Der er mange gode grund til at skrive gode pro­duk­t­tek­ster. De giver både dine besø­gen­de en bedre kun­deo­plevelse og sikr­er dig bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. Derved sæt­ter du din web­shop for­rest i køen, når dine kom­mende kun­der skal væl­ge, hvor de køber ind.

Gode produkttekster

Der find­es masser af web­shops med spar­som eller ingen tek­st. Hvor­for dog ofre penge på beskriven­de tek­ster, når kun­derne godt kender var­erne i forve­jen eller kan se pro­duk­t­billed­er af dem.

Det kan godt være, at du kan sæl­ge noget på den måde, hvis du er kendt og stor i markedet. Men hold­er du fast i den strate­gi, risik­er­er du nemt at blive fejet af banen, den dag der kom­mer konkur­renter på banen, der har ofret penge på ordentlige pro­duk­t­tek­ster.

Så der er mange gode grun­de til at investere i ordentlige pro­duk­t­tek­ster. Her har vi sam­let 5 af de allervigtig­ste.

Sælg noget mere

Den første og mest indl­y­sende grund til at skrive gode pro­duk­t­tek­ster er selvføl­gelig, at jo bedre du beskriver din vare og hvor­dan den løser dine kun­ders behov eller prob­le­mer, jo mere sæl­ger du.

Når alt kom­mer til alt, har du vel din web­shop for at tjene penge på at sæl­ge dine pro­duk­ter. Jo flere gen­ve­je du sky­der for at tjene nem­me penge, jo stør­re er risikoen for, at du reelt set ender med ikke at tjene en jan­te, fordi:

- dine pro­duk­ter ikke bliv­er fun­det på Google.

- dem der kom­mer derind af van­vare, ikke får svar på de spørgsmål, de har om pro­duk­tet.

- de besø­gen­de ikke find­er din web­shop ser­iøs på grund af for lidt eller helt man­glen­de tek­st.

Undgå straf for duplicate content

Den hur­tig­ste gen­vej til pro­duk­t­tek­ster er at kopiere de tek­ster, pro­du­cen­ten har på deres egen hjemmeside ind som pro­duk­tbeskriv­elser på din side.

Det er der masser af web­shops, der gør og de fleste forhan­dlere tilby­der lige­frem tek­sterne i et nemt importer­bart for­mat til de mest udbredte webshop-CMS’er.

Men det er alt­så en vold­som bjør­net­jen­este at gøre sig selv! For der­med skriver du nøjagtig de sam­me ting om pro­duk­terne — ikke kun som pro­du­cen­ten, men også alle de konkur­renter, der også har været lige så dovne som dig.

Du bliv­er straf­fet hårdt af Google for at anven­de den sam­me tek­st som alle andre. For Google ser det nem­lig ud som om, du har stjålet tek­sten (det har du jo sådan set også) og den slags slår Google hårdt ned på.

Derved ender din web­shop langt nede i søgere­sul­tater­ne efter alle de konkur­renter, der har oftest penge på at at få skrevet en ordentlig pro­duk­t­tek­st. Det tjen­er du ingent­ing af!

End­videre er pro­du­cen­tens tek­ster tit mål­ret­tet til forhan­dlere og ikke slut-kun­der. Derved inde­hold­er de ikke de infor­ma­tion­er, som kun­derne led­er efter. Skulle tek­sterne være skrevet til for­brugerne er de dog oftest så selv­forhærli­gen­de, at det bliv­er utro­værdigt. Så hold dig fra at sky­de den gen­vej!

Få mere vægt end konkurrenterne i søgeresultaterne

Google ønsker at give sine brugere den bed­ste kun­deo­plevelse. Der­for hen­vis­er Google først deres brugerne til de sites, der har det meste og bed­ste ind­hold om det emne, de har søgt på. Alle andre kom­mer om bag i køen.

Hvem der har skrevet mest og er bed­st, afgør Google meget enø­jet ved at tælle hvor mange sider, du har om enmelt og hvor mange ord, hver enkelt side om emnet inde­hold­er. Så har du mere tek­st om de pro­duk­ter, du sæl­ger, end dine konkur­renter har, er der en stør­re chance for, at dit site kom­mer højst op i søgere­sul­tater­ne!

Derved find­er Googles brugere din web­shop før konkur­renter­nes og så er der stør­re chance for, at de køber hos dig frem for af konkur­renterne. First com­ers get served first!

Vær sikker på Google kan finde alle dine varer

Har du gode og unikke pro­duk­t­tek­ster for hvert enkelt pro­dukt, undgår du også at blive fanget i Googles “diver­si­ty fil­ter”. Beteg­nelse er en, vi selv har fun­det på, men den dækker meget godt, hvad det han­dler om.

Googles algo­rit­mer sørg­er nem­lig for at vari­ere ind­hold­et i søgere­sul­tater­ne, så sider der er alt for ensly­den­de, sorteres fra i søgere­sul­tater­ne. På den måde sørg­er Google for, at du ikke bare får få vist 10 links til den sam­me artikel, men links til forskel­lige artik­ler om det emne, du har søgt på.

Men det giver prob­le­mer for dig som web­shope­jer, hvis du ikke har gode, forskel­ligt for­mulere­de pro­duk­tbeskriv­elser om hvert af dine pro­duk­ter. Har du kun lidt, meget ens eller slet ingen tek­st til dine pro­duk­ter, kan du ende med, at ingen af dine pro­duk­ter kan søges frem på Google, sim­pelthen fordi Google ikke kan kende det ene pro­dukt fra det andet.

Så ved at have gode, lange og så forskel­ligt­ly­den­de pro­duk­t­tek­ster som muligt om hvert pro­dukt, slip­per du for at blive sorteret fra på forhånd, når folk søger på dine pro­duk­ter.

Få dine kunder til at synes, de er blevet godt betjent

Udover at virke mere sæl­gen­de, giver gode pro­duk­t­tek­ster også svar på dine kun­ders spørgsmål om pro­duk­tet og giver måske lige­frem gode råd til, hvor­dan de benyt­ter eller udnyt­ter pro­duk­tet bedre, når først de har købt det.

en god pro­duk­t­tek­st får poten­tielle kun­der til at føle, at de har fået en god ser­vice, allere­de inden de køber — og det øger i den grad chan­cen for at, at de også rent fak­tisk køber pro­duk­tet af dig.

BONUSTIP: Spar penge på din Adwords-konto

Bruger du Adwords, vil du oftest få vist din annon­ce, selvom du ikke har det højeste bud på et søge­ord, hvis du har mere og bedre tek­st på din land­ingside for søge­ordet end dine konkur­renter, der har budt mere. Det skyldes det særlige kvalitets­be­greb, som Google bedøm­mer siderne efter, for at sikre deres brugere den bed­ste oplevelse af at bruge Google.

Start på at skrive ordentlige produkttekster i dag

Så hvad ven­ter du på. Kom i gang med at få skrevet ordentlige pro­duk­t­tek­ster i dag. Har du brug for inspi­ra­tion, så lad os hjælpe jer – enten ved at lære jer det eller ved at vi skriver dem for jer.

Klik på Kon­takt os-knap­pen herun­der for at kom­me i gang!

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!