I gang med online markeds­føring

Content Marketing

Når en ingre­di­en­spro­du­cent sæl­ger bil­lige opskrifts­bøger, en trak­tor­pro­du­cent udgiver et land­brugs­ma­gas­in eller en fast food-kæde udgiver en info­grafik om sund livsstil på deres hjemmeside, er der tale om con­tent mar­ket­ing. Det er ind­hold, der er udgivet for at tiltrække folk, der kun­ne være inter­essere­de i at købe et eller flere af de pro­duk­ter eller tjen­estey­delser, fir­maet sæl­ger. Det er den mest effek­tive form for markeds­føring, der find­es i dag – og inter­net­tet har fået bru­gen af con­tent mar­ket­ing til at eksplodere. Læs med her og bliv klogere på con­tent mar­ket­ing.

Con­tent Mar­ket­ing koster kun cirka 33 % af tra­di­tionel mar­ket­ing og gener­erer 7 gange flere leads

Inter­es­sant ind­hold er en af de vigtig­ste grun­de til, at folk føl­ger brands, fir­maer eller enkelt­per­son­er på de sociale medier.

68 % af for­brugerne bruger jævn­ligt tid på at læse ind­hold fra de brands, de føl­ger på de sociale medier.

60 % af alle for­brugere ser mere pos­i­tivt på et brand, der har udgivet rel­e­vant og inter­es­sant ind­hold.

Hvad er content marketing?

Hvor tra­di­tionel markeds­føring går ud på at markeds­føre et pro­dukt eller en tjen­este i form af f.eks. annon­cer i tryk­te medier og reklamer på tv, han­dler con­tent mar­ket­ing om at udgive infor­ma­tivt ind­hold, der er rel­e­vant for den mål­grup­pe, du gerne vil have til at købe dit pro­dukt eller din tjen­estey­delse.

Derved kan du tiltrække nye kun­deem­n­er til jeres hjemmeside. Der kan du fastholde dem med mere dyb­degåen­de ind­hold eller værdi­fulde og brug­bare infor­ma­tion­er, de kan bruge i hverda­gen. Ind­hold­et skaber stør­re loy­alitet og mere autoritet i mål­grup­pen, så de får stør­re tillid til dig eller dit fir­ma.

På den måde bliv­er det nem­mere, at få dem til at købe dit pro­dukt og oftest behøver du ikke en gang fore­tage et egentligt salg. Folk køber pro­duk­tet af dem selv, fordi dit ind­hold har over­be­vist dem.

Pop­ulært sagt kan man sige, at con­tent mar­ket­ing uddan­ner folk til at blive dine kun­der!

Alle kan bruge content marketing

Inter­net­tet har gjort det muligt for alle, at pro­duc­ere og dis­tribuere con­tent mar­ket­ing ind­hold til en brøkdel af, hvad det kost­ede i gam­le dage, hvor alt­ing skulle trykkes og dis­tribueres fysisk.

I dag sker det gratis fra fir­maets hjemmeside og ved hjælp af forskel­lige for­mer for automa­tis­er­ing, kan con­tent mar­ket­ing ind­hold nemt per­son­alis­eres eller tilpass­es til forskel­lige mål­grup­per. Sam­tidig har de sociale medier gjort det nemt at ram­me helt speci­fikke mål­grup­per med nøje tilpas­set con­tent mar­ket­ing kam­pag­n­er — og gjort det muligt at nå langt læn­gere ud gen­nem de delinger af godt ind­hold, som de fleste men­nesker fore­tager.

Der­for er con­tent mar­ket­ing i dag den mest udbredte form for markeds­føring for både store og små virk­somhed­er. Alle kan være med — også dig og din virk­somhed!

Con­tent Mar­ket­ing fordele

Con­tent mar­ket­ing giver den bil­lig­ste kon­tak­t­pris pr. mod­tager.

Con­tent mar­ket­ing har stør­re gen­nem­slagskraft og huskes læn­gere end f.eks. reklamer.

Con­tent mar­ket­ing giver bedre mulighed for at mål­ret­te din markeds­føring

Con­tent mar­ket­ing skaber pos­i­tiv opmærk­somhed om dit brand eller fir­mala.

Con­tent mar­ket­ing skaber stør­re tro­værdighed og loy­alitet hos kun­deem­n­erne

Intet fir­ma er for lille til at benyt­te con­tent mar­ket­ing i sin markeds­føring

De tre vigtige trin i con­tent mar­ket­ing!

042 Tiltræk

Tiltræk poten­tielle kun­der med godt kvalitetsind­hold, der ikke bare er skrevet for at ranke for et søge­ord!

I tiltrækker nye besø­gen­de til jeres hjemmeside eller web­shop med ind­hold, der lig­ger godt i søgere­sul­tater­ne eller i form af vel­skrevne artik­ler, info­grafikker eller andre for­mer for gæsteindlæg og udgivelser på de web­sites, hvor din mål­grup­pe kom­mer, samt gen­nem inter­es­san­te opslag på de sociale medier og hjælpe­fulde indlæg på diverse fora og grup­per.

Tiltræk nye læsere ved at give svar på de spørgsmål, som I af erfar­ing ved, at folk oftest har, når de beg­y­n­der at inter­essere sig for det emne- eller fagom­råde, I udvikler ind­hold omkring, men lad være med at skrive den sam­me gang lirum­larum som konkur­renterne. Giv det jeres eget twist og kom med nogle eksem­pler eller fork­laringer, der vis­er, at I er bedre og tænker anderledes end jeres konkur­renter.

Uanset hvor folk møder jeres ind­hold, skal det være gen­nemar­be­jdet, velfor­muleret og give en følelse af, at her fik den besø­gen­de noget ny, værdi­fuld viden, der gav dem svar på det de søgte om eller en løs­ning på de prob­le­mer, de går og bak­ser med.

For den val­u­ta folk betaler jer med, når de læser jeres ind­hold på net­tet, er den tid de bruger på det – og synes de, at de har spildt deres tid hos jer, kom­mer de ikke tilbage. Men føler de sig omvendt godt ser­viceret, husker de jer og beg­y­n­der at kom­me tilbage efter mere, hver gang de falder en af jeres sider i søgere­sul­tater­ne eller artik­ler og andet ind­hold fra jer andre sted­er på net­tet – fordi I gav dem en god oplevelse, første gang de val­gte jeres søgere­sul­tat.

04_02 Fasthold

Når folk først har haft gode oplevelser med jeres ind­hold, læg­ger de mærke til jeres fir­ma og beg­y­n­der at føl­ge jer.

Når først folk har haft nogle gode oplevelser, med det ind­hold I pro­duc­er­er, beg­y­n­der de at lægge mærke til jer, jeres fir­ma og det andet ind­hold, I udgiver. Måske beg­y­n­der de lige­frem at føl­ge jer på et af de sociale medier eller at dele jeres ind­hold, fordi de synes det er godt. Især hvis ind­hold­et kan give dem en form for anseelse i deres eget netværk, har jeres ind­hold del­ingspo­ten­tiale.

Efter et stykke tid beg­y­n­der I lang­somt men sikkert, at opbygge et com­mu­ni­ty omkring jeres tilst­ede­værelse på net­tet, fordi I aldrig (eller kun meget sjældent) skuf­fer folk med jeres ind­hold. Sam­tidig tiltrækker de delinger, det spiren­de com­mu­ni­ty giver jeres ind­hold, end­nu flere inter­essere­de læsere der igen beg­y­n­der at dele og snart er snebold­en for alvor sat i bevægelse.

Men for at fastholde folk, er det vigtigt, at det ind­hold i bliv­er ved med at skabe, stadig er i den sam­me høje kvalitet, så det ikke skuf­fer jeres føl­gere. Det skal blive ved med at få dem til at føle, at de kom­mer nærmere deres mål inden for det emneom­råde, I udvikler ind­hold omkring.

Så giv dem hur­tige gevin­ster i form af de ting, I selv anser for at være lavt hæn­gen­de frugter, del jeres ”hem­melige værk­tø­jer” eller giv dem smarte gen­ve­je til at løse sim­ple prob­lem­still­inger. Det få jer til at blive deres hel­te og dem, de altid kan stole på.

Derved bliv­er I det naturlige første­valg, næste gang de har et spørgsmål inden for jeres fag- eller emneom­råde. Men bryd ikke cirklen. For skuf­fer I bare en enkelt gang, kan de være væk for altid.

04_03 Konvertér

Con­tent Mar­ket­ing bety­der ikke, at du ikke skal spørge efter sal­get. Gør I det rigtigt, kom­mer det næsten af sig selv.

Allere­de første gang folk læser noget af jeres ind­hold, har de køb af jer. De har ikke betalt med penge, men med den tid de bruger på at læse artik­len og for hver gang de læser mere godt ind­hold, får de en god køb­so­plevelse hos jer.

Der­for er bar­ri­eren allere­de lav, første gang folk væl­ger at købe noget af jer. Det første stør­re køb giver dog heller ikke penge i kassen, men sker den dag, folk tilmelder sig jeres nyheds­brev.

Jo tidligere i processen I kan få dem på mail­inglis­ten, jo bedre. For jo tidligere kan I beg­y­n­de at arbe­jde mål­ret­tet på at markeds­føre jeres kom­mer­cielle virk­somhed. Bruger I jeres automa­tis­ere­de nyheds­breve intel­li­gent, får I sikret jer, at de stille og roligt får alt at vide om jeres forskel­lige pro­duk­ter og tjen­ester og kom­mer hele vejen rundt om jeres for­ret­ning. Men det kræver naturligvis, at ingen af jeres nyheds­breve skuf­fer dem. Selvføl­gelig er der plads til fejl­skud, men der skal ikke være for mange, før de har klikket på Afmeld-knap­pen.

Så først tiltrækker I folk med godt ind­hold. Derefter fasthold­er I dem med mere godt ind­hold og til sid­st kon­vert­er­er I dem, når de er klar til at købe. Da de som allere­de nævnt har haft flere gode oplevelser med jeres ind­hold, skal der heller ikke meget til at over­be­vise dem om, at de også skal købe rigtige pro­duk­ter af jer – uanset om det I sæl­ger er online eller fysiske tjen­ester eller pro­duk­ter.

Det sker helt naturligt, fordi folk allere­de er over­be­vist om at I er de rigtige at købe af og der­for ikke føler sig sol­gt til. Det gode ind­hold har banet vejen.

Strate­gisk ind­hold­sud­vikling!

De 4 basale con­tent-behov

Til hver af de tre trin i Con­tent Mar­ket­ing processen kan I væl­ge at udgive mange forskel­lige for­mer for ind­hold. Men lig­e­gyldigt hvilket ind­hold I pro­duc­er­er, så sørg for at det som min­i­mum kan opfylde et af dis­se basale con­tent-behov.

thumb_01_60_60SØGBART INDHOLD

Det ind­hold som jeres mål­grup­pe efter­spørg­er. Det besvar­er deres spørgsmål og giver løs­ning på deres prob­le­mer.

thumb_01_60_60LINKBART INDHOLD

Det ind­hold der får andre til at linke til jeres sider på grund af jeres gode ind­hold. Det kan være guider, info­grafikker og bare en sjov video.

thumb_01_60_60DELBART INDHOLD

Ind­hold der er oplagt til at blive delt på sociale netværk — enten fordi det giver anseelse, skaber efter­tanke eller er sjovt.

thumb_01_60_60KONVERTERENDE INDHOLD

Ind­hold der enten sæl­ger jeres pro­duk­ter og tjen­estey­delser eller får dem til f.eks. at tilmelde sig jeres nyheds­brev.

Vælg den rigtige slags ind­hold til for­målet

De mest anvendte Con­tent Mar­ket­ing ind­hold­styper

ARTIKLER

Artik­ler der besvar­er de spørgsmål folk søger efter eller giver løs­nin­gen på deres prob­le­mer, er den mest almin­delige form for Con­tent Mar­ket­ing-ind­hold.

INFOGRAFIK

Info­grafikker er pop­ulære som del­bart ind­hold. Kan give overb­lik over og præsen­tere kom­plek­se emneom­råder på en visuel og let forståelig måde.

VIDEO

En video er meget bedre til at fastholde besø­gen­de end tek­st, da folk slip­per for at skulle læse noget. Veleg­net som del­bart ind­hold og meget pop­ulær.

PODCAST

Pod­cast er atter blevet pop­ulære. Deres største force er, at du kan fore­tage dig noget andet, mens du lyt­ter til dem. God til at fastholde dine besø­gen­de med.

GUIDER

Gør-det-selv- og andre prak­tiske guider med smarte måder at løse konkrete prob­lem­still­inger eller opgaver på er en pop­ulær Con­tent Mar­ket­ing-ind­hold­stype.

TJEKLISTER

Tjek­lis­ter er lige­som guider en pop­ulær måde, at formi­dle huske­lis­ter til løs­nin­gen af kom­plek­se opgaver eller til at kvalitetssikre omfat­ten­de arbe­jd­sprocesser.

CASES

Cas­es er en god måde at formi­dle den måde, I løser opgaver for jeres kun­der og hvilke prob­lem­still­inger jeres pro­duk­ter eller tjen­ester kan løse.

BEREGNERE

Bereg­nere gør det muligt at fore­tage kom­plek­se bereg­ninger eller diag­nos­tis­ere bestemte prob­le­mer eller symp­tomer. Pop­ulære som del­bart ind­hold.

LISTEARTIKLER

Lis­teartik­ler er altid pop­ulære. 10 tips til…, 5 ting du bør undgå… og lig­nen­de artik­ler, der oprem­ser en række tips, tricks eller gode råd om et emne.

WHITE PAPERS

White Papers er lidt mere dyb­degåen­de stykker con­tent, der gen­nemgår et bestemt emne på en ser­iøs måde mod­sat e-bøger, der tit er mere pop­ulære og kom­mer­cielle.

E-BØGER

E-bøger er pop­ulære og bruges oftest som give-aways til at kapre abon­nen­ter til jeres mail­inglis­te. Bruges også til markeds­føring på andre måder.

EVENTS

Events kan være enten IRL eller online i form af webi­na­rs. Sam­ler ligesind­ede omkring en eller flere ekspert­er, der hold­er oplæg om et givent emne.

Bemærk — Der find­es mange flere Con­tent Mar­ket­ing ind­hold­styper end dis­se. I prin­cip­pet kan alle for­mer for ind­hold anven­des, så længe at de giver de besø­gen­de det ind­hold, de efter­spørg­er og ind­hold­et er bygget, så det passer strate­gisk kor­rekt ind i et af Con­tent Mar­ket­ing processens tre trin.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!