal­is­ter elsker nem­lig at kun­ne ref­er­ere til rigtige men­nesker. Derved får de nogle konkrete per­son­er, der udtaler sig, som de – groft sagt – kan ”gem­me sig bag” og som optræder som et bevis for, at det her ikke bare er noget, jour­nal­is­ten har fun­det på. Der er et navn på en per­son, som du kan kon­tak­te, hvis du er i tvivl om sand­he­den af artik­len. Det er der­for så mange artik­ler i avis­erne er opbyggede som inter­views eller har citater fra navn­givne per­son­er eller konkrete, navn­givne online kilder.

Så det nyt­ter ikke at sende en flad pressemed­delelse om, at du nu også forhan­dler forkromede mellem­gas­fordel­ere eller at Hans Hansen nu er blevet ansat som ny sal­gschef – den pøl­sevogn er sim­pelthen væl­tet for tit, til at der er nogen, der gider skrive om det mere.

En anden form for fort­jent ind­hold er kun­dean­meldelser på Trust­pi­lot. Dem er der stadig mange almin­delige for­brugere der stol­er på, selv om det tyder mere og mere på, at du som web­shop-ejer har en del mulighed­er for at fifle med dårlige anmeldelser hos netop Trust­pi­lot. For jo bedre score du har på Trust­pi­lot, sam­men­lignet med konkur­renterne, jo bedre ser din shop ud i for­bruger­nes øjne.

Der er flere former for ejet indhold

Har du en web­shop – og nogle gange gælder det også for en almin­delig hjemmeside – vil du oftest have to forskel­lige for­mer for ejet ind­hold: Det der lig­ger på selve web­shop­pen – on-site ind­hold – og så det off-site ind­hold der lig­ger på under- og andre domæn­er, som f.eks. din blog og et andet online medie, der udgiver artik­ler om den slags pro­duk­ter, I sæl­ger på web­shop­pen.

On-site ind­hold­et lig­ger på selve shop­pen, for at give den vægt i Google-søgningerne. For skriver du pro­dukt- og kat­e­goritek­ster, som de fleste gør, vil du oftest ende med at få prob­le­mer med tyn­dt ind­hold i Googles optik.

Der­for er det en god ide at udgive ind­købs- og andre pro­duk­tre­latere­de guides med en masse tek­st og andet ind­hold, der lig­ger direk­te under de enkel­te pro­duk­tkat­e­gori­er og link­er tilbage til pro­duk­tkat­e­gorien og eventuelt rel­e­van­te pro­duk­ter. Ved at se du din web­shop mere som et online-medie end en butik, kan du der­med få givet shop­pen mere vægt i søgere­sul­tater­ne for de vigtig­ste pro­duk­tkat­e­gori­er og pro­duk­ter, som du gerne vil ranke højt for i Google.

Off-site ind­hold­et lig­ger oftest på et sub­domæne som ’/blog’ eller på et helt andet domæne, der fun­ger­er som et selvstændigt onlineme­die, der så link­er hjem til web­shop­pen – lidt lige­som et gam­meldags kun­dema­gas­in som f.eks. Samvirke.

Off-site-til­gan­gen er den typiske måde at skabe ind­hold, der peger hjem på din web­shop eller på rel­e­van­te sider på din hjemmeside på. Linkene skabes fra rel­e­van­te nyhed­er, artik­ler, guider, kun­de­his­to­ri­er og hvad du nu ellers kan kom­me op med – og hvor tæt webshop/site og blog/online medie er knyt­tet sam­men, afhænger helt af, hvor ”uafhængigt” du gerne vil gøre off­site-ind­hold­et.

En anden form for eget off­site-ind­hold er gæsteindlæg hos blog­gere. Her skriver du ganske vist under de forud­sæt­ninger, den enkel­te blog­ger har givet dig, men du bestem­mer stadig hvad der kom­mer til at stå og hvor på dit site, der linkes hen. Der­for anser vi gæsteindlæg som eget off­site-ind­hold – og det gør Google også, hvis de kan se sam­men­hæn­gen. Der­for vægter gæsteindlæg ikke så meget i deres algo­rit­mer, som de gjorde engang.

Mange former for betalt indhold

Betalt ind­hold kræver naturligvis, at du har nogle penge, du kan kaste efter ind­hold­et og nogle sted­er, du kan få det plac­eret. For her taler vi ikke splogs og andre for­mer for back­links af lav kvalitet. Vi taler links fra kvalitetssites, der har en god anseelse hos Google. Så undgår du at blive straf­fet for dårlig kvalitet på de links, der peger i ret­ning af din side.

Betalt ind­hold kan f.eks. være pro­movere­de poster eller sider på de sociale netværk eller links fra affil­i­ate-sider, der omtaler dine pro­duk­ter (og der­for får en vis pro­cent­del af det salg, de besø­gen­de der kom­mer her­fra, gener­erer i din web­shop). Begge dele kan gener­ere en del rel­e­vant trafik, men giver ikke meget vægt i søgere­sul­tater­ne.

Men det kan også være artik­ler på stør­re onlineme­dier, hvor der føl­ger redak­tionel omtale med sam­men med en annon­ceaf­tale. Det er fak­tisk muligt at få på forskel­lig måde – selv på respek­tere­de sider, der har en høj tro­værdighed hos Google.

Således find­es der flere dag- og uge­blade, hvor det er muligt at lev­ere artik­ler til deres onlineudgaver med links hjem til din

web­shop eller andre af dine egne online-medier. Artik­lerne skal naturligvis leve op til medi­ets jour­nal­is­tiske ret­ningslin­jer og hverken links eller der hvor der linkes til må virke for spam­my eller kom­mer­cielt.

Artik­lerne – der også kaldes for adver­to­ri­als – indgår som oftest som en mody­delse i forbindelse med en stør­re annon­ceaf­tale eller kan købes direk­te og alt efter den jour­nal­is­tiske kvalitet og artik­lens fokus, vil de nogen gange blive mark­eret med et ”Sponseret”-mærke eller lig­nen­de.

Men gør du et godt og ærligt jour­nal­is­tisk arbe­jde kan det sagtens skabe rel­e­vant trafik til din hjemmeside eller web­shop. Det vigtig­ste er bare, at du ikke gør tek­sten for sal­gsori­en­teret, men bruger de gode, ”gam­le” con­tent mar­ket­ing dyder om rel­e­vant og infor­ma­tivt ind­hold for mål­grup­pen.

Til gengæld skal du ikke reg­ne med, at linkene giver link-juice til din web­shop eller dit web­site, for de mest ser­iøse online-medier sæt­ter no-fol­low på linkene, sådan som det for­ven­tes, at man gør, hvis man føl­ger Googles ret­ningslin­jer til punkt og prikke. Men et hur­tigt tjek på flere af de danske online-avis­er og -uge­blade fortæller os, at det ikke er alle, der over­hold­er de ret­ningslin­jer for betale links.

Tænk dine kampagner på tværs af dine content marketing kanaler

Når du skal plan­lægge dit ind­hold til de forskel­lige kam­pag­n­er, er det vigtigt, at du ikke beg­y­n­der at sky­de med spre­de­hagl. Tænk i kam­pag­n­er der mål­ret­tet pro­mover­er det vigtig­ste ind­hold eller de vigtig­ste pro­duk­ter eller pro­duk­tkat­e­gori­er på tværs af de forskel­lige kanaler, du har til rådighed.

På den måde kan du forholdsvis hur­tigt skabe stør­re opmærk­somhed om de bud­sk­aber eller pro­duk­ter, der er vigtige for dig at få udbredt kend­sk­ab til – og kom­me ret bredt ud med dem, hvis du har nok af medier at trække på i de forskel­lige kanaler.

Det kan f.eks. ske gen­nem udsendelse af en pressemed­delelse med en god, jour­nal­is­tisk his­to­rie og en tydelig vinkel, der så med lidt helt kan kom­me på avis­er­nes onlineud­giver – og igen med lidt held – med link hjem til jeres site eller web­shop. Glem alt om at linke til en pro­duk­t­side i pressemed­delelsen. Jour­nal­is­ter er ikke dum­me. Link i stedet til en god, jour­nal­is­tisk bear­be­jdet guide eller andet infor­ma­tivt ind­hold.

Derved opstår der fort­jen­te links – set med offent­lighe­dens og Googles øjne.

Par­al­lelt med det udgiver du måske en stør­re guide – som kan være den, der linkes til fra pressemed­delelsen – på jeres blog, online mag­a­s­in eller direk­te på web­shop­pen eller firmah­jemmes­i­den. Til guiden kan der så også skrives nogle blogindlæg og artik­ler om relatere­de emn­er, der så kan fun­gere som interne links til guiden – og der­med udpege den som en vigtig side på jeres site over­for Google.

Dernæst kan I udgive poster på de sociale netværk, der link­er til guiden eller siden, der skal pro­moveres – og pro­movere dis­se poster eller siden direk­te via annon­cer på de enkel­te sociale netværk.

Er der tale om et pro­dukt, kan det også sendes til test hos leden­de blog­gere og andre menings­dan­nere inden for jeres branche og har I en adver­to­ri­al-aftale med et online-medie kan I ligeledes lev­ere artik­ler med links hjem til guiden eller hvad der nu skal pro­moveres.

På den måde skaber I flere forskel­lige strøm­me af links til den enkel­te side og kan nu beg­y­n­de at måle på, hvor mange besø­gen­de der kom­mer ind via de forskel­lige kanaler. Sam­tidig får siden der linkes til, mere vægt i søgere­sul­tater­ne og stør­re bevå­gen­hed i offent­lighe­den, end et par delinger på de sociale netværk havde skaf­fet den.

Et stort maskineri at holde kørende

Skal du pro­movere ind­hold eller pro­duk­ter på den måde, som vi har skit­seret her, kan det meget nemt være et stort mask­ineri, du skal holde køren­de. For til hver enkelt kam­pag­ne og til hvert enkelt medie i hver af jeres kanaler, skal der pro­duc­eres unikt og rel­e­vant ind­hold, der kan linke tilbage til jeres side.

Det kræver løben­de koor­di­na­tion, plan­lægn­ing, eksekver­ing og et fokus, der kan være svært at holde, hvis I ikke har mulighed for at dedik­ere en ressource mere eller min­dre fuldtids på opgaven. Har I først flere adver­to­ri­al-aftaler, hvor der fast skal leveres ind­hold hver uge og en blog eller et andet online-medie, som I selv dri­ver, bliv­er der hur­tigt meget at holde styr på.

Der­for er det en god ide at lægge den­ne form for con­tent mar­ket­ing ud af huset. Det kan vi hjælpe med hos webtextshop.dk. Vi har stor erfar­ing med at dri­ve den­ne type opgaver – både for små og meget store kun­der.

Kun­ne du tænke dig at høre mere om mulighed­erne for mål­ret­tet udnyt­telse af de forskel­lige con­tent mar­ket­ing kanaler til at markeds­føre jeres virk­somhed og dens pro­duk­ter, så kon­takt os allere­de i dag og få et godt tilbud.

Kon­takt os i dag og få skabt et stør­re kend­sk­ab til din for­ret­ning!

Ja, tak! Kontakt mig vedrørende opbygning af content kanaler

3 + 4 =

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!